GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, dnia 25 listopada 2003 r.
Nr 14


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 43/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Programów Ramowych Unii Europejskiej
 2. Nr 44/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
 3. Nr 45/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2003 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 19/2003 z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji
 2. Nr 20/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r.

59


UCHWAŁA Nr 43/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 20 listopada 2003 r.


w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Programów Ramowych Unii Europejskiej.


Na podstawie art. 15 ust. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Podmiotom działającym na rzecz nauki, występującym w charakterze koordynatora projektu Szóstego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 60 000 zł, z przeznaczeniem na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł dla każdego podmiotu, przyznaje się:
1)    KOLT S.A. w Warszawie                - 30 000 zł,

2)    Rodan Systems S.A. w Warszawie   - 30 000 zł.

§ 2.

 1. Podmiotom działającym na rzecz nauki, które w ramach Szóstego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 45 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdego podmiotu, przyznaje się:
3)    UNITAL Sp. z o.o. w Warszawie              - 15 000 zł,

4)    Rodan Systems S.A. w Warszawie            - 30 000 zł. (za dwa projekty)

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 i 2, będą przekazywane właściwym podmiotom działającym na rzecz nauki na podstawie umowy zawartej z Ministrem Nauki.

§ 4.

W uchwale Nr 11/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie prac wspomagających przystępowanie do specjalnych programów badawczych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej (Dz. Urz. MN i KBN Nr 5, poz. 15) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 1 wyrazy „3 915 000 zł” zastępuje się wyrazami „3 905 000 zł”,
 2. w § 2 w pkt 3 wyrazy „230 000 zł” zastępuje się wyrazami „220 000 zł”,
 3. w załączniku Nr 2 do uchwały skreśla się Lp.9.

§ 5

W uchwale Nr 9/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej (Dz. Urz. MN i KBN Nr 4, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:
1)    w § 1 wyrazy „627 900 zł” zastępuje się wyrazami „521 500 zł”,
wyrazy „288 000 zł” zastępuje się wyrazami „239 000 zł”,
wyrazy „272 600 zł” zastępuje się wyrazami „223 600 zł”,
a wyrazy „67 300 zł” zastępuje się wyrazami „58 900 zł”,
3)    w załączniku do uchwały skreśla się Lp.3.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber60


UCHWAŁA Nr 44/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 20 listopada 2003 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 8 719 390 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2003 – 2006 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, Międzynarodowych Sieci Naukowych (MSN), Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST), Inicjatywy EUREKA, Niemieckiego Synchrotronu Elektronowego (DESY) i Programu „Nauka dla Pokoju” (NATO). Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
w 2003 r. – 3 459 195 zł,
w 2004 r. – 3 806 565 zł,
w 2005 r. – 1 360 210 zł,
w 2006 r. –      93 420 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

 1. Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej, zwanego dalej „6.PR”, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 390 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

