GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 18 grudnia 2001 r.
Nr 15


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 36/2001 z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
  2. Nr 37/2001 z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w ramach międzynarodowego programu Inicjatywa EUREKA
  3. Nr 38/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2001 r.
  4. Nr 39/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2001 r.
  5. Nr 40/2001 z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2001 roku

ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 12/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2001 r.
  2. Nr 13/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r.

47

UCHWAŁA Nr 36/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 13 grudnia 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z § 8 i § 13 uchwały Nr 34/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie wybranych międzynarodowych specjalnych programów w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 36) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 919 400 zł, z przeznaczeniem na do-finansowanie w latach 2001-2003 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, zwanego dalej "5.PR", oraz Międzynarodowych Sieci Naukowych, zwanych dalej "MSN". Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2001 roku - 307 100 zł,
w 2002 roku - 392 800 zł,
w 2003 roku - 219 500 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych "5.PR" i "MSN" określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 60 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania przez jednostki naukowe współpracy z partnerami zagranicznymi oraz kosztów ponownego przy-gotowania wniosku, w związku ze zgłoszeniem w ramach 5.PR projektów, które nie zostały przyjęte do realizacji, a były ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre.

2. Jednostki naukowe, którym przyznaje się dofinansowanie w wysokości po 15 000 zł dla każ-dej z nich, określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 120 000 zł jednostkom naukowym, będącym koordynatorami projektów 5.PR, z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów poniesionych na prace przygotowawcze do projektu, a w szczególności na przygotowanie wniosku wymaganego przez Komisję Europejską.

2. Jednostki naukowe, którym przyznaje się dofinansowanie w wysokości po 30 000 zł dla każdej z nich, określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1-3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZałącznik Nr 1
do uchwały Nr 36/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 13 grudnia 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych

Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych
w latach:
     
2001
2002
2003
2001-2003
1
2
3
4
5
6
7
5.PR
           
1
Instytut Fizyki PAN
w Warszawie
Systemy obrazowania o częstotliwościach terahercowych dla zastosowań biomedycznych i innych.
(Terahertz frequency imaging systems for biomedical and other applications) 
Akronim: TERAVISION
5.PR - II Program Tematyczny
Kontrakt IST- 1999-10154
179 100
238 800
29 900
447 800
MSN
           
2
Instytutu Chemii Fizycznej PAN
w Warszawie
Międzynarodowa Sieć Naukowa (laboratorium wirtualne) 

pt. "Materiały węglowe

w ochronie środowiska"

41 000
-
-
41 000
3
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
w Olsztynie
Międzynarodowa Sieć Naukowa "Bezpieczna Żywność"
30 000
30 000
30 000
90 000
4
Główny Instytut Górnictwa
w Katowicach
"Centrum Bezpieczeństwa Środowiskowego" - Pozarządowa Międzynarodowa Sieć Naukowa (koordynacja współpracy naukowej w zakresie wspólnych projektów badawczych, tworzenia, gromadzenia i praktycznego wdrażania wyników badań)
57 000
124 000
159 600
340 600

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 36/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 13 grudnia 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerami zagranicznymi oraz kosztów ponownego przygotowania wniosków

 
Lp.
Nazwa jednostki
Nazwa

programu

Tytuł projektu

 

1
2
3
4
1 Instytut Chemii Przemysłowej
im. I. Mościckiego
w Warszawie
QUALITY OF LIFE
I Program Tematyczny
Analgetyki typu kameleona - związki, których aktywności farmakologiczne ujawniane są w trakcie ich metabolizmu.
(Chameleon analgesics - compouns designed to display an evolving pharmacological profile during metabolism)
2 Instytut Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Politechnika Częstochowska
EESD
IV Program Tematyczny
System oceny cyklu wykorzystania terenu
(Development of a land use cycle analysis system to encourage a holistic, life cycle approach to brownfield prevention and redevelopment)
Akronim: LUCAS
3 Zakład Karbochemii
PAN
w Gliwicach
HUMAN POTENTIAL
III Program Horyzontalny
Rozpuszczalne w wodzie polimery z odwracalnie oddziałującymi grupami
(Water soluble polymers with reversibly interacting groups)
Akronim: INTER-WSP
4 Instytut Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin
w Radzikowie
QUALITY OF LIFE
I Program Tematyczny
Korzyści i ryzyko stosowania kiełków jako składników pożywienia.
(Benefits and risks of seedlings as food)

