GODŁO RP DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA NAUKI I KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 r.
Nr 16*


TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 48/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych
 2. Nr 49/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r.
 3. Nr 50/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
 4. Nr 50/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2003 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej

ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

 1. Nr 23/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Przetwarzania Informacji


ZARZĄDZENIA PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

 1. Nr 24/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r.
 2. Nr 25/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r.

67


UCHWAŁA Nr 48/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 17 grudnia 2003 r.


w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 1 363 137 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2003 – 2006 badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej i Programu Grotius II Penal Unii Europejskiej. Dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
  w 2003 r. – 519 004 zł,
  w 2004 r. – 651 537 zł,
  w 2005 r. – 160 560 zł,
  w 2006 r. – 32 036 zł.
 2. Wysokość środków finansowych przyznanych poszczególnym jednostkom naukowym na dofinansowanie prac prowadzonych w ramach programów międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

 1. Jednostkom naukowym występującym w charakterze koordynatora projektu Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej, zwanego dalej „6.PR”, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 240 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 30 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

 1. Jednostkom naukowym, które w ramach 6.PR zgłosiły projekty ocenione przez Komisję Europejską jako co najmniej dobre, lecz nie przyjęto ich do realizacji, przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 240 000 zł, z przeznaczeniem na koszty kontynuacji współpracy z partnerami zagranicznymi lub na koszty ponownego przygotowania wniosku do Komisji Europejskiej.
 2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, w wysokości po 15 000 zł dla każdej jednostki naukowej, przyznaje się jednostkom wymienionym w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 - 3, będą przekazywane wnioskodawcom na podstawie decyzji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, w formie dotacji podmiotowej.

§ 5.

W uchwale Nr 44/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych ( Dz. Urz. MN i KBN Nr 14, poz. 60) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 wyrazy „1 050 000 zł” zastępuje się wyrazami „1 035 000zł”,
2) w załaczniku Nr 3 do uchwały skreśla się Lp 54.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych

Michał Kleiber

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 48/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 grudnia 2003 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach projektów będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych


Lp.
Nazwa jednostki
Numer i tytuł projektu
Wysokość dofinansowania w złotych w latach :
1
2
3
2003
4
2004
5
2005
6
2006
7
2003-2006
8
5.PR
1 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego Projektowanie i testowanie szczepionek przeciw chorobom zakaźnym świń: metoda szybkiej identyfikacji immunoprotekcyjnych antygenów wirusa PRV Akronim: ELI 5.PR – I Program Tematyczny Kontrakt: QLK2-CT-1999-00459 110 845 110 845 - - 221 690
2 Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki Działalność Centrum Przekazu Innowacji – Polska Południowa Akronim: IRC South Poland 5.PR - II Program Horyzontalny Kontrakt: IRC 4.62 (kontynuacja) 132 969 169 237 - - 302 206
3 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Zastosowanie rejestru chorych z udarem dla oceny jakości świadczeń medycznych w wybranych krajach Europy Akronim: EROS 5.PR – I Program Tematyczny Kontrakt: QLG4-CT-2002-01191 12 000 150 720 72 000 16 000 250 720
4 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN w Warszawie Przetwarzanie żywności pod ciśnieniem w niskiej temperaturze: bezpieczeństwo, jakość, parametry procesu i opinia konsumencka Akronim: SAFE ICE 5.PR – I Program Tematyczny Kontrakt: QLK1-CT-2002-02230 140 000 126 000 60 900 - 326 900
5.PR - "Sieci"
5 Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie Europejskie budowle w służbie społeczeństwu Akronim: ECO-SERVE 5.PR – III Program Tematyczny Kontrakt: G1RT-CT-2002-05085 19 344 36 960 27 660 16 036 100 000
6 Instytut Odlewnictwa w Krakowie Wprowadzenie nowych technologii do europejskiego przemysłu odlewania precyzyjnego Akronim: SARE 5.PR – III Program Tematyczny Kontrakt: G1RT-CT-2001-05049 10 175 30 275 - - 40 450
7 Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS w Toruniu Sieć tematyczna: Tematyczny zespół ds. bibliotek elektronicznych Akronim: DELOS 5.PR – II Program Tematyczny Kontrakt: IST-1999-12262 84 171 - - - 84 171
Program Grotius II Penal UE
8 Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie Harmonizacja ustawodawstwa karnego w zakresie zwalczania przestępstw finansowych, wyłudzeń i korupcji. Oszustwo informatyczne i przestępstwa w internecie Program Grotius II Penal UE Kontrakt: JAI/2002/GRP/031 9 500 27 500 - - 37 000Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 48/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 grudnia 2003 r.

Wykaz jednostek naukowych występujących jako koordynator projektu w ramach 6.PR, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 30 000 zł, z przeznaczeniem na refundację części kosztów przygotowania przyjętego wniosku albo na koszty ponownego przygotowania wniosku nieprzyjętego do realizacji przez Komisję Europejską

Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1 2 3 4
1 Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej 6.PR Mobility Inżynieria nanomateriałowa
Akronim: N-MSE
2 Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego 6.PR Innovation Regionalne centra innowacji Polska Północno-Wschodnia
Akronim: NEPIRC
3 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie 6.PR Mobility Interdyscyplinarne szkoleniowe centrum doskonałości w zakresie biomedycyny i bioinformatyki
Akronim: ITC BIOMED
4 Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej 6.PR NEST Konsekwencje postępu nanotechnologii i zastosowań medycznych – ocena z zastosowaniem technik genomiki i proteomiki
Akronim: NANORISK
5 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 6.PR Priorytet III Zaawansowane materiały wieloskładnikowe o podwyższonej trwałości i niezawodności
Akronim: KMM-NoE
6 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 6.PR Mobility Nano-inżynieria dla podniesienia kompetencji i rozwoju
Akronim: NEED
7 Zakład Karbochemii PAN w Gliwicach 6.PR Mobility Wrażliwe na bodźce polimery do nano i mikrourządzeń
Akronim: NANOSTIM
8 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN w Warszawie 6.PR Priorytet III Materiały nanokrystaliczne dla optoelektroniki
Akronim: 3NZałącznik Nr 3
do uchwały Nr 48/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 grudnia 2003 r.

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe w wysokości po 15 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kontynuowania współpracy z partnerem zagranicznym lub kosztów ponownego przygotowania wniosków


Lp. Nazwa jednostki Nazwa programu Tytuł projektu
1 2 3 4
1 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie 6.PR Priorytet II Europejska sieć doskonałości dla doskonalenia systemów w nanometrowej technologii CMOS
Akronim: EuroSoC
2 Wydział Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu 6.PR SME Biologiczne metody przeciwdziałania zakażeniom podczas produkcji wina, spirytusu i octu
Akronim: BIOPRESERVATION
3 Instytut Chemii Przemysłowej im. I. Mościckiego w Warszawie 6.PR Priorytet III Zintegrowany projekt: pn.: Przyszłość tworzyw poprzez zieloną i zrównoważoną chemię
Akronim: GREENPLAS
4 Instytut Chemii Przemysłowej im. I. Mościckiego w Warszawie 6.PR Priorytet III Rozwój i wzrost spójnej nauki w obszarze nano i biologii
Akronim: NANOGROWTH
5 Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 6.PR Priorytet III Spektroskopia ramanowska i zjawiska transportu w nanorurkach węglowych
Akronim: RATCAN
6 Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu 6.PR Priorytet VII Corporate governance w małych firmach wysokiej technologii w krajach w okresie transformacji
Akronim: CORPTECH
7 Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Otwocku-Świerku 6.PR Priorytet III Poprawa własności pokryć ochronnych dla zwiększenia konkurencyjności wyrobów europejskich i zrównoważonego rozwoju
Akronim: PINCO
8 Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej 6.PR Priorytet III Istotny postęp w technologii wytwarzania nanorurek i nanowłókien węglowych oraz materiałów z ich udziałem z uwzględnieniem tych, w których sprawdzone cechy funkcjonalne są istotne w określonych grupach zastosowań
Akronim: CEANNE
9 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 6.PR Priorytet III Katalizatory nanostrukturalne do ekonomicznej produkcji nanorurek węglowych w dużej skali
Akronim: CATSNTUBES
10 Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej 6.PR Priorytet III Zaawansowane dekoracje i powłoki
Akronim: ADECO
11 Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie 6.PR Infrastructures Rozwiązania i perspektywy aktywnej sieci gridowej
Akronim: AGRID
12 Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie 6.PR Priorytet III Europejskie ramy dynamicznych sieci ochrony zdrowia zorientowanych na obywatela
Akronim: PRO-HEALTH
13 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej 6.PR Priorytet III Funkcjonalne zaawansowane materiały supramolekularne dla celów diagnostycznych, ochrony środowiska oraz aparaturowych
Akronim: EUROSUPRANET
14 Instytut Chemii Przemysłowej im. I. Mościckiego w Warszawie 6.PR Priorytet III Rozwój wielofunkcyjnych, biodegradowalnych materiałów dla celów rolniczych
Akronim: MULTIBIOARGOMATERIAL
15 Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego 6.PR Mobility Warsztaty poświęcone zbieraniu danych osteologicznych
Akronim: OSTEODATA COLLECTIO
16 Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej DWM/7456/2003 6.PR Priorytet III Zastosowanie nanotechnologii w bezchromowej ochronie korozyjnej
Akronim: CORRPROTECT
68


UCHWAŁA Nr 49/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 17 grudnia 2003 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r.


Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 13/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 6, poz. 18, Nr 8, poz. 30, Nr 10, poz. 34, Nr 13, poz. 53 i Nr 15, poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 ust. 1 wyrazy „1 311 381 400 zł” zastępuje się wyrazami „1 385 929 205 zł”;
 2. w § 1 ust. 2 wyrazy „890 000 zł” zastępuje się wyrazami „72 576 700 zł”;
 3. w § 1 skreśla się ust. 3;
 4. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej, ustaloną dla tych jednostek kategorię oraz wysokość przyznanej dotacji podmiotowej, określa załącznik do uchwały.
 2. Wysokość dotacji podmiotowej dla jednostek naukowych wymienionych w załączniku do uchwały obejmuje również środki finansowe przyznane jednostkom naukowym wyszczególnionym w dotychczasowym § 1 ust. 3 uchwały”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber

ZAŁĄCZNIK
do Uchwały Nr 49/2003
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 grudnia 2003 r.


Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej w 2003 r., ustalone dla tych jednostek kategorie oraz wysokość przyznanej dotacji podmiotowej


Kwota dotacji podmiotowej w zł
Lp.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Kategoria
Ogółem
W tym na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej o której mowa w § 1 ust. 2 uchwały
1 2 3 4 5
1 Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 2 27 000 2 500
2 Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie 1 321 100 64 200
3 Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 2 32 900 3 000
4 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 2 46 600 4 200
5 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
30 000 0
5.1 Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii 3 10 000
5.2 Wydział Wokalny 3 20 000
6 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 2 36 200 3 300
7 Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 2 36 400 3 300
8 Akademia Muzyczna w Krakowie 2 290 700 26 400
9 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
253 300 6 000
9.1 Wydział Architektury Wnętrz 3 85 900
9.2 Wydział Form Przemysłowych 3 89 800
9.3 Wydział Grafiki 3 11 400
9.4 Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 2 66 200 6 000
10 Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
50 400 0
10.1 Wydział Architektury i Wzornictwa 3 50 400
11 Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach 3 30 000 0
12 Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi 3 40 000 0
13 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
187 100 10 400
13.1 Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa 2 137 800 9 000
13.2 Wydział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby 3 14 300
13.3 Wydział Edukacji Artystycznej 2 15 000 1 400
13.4 Wydział Komunkacji Multimedialnej 4 20 000
14 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
167 804 6 805
14.1 Wydział Architektury Wnętrz 3 62 500
14.2 Wydział Grafiki 3 20 000
14.3 Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 2 74 500 6 800
14.4 Wydział Wzornictwa Przemysłowego 4 10 800
15 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 3 17 800 0
16 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 2 32 800 3 000
17 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 3 10 000 0
18 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 4 275 500 0
19 Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
40 700 0
19.1 Wydział Wychowania Fizycznego 5 40 700
20 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 258 100 0
21 Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
605 400 0
21.1 Wydział Turystyki i Rekreacji 4 135 100
21.2 Wydział Wychowania Fizycznego 4 470 300
22 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
668 200 0
22.1 Wydział Rehabilitacji 3 177 400
22.2 Wydział Wychowania Fizycznego 4 490 800
23 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
749 100 0
23.1 Wydział Wychowania Fizycznego 3 548 000
23.2 Wydział Fizjoterapii 3 201 100
24 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
1 643 500 177 500
24.1 Wydział Ekonomii 2 579 200 27 500
24.2 Wydział Zarządzania 1 1 064 300 150 000
25 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
3 504 700 563 100
25.1 Wydział Gospodarki Narodowej 1 1 169 000 178 500
25.2 Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki 1 471 100 100 000
25.3 Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
647 200 102 000

Instytut Chemii i Technologii Żywności 3


Instytut Nauk Ekonomicznych M

25.4 Wydział Zarządzania i Informatyki 1 1 217 400 182 600
26 Akademia Ekonomiczna w Krakowie
1 880 100 55 000
26.1 Wydział Towaroznawstwa 3 237 100
26.2 Wydział Ekonomii 2 577 600 27 500
26.3 Wydział Zarządzania 2 915 400 27 500
26.4 Wydział Finansów
150 000
27 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
2 111 000 183 000
27.1 Wydział Ekonomii 1 896 600 155 500
27.2 Wydział Towaroznawstwa 2 471 500
27.3 Wydział Zarządzania 2 742 900 27 500
28 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
3 445 800 432 600
28.1 Kolegium Analiz Ekonomicznych 1 1 061 500 159 500
28.2 Kolegium Ekonomiczno-Społeczne 2 389 900 27 500
28.3 Kolegium Gospodarki Światowej 1 729 800 111 500
28.4 Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 1 552 700 106 600
28.5 Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych M 12 000
28.6 Kolegium Zarządzania i Finansów 2 699 900 27 500
29 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
6 282 904 488 305
29.1 Wydział Farmaceutyczny 3 993 600 236 200
29.2 Wydział Lekarski I 1 3 215 100 252 100
29.3 Wydział Lekarski II 2 1 995 200
29.4 Wydział Nauk o Zdrowiu 3 79 000
30 Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
1 940 700 0
30.1 Wydział Farmaceutyczny 3 362 800
30.2 Wydział Lekarski 3 1 577 900
31 Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
5 577 300 596 800
31.1 Wydział Farmaceutyczny 2 520 000
31.2 Wydział Lekarski 2 2 047 900 268 500
31.3 Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego 1 2 944 600 328 300
31.4 Wydział Lekarsko-Stomatologiczny M 50 000
31.5 Wydział Zdrowia Publicznego 5 14 800
32 Akademia Medyczna w Białymstoku
4 901 600 606 000
32.1 Wydział Farmaceutyczny 1 659 200
32.2 Wydział Lekarski 1 4 242 400 606 000
33 Akademia Medyczna w Gdańsku
5 437 050 1 120 000
33.1 Wydział Farmaceutyczny 2 637 200
33.2 Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 2 4 637 100 1 120 000
33.3 Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
162 750
34 Akademia Medyczna w Lublinie im. Profesora Feliksa Skubiszewskiego
4 202 500 540 000
34.1 Wydział Farmaceutyczny 2 608 000
34.2 Wydział Lekarski 2 3 543 700 540 000
34.3 Wydział Pielęgniarski 3 50 800
35 Akademia Medyczna w Warszawie
8 917 300 917 000
35.1 I Wydział Lekarski 1 7 308 000 917 000
35.2 II Wydział Lekarski 2 970 400
35.3 Wydział Farmaceutyczny 3 588 900
35.4 Wydział Nauk o Zdrowiu M 50 000
36 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie 2 1 494 800 0
37 Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
9 271 800 1 685 000
37.1 Wydział Farmaceutyczny 1 1 533 200 800 000
37.2 Wydział Lekarski 1 7 688 000 885 000
37.3 Wydział Ochrony Zdrowia 3 50 600
38 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
3 181 200 180 000
38.1 Wydział Lekarski 2 2 576 600 180 000
38.2 Wydział Stomatologii 3 592 200
38.3 Wydział Pielęgniarski 5 12 400
39 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
8 327 000 250 000
39.1 Wydział Farmaceutyczny w Sosnowcu 3 762 000
39.2 Wydział Lekarski w Katowicach 3 4 210 000
39.3 Wydział Lekarski w Zabrzu 2 3 355 000 250 000
40 Uniwersytet Medyczny w Łodzi
6 581 800 0
40.1 Wydział Lekarski 2 4 494 900
40.2 Wydział Wojskowo-Lekarski 2 450 000
40.3 Wydział Farmaceutyczny 3 606 900
40.4 Wydział Nauk o Zdrowiu 3 440 000
40.5 Wydział Lekarsko-Dentystyczny 3 450 000
40.6 Wydział Fizjoterapii 3 140 000
41 Akademia Morska w Gdyni
1 176 900 60 000
41.1 Wydział Administracyjny 4 82 300
41.2 Wydział Elektryczny 3 445 100 60 000
41.3 Wydział Mechaniczny 3 358 300
41.4 Wydział Nawigacyjny 3 291 200
42 Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
802 400 150 000
42.1 Wydział Mechaniczny 3 276 100
42.2 Wydział Nawigacyjny 4 426 300 150 000
42.3 Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu 3 100 000
43 Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
781 500 197 600
43.1 Wydział Humanistyczny 3 88 000
43.2 Wydział Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych
578 900 189 000

Instytut Matematyki 3


Instytut Techniki 4


Instytut Biologii i Ochrony Środowiska 3


Katedra Fizyki 5


Instytut Geografii 4


Instytut Mechaniki Środowiska i Informatyki Stosowanej 3

43.3 Wydział Pedagogiki i Psychologii 2 94 600 8 600
43.4 Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
20 000
44 Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
870 400 0
44.1 Wydział Geograficzno-Biologiczny
214 800

Instytut Geografii 3


Instytut Biologii 4

44.2 Wydział Humanistyczny 3 196 100
44.3 Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny 4 393 100
44.4 Wydział Pedagogiczny 3 66 400
45 Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
1 014 900 0
45.1 Wydział Humanistyczny 3 76 800
45.2 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
873 800

Instytut Biologii 3


Instytut Chemii 3


Instytut Fizyki 2


Instytut Geografii 2


Instytut Matematyki 4

45.3 Wydział Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu 3 39 300
45.4 Wydział Zarządzania i Administracji
25 000
46 Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
347 900 0
46.1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
347 900

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska 3


Instytut Fizyki 4


Instytut Geografii 3


Instytut Matematyki 3

47 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
490 600 0
47.1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
459 600