 1. Jednostkom naukowym, które w ramach 6.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 1 050 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 24/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na sfinansowanie w 2003 r. wkładu strony polskiej z tytułu uczestnictwa w Szóstym Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technicznego i prezentacji, przyczyniającym się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz do innowacji (Dz. Urz. MN i KBN Nr 10, poz. 33).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 44/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 listopada 2003 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach:
1
2
3
2003
4
2004
5
2005
6
2006
7
2003-2006
8
5.PR
1 Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Badanie przyczyn przedwczesnego odchodzenia pielęgniarek z zawodu
Akronim: NEXT
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK6-CT-2001-00475
132 790 109 193 - - 241 983
2 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie (dla Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej) Promocja wykorzystania biomasy w ciepłownictwie i kogeneracji
Akronim: OPET/CHP/DH Cluster
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2002/52
76 120 13 840 - - 89 960
3 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie (dla Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej) Centrum doskonałości i kompetencji w obszarze energetyki odnawialnej w Polsce
Akronim: RECEPOL
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2002/00004
161 410 216 630 194 490 - 572 530
4 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie (dla Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej, oddział w Gdańsku) Wspieranie wdrażania technologii OZE na poziomie lokalnym zgodnie z celami Dyrektywy Unii Europejskiej 2001/77/EC
Akronim: OPET RES-e
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: NNE5/2002/37
126 600 32 300 - - 158 900
5 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Geny i inżynieria genetyczna w technologii wykorzystującej mikroryzy arbuskularne w rolnictwie ekologicznym
Akronim: GENOMYCA
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK5-CT-2000-01319
108 184 - - - 108 184
6 Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Naturalne sposoby ochrony przeciwpowodziowej – możliwości i ograniczenia
Akronim: Eco-Flood
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2002-80017
18 800 44 000 12 500 - 75 300
7 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego Standaryzacja systemów klasyfikacji rzek: ramowa metoda kalibracji wyników badań biologicznych na potrzeby klasyfikacji ekologicznej zgodnej z wymaganiami Europejskiej Dyrektywy Wodnej
Akronim: STAR
5.PR – IV Program Tematyczny
Kontrakt: EVK1-CT-2001-00089
225 772 181 272 - - 407 044
8 Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Metody optycznej charakteryzacji dla produkcji mikro-elektro-mechanicznych systemów MEMS
Akronim: OCMMM
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RD-CT-2000-00261
122 400 169 080 - - 291 480
9 Instytut Żywności i Żywienia im. A. Szczygła w Warszawie Optymalizacja procesów przygotowywania składników żywności pochodzących z ziaren łubinu, europejskiej rośliny strączkowej bogatej w białko, o odpowiednich wartościach żywieniowych i zdrowotnych
Akronim: HEALTHY-PROFOOD
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK1-CT-2002-02235
140 300 94 000 80 000 - 314 300
10 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie (dla Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej) Strategiczne działania dla wdrożenia racjonalnego planowania energetycznego na poziomie lokalnym
Akronim: SAFIRE-LP
5.PR – IV Program Tematyczny
153 848 36 580 - - 190 428
11 Centrum Badań Wysokociśnienio -wych PAN w Warszawie Metody wysokociśnieniowe w optoelektronice, nanotechnologii i biotechnologii Akronim: PRENABIO 5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1MA-CT-2002-04055
120 000 175 000 148 000 - 443 000
12 Zakład Karbochemii PAN w Gliwicach Organizacja europejskiego seminarium nt. „Materiały węglowe i katalizatory w ochronie środowiska”
Akronim: CARBONS&CATAS
5.PR – I Program Horyzontalny
Kontrakt: ICA1-CT-2002-60027
36 897 - - - 36 897
13 Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Działalność Centrum Przekazu Innowacji w Polsce Zachodniej
5.PR – II Program Horyzontalny
Kontrakt: IRC 4.64 (kontynuacja projektu)
459 800 115 000 - - 574 800
14 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Zintegrowane podejście do usuwania przez rośliny toksycznych metali z gleb
Akronim: METALLOPHYTES
5.PR – I Program Tematyczny
Kontrakt: QLK3-CT-2000-00479
32 280 202 500 - - 234 780
15 Empolis Polska Sp. z o.o. w Warszawie Semantyczny internet i technologia peer-to-peer
Akronim: SWAP
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-200134103
203 000 213 000 - - 416 000
16 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. w Kutnie System tworzenia, zarządzania i wsparcie aliansów strategicznych
Akronim: SMART
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2000-25181 (refundacja poniesionych kosztów)
72 823 - - - 72 823
17 Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu Miniaturowy system wyświetlania informacji montowany na hełmie
Akronim: HEMIND
5.PR – II Program Tematyczny
Kontrakt: IST-2001-37386
48 800 76 600 41 200 - 166 600
5.PR - "Sieci"
18 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej Sieć tematyczna: Ścieki przemysłowe
Akronim: ILE
5.PR – III Program Tematyczny
Kontrakt: G1RT-CT-2002-05097
7 620 7 620 7 620 7 620 30 480
19 Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Sieć badawczo-szkoleniowa: Chemia rodników siarki o znaczeniu biologicznym: ochrona i uszkadzająca rola rodników silfanylowych i tioeterowych
Akronim: SULFRAD
5.PR – III Program Horyzontalny
Kontrakt: HPRN-CT-2002-00184
35 000 40 000 25 000 - 100 000
MSN
20 Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Krajowa sieć informacji o bioróżnorodności 225 000 937 500 - - 1 162 500
21 Instytut Botaniki im. Wł. Szafera PAN w Krakowie Międzynarodowa sieć naukowa pn. Rozpoznanie i wyznaczenie ostoi roślinnych w Europie, czyli terenów szczególnie cennych z punktu widzenia zachowania różnorodności flory i roślinności kontynentu 72 400 64 600 - - 137 000
22 Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego CERTS dla Polski –centrum zasobów badań w pracy socjalnej 14 950 19 250 22 800 - 57 000
23 Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego Sieć Polskiej Fizyki Jądrowej - SPFJ 100 000 100 000 100 000 - 300 000
COST
24 Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej COST 286 – Systemy dostępowe jako źródło zaburzeń elektromagnetycznych 36 400 204 800 85 800 85 800 412 800
25 Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie COST G8 – Kompleksowy zestaw nieniszczących diagnostyk optoelektronicznych do badań i konserwacji obiektów muzealnych w Polsce 99 000 291 000 180 000 - 570 000
EUREKA
26 Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie E! 3072 ANENVIR Analiza zanieczyszczeń środowiska metalami ciężkimi 582 000 429 000 429 000 - 1 440 000
DESY
27 Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Analiza tkanek centralnego układu nerwowego człowieka metoda mikro-SRXFR oraz mikro-XANES 20 600 33 800 33 800 - 88 200
NATO
28 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej NATO SfP 971989 Opracowanie ultrafioletowych laserów generujących wysokiej jakości wiązki promieniowania dla zastosowań w mikroelektronice (kontynuacja projektu) 26 401 - - - 26 401Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 44/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 listopada 2003 r.

