Skorowidz alfabetyczny do Dziennika Urzędowego 
Ministra Nauki i Komitetu Badań Naukowych 
Rok 2001 (numery 1-16)


Skróty oznaczają: Uchw. - uchwała, Z. - zarządzenie.

B

Badania własne szkół wyższych

D

Działalność statutowa
Działalność wspomagająca badania

I

Inwestycje
Infrastruktura informatyczna

K

Komitet
Komunikat

M

Międzynarodowe instytucje
Międzynarodowe programy

P

Placówki naukowe PAN
Podział środków finansowych

S

Środki wyodrębnione

Z

Zespoły Komitetu
Zespoły opiniodawczo-doradcze


B

Badania własne szkół wyższych

Przyznanie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyż-szych w 2001 r.
Uchw. - Nr 13, Dz. Urz. Nr 5, poz. 19.

Zmiana uchwały w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie badań własnych szkół wyższych w 2001 r.
Uchw. - Nr 20, Dz. Urz. Nr 9, poz. 30, Uchw. - Nr 39, Dz. Urz. Nr 15, poz. 50.

D

Działalność statutowa

Przyznanie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk w 2001 r.
Uchw. - Nr 3, Dz. Urz. Nr 2, poz. 6.

Przyznanie środków finansowych na dofinansowanie utrzymania unikatowych urządzeń lub miejsc pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu w 2001 r.
Uchw. - Nr 4, Dz. Urz. Nr 2, poz. 7.

Przyznanie środków finansowych na dofinansowanie w 2001 r. utrzymania unikatowych urządzeń lub miejsc pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, z zakresu infrastruktury informatycznej.
Uchw. - Nr 8, Dz. Urz. Nr 3, poz. 12.

Przyznanie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2001 r. Uchw. - Nr 9, Dz. Urz. Nr 4, poz. 14.

Zmiana uchwały w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w 2001 r.
Uchw. - Nr 17, Dz. Urz. Nr 7, poz. 25, Uchw. - Nr 38, Dz. Urz. Nr 15, poz. 49.

Działalność wspomagająca badania

Przyznanie środków finansowych na dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2001 r.
Uchw. - Nr 14, Dz. Urz. Nr 5, poz. 20.

Zmiana uchwały w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2001 r.
Uchw. - Nr 30, Dz. Urz. Nr 12, poz. 41, Uchw. - Nr 35, Dz. Urz. Nr 14, poz. 46, Uchw. - Nr 40, Dz. Urz. Nr 15, poz. 51.

Przyznanie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2002 r.
Uchw. - Nr 42, Dz. Urz. Nr 16, poz. 55.

I

Inwestycje

Przyznanie jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. kosztów realizacji inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
Uchw. - Nr 10, Dz. Urz. Nr 4, poz. 15.

Przyznanie jednostkom naukowym środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie w 2001 r. kosztów realizacji inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, dotyczących aparatury naukowo-badawczej.
Uchw. - Nr 12, Dz. Urz. Nr 5, poz. 18.

Infrastruktura informatyczna

Przyznanie środków finansowych na dofinansowanie w 2001 r. utrzymania unikatowych urządzeń lub miejsc pracy badawczej o ogólnokrajowym lub regionalnym znaczeniu, z zakresu infrastruktury informatycznej.
Uchw. - Nr 8, Dz. Urz. Nr 3, poz. 12.

Przyznanie środków finansowych na dofinansowanie w 2001 r. inwestycji służących potrze-bom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej.
Uchw. - Nr 11, Dz. Urz. Nr 4, poz. 16, Uchw. - Nr 24, Dz. Urz. Nr 10, poz. 34.

Zmiana uchwały w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie w 2001 r. inwestycji służących potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie infrastruktury informatycznej.
Uchw. - Nr 21, Dz. Urz. Nr 9, poz. 31.

K

Komitet

Regulamin Komitetu Badań Naukowych.
Uchw. - Nr 18, Dz. Urz. Nr 8, poz. 27.

Nadanie Regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitet Badań Naukowych.
Z. - Nr 10, Dz. Urz. Nr 8, poz. 28.

Komunikat

Utrata mocy obowiązującej niektórych uchwał Komitetu Badań Naukowych.
Dz. Urz. Nr 16, poz. 56.

M

Międzynarodowe instytucje

Przyznanie środków finansowych na opłacenie w 2001 r. składek na rzecz instytucji międzynarodowych.
Uchw. - Nr 7, Dz. Urz. Nr 2, poz. 10.

