ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Dokumenty o jednostkach badawczo-rozwojowych

o Ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych
o Rozporządzenie Ministra Nauki w sprawie szczegółowych zasad postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydatów na funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej
o Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych
o Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przejęcia przez ministrów funkcji organu sprawującego nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi nadzorowanymi dotychczas przez kierowników urzędów centralnych, wojewodów lub przez inne jednostki organizacyjne
o Rozporządzenie Ministra Nauki w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych
o Rozporządzenie Ministra Nauki w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych
o Rozporządzenie Ministra Nauki w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych
o Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu nadawania oraz pozbawiania jednostki organizacyjnej statusu jednostki badawczo-rozwojowej.
o Międzyresortowy Zespół ds. reformy jednostek badawczo rozwojowych (dokumenty).

Ostatnia modyfikacja: 23 stycznia 2002 r.BACK