Wykaz jednostek naukowych występujących jako koordynator projektu w ramach 6.PR, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską


Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1 2 3 4
1 Wydział Fizyki Doświadczalnej Politechniki Lubelskiej 6.PR Priorytet III Analiza in-situ naprężeń w nanotechnologiach
Akronim: INSTANT
2 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego 6.PR Priorytet VI Sprzęganie układów generacji rozproszonej w przyszłościowych systemach energetycznych
Akronim: DIGNIFY
3 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 6.PR Mobility Technologie inteligentne – sieć badawczo-edukacyjna
Akronim: S-TECHNET
4 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie (dla Oddziału w Poznaniu) 6.PR Priorytet VI Zrównoważona produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego w Europie: stan wiedzy i obszary przyszłych badań
Akronim: SAFPE
5 Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 6.PR Priorytet II Optyczna inteligentna sieć dostępowa
Akronim: OPTINET
6 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie (dla Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej) 6.PR Priorytet VI Paliwo odnawialne dla zaawansowanych napędów pojazdów mechanicznych
Akronim: RENEW
7 Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie 6.PR NEST Toksoplazmoza: nowe drogi transmisji
Akronim: TOXOEMERT
8 Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie 6.PR NEST Aerozole kropelkowe zawierające bakteria Gram-ujemne i endotoksynę jako nowy czynnik zagrożenia zawodowego
Akronim: DROPAEROSOLS
9 Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet Uniwersytetu Łódzkiego 6.PR Priorytet VII Płeć kulturowa, trendy społeczne i jakość życia: perspektywa feministyczna
Akronim: GENDEReQUALITY
10 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej 6.PR NEST Otrzymanie i zastosowanie metalo-receptorów jako detektorów spektroskopowych
Akronim: PROTSENS
11 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 6.PR Priorytet I Zintegrowane wskaźniki czynników ryzyka dla bioróżnorodności, w różnych krajobrazach podgórskich
Akronim: RISK
12 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 6.PR Priorytet VI Opracowanie strategii i podstaw sieci ekologicznych górskich stacji terenowych
Akronim: ECO-STATION
13 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu 6.PR Priorytet I Mikroorganizmy, naturalne związki oraz organiczne lub nieorganiczne pochodne biologicznych cząsteczek w terapii przeciwnowotworowej
Akronim: NATCANCERZałącznik Nr 3
do uchwały Nr 44/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 listopada 2003 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym lub kosztów ponownego przygotowania wniosków

Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1 2 3 4
1 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 6.PR Priorytet III Wielofunkcyjny, funkcjonalny katalizator oparty na złocie
Akronim: Nanomulticat
2 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 6.PR Priorytet III Katalizatory: materiały i powierzchnie
Akronim: CAMAS
3 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 6.PR Priorytet III Badania katalizatorów do produkcji kwasów tłuszczowych
Akronim: ESTERCAT
4 Morski Instytut Rybacki w Gdyni 6.PR SSP Ochrona środowiska i zasobów w europejskich obszarach ochronnych
Akronim: ECOREMAP
5 Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 6.PR Priorytet II Wirtualna przestrzeń wiedzy dla interpretacji i modelowania systemów biomedycznych
Akronim: VKS-IMBIOS
6 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 6.PR SME Zwiększenie efektywności stosowania spawanych wsadów do tłoczenia w przemyśle motoryzacyjnym
Akronim: MAXBLANK
7 Instytut Włókiennictwa w Łodzi 6.PR Priorytet III Korzyści w globalnym, technicznym przemyśle odzieżowym, wynikające z konkurencyjności i integracji europejskiej małych i średnich przedsiębiorstw
Akronim: SEICAGTCI
8 Instytut Morski w Gdańsku 6.PR Infrastructures Zintegrowana infrastruktura nauk o morzu na rzecz Europejskiego Obszaru Badawczego
Akronim: SERAM
9 Instytut Elektrotechniki w Warszawie (dla Oddziału w Gdańsku) 6.PR Priorytet VI Sprzęganie systemów generacji rozproszonej w przyszłościowych systemach energetycznych
Akronim: DIGNIFY
10 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie 6.PR Priorytet II Wirtualna przestrzeń wiedzy dla interpretacji i modelowania systemów biomedycznych
Akronim: VKS-IMBIOS
11 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie 6.PR Priorytet I Badania mózgu jako pomost łączący Wschód z Zachodem. Otwarte centrum doskonałości w walce z chorobami afektywnymi w celu poprawy jakości życia
Akronim: BRAINBRIDGE
12 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie 6.PR Priorytet VI Wirtualna rzeczywistość do symulacji prowadzenia pojazdów mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach
Akronim: ROSAI
13 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 6.PR Priorytet I Sieć szkoleniowa dla Krajowych Punktów Kontaktowych ze szczególnym uwzględnieniem krajów kandydujących w dziedzinie nauk o zdrowiu, genomiki i biotechnologii dla zdrowia
Akronim: TrainNet Success
14 Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej 6.PR Priorytet VI Planowanie, eksploatacja oraz automatyka sieci elektrycznych ze znacznym udziałem rozproszonych źródeł energii z zastosowaniem zaawansowanych technologii informatycznych
Akronim: VIDERPLAN
15 Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym 6.PR SSP Harmonizacja rozwiązań hydrotechnicznych z ekohydrologicznymi
Akronim: EcoWaterS
16 Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi 6.PR Innovation Kierunki rozwoju europejskiego środowiska włókienniczego: budowa, połączenie i zależności
Akronim: ETI
17 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej 6.PR Priorytet VI Połączenie bioenergii z systemem energetycznym i ciepłowniczym w euroregionie Neisse-Nisa-Nysa
Akronim: BIOFORCE
18 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego 6.PR Priorytet VI Koncepcja nowoczesnego europejskiego rozproszonego systemu energetycznego
Akronim: EUCLIDES
19 Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu 6.PR SME Zaawansowane gradientowe powłoki wielofunkcyjne stosowane w technologii obróbki metali bez użycia smarów
Akronim: ADMULCOAT
20 Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu 6.PR Priorytet III Zaawansowane techniki inżynierii powierzchni i powłok stosowane w nanoskali
Akronim: HYPERSURF
21 Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu 6.PR Priorytet III Hybrydowe komponenty przemysłowe stosowane w przemyśle lotniczym, samochodowym i medycznym
Akronim: HYMAC
22 Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu 6.PR Priorytet III Nowoczesne materiały wielofunkcyjne nakładane technologią detonacyjnego rozpylania i techniką mikrościnania na zimno
Akronim: DESCOF
23 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 6.PR Priorytet VI Łagodzenie uderzeń morskich tafli lodowych na konstrukcje turbin wiatrowych generujących energię
Akronim: MIWECS
