GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 29 listopada 2001 r.
Nr 14


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 34/2001 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
  2. Nr 35/2001 z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2001 roku

45

UCHWAŁA Nr 34/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 15 listopada 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z § 8 i § 13 uchwały Nr 34/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie wybranych międzynarodowych specjalnych programów w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 36) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 4 067 100 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2001-2003 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR" oraz Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, zwanego dalej "COST". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2001 roku - 1 332 800 zł,
w 2002 roku - 1 745 600 zł,
w 2003 roku - 988 700 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych 5.PR i COST określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 45 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania przez jednostki naukowe współpracy z partnerami zagranicznymi oraz kosztów ponownego przygotowania wniosku, w związku ze zgłoszeniem w ramach 5.PR projektów, które nie zostały przyjęte do realizacji, a były ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre.

2. Jednostki naukowe, którym przyznaje się dofinansowanie w wysokości po 15 000 zł dla każdej z nich, określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Przyznaje się środki finansowe w wysokości 210 000 zł jednostkom naukowym, będącym koordynatorami projektów 5.PR, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów poniesionych na prace przygotowawcze do projektu, a w szczególności na przygotowanie wniosku wymaganego przez Komisję Europejską.

2. Jednostki naukowe, którym przyznaje się dofinansowanie w wysokości po 30 000 zł dla każdej z nich, określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
Michał Kleiber


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 34/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 listopada 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

 
Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych
w latach:
     
2001
2002
2003
2001-2003
5.PR
           
1
2
3
4
5
6
7
1
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

Politechnika Opolska

Czynniki prorozwojowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie integracji europejskiej. Determinanty luki produktywnościowej.

(EU integration and the prospects for catch-up development in CEECs. The determinants of the productivity gap)

5.PR - III Program Horyzontalny

Kontrakt nr: HPSE-CT-2001-00065

47 800
68 000
68 000
183 800
2
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

Politechnika Wrocławska

Budowanie zaufania w sieciach w państwach nowostowarzyszonych poprzez wykorzystanie bezpiecznych technologii społeczeństwa informacyjnego (Building trust in networking in newly associated states through the use of secure information society technologies)

Akronim: NASTEC

5.PR - II Program Tematyczny

Kontrakt nr IST-2000-29556

71 000
87 000
42 000
200 000
3
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Wydział Elektryczny

Politechnika Warszawska

Symulacje i rozwiązania IT: zastosowanie w portach bałtyckich państw nowostowarzyszonych

(Simulation and IT-solutions: Application in the Baltic ports’ areas of the newly associated states).

Akronim: BALPORTS-IT

5.PR - II Program Tematyczny

Kontrakt nr:IST-2001-33030

58 500
58 500
29 400
146 400
4
Katedra Hydrobiologii
i Ichtiobiologii
Wydział Biologii
i Hodowli Zwierząt

Akademia Rolnicza
w Lublinie

Stan ekologiczny i funkcjonowanie ekosystemów płytkich jezior w odniesieniu do potrzeb Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej

(Ecological quality and functioning of shallow lake ecosystems with respect to the needs ofg the Euro-pean Water Framework Directive)

Akronim: ECOFRAME

5.PR - IV Program Tematyczny

Kontrakt nr: EVK1-CT-1999-00039

93 400
14 500
 
107 900
5
Instytut Fizyki Doświadczalnej
Wydział Fizyki

Uniwersytet Warszawski

Półprzewodniki ferromagnetyczne i nowe heterostruktury dla spintroniki.

(Ferromagnetic semiconductors and novel magnetic semiconductor heterostructures for improved knowledgeon spintronics)

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt nr:G5RD-CT-2001-00535

172 000
195 300
175 700
543 000
6
Instytut Technologii Elektronowej

w Warszawie

Źródła promieniowania bursztyno-wego/zielonego spełniające wymagania zastosowań wysokotemperaturowyc

(Amber/green emitters targeting high temperature applications)

Akronim: AGETHA

5.PR - II Program Tematyczny

Kontrakt nr: IST-1999-10292

175 000
244 400
27 700
447 100
7
Instytut Informatyki
Wydział Informatyki
i Zarządzania

Politechnika Poznańska

Otwarta platforma i metodologie integracji narzędzi wspomagających budowę oprogramowania w środowisku rozproszonym.

(Open platform and methodologies for development tool integration in a distributed environment)

Akronim: OPHELIA

5.PR - II Program Tematyczny

Kontrakt nr: IST-2000-28402;

IST-2000-28402D

68 500
392 100
241 600
702 200
8
Instytut Technologii Elektronowej

w Warszawie

Systemy obrazowania o częstotliwościach terahercowych dla zastosowań biomedycznych i innych

(Terahertz frequency imaging systems for biomedical and other applications)

Akronim: TERAVISION 

5.PR - II Program Tematyczny 

Kontrakt nr: IST-1999-10154

69 900
195 900
27 700
293 500
9
Katedra Biotechnologii

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego
i Akademii Medycznej
w Gdańsku

Zastosowanie nowych narzędzi do badań epidemiologicznych, diagnostyki i monitorowania odporności na leki powstających odmian wirusa zapalenia wątroby typu B.