Międzynarodowe programy

Przyznanie środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programu międzynarodowego.
Uchw. - Nr 5, Dz. Urz. Nr 2, poz. 8.

Przyznanie środków finansowych na wkład strony polskiej w 2001 r. z tytułu uczestnictwa w Piątym Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.
Uchw. - Nr 6, Dz. Urz. Nr 2, poz. 9.

Przyznanie środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadań dotyczących uczestnictwa polskich zespołów w projektach Piątego Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej.
Uchw. - Nr 15, Dz. Urz. Nr 5, poz. 21, Uchw. - Nr 23, Dz. Urz. Nr 10, poz. 33, Uchw. - Nr 29, Dz. Urz. Nr 12, poz. 40, Uchw. - Nr 32, Dz. Urz. Nr 13, poz. 43.

Przyznanie środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.
Uchw. - Nr 16, Dz. Urz. Nr 5, poz. 22, Uchw. - Nr 19, Dz. Urz. Nr 9, poz. 29, Uchw. - Nr 22, Dz. Urz. Nr 10, poz. 32, Uchw. - Nr 28, Dz. Urz. Nr 12, poz. 39, Uchw. - Nr 31, Dz. Urz. Nr 13, poz. 42, Uchw. - Nr 34, Dz. Urz. Nr 14, poz. 45, Uchw. - Nr 36, Dz. Urz. Nr 15, poz. 47.

Zmiana uchwały w sprawie przyznania środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych.
Uchw. - Nr 27, Dz. Urz. Nr 11, poz. 37.

Przyznanie środków finansowych na dofinansowanie badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w ramach międzynarodowego programu Inicjatywa EUREKA.
Uchw. - Nr 33, Dz. Urz. Nr 13, poz. 44, Uchw. - Nr 37, Dz. Urz. Nr 15, poz. 48.

Międzynarodowe przedsięwzięcia
Finansowanie ze środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę udziału w między-narodowym przedsięwzięciu dotyczącym budowy teleskopu SALT w Republice Południowej Afryki.
Uchw. - Nr 26, Dz. Urz. Nr 11, poz. 36.

P

Placówki naukowe PAN

Przyznanie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności statutowej placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk w 2001 r.
Uchw. - Nr 3, Dz. Urz. Nr 2, poz. 6.

Podział środków finansowych

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r.
Z. - Nr 5, Dz. Urz. Nr 3, poz. 13.

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2001 r.
Z. - Nr 6, Dz. Urz. Nr 4, poz. 17, Z. - Nr 7, Dz. Urz. Nr 6, poz. 23, Z. - Nr 9, Dz. Urz. Nr 7, poz. 26, Z. - Nr 11, Dz. Urz. Nr 11, poz. 38, Z. - Nr 13, Dz. Urz. Nr 15, poz. 53.

S

Środki wyodrębnione

Wyodrębnienie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2001 r.
Z. - Nr 1, Dz. Urz. Nr 1, poz. 3.

Zmiana zarządzenia w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2001 r.
Z. - Nr 8, Dz. Urz. Nr 6, poz. 24, Z. - Nr 12, Dz. Urz. Nr 15, poz. 52.

Z

Zespoły Komitetu

Powołanie Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.
Z. - Nr 2, Dz. Urz. Nr 1, poz. 4.

Powołanie Zespołu do Spraw Działalności Wspomagającej Badania.
Z. - Nr 3, Dz. Urz. Nr 1, poz. 5.

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Inwestycji Budowlanych.
Z. - Nr 4, Dz. Urz. Nr 2, poz. 11.

Zespoły opiniodawczo-doradcze

Powołanie opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Współpracy Naukowej i Naukowo-Technicznej z Zagranicą.
Uchw. - Nr 1, Dz. Urz. Nr 1, poz. 1.

Powołanie opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Infrastruktury Informatycznej.
Uchw. - Nr 2, Dz. Urz. Nr 1, poz. 2.

Zmiana uchwały w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Współ-pracy Naukowej i Naukowo-Technicznej z Zagranicą.
Uchw. - Nr 25, Dz. Urz. Nr 10, poz. 35.

Powołanie opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Współpracy z Republika Federalną Niemiec w Dziedzinie Przedsiębiorstw Innowacyjnych.
Uchw. - Nr 41, Dz. Urz. Nr 16, poz. 54.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2002 rokuBACK