24 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 6.PR Priorytet III Inteligentne, wielofunkcyjne materiały kompozytowe i systemy dla wielobranżowych aplikacji
Akronim: SMARTCOM
25 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 6.PR Priorytet III Przedefiniowanie podstaw inżynierii uwzględniając materiały inteligentne: edukacja i technologia
Akronim: RESET
26 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 6.PR Priorytet III Sieć doskonałości mikro i nanotribologii
Akronim: MICNATRIB
27 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 6.PR Priorytet III Opracowanie wysokiej jakości, efektywnych kosztowo, ekologicznych olejów smarowych dla ich szerokiego zastosowania
Akronim: EUROECOLUBES
28 Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 6.PR Priorytet V Przyjazne środowisku roślinne składniki biologiczne aktywne w produkcji wysokiej jakości żywności pochodzenia zwierzęcego
Akronim: ENBIOPAN
29 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 6.PR Priorytet III Nanostrukturalne powłoki ochronne osadzane metodami PVD na podłoża wielkogabarytowe
Akronim: New-PVD-Epoc
30 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 6.PR Priorytet III Kontrola nanostruktur stopów lekkich
Akronim: NANOLIGHTALL
31 Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu 6.PR Priorytet V Opracowanie protokołu postępowania i określenie możliwości diagnostycznych w Europie w zakresie analizy składników paszy związanych z łańcuchem produkcji żywności
Akronim: Feed Trace
32 Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie 6.PR Priorytet III Zaawansowana inżynieria nowych materiałów krystalicznych
Akronim: ENGCRY
33 Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie 6.PR Priorytet III Zaawansowane systemy zdalnego sterowania do precyzyjnego pozycjowania w przestrzeni głowic roboczych maszyn obróbczych
Akronim: MERCURIO
34 Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie 6.PR Priorytet III Ferroelektryczne struktury nanowarstwowe w zastosowaniach technologicznych
Akronim: FERRONANOTECH
35 Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie 6.PR Priorytet III Metody obrazowania przy pomocy jąder atomowych
Akronim: INA
36 Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie 6.PR Priorytet III Sieć doskonałości poświęcona optycznym metodom w zastosowaniu do badań naukowych, produkcji i w służbie zdrowia
Akronim: NEOMORPH
37 Wydział Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 6.PR Priorytet V Budowa zintegrowanego systemu działań w celu oszacowania wpływu pozostałości różnych związków chemicznych występujących w środowisku i w żywności na ludzkie zdrowie
Akronim: MANAGEXPOSURE
38 Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi 6.PR Priorytet III Europejski instytut wielofunkcyjnych tekstyliów
Akronim: EIMTEX
39 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 6.PR Mobility Badania w nanoskali dynamiki i reaktywowania katalizatorów tlenkowych (Mo, V i W) podczas ich pracy w procesach utleniania
Akronim: DYNACAT
40 Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu 6.PR SME Biologiczne metody przeciwdziałania zakażeniom podczas produkcji wina, spirytusu i octu
Akronim: Biopreservation
41 Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 6.PR Priorytet II Polskie sympozjum ruchu telekomunikacyjnego
Akronim: PSRT 2003
42 Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 6.PR Priorytet II Ogólnodostępne europejskie laboratorium multimedialne
Akronim: UMEDIA
43 Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 6.PR Priorytet II Metody przetwarzania sygnału z obrazu oraz narzędzia komunikacji multimedialnej
Akronim: NEMSIP
44 Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi 6.PR Priorytet V Narażenie na związki chemiczne: wykrywanie i ocena dioksyn
Akronim: EXPOXIN
45 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 6.PR Priorytet III Techniki krzepnięcia materiałów
Akronim: SOLE
46 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 6.PR Priorytet III Rozwój nowych, wielofunkcyjnych materiałów dla wieloskalowych zastosowań przemysłowych
Akronim: MULTIMAT
47 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 6.PR Priorytet VI Potencjał biopaliw
Akronim: BioFuel Potential
48 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej 6.PR Priorytet III System inteligentny bazujący na wiedzy dla nowej generacji metod specyfikacji geometrii wyrobów i sprawdzania