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 36/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 13 grudnia 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych występujących jako koordynator projektu w ramach 5. PR, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów poniesionych na prace przygotowawcze do projektu

 
Lp.
Nazwa jednostki
Nazwa programu
Tytuł projektu
1
2
3
4
1
Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego
PAN w Lublinie
INCO-2
II Program Horyzontalny
Ożywienie naukowo-badawczego regionu lubelskiego poprzez jego ściślejszą integrację z 5PR
(Animation of Lublin regional RTD potential through closer integration to 5FP)
Akronim: ANIMLUB
2
Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
IST
II Program Tematyczny
GridLab - Usługi, narzędzia i środowisko testowe dla aplikacji gridowych
(GridLab - A grid application toolkit and toolbed)
Akronim: GridLab
3
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Politechnika Wrocławska
INCO-2
II Program Horyzontalny
Pragmatyczne podejście do 5. Programu Ramowego. Współpraca w regionie.
(A pragmatic approach towards the 5th framework programme. Networking in the region)
Akronim: PRANET
4
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
Politechnika Wrocławska
INCO-2
II Program Horyzontalny
Działalność Centrum Przekazu Innowacji w Polsce Zachodniej
(Operation of an Innovation Relay Center in West Poland)48

UCHWAŁA Nr 37/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 13 grudnia 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w ramach międzynarodowego programu Inicjatywa EUREKA.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku z § 8 i § 13 uchwały Nr 34/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie wybranych międzynarodowych specjalnych programów w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 36) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 1 595 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2002-2004 badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w ramach międzynarodowego programu Inicjatywa EUREKA. Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:

w 2002 roku - 1 089 300 zł,
w 2003 roku - 352 500 zł,
w 2004 roku - 153 200 zł.
2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach międzynarodowego programu Inicjatywa EUREKA określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZałącznik
do uchwały Nr 37/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 13 grudnia 2001 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach międzynarodowego programu Inicjatywa EUREKA

Lp.

Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych

w latach:

     
2002
2003
2004
2002-2004
1
2
3
4
5
6
7
1
Instytut Lotnictwa
w Warszawie
E! 2419 FLITE

Badania modalne konstrukcji samolotów w czasie lotu

331 900
68 900
-
400 800
2
Instytut Obróbki Plastycznej
w Poznaniu
E! 2609 RECOXIDE

Opracowanie metod utylizacji niektórych tlenkowych odpadów przemysłowych 

142 400
108 600
93 200
344 200
3
Instytut Katalizy i Fizyko-chemii Powierzchni PAN
w Krakowie
E! 2666 BIOCAT

Katalityczne oczyszczanie emisji ze spalania biomasy

100 000
-
-
100 000
4
Instytut Zaopatrzenia
w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechnika Warszawska
E! 2695 SOILSTABSORBENT

Nowy materiał do budowy dróg i odsiarczania spalin

98 000
68 000
9 000
175 000
5
Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
w Warszawie
E! 2695 SOILSTABSORBENT

Nowy materiał do budowy dróg i odsiarczania spalin

310 000
86 000
51 000
447 000
6
Instytut Chemii i Techno-logii Nafty i Węgla Politechnika Wrocławska E! 2695 SOILSTABSORBENT

Nowy materiał do budowy dróg i odsiarczania spalin

107 000
21 000
-
128 00049

UCHWAŁA Nr 38/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 14 grudnia 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2001 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 9/2001 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 lutego 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2001 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 4, poz. 14 i Nr 7, poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyrazy "1.363.901.070 zł" zastępuje się wyrazami "1.391.606.736 zł",
2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2.

1. Dotacja podmiotowa określona w Lp. 47, 48, 68 i 71 załącznika do uchwały obejmuje finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Politechniki Zielonogórskiej i Akademii Rolniczej w Krakowie Filia w Rzeszowie, w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 sierpnia 2001 r.

2. Dotacja podmiotowa określona w Lp. 93 i 94 załącznika do uchwały obejmuje finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, w okresie od dnia 1 września 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZałącznik
do uchwały Nr 38/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 14 grudnia 2001 r.
Załącznik do uchwały Nr 9/2001

Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej w 2001 r.

