GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, dnia 18 grudnia 2002 r.
Nr 14


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 42/2002 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
  2. Nr 43/2002 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
  3. Nr 44/2002 z dnia 13 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2002 r.
ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
  1. Nr 20/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.
  2. Nr 21/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r.

60

UCHWAŁA Nr 42/2002

KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 13 grudnia 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych
na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych
będących częścią programów Unii Europejskiej
lub innych programów międzynarodowych.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 32 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 6 344 533 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2002 – 2005 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej „5.PR”, Międzynarodowych Sieci Naukowych, zwanych dalej „MSN”, programu badawczego Unii Europejskiej SAVE, zwanego dalej „SAVE”, Inicjatywy EUREKA, zwanej dalej „EUREKA”. Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2002 r. – 1 247 723 zł,
w 2003 r. – 2 520 446 zł,
w 2004 r. – 1 736 388 zł,
w 2005 r. – 839 976 zł.

2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych 5.PR, MSN, SAVE i EUREKA określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Przyznaje się środki finansowe w wysokości 30 000 zł Instytutowi Oróbki Skrawaniem, występującemu w charakterze koordynatora projektu 5.PR, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku.

§ 3.

1. Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu 5.PR w ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 20 września 2001 r. konkursie na wsparcie centrów doskonałości, skierowanym do instytucji naukowych krajów kandydujących do Unii Europejskiej, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 120 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 20 000 zł przyznaje się jednostkom naukowym wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 42/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 13 grudnia 2002 r.
Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie
badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących
częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowychLp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
1.
2.
3.
2002
4.
2003
5.
2004
6.
2005
7.
2002-2005
8.
5. PR
1.
Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
Nowe nano kompozyty polimerowe i technologie połączeń dla niezawodnego i wydajnego montażu elementów elektronicznych
Akronim: NANOJOINING
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RD-CT-2002-00656
26 000
178 000
154 000
83 000
441 000
2.
Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie
Wytwarzanie i optymalizacja kontaktu omowego p do GaN
Akronim: DENIS
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G5RD-CT-2001-00566
19 551
41 895
41 895
22 343
125 684
3.
Instytut Oceanografii Wydziału Biologii, Geografiii Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
Centrum doskonałości: Bałtyckie centrum badań, edukacji i rozwoju
Akronim: BALTDER
5 PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK3-CT-2002-80005#
49 107
585 231
500 378
465 743
1 600 459
4.
Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Szkolenie w zakresie produkcjii zastosowania materiałów odniesienia
Akronim: TRAP-NAS
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G6MA-CT-2002-04011
21 600
108 400
-
-
130 000
5.
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Biomechanika manekina samochodowego do analizy zderzeń bocznych i badania doświadczalne
Akronim: SIBER
5 PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G3RD-CT-2000-00365
91 153
73 192
-
-
164 345
6.
Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Zastosowanie testów wirtualnych dla zwiększenia bezpieczeństwa biernego w pojazdach
Akronim: VITES
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G3RD-CT-2000-00312
101 364
121 546
-
-
222 910
7.
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
Wpływ zmian bioróżnorodności na przybrzeżne bentosowe ekosystemy morskie
Akronim: BIOCOMBE
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK3-CT-2002-00072
100 578
92 782
22 815
13 690
229 865
8.
Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie
Europejski serwis poziomu morza – infrastruktura badawcza
Akronim: ESEAS-RI
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVR1-CT-2002-40025
22 000
60 000
72 000
34 000
188 000
9.
Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi
Nowa, ekologiczna technologia wytwarzania celulozowo-chitozanowych produktów przestrzennych 3D
Akronim: SPONGE
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RD-CT-2002-09006
108 000
123 200
-
-
231 200
10.
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Komputerowo wspomagana rehabilitacja inwalidztwa oddechowego
Akronim: CARED
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLG5-CT-2002-00893
10 000
119 000
90 000
73 000
292 000
11.
Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
Struktura i własności nowoczesnych materiałów do zastosowań pro-ekologicznych
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPMT-CT-2001-00379
65 800
171 500
161 700
112 000
511 000
12.
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionychw Katowicach
Zintegrowane narzędziedo zarządzania ryzykiem, charakteryzujące zależność zanieczyszczenia powietrzai narażenia ludzi w środowisku miejskim
Akronim: URBAN – EXPOSURE
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK4-CT-2002-00090
17 800
83 700
153 100
36 200
290 800
5 PR "Sieć"
13.
Zakład Chemii Instytutu Chemii i Obrony Przeciwchemicznej Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Synkliniczne i antykliniczne mezofazy dla zastosowańw fotonice
Akronim: SAMPA
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRN-CT-2002-00202#
99 970
-
-
-
99 970
5. PR "Craft"
14.
Wytwórnia Sprzętu Elektrotechnicznego i Pomiarowego „SPÓLNOTA” Spółdzielnia Pracy w Krakowie
Opracowanie technologii filtracji gazów wydechowych silników diesla z zastosowaniem dodatków do paliwa umożliwiających ciągłą regenerację filtrów w celu zminimalizowania emisji cząstek stałych przez autobusy miejskie
Akronim: DIEXFIL
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G3ST-CT-2001-501351
89 450
89 450
-
-
178 900
15.
POLIMERC Sp. z o.o.w Dobczycach
Opracowanie technologii filtracji gazów wydechowych silników diesla z zastosowaniem dodatków do paliwa umożliwiających ciągłą regenerację filtrów w celu zminimalizowania emisji cząstek stałych przez autobusy miejskie
Akronim: DIEXFIL
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G3ST-CT-2001-501351
44 850
44 850
-
-
89 700
16.
CARBON Sp. z o.o.w Raciborzu
Termiczna przeróbka zużytych opon dla produkcji sadzy technicznej
Akronim: SCRAPTREAT
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G3ST-CT-2001-50101
6 750
6 750
-
-
13 500
17.
GASS Sp. z o.o.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe w Suwałkach
Modyfikacja powierzchni ostrza noży do wstępnej obróbki drewna - innowacja i efektywność (rębak, frezotrak, łuszczarka i skrawarka)
Akronim: KNIWOOD
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1ST-CT-200-50145
19 950
19 950
-
-
39 900
MSN
18.
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
Międzynarodowa współpracaw formie sieci naukowej pt. : Eliminowanie rolniczych zagrożeń zdrowia i środowiska
100 000
100 000
100 000
-
300 000
19.
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
Międzynarodowa współpracaw formie sieci naukowej pt. :Technologie Ochrony Środowiska
13 000
41 000
31 000
-
85 000
SAVE
20.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.w Warszawie
Lokalne promowanie efektywności energetycznej
Akronim: PENELOPE
Program SAVE UE
Kontrakt nr 4.1031 P/00-016/2000
9 300
-
-
-
9 300
21.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.w Warszawie
Promocja CHP. Wschodnio-Zachodnie Partnerstwo
Akronim: PROCHP
Program SAVE UE
Kontrakt nr 4.1031/P/00-002/2000
16 000
-
-
-
16 000
EUREKA
22.
Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
E! 2841 ADVANCED PLD Laserowe nanoszenie cienkich warstw nową technologią pokrywania płaskichi trójwymiarowych elementów
97 500
150 000
125 500
-
373 000
23
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN im. A. Krupkowskiego w Warszawie
E! 2841 ADVANCED PLD
Laserowe nanoszenie cienkich warstw nową technologią pokrywania płaskichi trójwymiarowych elementów
38 000
110 000
109 000
-
257 000
24
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej
E! 2841 ADVANCED PLD
Laserowe nanoszenie cienkich warstw nową technologią pokrywania płaskichi trójwymiarowych elementów
80 000
200 000
175 000
-
455 000
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 42/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 13 grudnia 2002 r.


