GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 21 grudnia 2002 r.
Nr 15


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 45/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2002 r.
  2. Nr 46/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.
  3. Nr 47/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
  4. Nr 48/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2002 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej
  5. Nr 49/2002 z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej

65

UCHWAŁA Nr 45/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 19 grudnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2002 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 6/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 4, poz. 8, Nr 5, poz. 17 i Nr 8, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 1 wyrazy „215.000.000 zł” zastępuje się wyrazami „ 258.926.658 zł),
2/ załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał KleiberZałącznik
do uchwały Nr 45/2002
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 19 grudnia 2002 r.


Załącznik do uchwały Nr 6/2002

Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym szkołom wyższym na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych w 2002 r.

 
 
Lp.
Nazwa szkoły wyższej

Wysokość dotacji podmiotowej w zł

1
2
3
Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Akademie Ekonomiczne
1 Akademia Ekonimiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 825 000
2 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu 1 427 000
3 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1 010 000
4 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1 063 000
5 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 1 267 000
 
Akademie Rolnicze
6 Akademia Podlaska w Siedlcach 1 108 000
7 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 4 492 000
8 Akademia Rolnicza w Lublinie 5 606 000
9 Akademia Rolnicza w Poznaniu 4 765 000
10 Akademia Rolnicza w Szczecinie 2 667 000
11 Akademia Rolnicza we Wrocławiu 4 302 000
12 Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 2 311 000
13 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 6 676 000
     
Akademie Wychowania Fizycznego
14 Akademia Wychowania Fizycznego i Spostu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 97 000
15 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 155 000
16 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 97 000
17 Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 188 000
18 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 191 000
19 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 159 000

Wyższe Szkoły Pedagogiczne
20 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego 442 000
21 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1 007 000
22 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 89 000
23 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 812 000
24 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupska 292 000
25 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie 491 000
 
Politechniki
26 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 12 460 000
27 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej 593 000
28 Politechnika Białostocka 1 944 000
29 Politechnika Częstochowska 2 536 000
30 Politechnika Gdańska 7 475 000
31 Politechnika Koszalińska 830 000
32 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 5 541 000
33 Politechnika Lubelska 1 363 000
34 Politechnika Łódzka 8 297 000
35 Politechnika Opolska 889 000
36 Politechnika Poznańska 6 005 000
37 Politechnika Radomska 1 002 000
38 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 1 842 000
39 Politechnika Szczecińska 3 378 000
40 Politechnika Śląska w Gliwicach 9 590 000
41 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 889 000
42 Politechnika Warszawska 15 371 000
43 Politechnika Wrocławska 12 267 000

Uniwersytety
44 Katolicki Uniwersytet Lubelski 1 896 000
45 Uniwersytet Gdański 3 861 000
46 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 8 372 000
47 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 8 176 000
48 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 654 000
49 Uniwersytet Łódzki 6 455 000
50 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 4 030 000
51 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 4 553 000
52 Uniwersytet Opolski 1 244 000
53 Uniwersytet Rzeszowski 1 067 000
54 Uniwersytet Szczeciński 1 162 000
55 Uniwersytet Śląski w Katowicach 4 682 000
56 Uniwersytet w Białymstoku 1 067 000
57 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 5 867 000
58 Uniwersytet Warszawski 8 825 000
59 Uniwersytet Wrocławski 8 213 658
60 Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze 1 363 000
     
Uczelnie teologiczne
61 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 89 000
62 Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 355 000

Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Kultury
    
Akademie muzyczne
63 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 36 200
64 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie 90 500
65 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 48 200
66 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 48 200
67 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 48 200
68 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 48 200
69 Akademia Muzyczna w Krakowie 72 400
70 Akademia Muzyczna w Łodzi 48 300

Akademie Sztuk Pięknych
71 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 96 500
72 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 36 200
73 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 42 200
74 Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi 48 300
75 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 48 300
76 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 96 500
77 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 42 200
   
Wyższe Szkoły Teatralne
78 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 36 200
79 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 36 200
80 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiegow Krakowie 36 200

Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej
  
81 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 1 266 000
82 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 1 940 000
83 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 3 618 000
84 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu 965 000
85 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 301 000
86 Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie 1 150 000
 
Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
     
87 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 196 000
88 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 90 000
     
Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Infrastruktury
     
89 Akademia Morska w Gdyni 311 000
90 Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie 207 000
     
Szkoły wyższe nadzorowane przez Ministra Zdrowia
     
91 Akademia Medyczna w Białymstoku 1 996 000
92 Akademia Medyczna w Bydgoszczy 2 131 000
93 Akademia Medyczna w Gdańsku 3 426 000
94 Akademia Medyczna w Lublinie 3 191 000
95 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 5 012 000
96 Akademia Medyczna w Poznaniu 3 879 000
97 Akademia Medyczna w Warszawie 5 145 000
98 Akademia Medyczna we Wrocławiu 3 335 000
99 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 2 319 000
100 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 548 000
101 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 2 308 000
102 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 4 461 000

Państwowe wyższe szkoły zawodowe i niepaństwowe szkoły wyższe
     
103 Akademia Polonijna w Częstochowie 33 000
104 Collegium Civitas w Warszawie 50 000
105 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 60 000
106 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 35 000
107 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku 35 000
108 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 40 000
109 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarzadzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie 50 000
110 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 50 000
111 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie 20 000
112 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 20 000
113 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu 17 000
114 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy 20 000


 

66

UCHWAŁA Nr 46/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 19 grudnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 15/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 6, poz.20, Nr 7, poz. 26, Nr 8, poz. 34 i Nr 12, poz. 52) wprowadza się następujące zmiany:

1/  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 1.246.804.700 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Ze środków finansowych, o których mowa w ust. 1, kwotę 7.795.000 zł przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do wykonania określonych zadań w ramach prowadzonej przez jednostki naukowe działalności statutowej.
3.    Środki finansowe, o których mowa w ust. 2 przyznaje się następującym jednostkom naukowym:

1/  Akademii Medycznej w Warszawie I Wydział Lekarski – w wysokości 1 515 000 zł,
2/  Akademii Medycznej w Lublinie Wydział Lekarski - w wysokości   390 000 zł,
3/  Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska - w wysokości 488 000 zł,
4/  Politechnice Poznańskiej Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania - w wysokości 360 000 zł,
5/  Politechnice Warszawskiej Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej - w wysokości 525 000 zł,
6/  Politechnice Warszawskiej Wydział Inżynierii Materiałowej - w wysokości 900 000 zł,
7/  Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt - w wysokości 127 000 zł,
8/  Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - w wysokości 550 000 zł,
9/  Uniwersytetowi Warszawskiemu Wydział Fizyki - w wysokości 150 000 zł,
10/ Instytutowi Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu - w wysokości 290 000 zł,
11/ Instytutowi Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie - w wysokości 600 000 zł,
12/ Instytutowi Techniki Budowlanej w Warszawie - w wysokości 500 000 zł,
13/ Instytutowi Technologii Eksploatacji w Radomiu - w wysokości  500 000 zł,
14/ Instytutowi Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach - w wysokości 600 000 zł,
15/ Instytutowi Technologii Elektronowej w Warszawie - w wysokości 300 000 zł.”,    
        
2/  w załączniku do uchwały Lp. 31, 31.2, 34, 34.1, 47, 47.5, 47.13, 57, 57.2, 63, 63.6, 63.8, 66, 66.6, 76, 76.1, 86, 86.4, 86.24,123, 124, 133, 160, 164, 165, 203, 209, 211, 216, 221, 230, 232, 235, 238, 242, 248, 250, 251, 284, 297, 338, 342 i 375 otrzymują brzmienie:

1 2 3 4
„31 Akademia Medyczna w Lublinie
3 638 800
31.2 Wydział Lekarski 2 3 000 800
34 Akademia Medyczna w Warszawie
9 370 500
34.1 I Wydział Lekarski 1 7 773 800
47 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
23 768 160
47.5 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1
3 107 700
47.13 Wydział Matematyki Stosowanej 2 156 000
57 Politechnika Poznańska
10 323 000
57.2 Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania 1 2 115 600
63 Politechnika Warszawska
27 190 920
63.6 Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 1 1 485 200
63.8 Wydział Inżynierii Materiałowej 1 2 620 800
66 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
6 246 100
66.6 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 1 1 429 600
76 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
16 055 900
76.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1 5 882 000
86 Uniwersytet Warszawski
22 616 500
86.4 Wydział Fizyki 1 5 271 500
86.24 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 1 225 200
123 Instytut Matematyczny PAN w Warszawie 1 6 201 400
124 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu 1 9 281 000
133 Instytut Dendrologii PAN w Kórniku 2 3 220 700
160 Ogród Botaniczny PAN w Warszawie 3 1 500 600
164 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 1 13 825 200
165 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie 1 4 120 000
203 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 1 9 641 500
209 Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dr Jerzego Nofera w Łodzi 2 6 864 700
211 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 3 15 464 100
216 Instytut Reumatologiczny w Warszawie 3 2 813 300
221 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie 1 3 686 400
230 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 2 9 483 400
232 Instytut Zootechniki w Krakowie 2 14 026 000
235 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie 3 2 696 500
238 Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi M 457 700
242 Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu M 334 000
248 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych w Pleszewie M 286 900
250 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 1 8 883 400
251 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 1 7 114 400
284 Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach 1 4 544 900
297 Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie 3 2 156 000
338 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie 1 12 019 200
342 Instytut Łączności w Warszawie 1 8 474 820
375 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie 1 5 196 950”


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber


67

UCHWAŁA Nr 47/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 19 grudnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Na podstawie art. 15 ust. 3 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 37/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie   kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.Urz. MN i KBN Nr 13,  poz. 55) wprowadza się następujące zmiany:
1)    w § 1w ust. 1 wyrazy „16 413 727 zł” zastępuje się wyrazami „16 416 792,18 zł”  oraz  wyrazy „13 267 897 zł” zastępuje się wyrazami „13 270 962,18 zł”,
2)    w  § 2  wyrazy  „5 041 342 zł” zastępuje  się   wyrazami  „5 054 035,18 zł”  oraz      w pkt 5 wyrazy „3 540 442 zł” zastępuje się wyrazami „3 553 135,18 zł”,
3)    w § 3 w  ust. 1   wyrazy   „ 11 372 385 zł” zastępuje  się   wyrazami „11 362 757 zł”,
4)    w załączniku do uchwały:  
a)    Lp.  18 i 18.1 otrzymuje brzmienie:
"18 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 298 022 - 298 022
18.1 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 298 022 - 298 022”

b) Lp. 25 otrzymuje brzmienie:
"25 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 122 000 - 122 000”

§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber68

UCHWAŁA Nr 48/2002 
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 19 grudnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2002 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej.

Na podstawie art. 15 ust. 3 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 17/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie przyznania   środków finansowych na   dofinansowanie w 2002 r.   inwestycji służących potrzebom badań naukowych i  prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej (Dz.Urz. MN i KBN Nr 6,  poz. 22) w § 1 wyrazy „do 75 000 000 zł” zastępuje się wyrazami „74  998 255,64 zł”.

§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber

69

UCHWAŁA Nr 49/2002
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 19 grudnia 2002 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) i § 32 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 31/2002 Komitetu Badań Naukowych z dnia 17 października 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 10, poz. 44) wprowadza się następujące zmiany:
1)    w § 3 w ust. 1 wyrazy „720 000 zł ” zastępuje się wyrazami „700 000 zł”,
2)    w załączniku Nr 3 do uchwały skreśla się Lp. 35.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber
Zbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 2,00 zł (VAT 0,0%)


BACK