Instytut Chemii i Ochrony Środowiska 4


Instytut Fizyki 3


Instytut Matematyki i Informatyki 5


Instytut Edukacji Technicznej M

47.2 Wydział Pedagogiczny 3 31 000
48 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 3 100 000 0
49 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
27 204 404 2 959 105
49.1 Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 1 5 703 700 1 200 000
49.2 Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej 1 3 091 900 657 000
49.3 Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 1 2 050 000
49.4 Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 2 1 268 100 336 100
49.5 Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1 2 880 000 250 000
49.6 Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 2 2 842 000 250 000
49.7 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 1 3 138 900 266 000
49.8 Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 2 2 289 300
49.9 Wydział Metali Nieżelaznych 1 1 832 500
49.10 Wydział Odlewnictwa 2 793 700
49.11 Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu 2 540 000
49.12 Wydział Zarządzania 5 162 000
49.13 Wydział Matematyki Stosowanej 3 158 100
49.14 Wydział Nauk Społecznych Stosowanych M 17 000
49.15 Wydział Paliw i Energii 3 437 200
50 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej
952 300 35 000
50.1 Wydział Budowy Maszyn i Informatyki 2 522 800 35 000
50.2 Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska 3 404 500
50.3 Wydział Zarządzania i Informatyki
25 000
51 Politechnika Białostocka
2 061 200 318 000
51.1 Wydział Informatyki 3 339 900 200 000
51.2 Wydział Architektury 3 110 700
51.3 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 3 466 900
51.4 Wydział Elektryczny 3 662 200 90 000
51.5 Wydział Mechaniczny 2 409 700 28 000
51.6 Wydział Zarządzania 4 71 800
52 Politechnika Częstochowska
5 181 100 633 000
52.1 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki 1 1 685 100 143 000
52.2 Wydział Elektryczny 3 614 600 90 000
52.3 Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 1 2 170 800 400 000
52.4 Wydział Zarządzania 4 114 300
52.5 Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska 3 464 600
52.6 Wydział Budownictwa 3 131 700
53 Politechnika Gdańska
12 675 100 1 147 000
53.1 Wydział Architektury 3 327 500
53.2 Wydział Inżynierii Lądowej 2 472 700 32 000
53.3 Wydział Chemiczny 1 3 551 600 440 000
53.4 Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 1 3 637 800 550 000
53.5 Wydział Elektrotechniki i Automatyki 2 1 444 600
53.6 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 2 529 400
53.7 Wydział Mechaniczny 2 1 402 400 95 000
53.8 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa 3 734 600
53.9 Wydział Zarządzania i Ekonomii 4 130 300
53.10 Wydział Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska 2 444 200 30 000
54 Politechnika Koszalińska
1 443 900 289 000
54.1 Wydział Mechaniczny 2 714 500 48 000
54.2 Wydział Elektroniki 3 338 800 216 000
54.3 Środowiskowe Laboratorium Techniki Próżniowej 3 22 000
54.4 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 2 368 600 25 000
55 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
8 863 200 573 000
55.1 Wydział Architektury 2 1 177 400 80 000
55.2 Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego
251 900

Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii M


Instytut Fizyki 4


Instytut Matematyki 3


Instytut Modelowania Komputerowego 3

55.3 Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej 3 397 000 80 000
55.4 Wydział Inżynierii Lądowej 1 1 636 900 138 000
55.5 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej 2 1 077 300
55.6 Wydział Inżynierii Środowiska 3 1 068 700
55.7 Wydział Mechaniczny 1 3 254 000 275 000
56 Politechnika Lubelska
2 385 104 228 005
56.1 Wydział Elektryczny 2 1 085 000 150 000
56.2 Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej 2 498 300 34 000
56.3 Wydział Mechaniczny 2 651 100 44 000
56.4 Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki
150 700

Instytut Fizyki 4


Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką M


Katedra Ergonomii M


Katedra Matematyki Stosowanej 4


Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa M


Katedra Podstaw Techniki 3


Katedra Zarządzania M


Katedra Metod i Technik Nauczania M

57 Politechnika Łódzka
15 430 000 1 392 000
57.1 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 2 746 200 50 000
57.2 Wydział Chemiczny 1 4 594 200 850 000
57.3 Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 3 1 429 900
57.4 Wydział Elektrotechniki i Elektroniki 2 2 521 500 250 000
57.5 Wydział Fizyki Technicznej,Informatyki i Matematyki Stosowanej 4 530 700
57.6 Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 2 1 179 100
57.7 Wydział Mechaniczny 1 2 855 600 242 000
57.8 Wydział Organizacji i Zarządzania 5 83 200
57.9 Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów 3 1 179 800
57.10 Instytut Papiernictwa i Poligrafii 4 309 800
58 Politechnika Opolska
1 367 200 120 000
58.1 Wydział Budownictwa 2 256 300 17 000
58.2 Wydział Elektrotechniki i Automatyki 3 438 900 80 000
58.3 Wydział Mechaniczny 2 341 900 23 000
58.4 Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii 4 190 700
58.5 Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
25 000
58.6 Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii 4 114 400
59 Politechnika Poznańska
12 012 830 1 415 100
59.1 Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 2 971 900 66 000
59.2 Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania 1 2 086 700 177 000
59.3 Wydział Elektryczny 1 2 296 700 260 000
59.4 Wydział Maszyn Roboczych i Transportu 2 1 230 930
59.5 Wydział Technologii Chemicznej 2 1 659 300 214 100
59.6 Wydział Fizyki Technicznej 3 622 800 98 000
59.7 Instytut Matematyki 4 84 100
59.8 Wydział Architektury 3 239 100
59.9 Wydział Informatyki i Zarządzania 1 2 821 300 600 000
60 Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
911 400 0
60.1 Wydział Mechaniczny 3 384 300
60.2 Wydział Nauczycielski
75 900

Katedra Fizyki 4


Katedra Informatyki 4


Katedra Matematyki 5

60.3 Wydział Transportu 4 301 200
60.4 Wydział Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia 4 150 000
61 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
2 567 700 112 800
61.1 Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa 2 951 900 64 000
61.2 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 3 398 400
61.3 Wydział Chemiczny 3 504 100
61.4 Wydział Elektrotechniki i Informatyki 3 631 800 48 800
61.5 Wydział Zarządzania i Marketingu 3 81 500
62 Politechnika Szczecińska
7 382 304 1 132 005
62.1 Wydział Budownictwa i Architektury 2 624 700 42 000
62.2 Wydział Elektryczny 2 1 030 100 100 000
62.3 Wydział Mechaniczny 1 1 498 400
62.4 Wydział Techniki Morskiej 3 693 800 265 000
62.5 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 2 2 379 100 300 000
62.6 Instytut Fizyki 3 71 600
62.7 Instytut Matematyki 5 12 000
62.8 Wydział Informatyki 3 1 072 600 425 000
63 Politechnika Śląska w Gliwicach
18 147 300 1 125 300
63.1 Wydział Architektury 3 222 200
63.2 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki 1 3 383 700
63.3 Wydział Budownictwa 2 789 400 53 000
63.4 Wydział Chemiczny 2 2 181 200
63.5 Wydział Elektryczny 1 2 152 000 250 000
63.6 Wydział Górnictwa i Geologii 2 1 350 000
63.7 Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 2 1 717 000 297 300
63.8 Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 1 3 513 500 370 000
63.9 Wydział Matematyczno-Fizyczny 3 380 100
63.10 Wydział Mechaniczny Technologiczny 1 1 835 600 155 000
63.11 Wydział Organizacji i Zarządzania 4 111 400
63.12 Wydział Transportu 3 511 200
64 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
1 185 000 0
64.1 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 3 241 000
64.2 Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki 3 279 600
64.3 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn 2 654 400
64.4 Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
10 000
65 Politechnika Warszawska
31 214 570 4 445 000
65.1 Wydział Architektury 1 1 056 400 89 000
65.2 Wydział Chemiczny 1 3 641 700 400 000
65.3 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 1 4 294 200 150 000
65.4 Wydział Elektryczny 1 3 343 000 340 000
65.5 Wydział Geodezji i Kartografii 1 2 159 600 1 320 000
65.6 Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 1 1 172 100 200 000
65.7 Wydział Inżynierii Lądowej 1 1 451 900 123 000
65.8 Wydział Inżynierii Materiałowej 1 2 646 500 820 000
65.9 Wydział Inżynierii Środowiska 4 1 318 200
65.10 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 1 2 299 900 195 000
65.11 Wydział Mechatroniki 1 2 095 400 177 000
65.12 Wydział Inżynierii Produkcji 1 1 287 100 109 000
65.13 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2 1 311 700 89 000
65.14 Wydział Transportu 2 1 216 270 400 000
65.15 Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii 2 484 600 33 000
65.16 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2 310 200
65.17 Kolegium Nauk Społecznych i Administracji
20 000
65.18 Wydział Fizyki 3 1 105 800
66 Politechnika Wrocławska
23 630 504 1 640 505
66.1 Wydział Architektury 1 985 000 83 000
66.2 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 1 1 614 000 137 000
66.3 Wydział Chemiczny 1 5 821 700 619 000
66.4 Wydział Elektroniki 2 3 398 400
66.5 Wydział Elektryczny 1 2 463 000 270 000
66.6 Wydział Górniczy 3 412 400
66.7 Wydział Informatyki i Zarządzania
641 600 27 500

Instytut Sterowania i Techniki Systemów 2


Instytut Organizacji i Zarządzania 2


Wydziałowy Zakład Informatyki 4


Zakład Systemów Informacyjnych 3

66.8 Wydział Inżynierii Środowiska 3 807 300
66.9 Wydział Mechaniczny 1 4 789 100 405 000
66.10 Wydział Mechaniczno-Energetyczny 2 1 467 700 99 000
66.11 Wydział Podstawowych Problemów Techniki 3 1 230 300
67 Akademia Podlaska w Siedlcach
1 199 800 0
67.1 Wydział Nauk Ścisłych 4 223 900
67.2 Wydział Rolniczy 3 945 900
67.3 Wydział Zarządzania
30 000
68 Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
8 367 300 821 500
68.1 Wydział Leśny 3 659 900
68.2 Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska 3 294 900
68.3 Wydział Ogrodniczy 2 1 634 700 350 000
68.4 Wydział Rolniczy 2 2 199 800
68.5 Wydział Technologii Drewna 3 732 200 118 000
68.6 Wydział Technologii Żywności 2 1 575 400 353 500
68.7 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 1 1 270 400
69 Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
6 981 900 525 000
69.1 Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 3 937 200 250 000
69.2 Wydział Leśny 3 657 800
69.3 Wydział Ogrodniczy 3 1 054 600 55 000
69.4 Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 2 1 734 800
69.5 Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa 3 745 300 220 000
69.6 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt 1 1 297 600
69.7 Wydział Technologii Żywności 2 554 600
70 Akademia Rolnicza w Lublinie
5 971 700 250 000
70.1 Wydział Ogrodniczy 3 931 000
70.2 Wydział Rolniczy 2 1 643 700
70.3 Wydział Inżynierii Produkcji 3 1 179 000 250 000
70.4 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2 1 057 200
70.5 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 2 1 160 800
71 Akademia Rolnicza w Szczecinie
3 185 400 275 000
71.1 Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej 2 396 800
71.2 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 3 1 123 700
71.3 Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa 2 834 400 160 000
71.4 Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 2 830 500 115 000
72 Akademia Rolnicza we Wrocławiu
6 948 300 1 312 000
72.1 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 3 1 621 000 700 000
72.2 Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 3 1 049 700 72 000
72.3 Wydział Rolniczy 2 2 423 000 400 000
72.4 Wydział Nauk o Żywności 3 763 900
72.5 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 2 1 090 700 140 000
73 Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
2 558 200 0
73.1 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 4 217 300
73.2 Wydział Mechaniczny 3 224 200
73.3 Wydział Rolniczy 3 862 000
73.4 Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki 3 346 600
73.5 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej 2 329 200
73.6 Wydział Zootechniczny 3 491 600
73.7 Instytut Matematyki i Fizyki 4 87 300
74 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
10 500 404 670 005
74.1 Wydział Ekonomiczno-Rolniczy 2 560 800
74.2 Wydział Leśny 3 638 500
74.3 Wydział Inżynierii i Kształtowania środowiska 2 1 177 300
74.4 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 2 1 707 200
74.5 Wydział Rolniczy 3 1 197 500
74.6 Wydział Technologii Drewna 3 453 400 73 000
74.7 Wydział Inżynierii Produkcji 3 662 900 257 000
74.8 Wydział Technologii Żywności 2 903 900 150 000
74.9 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2 1 456 500
74.10 Wydział Nauk o Zwierzętach 3 886 400
74.11 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 3 856 000 190 000
75 Katolicki Uniwersytet Lubelski
1 697 700 204 800
75.1 Wydział Filozofii 1 216 000 43 200
75.2 Wydział Nauk Humanistycznych 2 214 600 19 500
75.3 Wydział Nauk Społecznych
389 400 44 300

Instytut Ekonomii M


Instytut Pedagogiki M


Instytut Psychologii 1


Instytut Socjologii M

75.4 Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 3 148 900
75.5 Wydział Teologii 1 489 100 97 800
75.6 Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym M 10 000
75.7 Instytut Geografii Historycznej Kościoła w Polsce M 20 000
75.8 Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim M 10 000
75.9 Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną M 10 000
75.10 Międzywydziałowy Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida M 10 000
75.11 Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu M 10 000
75.12 Międzywydziałowy Zakład Leksykograficzny M 10 000
75.13 Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych M 15 000
75.14 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 4 144 700
76 Uniwersytet Gdański
8 390 500 1 181 300
76.1 Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii 1 2 580 500 544 000
76.2 Wydział Chemii 1 2 204 100 440 000
76.3 Wydział Zarządzania 3 392 400
76.4 Wydział Ekonomiczny 2 611 100 27 500
76.5 Wydział Filologiczno-Historyczny 2 425 400 38 700
76.6 Wydział Matematyki i Fizyki 2 973 000
76.7 Wydział Nauk Społecznych 2 325 700 29 600
76.8 Wydział Prawa i Administracji 2 245 000 27 500
76.9 Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii AMG i UG 1 633 300 74 000
77 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
17 504 800 3 218 800
77.1 Wydział Biologii 2 2 705 200 1 039 000
77.2 Wydział Chemii 1 4 931 100 700 000
77.3 Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 1 535 600 107 100
77.4 Wydział Historyczny 1 1 565 100 313 000
77.5 Wydział Matematyki i Informatyki 1 833 400
77.6 Wydział Neofilologii 1 980 600 196 100
77.7 Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 2 917 600
77.8 Wydział Nauk Społecznych 1 1 658 800 331 800
77.9 Wydział Prawa i Administracji 3 324 100
77.10 Wydział Fizyki 2 2 463 400 450 000
77.11 Wydział Studiów Edukacyjnych 1 353 000 70 600
77.12 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 3 33 600
77.13 Wydzial Pedagogiczno-Artystyczny 3 50 000
77.14 Wydział Teologiczny 2 123 300 11 200
77.15 Collegium Europaeum Gnesnense M 30 000
78 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
18 068 704 2 389 805
78.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 1 4 762 000 1 250 000
78.2 Wydział Chemii 2 2 373 300 386 000
78.3 Wydział Filologiczny 1 1 368 000 273 600
78.4 Wydział Filozoficzny 1 1 038 500 207 700
78.5 Wydział Historyczny 1 1 104 400 220 900
78.6 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 1 4 090 400
78.7 Wydział Prawa i Administracji 2 820 800 27 500
78.8 Biblioteka Jagiellońska 3 16 200
78.9 Środowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych M 218 700
78.10 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 2 265 100 24 100
78.11 Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
90 000
78.12 Wydział Biotechnologii
1 921 300
79 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
599 000 50 200
79.1 Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 3 41 700
79.2 Wydział Nauk Historycznych i Społecznych 2 49 700 4 500
79.3 Wydział Prawa Kanonicznego 4 30 600
79.4 Wydział Teologiczny 1 228 600 45 700
79.5 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 3 182 500
79.6 Wydział Nauk Humanistycznych M 15 000
79.7 Wydział Prawa M 40 900
79.8 Wydział Teologiczny w Radomiu M 10 000
80 Uniwersytet Łódzki
8 619 200 1 239 500
80.1 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 1 2 268 300 281 000
80.2 Wydział Filologiczny 2 323 000 29 400
80.3 Wydział Filozoficzno-Historyczny 3 157 600
80.4 Wydział Fizyki i Chemii
1 879 000 474 100

Instytut Chemii 2


Instytut Fizyki 2

80.5 Wydział Nauk o Wychowaniu 3 57 700
80.6 Wydział Prawa i Administracji 2 310 900 27 500
80.7 Wydział Zarządzania 2 359 700 27 500
80.8 Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
50 000
80.9 Wydział Matematyki 3 356 600
80.10 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 2 2 492 800 400 000
80.11 Wydział Nauk Geograficznych 3 363 600
81 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
7 789 100 700 200
81.1 Wydział Artystyczny M 30 000
81.2 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 2 1 915 500
81.3 Wydział Chemii 1 3 285 400 537 100
81.4 Wydział Ekonomiczny 5 149 900
81.5 Wydział Filozofii i Socjologii 2 118 800 10 800
81.6 Wydział Humanistyczny 2 355 400 32 300
81.7 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 3 1 004 400
81.8 Wydział Politologii 2 333 500 27 500
81.9 Wydział Prawa i Administracji 1 502 400 92 500
81.10 Wydział Pedagogiki i Psychologii 3 93 800
82 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
6 927 404 872 505
82.1 Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
988 300

Instytut Biologii Ogólnej i Molekularnej 3


Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska 3


Instytut Geografii 2

82.2 Wydział Humanistyczny 2 213 000 19 400
82.3 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 2 1 845 300 395 000
82.4 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 3 251 900
82.5 Wydział Prawa i Administracji 1 221 500 19 300
82.6 Wydział Sztuk Pięknych 2 366 300 33 300
82.7 Wydział Matematyki i Informatyki 1 528 000
82.8 Wydział Nauk Historycznych 1 445 000 89 000
82.9 Wydział Chemii 1 1 806 400 300 000
82.10 Biblioteka Uniwersytecka
35 000
82.11 Wydział Filologiczny 2 181 700 16 500
82.12 Wydział Teologiczny 3 45 000
83 Uniwersytet Opolski
2 055 600 148 300
83.1 Wydział Ekonomiczny 4 118 200
83.2 Wydział Historyczno-Pedagogiczny 2 290 100 26 400
83.3 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
631 200

Instytut Chemii 3


Instytut Fizyki 4


Instytut Matematyki i Informatyki 3

83.4 Wydział Teologiczny 1 159 500 31 900
83.5 Wydział Filologiczny 1 449 800 90 000
83.6 Wydział Przyrodniczo-Techniczny
386 800

Katedra Biologii Stosowanej i Eksperymentalnej 3


Katedra Biosystematyki 3


Katedra Inżynierii Procesowej 5


Katedra Monitoringu i Kształtowania Środowiska 3


Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi 3


Katedra Technologii M

83.7 Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji
20 000
84 Uniwersytet Rzeszowski
617 100 86 100
84.1 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
489 600 80 000

Instytut Techniki 3


Instytut Fizyki 4


Instytut Matematyki 3


Instytut Biologii i Ochrony Środowiska 3


Instytut Biotechnologii


84.2 Wydział Socjologiczno-Historyczny 2 67 500 6 100
84.3 Wydział Ekonomii
50 000
84.4 Wydział Prawa
10 000
85 Uniwersytet Szczeciński
1 698 000 55 000
85.1 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2 520 600 27 500
85.2 Wydział Humanistyczny 3 146 700
85.3 Wydział Matematyczno-Fizyczny 4 181 800
85.4 Wydział Nauk Przyrodniczych 3 544 800
85.5 Wydział Prawa i Administracji 2 136 400 27 500
85.6 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 3 167 700
86 Uniwersytet Śląski w Katowicach
8 121 800 1 578 600
86.1 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 3 724 300
86.2 Wydział Filologiczny 1 864 100 172 800
86.3 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
2 995 700 823 900

Instytut Chemii 3


Instytut Fizyki 1


Instytut Matematyki 2

86.4 Wydział Nauk Społecznych 2 255 900 23 300
86.5 Wydział Nauk o Ziemi 2 1 680 400 400 000
86.6 Wydział Prawa i Administracji 2 213 300 27 500
86.7 Wydział Pedagogiki i Psychologii 2 182 900 16 600
86.8 Wydział Radia i Telewizji 2 46 500 4 200
86.9 Wydział Techniki
990 300 100 000

Instytut Fizyki i Chemii Metali 3


Instytut Informatyki 3


Katedra Materiałoznawstwa 3

86.10 Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Cieszynie 2 113 400 10 300
86.11 Wydział Teologiczny 3 55 000
87 Uniwersytet w Białymstoku
2 053 204 264 705
87.1 Wydział Ekonomiczny 3 131 900
87.2 Wydział Prawa 4 77 100
87.3 Wydział Pedagogiki i Psychologii 2 64 900 5 900
87.4 Wydział Biologiczno-Chemiczny
1 015 900 120 000

Instytut Biologii 3


Instytut Chemii 2

87.5 Wydział Matematyczno-Fizyczny 3 557 200 120 000
87.6 Wydział Historyczno-Socjologiczny 2 82 200 7 500
87.7 Wydział Filologiczny 2 124 000 11 300
88 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
8 799 200 1 134 200
88.1 Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 3 550 000
88.2 Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa 2 789 700 162 700
88.3 Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 3 1 850 100 310 000
88.4 Wydział Nauki o Żywności 3 1 650 400 550 000
88.5 Wydział Bioinżynierii Zwierząt 2 1 306 400
88.6 Wydział Zarządzania 4 176 300
88.7 Wydział Medycyny Weterynaryjnej 1 1 287 400 95 000
88.8 Wydział Biologii 3 480 200
88.9 Wydział Humanistyczny 3 99 800
88.10 Wydział Matematyki i Informatyki 4 101 100
88.11 Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego 2 129 900 11 800
88.12 Wydział Nauk Technicznych 3 296 300
88.13 Wydział Teologii 2 51 600 4 700
88.14 Wydział Prawa i Administracji
30 000
89 Uniwersytet Warszawski
27 709 600 3 560 300
89.1 Wydział Biologii 1 3 372 100 489 000
89.2 Wydział Chemii 1 5 078 000 820 000
89.3 Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 2 604 500 27 500
89.4 Wydział Fizyki 1 6 930 900 701 900
89.5 Wydział Filozofii i Socjologii 1 704 200 141 000
89.6 Wydział Geologii 2 909 500
89.7 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 2 762 500 287 600
89.8 Wydział Historyczny 1 2 025 900 405 200
89.9 Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki 1 1 781 000
89.10 Wydział Neofilologii 2 409 400 37 200
89.11 Wydział Nauk Ekonomicznych 1 954 800 140 500
89.12 Wydział Pedagogiczny 1 473 300 94 700
89.13 Wydział Polonistyki 1 624 500 124 900
89.14 Wydział Psychologii 1 1 077 900 215 600
89.15 Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji 2 413 900 27 500
89.16 Wydział Prawa i Administracji 5 136 300
89.17 Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich 2 163 200 14 800
89.18 Wydział Zarządzania 2 375 200 27 500
89.19 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 3 24 000
89.20 Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego M 58 300 5 400
89.21 Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów 3 189 200
89.22 Instytut Studiów Społecznych M 265 000
89.23 Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej M 49 000
89.24 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 1 282 000
89.25 Centrum Europejskie M 10 000
89.26 Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania M 35 000
90 Uniwersytet Wrocławski
12 647 304 1 901 505
90.1 Wydział Filologiczny 2 469 300 42 700
90.2 Wydział Fizyki i Astronomii 2 2 188 800 560 000
90.3 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 1 833 500 166 700
90.4 Wydział Nauk Przyrodniczych 2 3 294 500 410 000

Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej 2


Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 3


Instytut Genetyki i Mikrobiologii 2


Instytut Nauk Geologicznych 2


Instytut Zoologiczny 2


Muzeum Przyrodnicze 2

90.5 Wydział Nauk Społecznych 2 243 100 22 100
90.6 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 4 219 800
90.7 Wydział Chemii 1 4 373 300 700 000
90.8 Wydział Matematyki i Informatyki 1 1 025 000
91 Uniwersytet Zielonogórski
1 959 200 140 200
91.1 Wydział Artystyczny M 15 000
91.2 Wydział Humanistyczny 2 123 100 11 200
91.3 Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych 2 65 700 6 000
91.4 Wydział Nauk Ścisłych 3 337 600
91.5 Wydział Zarządzania
26 000
91.6 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 3 264 200
91.7 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 2 789 500 100 000
91.8 Wydział Mechaniczny 2 338 100 23 000
92 Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
1 924 100 400 000
92.1 Wydział Mechaniczno-Elektryczny 2 1 113 100 400 000
92.2 Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 2 661 300
92.3 Instytut Dowódczo-Sztabowy 4 149 700
93 Akademia Obrony Narodowej w Warszawie 2 1 653 000 0
94 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
13 958 400 1 495 700
94.1 Wydział Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej 2 2 182 300
94.2 Wydział Cybernetyki 3 1 039 700
94.3 Wydział Mechatroniki 1 2 215 500 685 700
94.4 Wydział Mechaniczny 1 1 381 500
94.5 Wydział Elektroniki 1 1 988 900
94.6 Instytut Nauk Humanistycznych 4 137 000
94.7 Instytut Logistyki 4 134 400
94.8 Instytut Automatyzacji Systemów Dowodzenia i Logistyki 3 477 100
94.9 Instytut Optoelektroniki 1 4 402 000 810 000
95 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 4 154 500 0
96 Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu 3 537 100 0
97 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 2 710 000 0
98 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 3 480 000 0
99 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
34 900 0
99.1 Wydział Teologiczny 3 34 900
100 Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
165 000 10 000
100.1 Wydział Filozoficzny 2 43 100 3 900
100.2 Wydział Teologiczny 2 66 800 6 100
100.3 Wydział Historii Kościoła 2 55 100
101 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie Centrum Badawcze 3 221 900 0
102 Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
50 000 0
102.1 Wydział Psychologii 3 50 000
103 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie 3 250 100 0
104 Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie 1 7 342 400 200 000
105 Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie 1 6 738 200
106 Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie 1 5 493 500
107 Instytut Historii Nauki PAN w Warszawie 2 1 734 200
108 Instytut Historii PAN w Warszawie 1 6 685 300
109 Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie 1 4 250 600
110 Instytut Psychologii PAN w Warszawie 1 1 735 900 150 000
111 Instytut Slawistyki PAN w Warszawie 1 3 285 700
112 Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie 1 4 325 000
113 Instytut Sztuki PAN w Warszawie 1 5 470 400
114 Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN w Warszawie M 889 900
115 Zakład Badań Narodowościowych PAN w Poznaniu M 534 700
116 Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN w Warszawie M 368 800
117 Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania PAN w Warszawie M 192 000
118 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie 2 1 462 500 27 500
119 Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie 1 3 665 000 220 000
120 Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie 1 2 077 100 160 000
121 Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN w Warszawie 3 821 600
122 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie 1 4 150 100
123 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN w Warszawie 1 2 907 800
124 Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie 1 1 314 700
125 Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie 2 16 923 600
126 Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu 1 7 098 400
127 Instytut Fizyki PAN w Warszawie 1 16 717 400
128 Instytut Matematyczny PAN w Warszawie 1 6 433 000
129 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu 1 10 027 600 415 000
130 Centrum Badań Ekologicznych PAN w Warszawie 3 2 582 100
131 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie 1 15 633 500
132 Instytut Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego PAN w Warszawie 1 20 116 600
133 Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie 2 3 941 400 200 000
134 Instytut Dendrologii PAN w Kórniku 2 3 687 600 200 000
135 Instytut Geofizyki PAN w Warszawie 1 9 523 200 79 000
136 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie 1 5 622 500
137 Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie 2 4 961 300 83 000
138 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie 2 6 108 300
139 Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie 2 2 169 200 200 000
140 Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w Warszawie 1 2 855 100 150 000
141 Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie 2 3 067 900
142 Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie 1 3 218 400 200 000
143 Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym 3 573 900
144 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie M 2 625 600
145 Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie 1 2 218 400
146 Zakład Antropologii PAN we Wrocławiu M 723 700
147 Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży M 1 581 100
148 Zakład Biologii Antarktyki PAN w Warszawie M 633 100
149 Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha PAN w Krakowie 3 968 800
150 Zakład Ornitologii PAN w Gdańsku M 573 200 50 000
151 Centrum Mikrobiologii i Wirusologii PAN w Łodzi 3 1 433 900
152 Instytut Farmakologii PAN w Krakowie 1 10 029 700 600 000
153 Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu 1 4 076 700 500 000
154 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu 2 7 408 600
155 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie 2 13 717 100
156 Zakład Amin Biogennych PAN w Łodzi 3 944 800
157 Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie 1 5 807 000
158 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J.Kielanowskiego PAN w Jabłonnej 1 4 154 100
159 Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie 1 2 768 300
160 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 1 7 644 600
161 Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu 1 6 069 400 220 000
162 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie 1 7 731 600
163 Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN w Warszawie 3 1 206 400
164 Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie Wejsuny M 313 800
165 Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu 1 2 461 800
166 Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Chybiu M 494 100
167 Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku 1 3 044 000 258 000
168 Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie 1 15 485 400 1 311 000
169 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN w Krakowie 1 3 642 300
170 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi 1 8 317 800 380 000
171 Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu 2 2 473 300 170 000
172 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 1 6 174 500 300 000
173 Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie 1 13 715 700 154 500
174 Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie 1 8 460 200 400 000
175 Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach 2 2 871 600
176 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie 1 4 697 800 350 000
177 Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu 3 1 810 700
178 Zakład Karbochemii PAN w Gliwicach 2 1 566 500 103 600
179 Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku 1 6 116 000 450 000
180 Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie 1 4 127 700
181 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie 1 5 669 500
182 Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach 2 1 307 400
183 Instytut Podstaw Informatyki PAN w Warszawie 1 3 421 500
184 Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie 1 3 607 300 225 000
185 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie 2 2 917 000 117 000
186 Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie 3 1 800 000
187 Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
2 983 205
188 Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie 2 872 100
189 Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie 3 675 000
190 Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego - Instytut Naukowo Badawczy w Poznaniu 1 1 982 400
191 Ośrodek Badań Naukowych im.Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie M 736 200
192 Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu 2 816 200
193 Żydowski Instytut Historyczny - Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie M 1 783 100
194 Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie 2 805 900 27 500
195 Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie 3 639 000
196 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie 1 1 959 600 270 000
197 Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w Warszawie 2 977 500 27 500
198 Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Otwocku-Świerku 2 10 621 200 108 400
199 Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie 4 397 000
200 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie 3 3 808 000
201 Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie 3 1 804 400
202 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 1 5 783 600
203 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 3 14 559 700
204 Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie 3 667 600
205 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 3 3 604 500
206 Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie 1 1 715 300
207 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 1 7 719 300 600 000
208 Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie 2 5 123 300 510 000
209 Instytut Kardiologii w Warszawie 2 11 909 900 905 000
210 Instytut Matki i Dziecka w Warszawie 3 3 620 000
211 Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni 4 488 250
212 Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego Śosnowiec 2 2 918 700
213 Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi 2 7 445 500 500 000
214 Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie 3 1 656 900
215 Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie 2 8 221 300
216 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 1 10 705 100 492 200
217 Instytut Reumatologii im. prof.dr hab.med. Eleonory Reicher w Warszawie 2 2 525 000
218 Instytut Sportu w Warszawie 3 1 690 900
219 Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie 3 2 753 900
220 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie 2 2 584 700 80 000
221 Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie 2 7 362 700
222 Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi M 424 000
223 Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie M 198 100
224 Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu M 497 800 150 000
225 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi M 336 600
226 Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie 3 4 017 300
227 Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie 3 3 702 000 460 000
228 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie 2 4 451 000
229 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie 1 4 052 400
230 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Błoniu 2 14 587 900 300 000
231 Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach 2 5 046 000
232 Instytut Mleczarstwa w Warszawie M 410 400
233 Instytut Ochrony Roślin 1 6 182 500
234 Instytut Przemysłu Cukrowniczego M 270 500
235 Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie 1 2 718 400
236 Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu 3 1 875 500
237 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie 1 6 281 200
238 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach 2 9 376 000
239 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 2 9 717 200 520 000
240 Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach 2 4 359 400
241 Instytut Zootechniki w Krakowie 2 14 050 600 264 600
242 Morski Instytut Rybacki w Gdyni 2 4 820 800 200 000
243 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych w Pleszewie M 265 000
244 Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 1 11 128 500
245 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Inżynieryjnego HYDROBUDOWA w Warszawie 4 130 900
246 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO w Łodzi 3 396 000
247 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET w Warszawie 4 241 300
248 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST w Poznaniu 3 174 800
249 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach 2 594 500
250 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie 4 170 400
251 Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH w Krakowie 4 176 500
252 Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek w Pruszkowie 2 1 367 400
253 Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie 3 852 600
254 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 2 3 273 200
255 Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu 3 1 681 900
256 Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu 2 2 100 700
257 Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie 2 5 227 000 146 500
258 Instytut Optyki Stosowanej w Warszawie 2 1 266 000
259 Instytut Rozwoju Miast 3 793 400
260 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 1 9 493 400 804 000
261 Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu 3 499 200
262 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu 1 7 541 900
263 Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie 3 400 000
264 Ośrodek Badawczo-Konstrukcyjny KOPROTECH w Warszawie 4 352 000
265 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego w Katowicach 4 136 700
266 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS w Bytomiu 3 510 200
267 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM w Łodzi 4 190 300
268 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elementów i Układów Pneumatyki w Kielcach 4 66 500
269 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Przędzalnictwa Wełny BELMATEX w Bielsku-Białej 3 514 700
270 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów REDOR w Bielsku-Białej 3 531 700
271 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA w Warszawie 3 578 900
272 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PREDOM-OBR w Warszawie 4 114 300
273 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Urządzeń Klimatyzacyjno-Wentylacyjnych i Odpylających BAROWENT - w likwidacji w Katowicach 4 185 600
274 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Środków Organizacyjno-Technicznych PREBOT w Radomiu 5 75 600
275 Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce 2 2 046 300
276 Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu 2 1 489 100
277 Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej w Katowiach 3 222 600
278 Beskidzki Instytut Tekstylny w Bielsku-Białej 4 310 300
279 Centralne Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w Krakowie M 71 000
280 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie 2 580 200
281 Instytut Architektury Tekstyliów w Łodzi 3 433 700
282 Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi 3 338 600
283 Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi 2 1 319 200
284 Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu 2 995 200
285 Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach 3 862 400
286 Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie 3 2 939 400
287 Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach 1 6 567 000 900 000
288 Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach 1 4 193 000
289 Instytut Odlewnictwa w Krakowie 2 3 535 300
290 Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL w Piastowie 4 461 600
291 Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi 4 290 400
292 Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych METALCHEM w Toruniu 2 1 748 600
293 Instytut Spawalnictwa w Gliwicach 2 3 205 600
294 Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie 3 2 371 800
295 Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL w Łodzi 1 975 000
296 Instytut Technologii Drewna w Poznaniu 4 1 118 600
297 Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu 3 2 628 700
298 Instytut Włókiennictwa w Łodzi 2 1 096 200
299 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego STOMIL w Poznaniu M 50 700
300 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie M 81 100
301 Centralne Laboratorium Naftowe w Warszawie M 607 400 185 000
302 Instytut Barwników i Produktów Organicznych M 529 200
303 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 2 2 188 000
304 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie 2 6 036 800 305 000
305 Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach 3 925 500
306 Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie 2 6 497 400
307 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej BLACHOWNIA w Kędzierzynie Koźlu 2 4 389 000 100 000
308 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach 3 1 192 000
309 Instytut Farmaceutyczny w Warszawie 2 2 474 900
310 Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach 3 1 839 600
311 Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie 3 3 781 700
312 Instytut Technologii Nafty w Krakowie 3 1 082 700
313 Instytut Włókien Chemicznych w Łodzi 2 1 093 500
314 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA w Krakowie 4 176 100
315 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM w Otwocku-Świerku M 147 600
316 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Kauczuków i Tworzyw Winylowych w Oświęcimiu M 182 100
317 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego w Płocku 3 474 800
318 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego SIARKOPOL w Tarnobrzegu 5 238 600
319 Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu M 32 200
320 Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach M 393 600
321 Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu 3 1 612 900
322 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD w Warszawie M 690 300
323 Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu M 1 118 300
324 Instytut Elektrotechniki w Warszawie 1 9 976 000
325 Instytut Energetyki w Warszawie 2 5 906 000
326 Instytut Energii Atomowej w Otwocku-Świerku 2 3 199 500 310 000
327 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie 2 1 692 700 170 000
328 Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi 3 1 195 400 110 000
329 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej ORAM w Łodzi M 170 000
330 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej 5 50 000
331 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki we Wrocławiu M 50 000
332 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej METROL w Zielonej Górze 3 788 000 52 600
333 Przemysłowy Instytut Elektroniki w Warszawie 2 5 360 000
334 Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów we Wrocławiu 4 301 000
335 Instytut Łączności w Warszawie 1 9 656 000 700 000
336 Instytut Maszyn Matematycznych IMM w Warszawie 3 305 000
337 Instytut Systemów Sterowania w Chorzowie 3 864 700
338 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu 2 1 261 000
339 Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie 1 13 637 700 663 700
340 Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie 1 9 020 000 90 000
341 Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie 2 2 365 000
342 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych w Łodzi 3 313 300
343 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Sterowania Napędów OBRUSN w Toruniu 4 174 700
344 Ośrodek Przetwarzania Informacji OPI w Warszawie 4 298 100
345 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie 2 5 205 000
346 Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach 2 4 275 000 1 050 000
347 Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach 2 3 308 500
348 Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie 3 809 400
349 Centrum Techniki Okrętowej - Zakład Badawczo-Rozwojowy w Gdańsku 3 1 393 400
350 Główny Instytut Górnictwa w Katowicach 1 11 767 000 167 000
351 Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie 1 1 751 600
352 Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie 3 2 718 500 265 000
353 Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie 2 3 370 000
354 Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-INSTYTUT we Wrocławiu 3 800 000
355 Instytut Lotnictwa w Warszawie 2 10 153 000
356 Instytut Morski w Gdańsku 3 2 025 600
357 Instytut Pojazdów Szynowych TABOR w Poznaniu 2 1 798 700
358 Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie 3 1 234 000 280 000
359 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego BUDOKOP w Mysłowicach M 350 000
360 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP w Krakowie 4 522 200 172 200
361 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych BOSMAL w Bielsku-Białej 3 1 383 400 707 400
362 Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie 1 15 200 000
363 Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie 3 1 170 000 190 000
364 Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie 2 560 000
365 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie 2 4 150 000
366 Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych MORATEX w Łodzi 3 1 505 000 600 000
367 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni 1 615 000
368 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy ERG w Jaśle 4 179 200
369 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SKARŻYSKO - w likwidacji w Skarżysku-Kamiennej 3 346 100
370 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie 3 277 900
371 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych O w GliwicachBRUM 2 865 000
372 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji w Warszawie 1 5 668 600
373 Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie 1 2 955 000
374 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie 1 2 520 000
375 Wojskowy Instytut Łączności im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zegrzu 2 1 590 000
376 Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie 2 2 130 000
377 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 1 3 320 000
378 Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce 3 2 170 100
379 Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu 3 995 200 185 000
380 Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówek 3 1 944 900 535 000
381 Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby Materiałów Pędnych i Smarów w Warszawie 3 622 700 214 500


69


UCHWAŁA Nr 50/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


z dnia 17 grudnia 2003 r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych


Na podstawie art. 15 ust. 3 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz.335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 9/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 marca 2003 r w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. Urz. MN i KBN Nr 5, poz. 13 i Nr 13 poz. 54) wprowadza się następujące zmiany :
1)    w § 1 :
a) w ust.1 wyrazy „224 229 346 zł” zastępuje się wyrazami „ 224 674 817,81 zł”;
b) w ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie :
„1) kwotę 175 303 608,04 zł przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie w latach 2003 – 2005 kosztów realizacji inwestycji  budowlanych; finansowanie lub dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło:
a)  w 2003 r.  –  57  682 432,04zł,
b)  w 2004 r.  –  73 069 800 zł,
c)    w 2005 r. –  44 551 376 zł, ”;
c) w ust.2 pkt 2 wyrazy „51 802 546 zł” zastępuje się wyrazami „ 49 371 209,77 zł”;

 2) w załączniku Nr 1 do uchwały, Lp.3, 5, 7, 11, 46 i 49 otrzymują brzmienie:

„3 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny Zakończenie adaptacji pomieszczeń Pracowni Źródłoznawstwa Archeologicznego w Collegium Minus 107 431 0 0
5 Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny Adaptacja kompleksu budynków D,E,F,G dla Wydziału 1 616 000 1 384 000 0
7 Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej Adaptacja części warsztatów mechanicznych na Pracownię Fizyki Wzrostu Kryształów – etap II 245 803 0 0
11 Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Rozbudowa i modernizacja pracowni naukowych Wydziału – etap III 150 000 1 000 000 0
46 Instytut Metali Nieżelaznych Termorenowacja budynku głównego IMN II etap 400 000 0 0
49 Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny Modernizacja laboratoriów biotechnologii – I etap 684 930 0 0”


3)    w załączniku Nr 1 do uchwały,  po Lp.71 dodaje się Lp. 72 i 73 w brzmieniu:

„72 Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy Awaryjna wymiana linii kablowych SN 15 kV 140 459 0 0
73 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Ścisłych, Instytut Fizyki Budynek dydaktyczno-badawczy Wydziału Nauk Ścisłych 2 898 104,34 0 0”


4)    w załączniku Nr 2 do uchwały, Lp.8, 8.1, 9, 9.1 21, 21.2, 30, 30.1, 31, 31.1, 33, 33.1, 33.2, 35, 35.1, 36, 36.1, 40, 40.1, 42, 42.4, 45, 45.2, 46, 46.1, 95,  98, 109 i 117 otrzymują brzmienie:

„8 Akademia Medyczna w Białymstoku 694 951
8.1 Wydział Lekarski 694 951
9 Akademia Medyczna w Gdańsku 672 000
9.1 Wydział Farmaceutyczny 672 000
21 Politechnika Czętochowska 155 000
21.2 Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 0
30 Politechnika Wrocławska 846 581
30.1 Wydział Chemiczny 396 581
31 Akademia Podlaska w Siedlcach 114 345
31.1 Wydział Rolniczy 114 345
33 Akademia Rolnicza w Lublinie 309 697
33.1 Wydział Rolniczy 139 946
33.2 Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 169 751
35 Akademia Rolnicza w Szczecinie 231 129
35.1 Wydział Kształtowania Środowiska 231 129
36 Akademia Rolnicza we Wrocławiu 399 794
36.1 Wydział Nauk o Żywności 399 794
40 Uniwersytet Gdański 160 000
40.1 Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii 0
42 Uniwersytet Jagielloński 1 380 757
42.4 Wydział Biotechnologii 431 757
45 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 443 377
45.2 Wydział Sztuk Pięknych 196 377
46 Uniwersytet Śląski w Katowicach 199 960
46.1 Wydział Nauk o Ziemi 199 960
95 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 485 012
98 Instytut Badawczy Leśnictwa 90 000
109 Morski Instytut Rybacki 32 243
117 Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie 0”


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber


70


UCHWAŁA Nr 51/2003
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 17 grudnia 2003 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2003 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej.
Na podstawie art. 15 ust. 3a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 17/2003 w sprawie przyznania jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2003 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej z dnia 13 maja 2003 r. (Dz. Urz. MNiKBN z 2003 r. Nr 8, poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:

1)    § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Przyznaje się środki finansowe w łącznej wysokości 24 939 603 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie w latach 2003 i 2004 inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych, w zakresie infrastruktury informatycznej. Finansowanie i dofinansowanie w kolejnych latach będzie wynosiło w 2003 r. – 24 439 603 zł i w 2004 r. – 500 000 zł.”;
2)    w § 1 ust. 2 pkt 1 wyrazy „11.720.000” zastępuje się wyrazami „11.692.563”;
3)    w § 1 ust. 2 pkt 2 po wyrazach „lub dofinansowanie” dodaje się wyrazy „w latach 2003-2004”, a wyrazy „13.280.000” zastępuje się wyrazami „13.247.040”;
4)    w § 2 ust. 2 po wyrazach „którym przyznano” dodaje się wyrazy „w latach 2003-2004”.

§ 2.

W załączniku Nr 1 do uchwały:

1)    pozycja 5 otrzymuje brzmienie:

5 DI/IA-2003/ 116 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE Modernizacja USK AMW w kierunku podniesienia prędkości transmisji oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. 64 000


2)    pozycja 8 otrzymuje brzmienie:

8 DI/IA-2003/ 158 AKADEMIA MEDYCZNA W LUBLINIE Wykonanie nowych punktów dostępu do sieci LAN AM w Lublinie powiązanej z siecią MAN. 68 790


3)    pozycja 10 otrzymuje brzmienie:

10 DI/IA-2003/ 4 AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE Budowa i rozbudowa sieci lokalnych w jednostkach organizacyjnych Akademii Medycznej. 174 480


4)    pozycja 21 otrzymuje brzmienie:

21 DI/IA-2003/ 115 AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Rozbudowa sieci komputerowej ASP w Gdańsku, dostosowanie sieci do aktualnych warunków technicznych TASK. 49 312


5)    pozycja 48 otrzymuje brzmienie:

48 DI/IA-2003/ 52 INSTYTUT MECHANIKI GÓROTWORU PAN Rozbudowa węzła mini-campusowego PAN w rejonie Reymonta 25-27. 58 862


6)    pozycja 84 otrzymuje brzmienie:

84 DI/IA-2003/ 37 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Collegium Medicum Kontynuacja budowy dużej sieci lokalnej LAN CM UJ. 192 879


7)    pozycja 85 otrzymuje brzmienie:

85 DI/IA-2003/ 77 UNIWERSYTET ŁÓDZKI Modernizacja sieci LAN w Uniwersytecie Łódzkim. 220 240


Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie:

Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na inwestycje w zakresie infrastruktury informatycznej, dotyczące wyposażenia centrów komputerów dużej mocy obliczeniowejWysokość dofinansowania w latach [w zł]
Lp. Nazwa jednostki
2003 2004 Łącznie 2003-2004
1 2 3 4 5
1 Politechnika Gdańska - Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK) 1 550 000 0 1 550 000
2 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET 2 679 540 0 2 679 540
3 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) 2 712 500 0 2 712 500
4 Uniwersytet Warszawski -Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW) 5 805 000 0 5 805 000
5 Uniwersytet Warszawski -Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM UW) - "Biblioteka Wirtualna Nauki" 0 500 000 500 000

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber


71


ZARZĄDZENIE Nr 23/2003
MINISTRA NAUKI

z dnia 12 grudnia 2003 r.


w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Przetwarzania Informacji


Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych  (Dz. U. z  2001 r. Nr 33,  poz. 388, z późn. zm.1)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się statut Ośrodka Przetwarzania Informacji z siedzibą w Warszawie, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc statut Ośrodka Przetwarzania Informacji, nadany zarządzeniem Nr 13 Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukowo - Technicznego i Wdrożeń z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Przetwarzania Informacji (Dz. Urz. UPNTiW Nr 4, poz. 14).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


MINISTER  NAUKI


Michał KLEIBER

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1683  i Nr 240, poz. 2052. 


Załącznik
do zarządzenia Nr 23/2003
Ministra Nauki
z dnia 12 grudnia 2003 r.STATUT
OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI


Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Ośrodek Przetwarzania Informacji, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:
 1. ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych  (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”
 2. zarządzenia nr 12 Ministra-Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Ośrodek Przetwarzania Informacji (Dz. Urz. Urzędu Postępu Naukowo- Technicznego i Wdrożeń Nr 4, poz. 13).

§ 2.

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Minister Nauki.

§ 3.

Siedzibą Ośrodka jest miasto st. Warszawa.

§ 4.

Ośrodek posiada osobowość prawną.

§ 5.

Ośrodek używa pieczęci okrągłej z godłem państwowym i z napisem w otoku:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – WarszawaRozdział 2

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA

§ 6.

Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, projektowych, wdrożeniowych i usługowych w zakresie systemów informacyjnych, a w szczególności:
 1. projektowanie, wdrażanie, eksploatacja i doskonalenie systemów informacyjnych dla potrzeb finansowania nauki z budżetu państwa,
 2. pozyskiwanie i opracowywanie informacji zbiorczej, przekrojowej i syntetycznej dotyczącej badań naukowych i prac rozwojowych,
 3. wspomaganie procesów organizacji oraz finansowania badań naukowych, a także jednostek działających na rzecz badań naukowych lub prac rozwojowych,
 4. gromadzenie i wymiana informacji naukowej i technicznej.

§ 7.

W celu realizacji zadań określonych w § 6  Ośrodek w szczególności:
 1. opracowuje, wdraża i eksploatuje systemy informacyjne dotyczące organizacji i finansowania badań naukowych i prac rozwojowych,
 2. ewidencjonuje wyniki prac oraz oceny zrealizowanych badań naukowych i  prac  rozwojowych,
 3. upowszechnia wyniki badań naukowych i prac rozwojowych,
 4. prowadzi międzynarodową wymianę informacji naukowej i technicznej, w zakresie wynikającym z porozumień międzyrządowych oraz bieżących potrzeb organów państwa,
 5. współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi jednostkami i organizacjami naukowymi, zawodowymi i społecznymi w zakresie pozyskiwania, wymiany oraz upowszechniania informacji naukowej,
 6. upowszechnia informacje o nauce i technice polskiej,
 7. wykonuje obsługę informacyjną, informatyczną, edytorską, poligraficzną i wydawniczą dotyczącą nauki, a przede wszystkim organizacji konkursów na realizację projektów badawczych.

§ 8.

 1. Na czele Ośrodka stoi dyrektor.
 2. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy zastępców i głównego księgowego.

§ 9.

 1. W Ośrodku działa rada naukowa, w skład której wchodzi 12 osób.
 2. Szczegółowe zadania rady określa ustawa.
 3. Rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 10.

Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

§ 11.

 1. Ośrodek działa na zasadach pełnego rozrachunku gospodarczego.
 2. Podstawą gospodarki Ośrodka jest plan rzeczowo-finansowy ustalany przez dyrektora, po zaopiniowaniu przez radę naukową.72


ZARZĄDZENIE Nr 24/2003
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 17 grudnia 2003 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r.


Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 i z 2003 r. Nr 39, poz. 335) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 4/2003 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 3, poz. 11, Nr 7, poz. 24, Nr 10, poz. 40, Nr 11, poz. 44, Nr 12, poz. 49, Nr 13, poz. 56 i Nr 14, poz. 62 ) wprowadza się następujące zmiany:

1/ w § 1 ust. 1 wyrazy 1.311.381.400,00 zł zastępuje się wyrazami „1 385 929 205,89 zł”,
2/ w § 1 wyrazy „448.138.866,66 zł” zastępuje się wyrazami „433 600 050,42 zł”,
3/ w § 2 ust. 2:
a/ w pkt. 1 wyrazy „51 833 938,66 zł” zastępuje się wyrazami „51 462 167,25 zł”,
b/ w pkt 2 wyrazy „177 759 300,00 zł” zastępuje się wyrazami „175 393 009,92 zł”,
c/ w pkt. 3 wyrazy „218.545.628,00 zł” zastępuje się wyrazami „206.744.873,25 zł”,
4/ w § 3 ust. 1 wyrazy „218.644.033,34 zł” zastępuje się wyrazami „179.662.728,00 zł”,
5/ w § 3 ust. 2:
a/ w pkt 1 wyrazy „351 061,34 zł” zastępuje się wyrazami „150 000,00 zł”,
b/ w pkt 2 wyrazy „10 740 700,00” zastępuje się wyrazami „7 494 200,00 zł”,
c/ w pkt 3 wyrazy „207 552 272,00 zł” zastępuje się wyrazami „172 018 528,00 zł”
6/ w § 4 wyrazy „15 820 000,oo” zastępuje się wyrazami „15 759 743,30 zł”,
7/ Załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia otrzymują odpowiednio brzmienie ustalone w załączniku Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał Kleiber

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do zarządzenia Nr  24/2003
Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 grudnia 2003 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do zarządzenia Nr 4/2003

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2003 r. działalności statutowej jednostek naukowych

Lp. Zespół Komitetu Środki finansowe w zł
1 2 3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) 85 573 505,89
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 37 290 800,00
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3) 115 737 300,00
4 Zespól Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4 132 617 800,00
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5) 209 494 300,00
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) 199 045 700,00
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) 115 768 100,00
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 57 529 000,00
9 Zespół Nauk Chemicznych oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9) 145 199 500,00
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) 62 426 800,00
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) 84 344 400,00
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) 89 070 200,00
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13) 51 831 800,00ZAŁĄCZNIK Nr 2
do zarządzenia Nr 24/2003
Przewodniczącego Komitetu
Badań Naukowych
z dnia 17 grudnia 2003 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do zarządzenia Nr 4/2003

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na finansowanie w 2003 r. projektów badawczych


Lp.
Zespół Komitetu
Środki finansowe na projekty badawcze w zł
Zobowiązania z lat poprzednich
Razem kolumny
3, 4 i 5


zamawiane własne i promotorskie w zł w zł
1 2 3 4 5 6
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) 1 300 000,00 5 552 207,14 8 708 399,00 15 560 606,14
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 800 000,00 4 517 353,29 8 138 050,00 13 455 403,29
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3) 331 700,00 6 416 023,82 15 698 434,00 22 446 157,82
4 Zespół Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4) 9 000 000,00 15 491 457,88 24 954 945,00 49 446 402,88
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5) 10 662 400,00 16 464 025,74 58 384 713,00 85 511 138,74
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) 3 965 700,00 12 514 902,30 23 954 866,00 40 435 468,30
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) 0,00 8 028 141,75 15 945 839,00 23 973 980,75
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 6 155 000,00 14 947 837,20 31 990 176,00 53 093 013,20
9 Zespół Nauk Chemicznych, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9) 515 764,00 9 929 657,82 25 401 050,00 35 846 471,82
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) 0,00 6 659 111,12 12 857 782,00 19 516 893,12
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) 0,00 10 508 945,67 14 258 604,00 24 767 549,67
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) 0,00 9 776 743,42 24 876 319,00 34 653 062,42
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13) 400 000,00 3 050 363,27 5 845 649,00 9 296 012,27
14 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych (I-15) 0,00 0,00 5 597 890,00 5 597 890,00ZAŁĄCZNIK Nr 3
do zarządzenia Nr 24/2003
Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 grudnia 2003 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do zarządzenia Nr 4/2003

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych na dofinansowanie w 2003 r. projektów celowych

Lp. Zespół Komitetu Środki finansowe w zł
1 2 3
1 Zespół Nauk Humanistycznych (H-1) -
2 Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-2) 150 000,00
3 Zespół Nauk Matematycznych, Fizycznych i Astronomii (P-3) -
4 Zespól Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Ochrony Środowiska (P-4 98 500,00
5 Zespół Nauk Medycznych (P-5) 4 791 000,00
6 Zespół Nauk Rolniczych i Leśnych (P-6) 2 604 700,00
7 Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury (T-7) 7 170 150,00
8 Zespół Inżynierii Materiałowej i Technologii Materiałowych (T-8) 44 770 314,00
9 Zespół Nauk Chemicznych oraz Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (T-9) 12 327 830,00
10 Zespół Elektrotechniki, Energetyki i Metrologii (T-10) 7 095 126,00
11 Zespół Elektroniki, Automatyki, Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji (T-11) 22 122 438,00
12 Zespół Górnictwa, Geodezji i Transportu (T-12) 20 049 862,00
13 Zespół Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa (O-13) 57 459 072,00
14 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Regionalnych Strategii Innowacji 1 023 736,00
73


ZARZĄDZENIE Nr 25/2003
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 17 grudnia 2003 r.

zmieniającego zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r.


Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) i § 80 ust. 2  rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 1/2003 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 1, poz. 2, Nr 6, poz. 20, Nr 10, poz. 39, Nr 13, poz. 57, Nr 14, poz. 63 i Nr 15, poz. 66) wprowadza się następujące zmiany:

1/  w § 1 wyrazy „699 998 014 zł” zastępuje się wyrazami „684 456 272,39 zł”,
2/  w § 2:
a/ w pkt 1 lit. b wyrazy „205 086 003 zł” zastępuje się wyrazami „202 762 475,29 zł”,
b/ w pkt 1 lit. c wyrazy „86 134 997 zł” zastępuje się wyrazami „82 547 359 zł”, a wyrazy „63 672 997 zł” zastępuje się wyrazami „60 085 359 zł”,
c/ w pkt 1 lit. d wyrazy „49 000 000 zł” zastępuje się wyrazami „46 641 346,66 zł”,
3/ w § 2 w pkt 3 lit. b wyrazy „8 500 000 zł” zastępuje się wyrazami „1 573 967,86 zł ,
4/ w § 2 w pkt 4 wyrazy „2 328 000 zł” zastępuje się wyrazami „1 982 109,58 zł”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych


Michał KleiberZbiory Dzienników Urzędowych Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych są wyłożone do powszechnego wglądu (w godz. 9oo-14oo) w Bibliotece Komitetu Badań Naukowych ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, pokój 521, tel. 5292 521.
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych można nabywać za gotówkę lub na podstawie nadesłanego zamówienia w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355, Al. Niepodległości 188b, pokój 10. Ośrodek przyjmuje zamówienia na prenumeratę egzemplarzy z 2003 r. w formie przedpłaty, która powinna być dokonana przelewem w wysokości 42,00 zł + VAT, na rachunek bankowy Ośrodka:
Powszechny Bank Kredytowy S.A., III O/Warszawa konto Nr 11101024-401020182017.
Na przelewie należy zaznaczyć "Prenumerata Dziennika Urzędowego MNiKBN". Odbioru zamówionych egzemplarzy prenumerator dokonuje u Wydawcy lub drogą pocztową. W razie zlecenia dostawy należy podać dokładny adres wraz z numerem kodu pocztowego. Wszelkich informacji o warunkach prenumeraty udziela Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET tel. 825 08 09.

Wydawca: Komitet Badań Naukowych
Redakcja: Komitet Badań Naukowych - Departament Prawny, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,
tel. 628 70 29 i 625 52 87, e-mail: dp@kbn.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Ośrodek Przetwarzania InformacjiNET , 00-950 Warszawa, skr. poczt. 355,
Al. Niepodległości 188b, tel. 825-08-09, e-mail: opi@opi.org.pl


Tłoczono z polecenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w Ośrodku Przetwarzania InformacjiNET


ISSN 1644-4248
cena 4,00 zł (VAT 0,0%)


BACK