ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Dokumenty o Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, oraz o Komitecie Badań Naukowycho Statut Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
o Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Informatyzacji
o Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i zniesienia urzędu Komitetu Badań Naukowych
o Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o Komitecie Badań Naukowych
o Ustawa o Komitecie Badań Naukowych
o Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego urzędowi Komitetu Badań Naukowych.
o Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych
o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki
o Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych
o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu wyznaczania przedstawicieli członków Rady Ministrów do udziału w posiedzeniach Komitetu Badań Naukowych
o Rozporządzenie Ministra Nauki w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
o Rozporządzenie Przewodniczącego KBN w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołów KBN, członków zespołów opiniodawczo-doradczych i sekcji specjalistycznych oraz recenzentów i ekspertów powoływanych przez organy KBN
o Rozporządzenie Przewodniczącego KBN w sprawie sposobu wykonywania nadzoru i kontroli realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań finansowanych lub dofinansowywanych ze środków ustalanych w budżecie państwa na naukę
o Zakresy czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w uKBN.
o Wykaz dyscyplin naukowych według klasyfikacji KBN
o Polska Klasyfikacja Tematyczna


Ostatnia modyfikacja: 19 lutego 2004 rokuBACK