(Emerging variants of hepatitis B virus: new tools for epidemiological survey, diagnosis of infection, and monitoring of drug resistance)

Akronim: HEPBVAR

5.PR - I Program Tematyczny

Kontrakt nr: QLK2-CT-2001-00977

238 100
126 900
114 600
479 600
5.PR "Sieć"
           
10
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
PAN

w Warszawie

Sieć tematyczna - Elektroceramiki polaryzowane (Themitic network - Polar electroceramics)

Akronim: POLECER

5.PR - III Program Tematyczny

Kontrakt nr G5RT-CT-2001-05024

18 600
 

 

18 600
COST
           
11
Państwowy Instytut Weterynaryjny
w Puławach
COST 839 - Immunosupresyjne wirusowe choroby drobiu.
60 000
160 000
130 000
350 000
12
Instytutu Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni PAN

w Krakowie

COST D15 - Stałe katalizatory na bazie złota: preparatyka, charakteryzacja i aktywność katalityczna.
80 000
100 000
70 000
250 000
13
Instytut Chemii Fizycznej PAN

w Warszawie

COST D11 - Badanie rozpoznawania chiralnego poprzez samorzutnie zasocjowane dimeryczne kapsuły cyklodekstryn.
10 000
33 000
2 000
45 000
14
Instytutu Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni PAN
w Krakowie
COST D15 - Struktura
i reaktywność czystych
i modyfikowanych
powierzchni metal-tlenek.
170 000
70 000
60 000
300 000


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 34/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 listopada 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerami zagranicznymi oraz kosztów ponownego przygotowania wniosków

Lp.
Nazwa jednostki
Nazwa programu
Tytuł projektu
1
2
3
4
1 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
w Sosnowcu
QUALITY OF LIFE
I Program Tematyczny
Europejska baza danych badań wrażliwości dzieci na ekspozycję środowiskowych zagrożeń substancjami genotoksycznymi.
(European network on children’s susceptibility and exposure to environmental genotoxicants)
2 Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb
w Gliwicach
GROWTH
III Program Tematyczny
Laserowe znakowanie i identyfikacja produktów stalowych
(Laser based labelling and identification of steel products)
Akronim: LISP
3 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
w Warszawie
GROWTH
III Program Tematyczny
Projekt nowego typu podatnej protezy dentystycznej
(Design of a novel compliant dental implant)
Akronim: BIOMIMITEC


Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 34/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 15 listopada 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych występujących jako koordynator projektu w ramach 5. PR, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów poniesionych na prace przygotowawcze do projektu

Lp.
Nazwa jednostki
Nazwa programu
Tytuł projektu
1
2
3
4
1
Instytut Architektury
i Planowania Przestrzennego
Wydział Budownictwa
i Architektury
Politechnika Szczecińska
EESD 
IV Program Tematyczny
Ochrona i kreacja dziedzictwa urbanistycznego - zrównoważony rozwój identyfikacji regionalnej w obszarach zurbanizowanych poprzez ochronę dziedzictwa i kreację
(Urban heritage protection and creation for sustainable renewal of waterfront areas)
Akronim: UHPC
2
Instytut Systemów Elektronicznych
Politechnika Warszawska
IST
II Program Tematyczny
Europejski system monitorowania wody
(Microsystem for european water monitoring)
Akronim: SEWING
3
Instytut Biochemii
i Biofizyki PAN
w Warszawie
INCO-2
II Program Horyzontalny
Centrum doskonałości Biotechnologii Molekularnej
Akronim: EMBEU
4
Instytut Mikroelektroniki
i Optoelektroniki
Wydział Elektroniki
i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
INFORMATION SOCIETY
II Program Tematyczny
Systemy jednoukładowe – badania i kształcenie.
(Research and Training Action for System on Chip Design)
Akronim: REASON
5
Zakład Biochemii Klinicznej
Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński
QUALITY OF LIFE 
I Program Tematyczny
Lipidy diety regulatorami ekspresji genów różnicowania się komórek
(Dietary Lipids as Risk Factors in Development, Mechanistic Issues)
Akronim: DLARFID
6
Instytut Elektroenergetyki
Politechnika Poznańska
EESD 
IV Program Tematyczny
Diagnostyka izolacji wysokonapięciowych transformatorów w aspekcie pewności i bezpieczeństwa systemów energetycznych
(Reliable Diagnostics of HV Transformer Insulation for Safety Assurance of Power Transmission System)
Akronim: REDIATOOL
7
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET
Akademia Górniczo-Hutnicza
IST 
II Program Tematyczny 
Opracowanie środowiska gridowego dla aplikacji interaktywnych
(Development of Grid Environment for Interactive Applications)
Akronim: CROSSGRID


46

UCHWAŁA Nr 35/2001
Komitetu Badań Naukowych

z dnia 15 listopada 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2001 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 14/2001 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2001 roku (Dz. Urz. MN i KBN Nr 5, poz. 20 i Nr 12, poz. 41) wprowadza się następujące zmiany:

1) Lp. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Minister Gospodarki ..................... 4.052.438",

2) Lp. 31 otrzymuje brzmienie:
"31. Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych ............................ 6.348.774".
 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
Michał Kleiber

Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK