GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa,  dnia 31 grudnia 2001 r.
Nr 16


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Nr 41/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Współpracy z Republiką Federalną Niemiec w Dziedzinie Przedsiębiorstw Innowacyjnych
  2. Nr 42/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2002 r.

KOMUNIKAT KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

  1. Z dnia 24 grudnia 2001 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Komitetu Badań Naukowych

54

UCHWAŁA Nr 41/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Współpracy z Republiką Federalną Niemiec w Dziedzinie Przedsiębiorstw Innowacyjnych.

Na podstawie art. 8b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się na okres czwartej kadencji członków zespołów Komitetu Badań Naukowych opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Współpracy z Republiką Federalną Niemiec w Dziedzinie Przedsiębiorstw Innowacyjnych, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie analizy porównawczej polityki proinnowacyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec,
2) sporządzenie analizy mechanizmów wspierania i źródeł finansowania działalności innowacyjnej oraz stanu rynku w zakresie rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych w obu krajach,
3) przeprowadzenie wizytacji w wybranych instytucjach wspierających działalność innowacyjną w Republice Federalnej Niemiec,
4) opracowanie metod tworzenia i wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych przez jednostki naukowe Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 3.

1. Zespół działa na posiedzeniach.
2. Posiedzenie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.
3. Zespół ustala własny tryb pracy, stosując odpowiednio przepisy regulaminu Komitetu Badań Naukowych.

§ 4.

Zespół przedstawia swoje wnioski i opinie w sprawach, o których mowa w § 2, odpowiednio Komitetowi Badań Naukowych lub zespołom Komitetu.

§ 5.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Studiów i Polityki Naukowej urzędu Komitetu Badań Naukowych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber


55

UCHWAŁA Nr 42/2001
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2002 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389) oraz w związku art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz. 1368) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyznaje się ministrom oraz Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności środki finansowe na finansowanie lub dofinansowywanie w 2002 r. działalności wspomagającej badania, w łącznej wysokości 22.000.000 zł.

§ 2.

Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym ministrom oraz Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał Kleiber

Załącznik
do uchwały Nr 42/2001
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 20 grudnia 2001 r.

Wysokość środków finansowych przyznanych ministrom oraz Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2002 r.

Lp.
N a z w a
środki finansowe w złotych
1
2
3
1 Minister Edukacji Narodowej i Sportu
5.924.200
2 Minister Gospodarki
1.500.000
3 Minister Kultury
1.000.000
4 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1.300.000
5 Minister Zdrowia
2.300.000
6 Prezes Polskiej Akademii Nauk
5.700.000
7 Prezes Polskiej Akademii Umiejętności
295.700
8 Minister Nauki - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
3.980.10056

KOMUNIKAT

z dnia 24 grudnia 2001 r.

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Komitetu Badań Naukowych.

Komitet Badań Naukowych informuje, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 91, poz. 1008), z dniem wejścia w życie rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642), tj. z dniem 1 stycznia 2002 r., tracą moc następujące uchwały:
1) uchwała Nr 3/93 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 lutego 1993 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 3 i z 1998 r. Nr 2, poz. 9),

2) uchwała Nr 4/93 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 lutego 1993 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo rozwojowych oraz na badania własne szkół wyższych (Dz. Urz. KBN Nr 2, poz. 6 i z 2000 r. Nr 2, poz. 9),

3) uchwała Nr 11/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków z budżetu państwa na finansowanie projektów badawczych (Dz. Urz. KBN Nr 4, poz. 12 i z 1999 r. Nr 7, poz. 31),

4) uchwała Nr 12/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków z budżetu państwa na dofinansowywanie ważnych ze względów społeczno-gospodarczych prac badawczo-rozwojowych realizowanych na zlecenie podmiotów gospodarczych, organów administracji rządowej lub organów samorządu terytorialnego, podejmowanych w formie projektów celowych (Dz. Urz. KBN Nr 5, poz. 13 i z 1999 r. Nr 6, poz. 26),

5) uchwała Nr 13/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków z budżetu państwa na dofinansowywanie ważnych ze względów społeczno-gospodarczych prac badawczo- -rozwojowych realizowanych na zlecenie organów administracji rządowej lub organów samo-rządu województwa, podejmowanych w formie projektów celowych zamawianych (Dz. Urz. KBN Nr 5, poz. 14 i z 1999 r. Nr 3, poz. 13),

6) uchwała Nr 3/95 Komitetu Badań Naukowych z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków z budżetu państwa na finansowanie współpracy naukowej i naukowo technicznej z zagranicą, wynikającej z umów międzyrządowych (Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 3),

7) uchwała Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30 i z 1999 r. Nr 1, poz. 6),

8) uchwała Nr 25/99 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 września 1999 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej w latach 1999-2002 (Dz. Urz. KBN Nr 6, poz. 25, z 2000 r. Nr 5, poz. 26 i Nr 7, poz. 37), uchwała Nr 34/2000

9) uchwała Nr 34/2000 Komitetu Badań Naukowych z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków na finansowanie wybranych międzynarodowych specjalnych programów w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. Urz. KBN Nr 7, poz. 36).

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
Michał KleiberZbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2001 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 30,00 zł, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNETtel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w  Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 0867-8936
cena 3,00 zł


BACK