ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Finansowanie badań naukowych - dokumentyo Jak uzyskać grant promotorski?
o Projekt ustawy o finansowaniu nauki
o Rozporządzenie Przewodniczącego KBN w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę.
o Rozporządzenie Ministra Nauki w sprawie określenia wykazu aparatury naukowej i przyrządów naukowych zwolnionych od cła oraz wykazu prywatnych instytucji lub organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła.
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji i laboratoriów prowadzących działalność medyczną lub naukową, niemającą charakteru handlowego, z wykorzystaniem towarów zwolnionych od cła oraz dokumentów wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania tego zwolnienia.
o Komunikat w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych uchwał Komitetu Badań Naukowych
o Rozporządzenie Ministra Nauki w sprawie wykazu zwolnionych od cła nieprodukowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej substancji biologicznych lub chemicznych nadających się głównie do celów naukowych przywożonych w ilościach, które nie wskazują na przeznaczenie handlowe
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie określenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz wykazu kategorii jednostek i organizacji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od cła na te towary
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie określenia wykazu towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym zwolnionych od cła bez względu na osobę i cel, dla których są przywożone
o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od cła towarów o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz przyrządów i aparatury naukowej.
o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych, którym przekazane jako dary lub zakupione przez te jednostki towary są zwolnione od cła
o Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od cła przyrządów i aparatury przeznaczonej do prowadzenia badań naukowych, diagnozowania lub leczenia.
o Rozporządzenie Przewodniczącego KBN w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na organizowanie i finansowanie konkursów o finansowanie projektów badawczych i konkursów o dofinansowywanie projektów celowych oraz na realizację określonych zadań z zakresu działalności wspomagającej badania
o Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej na wspieranie prac badawczo-rozwojowych


Ostatnia modyfikacja: 25 czerwca 2003 rokuBACK