Akronim: VIRTUALGPS
49 Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej 6.PR SME Polimery piezoelektryczne do zastosowań w przemysłowych czujnikach i przetwornikach ultradźwiękowych
Akronim: PISTA
50 Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Gliwicach 6.PR SME Zwiększenie efektywności stosowania spawanych wsadów do tłoczenia w przemyśle samochodowym
Akronim: MAXBLANK
51 Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej 6.PR Priorytet IV Kształtowanie badań europejskich w zakresie dynamiki lotniczych silników turbinowych
Akronim: SERATED
52 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 6.PR SSP Polityki do zintegrowanego zarządzania gospodarka odpadami
Akronim: POLIWAST
53 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 6.PR Priorytet III Metody i technologie remediacji dla zrównoważonego rozwoju regionów poprzemysłowych – aspekty techniczne, ekonomiczne, prawne, środowiskowe i socjoekonomiczne
Akronim: TELES
54 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN w Warszawie 6.PR Priorytet III Materiały nanokrystaliczne dla optoelektroniki
Akronim: 3N
55 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu 6.PR Priorytet III Przełom w produkcji substancji i podstawowych materiałów z biomasy poprzez nowe, czyste, bezpieczne i ekologiczne technologie
Akronim: BioRefine
56 Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Akademii Rolniczej w Szczecinie 6.PR Priorytet III Badania dotyczące wielofunkcyjnych materiałów biodegradowalnych do zastosowań w rolnictwie opakowalnictwie żywności
Akronim: MULTIBIOAGROMATERIAL
57 Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 6.PR Priorytet V Zapobieganie infekcjom Campylobacter w produkcji drobiarskiej przy zastosowaniu probiotycznych mikroorganizmów oraz ich rekombinowanych pochodnych – immunostymulacja jako nowa strategia walki z przenoszonymi przez żywność zakażeniami
Akronim: CAMPLAB
58 Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza 6.PR Priorytet III Zielona chemia i chemikalia wysokowartościowe
Akronim: GREENCAT
59 Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL w Piastowie 6.PR Priorytet III Recykling zużytych wyrobów gumowych
Akronim: RUBBERCYCLE
60 Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL w Piastowie 6.PR SME Przewidywanie właściwości mechanicznych gumy i innych elastomerów
Akronim: PREDRUB
61 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie (dla Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej) 6.PR Priorytet VI Europejska sieć doskonałości w zakresie produkcji biopaliw płynnych
Akronim NoE BioFuel
62 Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza 6.PR Priorytet III Polimery dla nanostruktur funkcyjnych oraz inżynieria powierzchni w skali mezo
Akronim: POLYFUNCTION
63 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 6.PR Infrestructures Dostęp do centrum teorii i zastosowań katalizy w Queen’s University w Belfaście
Akronim: CENTACAT
64 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 6.PR Mobility Symulowanie i analiza powierzchni tlenków metali: rola jako katalizatora i nośnika
Akronim: SAMOS
65 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 6.PR Priorytet III Zasady i zastosowania biomineralizacji
Akronim: BIOMINERALIZBIOMINET
66 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 6.PR Priorytet I Białka sygnałowe jako cele dla nowych leków przeciwnowotworowych
Akronim: SIGNPROTASTARGETS
67 Wydział Informatyki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 6.PR Priorytet I Obserwatorium do promowania udziału małych i średnich przedsiębiorstw w 6. Programie Ramowym UE, w szczególności w projektach zintegrowanych i sieciach doskonałości
Akronim: OBSERVATORY
68 Wydział Informatyki Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 6.PR Priorytet I Potrójne-e (rozwój e-learningu przez ewaluację)
Akronim: Triple-E
69 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie 6.PR Priorytet III Mikrosystemy, nanourządzenia i materiały dla czujników i aktuatorów implantowanych do organizmu człowieka
Akronim: HIMNET
70 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie 6.PR Priorytet II Koncepcje i technika projektowania systemów w zasadniczej części elektronicznych
Akronim: CONTESYS-1
61


UCHWAŁA Nr 45/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 20 listopada 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2003 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 5/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2003 r. kosztów utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej (Dz. Urz. MN i KBN Nr 2, poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 1 wyrazy „56 000 000 zł” zastępuje się wyrazami „63 672 997 zł”,
 2. w załączniku do uchwały w Lp. 28 w kolumnie 3 wyrazy „6 000 000” zastępuje się wyrazami „13 672 997”.
 
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber62


ZARZĄDZENIE Nr 19/2003
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 17 listopada 2003 r.


w sprawie powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzania wyborów do zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencjiNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Wyborczą do przeprowadzania wyborów do zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji w składzie:

 1. Jan Krzysztof Frąckowiak – przewodniczący;
 2. Jerzy Dudek;
 3. Jan Gawęcki;
 4. Paweł Gierycz;
 5. Janusz Lipkowski;
 6. Bogdan Ney;
 7. Piotr Simbierowicz;
 8. Józef Szabłowski;
 9. Zbigniew Śmieszek;
 10. Piotr Węgleński;
 11. Jerzy Wyrozumski.

§ 2.

 1. Komisja Wyborcza podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uzgodnienia.
 2. W wypadkach, gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia poddaje się głosowaniu. Rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków Komisji wyborczej, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§ 3.

Komisja Wyborcza rozpoczyna działalność w dniu wejścia w życie zarządzenia.

§ 4.
 1. Obsługę prac Komisji Wyborczej zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji.
 2. Funkcję sekretarza Komisji Wyborczej pełni naczelnik Sekretariatu Komitetu Tomasz Koprowski.
§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber63


ZARZĄDZENIE Nr 20/2003
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 20 listopada 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r.


Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 1/2003 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 2, Nr 6, poz. 20, Nr 10, poz. 39 i Nr 13, poz. 57) wprowadza się następujące zmiany w § 2:
 1. w pkt 1 w lit. b wyrazy „212 759 000 zł”zastępuje się wyrazami „205 086 003 zł”;
 2. w pkt 1 w lit. c wyrazy „78 462 000 zł” zastępuje się wyrazami „86 134 997 zł”, a wyrazy „56 000 000 zł” zastępuje się wyrazami „63 672 997 zł”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber
Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 2,50 zł (VAT 0,0%)


BACK