GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, dnia 5 grudnia 2003 r.
Nr 15


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 46/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2003 r.
  2. Nr 47/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r.

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 22/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r.

64


UCHWAŁA Nr 46/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 5 grudnia 2003 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków  finansowych  na  finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2003 r.


Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o  Komitecie  Badań  Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 8/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 4, poz. 12, Nr 7, poz. 23 i Nr  10, poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:
  1. w § 1 wyrazy „30.507.000 zł” zastępuje się wyrazami „28.950.014 zł”;
  2. w załączniku do uchwały:
a) Lp. 12 otrzymuje brzmienie:
12. Prezes Polskiej Akademii Nauk .......................................................   7.140.000”,
b) Lp. 16 otrzymuje brzmienie:
16. Minister Nauki – Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych  ....    5.915.014”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu  Badań  Naukowych


Michał  Kleiber65


UCHWAŁA Nr 47/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 5 grudnia 2003 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 13/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 6, poz. 18, Nr 8, poz. 30, Nr 10, poz. 34 i Nr 13, poz. 53) wprowadza się następujące zmiany:

1/  w załączniku do uchwały :
  1. skreśla się pozycję Lp. 150,
  2. w Lp. 151 w kolumnie 4 wyrazy  „1 194 916” zastępuje się wyrazami „1 433 900”,
  3. c)    w Lp. 152 w kolumnie 4 wyrazy  „787 333”  zastępuje się wyrazami „944 800”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber66


ZARZĄDZENIE Nr 22/2003
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 5 grudnia 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r.


Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie  Badań  Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) i § 80 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642)  zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 1/2003 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie  określonych zadań w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 2, Nr 6, poz. 20, Nr 10, poz. 39 i Nr 13, poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:
  1. w  § 1 wyrazy „701.555.000 zł” zastępuje się wyrazami „699.998.014 zł”;
  2. w  § 2 w pkt 3 w lit. a wyrazy „30.507.000 zł” zastępuje się wyrazami „28.950.014 zł”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu  Badań  Naukowych


Michał  KleiberZbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 38,50 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 1,00 zł (VAT 0,0%)


BACK