Wykaz jednostek naukowych występujących w charakterze koordynatora projektu 5.PR w ogłoszonym przez Komisję Europejską konkursie na wsparcie centrów doskonałości, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 20 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku

Lp.
Nazwa jednostki
Nazwa programu
Tytuł projektu
1
2
3
4
1.
Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
IV Program Tematyczny
5.PR
Zrównoważone gospodarowanie na terenach chronionych
Akronim: SEMIC
2.
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
III Program Tematyczny
5.PR
Centrum doskonałości modelowania, sterowania oraz optymalizacji złożonych systemów dynamicznych
Akronim: MCO-ZG
3.
Centrum Recyklingu Materiałów Polimerowych Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganiczneji Inżynierii Środowiska Politechniki Szczecińskiej
IIIProgram Tematyczny
5.PR
Centrum recyklingu materiałów polimerowych
Akronim: ECO-PLAST
4.
Centrum Materiałów i Technologii Opartych na Wiedzy Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Politechniki Szczecińskiej
III Program Tematyczny
5.PR
Centrum materiałów i technologii opartychna wiedzy
Akronim: KnowMatTech
5.
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiegow Poznaniu
I Program Tematyczny
5.PR
Centrum doskonałości pn. Jakość życia pacjentów z przewlekłymi rzadkimi chorobami – wielospecjalistyczne centrum leczenia chorób zapalnych jelita grubego
Akronim: POLIBDCENTRE
6.
Międzyuczelniane Centrum Biotechnologii Agregatów Lipidowych Uniwersytetu Wrocławskiego
I Program Tematyczny
5.PR
Centrum doskonałości pn. Biotechnologia agregatów lipidowych - multidyscyplinarne podejście do kierowanego podawania farmaceutyków
Akronim: BIOTLA


61

UCHWAŁA Nr 43/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 13 grudnia 2002 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.


Na podstawie art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 2 pkt 3 lit. b zarządzenia Nr 1/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.(Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1, Nr 8, poz. 35, Nr 9, poz. 43, Nr 10, poz. 49 i Nr 12, poz. 53) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się środki finansowe w wysokości 20 000 zł ALTKOM Akademia Sp. z o.o., występującej w charakterze koordynatora projektu Piątego Programu Ramowego, Badań Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, w ogłoszonym przez Komisję Europejską w dniu 20 września 2001 r. konkursie na wsparcie centrów doskonałości, skierowanym do instytucji naukowych krajów kandydujących do Unii Europejskiej, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania wniosku.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazane właściwemu podmiotowi działającemu na rzecz nauki na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

62

UCHWAŁA Nr 44/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

Z dnia 13 grudnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2002 r.


Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 21/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 8, poz. 29, Nr 9, poz. 40 i Nr 10, poz. 46) wprowadza się następujące zmiany:
1) Lp. 10 otrzymuje brzmienie:
10. Minister Zdrowia .......................................................................... 2.863.661”,
2) Lp. 15 otrzymuje brzmienie:
15. Minister Nauki – Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych .... 5.357.239”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber


63

ZARZĄDZENIE Nr 20/2002
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 16 grudnia 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 80 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz.U. Nr 146, poz. 1642) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 1/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2002 r. (Dz.Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 1, Nr 8, poz. 35, Nr 9, poz. 43 oraz Nr 12, poz. 53) wprowadza się następujące zmiany:
1/ w § 1 wyrazy „712.912.305 zł” zastępuje się wyrazami „727.490.787,61 zł”,
2/ § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wyodrębnione środki finansowe, o których mowa w § 1, przeznacza się na:

1) finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych, w podziale na:

a) badania własne szkół wyższych – w wysokości 258.926.658,11 zł,
b) badania naukowe i prace rozwojowe realizowane w ramach specjalnych programów badawczych – w wysokości 252.461.514,97 zł,
c) utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych – w wysokości 69.744.598 zł, w tym z zakresu infrastruktury informatycznej – w wysokości 47.602.598 zł,
d) udział w przedsięwzięciu międzynarodowym podejmowanym na podstawie umowy międzyrządowej, dotyczącej prowadzenia wspólnych badań naukowych lub inwestycji służących potrzebom badań – w wysokości 2.003.500 zł,

2) koszty realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym z zakresu infrastruktury informatycznej – w wysokości 112.803.488 zł,

3) działalność wspomagającą badania:

a) prowadzoną przez ministrów i kierowników centralnych organów administracji rządowej, obejmującą wykonanie zadań własnych i działalność podległych im jednostek naukowych, Polską Akademię Nauk, obejmującą jej potrzeby własne i działalność jej placówek naukowych oraz Polską Akademię Umiejętności obejmującą jej potrzeby własne – w łącznej wysokości 26.353.880,06 zł,
b) prace wspomagające przystąpienie do specjalnych programów badawczych lub realizowanie poszczególnych zadań w ramach tych programów – w wysokości 2.869.200 zł,
c) prenumeratę czasopism – w wysokości 1.699.000 zł,

4) opłacanie składek członkowskich na rzecz instytucji i organizacji międzynarodowych – w wysokości 628.948,47 zł.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber


64

ZARZĄDZENIE NR 21/2002
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 16 grudnia 2002 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r.

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 2/2002 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 5, Nr 5, poz. 19, NI- 6, poz. 24, Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz. 36 i Nr 12, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 wyrazy „1.237.109.700 zł" zastępuje się wyrazami „ 1.246.804.700 zł", 2) w § 3:
a) w ust. 1 wyrazy „606.067.400 zł" zastępuje się wyrazami „601.270.981,39 zł" b) w ust. 2 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:
„1) nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych - w wysokości 49.559.301,88 zł,
2) nauk przyrodniczych - w wysokości 174.061.268,27 zł, 3) nauk technicznych - w wysokości 368.200.411,24 zł",
3) w § 4 wyrazy „16.000.000 zł" zastępuje się wyrazami „15.145.536 zł",
4) załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
5) załącznik Nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
Michał Kleiber
ZAŁĄCZNIK Nr 1
do zarządzenia Nr 21/2002
Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 16 grudnia 2002 r.

ZAŁĄCZNIK Nr. 1
do zarządzenia Nr 2/2002Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. działalności statutowej jednostek naukowych

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe w zł
1
2
3
1
Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
76 504 700
2
Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
33 310 200
3
Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
102 589 000
4
Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
120 988 900
5
Zespół Nauk Medycznych (P-5)
185 093 000
6
Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
179 703 400
7
Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
101 568 400
8
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
52 162 900
9
Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ((T-9)
131 359 800
10
Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
54 125 200
11
Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
81 719 700
12
Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
82 568 300
13
Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)
45 111 200


ZAŁĄCZNIK Nr. 3
do zarządzenia Nr 21/2002
Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 16 grudnia 2002 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do zarządzenia Nr 2/2002


Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2002 r. projektów badawczych i projektów celowych

Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe w zł, w tym zobowiązania z lat poprzednich
1
2
3
1
Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
15.422.709,39
10.504.861
2
Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
12.033.593,96
8.,575.934
3
Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3)
22.102.998,53
15.982.433
4
Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
44.368.149,10
27.902.740
5
Zespół Nauk Medycznych (P-5)
85.142.705,48
49.554.135
6
Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
44.550.413,69
28.248.035
7
Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
35.265.987,94
27.917.712
8
Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
86.447.943,69
63.827.921
9
Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ((T-9)
49.848.579,84
34.000.210
10
Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
26.669.523,83
18.852.794
11
Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
50.037.686,93
39.242.454
12
Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
59.224.120,28
44.305.078
13
Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)
58.463.398,73
35.815.542
14
Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych (I-15)
2.243.170
0

Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 2,00 zł (VAT 0,0%)


BACK