 

 
 
 50

UCHWAŁA NR 39/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 14 grudnia 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2001 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 13/2001 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2001 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 5, poz. 19 i Nr 9, poz. 30) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 wyrazy "241.098.000 zł" zastępuje się wyrazami "284 326 397 zł",
2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.

1. Dotacja podmiotowa określona w Lp. 26, 27 i 45 załącznika do uchwały obejmuje finansowanie lub dofinansowanie badań własnych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze i Politechniki Zielonogórskiej, w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 sierpnia 2001 r.

2. Dotacja podmiotowa określona w Lp. 61 i 62 załącznika do uchwały obejmuje finansowanie lub dofinansowanie badań własnych Uniwersytetu Rzeszowskiego i Uniwersytetu Zielono-górskiego w Zielonej Górze, w okresie od dnia 1 września 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZałącznik
do uchwały Nr 39/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 14 grudnia 2001 r.
Załącznik do uchwały Nr 13/2001

Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym szkołom wyższym na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych w 2001 r.
51

UCHWAŁA Nr 40/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 14 grudnia 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2001 roku.


Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr 14/2001 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2001 roku (Dz. Urz. MN i KBN Nr 5, poz. 20, Nr 12, poz. 41 i Nr 14, poz. 46) wprowadza się następujące zmiany:

1) Lp. 19 otrzymuje brzmienie:
"19. Prezes Polskiej Akademii Nauk
.................................................... 10.787.000",
2) Lp. 31 otrzymuje brzmienie:
"31. Minister Nauki - Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych ...... 5.940.774".


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


52

ZARZĄDZENIE Nr 12/2001
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 7 grudnia 2001 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2001 r.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 1/2001 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 8 stycznia 2001 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2001 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 3 i Nr 6, poz. 24) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) wyrazy "623.733.686 zł" zastępuje się wyrazami "645.157.033 zł",
2) w pkt 1 wyrazy "241.098.000 zł" zastępuje się wyrazami "284.326.397 zł",
3) w pkt 2 wyrazy "78.641.000 zł" zastępuje się wyrazami "76.057.314 zł",
4) w pkt 3 wyrazy "188.695.086 zł" zastępuje się wyrazami "169.473.722 zł".
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


53

ZARZĄDZENIE Nr 13/2001
Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych

z dnia 7 grudnia 2001 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r.


Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 5/2001 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 3, poz. 13, Nr 4, poz. 17, Nr 6, poz. 23, Nr 7, poz. 26 i Nr 11, poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 wyrazy "1.363.901.070 zł" zastępuje się wyrazami "1.391.606.736 zł";
2) w § 2 w ust. 1 wyrazy "884.637.430 zł" zastępuje się wyrazami "836.085.605 zł";
3) załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
4) załącznik Nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
 

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZałącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 13/2001
Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 7 grudnia 2001 r.

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. działalności statutowej jednostek naukowych

 
Lp. Zespół Komitetu 
Środki finansowe w zł
1
2
3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
81 287 680
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
36 764 700
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych (P-3)
118 718 270
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
129 866 040
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5)
194 368 860
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
196 702 120
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
129 113 930
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
55 714 950
9 Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
146 964 686
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
60 780 380
11 Zespół Elektroniki Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
90 747 880
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
97 447 760
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)
53 129 480
14 Razem
1 391 606 736

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 13/2001
Przewodniczącego
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 7 grudnia 2001 r.

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. projektów badawczych i projektów celowych

 
Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe w zł 
w tym zobowiązania z lat poprzednich
1
2
3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1)
17 500 788
10 374 687
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2)
16 752 485
9 435 221
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomicznych (P-3)
25 727 183
12 706 200
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4)
49 425 998
24 928 318
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5)
83 346 591
52 341 412
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6)
64 243 230
22 569 489
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7)
62 953 608
20 941 107
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8)
121 618 199
83 208 401
9 Zespół Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9)
78 690 199
32 009 260
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10)
35 400 694
13 994 441
11 Zespół Elektroniki Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11)
66 723 190
28 853 739
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12)
93 483 669
39 273 743
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13)
120 219 771
90 104 986
14 Razem
836 085 605
440 741 004Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK