Polska Klasyfikacja Tematyczna

020000 Filozofia
030000 Religioznawstwo. Religie
040000 Nauki historyczne
050000 Socjologia
060000 Nauki ekonomiczne. Ekonomika
070000 Organizacja i zarządzanie
080000 Nauki prawne. Państwo i prawo
090000 Nauka o polityce. Polityka
100000 Psychologia
110000 Nauki pedagogiczne. Oświata. Szkolnictwo. Wychowanie
120000 Kulturoznawstwo. Kultura
130000 Nauka o sztuce. Sztuka
140000 Komunikacja masowa
150000 Językoznawstwo. Języki
160000 Literaturoznawstwo. Literatura piękna
180000 Kultura fizyczna
230000 Matematyka
240000 Fizyka
250000 Chemia
260000 Astronomia
270000 Nauki geologiczne
280000 Hydrologia. Meteorologia
290000 Nauki geograficzne
310000 Geodezja. Kartografia
320000 Oceanologia
330000 Nauki biologiczne
360000 Technoznawstwo (nauka o technice). Technika (w ogólności)
370000 Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
380000 Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
390000 Automatyka
410000 Informatyka
420000 Elektronika. Radiotechnika
430000 Elektrotechnika
440000 Energetyka
450000 Górnictwo
460000 Metalurgia
470000 Przemysł mineralny
480000 Przeróbka węgla i ropy naftowej. Gazownictwo
490000 Przemysł chemiczny
510000 Przemysł lekki
520000 Przemysł spożywczy
530000 Przemysł drzewny
540000 Przemysł papierniczy
550000 Poligrafia
560000 Technika filmowa i fotograficzna
570000 Przemysły różne
590000 Rolnictwo
600000 Leśnictwo. Łowiectwo
610000 Technika i gospodarka morska
620000 Gospodarka wodna
630000 Budownictwo
640000 Architektura
650000 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
660000 Gospodarka komunalna
670000 Gospodarka mieszkaniowa
680000 Nauki medyczne. Ochrona zdrowia
690000 Transport
700000 Kosmonautyka
710000 Łączność telekomunikacyjna
720000 Łączność pocztowa
730000 Handel zagraniczny
740000 Handel wewnętrzny
750000 Usługi dla ludności
760000 Gospodarstwo domowe
790000 Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
810000 Teoria systemów. Cybernetyka. Prakseologia
820000 Informacja naukowa. Księgoznawstwo. Bibliotekoznawstwo. Czytelnictwo. Archiwistyka
830000 Naukoznawstwo (nauka o nauce). Nauka
840000 Prognostyka. Prognozowanie
850000 Wynalazczość. Ochrona własności przemysłowej. Patentoznawstwo
860000 Normalizacja
870000 Metrologia
880000 Nauka administracji. Administracja państwowa
890000 Statystyka
900000 Problemy jakości
910000 Praca. Polityka społeczna
920000 Kształtowanie i ochrona środowiska
930000 Turystyka
940000 Nauka wojenna. Wojskowość. Siły zbrojne
990000 Dokumenty o treści uniwersalnej. Zbiory uniwersalne.

Polska Klasyfikacja Tematyczna

020000 Filozofia
020200 Historia filozofii
021900 Teoria poznania
022100 Logika
022300 Ontologia (ogólna teoria bytu)
022700 Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa
022900 Antropologia filozoficzna
023100 Filozofia społeczna
023300 Etyka
023500 Estetyka
023700 Filozofia języka. Semiologia
023800 Filozofia wartości
023900 Filozofia religii
024100 Filozofia historii
024300 Filozofia kultury
024500 Filozofia prawa
024700 Filozofia wychowania
030000 Religioznawstwo. Religie
030100 Metareligioznawstwo (nauka o religioznawstwie)
030102 Historia i stan współczesny religioznawstwa
030109 Przedmiot religioznawstwa. Miejsce religioznawstwa wśród innych nauk
030111 Metodologia religioznawstwa
031900 Religioznawstwo ogólne
032100 Historia (porównawcza) religii
032700 Etnografia religioznawcza
032900 Geografia i ekologia religii
033100 Nauki pomocnicze religioznawstwa (należy tu m. in. historia Kościoła)
033300 Polityka wyznaniowa
033500 Nauki teologiczne
033519 Dogmatyka
033521 Biblistyka
033523 Apologetyka
033529 Inne nauki teologiczne
033600 Literatura religijna
033700 Ateizm. Wolnomyślicielstwo. Krytyka religii
033900 Religie
033919 Geneza religii. Wczesne formy religii
033921 Religie lokalne i narodowe
033923 Religie światowe, uniwersalistyczne (buddyzm, chrześcijaństwo, islam)
033925 Synkretyzm. "Nowe" religie (np. kaodaizm)
033929 Dialogika (dialog między religiami oraz między wierzącymi a niewierzącymi). Ekumenizm
040000 Nauki historyczne
040200 Historiografia. Historia historiografii
040900 Problemy ogólne historii. Cykle cywilizacyjne. Formacje społeczne. Teoria dziejów
041100 Metodologia nauk historycznych
041900 Nauki pomocnicze historii
042100 Archeologia
042119 Archeologia pradziejowa Polski
042121 Archeologia śródziemnomorska
042300 Etnografia
042500 Historia powszechna społeczno-polityczna i gospodarcza
042519 Prehistoria. Czasy przedhistoryczne
042521 Historia starożytna. Starożytność
042523 Historia średniowieczna. Średniowiecze
042525 Historia nowożytna. Czasy nowożytne
042527 Historia okresu 1789-1914 Okres 1789-1914
042529 Historia najnowsza (od 1914r.)
042700 Historia narodowa i regionalna
042792 Historia Polski
042793 Historia poszczególnych kontynentów i krajów (oprócz Polski)
050000 Socjologia
050200 Historia socjologii
050900 Teorie i systemy socjologiczne
051100 Metodologia i metody badań socjologicznych. Socjometria
051900 Antropologia społeczna
052000 Socjologia społeczeństw współczesnych
052100 Socjologia rozwoju i zmian społecznych
052200 Socjologia procesów demograficznych
052300 Socjologia wsi
052400 Socjologia miasta i procesów urbanizacyjnych. Ekologia społeczna
052500 Socjologia życia gospodarczego
052600 Socjologia przemysłu. Socjologia pracy
052700 Socjologia struktur społecznych
052800 Socjologia organizacji
052900 Socjologia polityki
053100 Socjologia rodziny
053300 Socjologia oświaty i wychowania
053500 Socjologia narodu i grup etnicznych
053600 Socjologia kultury
053700 Socjologia czasu wolnego. Style życia. Czas wolny od pracy i budżet czasu
053800 Socjologia sportu i turystyki
053900 Socjologia sztuki i literatury
054100 Socjologia religii
054200 Socjologia moralności
054300 Socjologia medycyny
054500 Socjologia prawa
054700 Patologia społeczna. Alkoholizm. Narkomania
055100 Praktyczne zastosowania socjologii
060000 Nauki ekonomiczne. Ekonomika
060200 Historia myśli ekonomicznej
060900 Ekonomia polityczna. Ekonomia polityczna poszczególnych formacji
060911 Metodologia ekonomii politycznej
060921 Poszczególne kategorie ekonomiczne
061900 Ekonometria
062100 Gospodarka światowa. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
062300 Gospodarka narodowa. Bilans gospodarki narodowej. Dochód narodowy. Podział dochodu narodowego
062319 Dynamika gospodarki narodowej. Rozwój gospodarczy. Wzrost gospodarczy. Inwestycje. Efektywność inwestycji
062500 Nauka rachunkowości. Rachunkowość
062700 Nauka finansów. Nauka bankowości
062900 Ekonomika pracy
063100 Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa. Zarządzanie przedsiębiorstwem
063300 Spółdzielczość
063319 Spółdzielczość pracy
063321 Spółdzielczość spożywców
063323 Spółdzielczość oszczędnościowo-pożyczkowa
063325 Spółdzielczość mieszkaniowa
063500 Ekonomiki branżowe
063519 Ekonomika i organizacja przemysłu
063527 Ekonomika i organizacja drobnej wytwórczości
066800 Polityka ekonomiczna. Planowanie gospodarki narodowej
066819 Planowanie regionalne
070000 Organizacja i zarządzanie
070900 Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania
070919 Teoria organizacji
070920 Psychologia organizacji
070921 Teoria systemów zarządzania
070923 Teoria decyzji
070925 Teoria planowania
071200 Metody zarządzania (techniki i style zarządzania)
080000 Nauki prawne. Państwo i prawo
080200 Historia państwa i prawa. Historia doktryn-polityczno prawnych
080900 Teoria państwa i prawa
081900 Prawo rzymskie
082100 Prawo państwowe
082119 Konstytucja
082121 Ustrój władz państwowych
082300 Prawo administracyjne
082700 Prawo finansowe
082900 Prawo międzynarodowe
083100 Prawo wyznaniowe
083300 Prawo karne
083500 Prawo karne procesowe (proces karny)
083700 Kryminologia. Kryminalistyka. Przestępczość
083900 Prawo cywilne
084100 Prawo cywilne procesowe (proces cywilny)
084300 Prawo pracy
084500 Organizacja wymiaru sprawiedliwości i arbitraż gospodarczy
084900 Prawo kościelne. Prawo kanoniczne
090000 Nauka o polityce. Polityka
090900 Teoria polityki
091100 Metodologia badania zjawisk politycznych
091900 Państwo. Władza polityczna (geneza, rodzaje, struktura). Walka o władzę
092100 Ideologia polityczna
092300 Stosunki międzynarodowe. Dyplomacja
092500 Organizacje międzynarodowe
092700 Ruchy społeczno-polityczne (np. robotnicze, ludowe, kobiece, młodzieżowe itp.). Organizacje społeczno-polityczne
092719 Partie polityczne. Systemy partyjne
092721 Organizacje terrorystyczne. Terroryzm
092900 Grupy nacisku
093100 Organizacje przedsiębiorców (pracodawców)
093300 Organizacje pracobiorców (związki zawodowe)
093500 Opinia publiczna
093700 Pokojowe współistnienie. Badania nad pokojem
100000 Psychologia
100200 Historia psychologii
100900 Szkoły i systemy psychologiczne
100919 Psychologia głębi
101100 Metody badań psychologicznych
101900 Psychologia ogólna
102100 Psychologia rozwojowa
102200 Psychologia osobowości
102300 Psychologia społeczna
102500 Psychologia fizjologiczna
102700 Psychologia eksperymentalna
102900 Psychologia matematyczna
103100 Psychometria
105100 Psychologia stosowana
105119 Psychologia handlu
105121 Psychologia wychowawcza
105123 Psychologia kliniczna
105125 Psychologia wojskowa
105127 Psychologia sportu
105131 Psychologia sztuki
105133 Psychologia religii
105135 Psychologia pracy
105137 Psychologia przemysłowa (inżynieryjna)
105139 Psychologia defektologiczna
110000 Nauki pedagogiczne. Oświata. Szkolnictwo. Wychowanie
110200 Historia pedagogiki, wychowania i oświaty
110600 Polityka oświatowa
110900 Systemy pedagogiczne
111100 Metody badań pedagogicznych
111900 Pedagogika ogólna
112100 Dydaktyka
112300 Pedagogika eksperymentalna
112500 Pedagogika porównawcza
112700 Pedagogika społeczna
112900 Pedagogika specjalna
113100 Pedagogika kształcenia zawodowego
113300 Edukacja permanentna
113500 Wychowanie w rodzinie. Samowychowanie. Samokształcenie
113700 Andragogika. Oświata dorosłych
113900 Pedagogika przedszkolna. Wychowanie przedszkolne
114100 Szkolnictwo podstawowe i średnie
114300 Szkolnictwo wyższe
114500 Wychowanie pozaszkolne. Kształcenie pozaszkolne
116700 Ekonomika oświaty
120000 Kulturoznawstwo. Kultura
120200 Historia kultury
120219 Periodyzacja dziejów kultury
120221 Tendencje rozwoju kultury
120600 Polityka kulturalna
120700 Międzynarodowa współpraca i wymiana kulturalna
120719 Międzynarodowe stosunki kulturalne
120721 Formy współpracy
120723 Organizacje międzynarodowe działające w dziedzinie kultury
120900 Teoria kultury
120919 Nauka o kulturze
120921 Badania nad kulturą
121900 Produkcja dóbr kultury i artykułów użytku kulturalnego
122300 Proces kulturowy
122500 Dostęp do kultury. Uczestnictwo w kulturze
126700 Ekonomika kultury
126719 Infrastruktura kulturalna
126721 Formy finansowania kultury
130000 Nauka o sztuce. Sztuka
130200 Historia sztuki
130900 Teoria sztuki. Nauka o sztuce
131100 Metodologia badań nad sztuką
131900 Sztuka ludowa
132100 Sztuka amatorska
132300 Sztuki plastyczne
132500 Sztuka widowisk scenicznych
132700 Muzyka
132900 Muzeologia. Muzealnictwo
133100 Zabytkoznawstwo. Konserwatorstwo. Ochrona zabytków
133300 Kino i film
133500 Środowisko artystyczne
133700 Wychowanie estetyczne
136700 Rynek dzieł sztuki
140000 Komunikacja masowa
140900 Teoria komunikacji masowej
140919 Psychologia komunikacji masowej
140921 Socjologia komunikacji masowej
140923 Cele i funkcje komunikacji masowej
141900 Propaganda
142100 Dziennikarstwo
142300 Środki masowego przekazu (ogólnie)
142500 Prasa
142700 Telewizja
142900 Radio
150000 Językoznawstwo. Języki
150900 Kierunki i szkoły językoznawcze
151100 Metody stosowane w językoznawstwie
151900 Językoznawstwo ogólne
152100 Językoznawstwo opisowe
152119 Fonologia, fonetyka
152121 Grafemika
152123 Morfologia
152125 Składnia
152127 Leksykologia
152129 Semantyka
152200 Dialektologia
152300 Językoznawstwo historyczne
152400 Onomastyka
152500 Językoznawstwo typologiczne
153100 Glottogonia
155100 Językoznawstwo stosowane
155119 Glottodydaktyka
155123 Socjolingwistyka. Etnolingwistyka
155125 Przekładoznawstwo. Teoria tłumaczenia
155127 Językoznawstwo matematyczne
159500 Języki świata
160000 Literaturoznawstwo. Literatura piękna
160200 Historia literatury
160219 Monografie pisarzy
160221 Prądy literackie
160223 Historia rodzajów i gatunków literackich
160225 Historia języka literatury pięknej i wiersza
160227 Tematy. Motywy. Idee. Style i konwencje literackie
160229 Komparatystyka
160231 Folklorystyka
160233 Historia życia literackiego
160235 Historia krytyki literackiej i nauki o literaturze
160900 Teoria literatury
160919 Teoria procesu historycznoliterackiego
160921 Teoria dzieła literackiego
160923 Teoria języka poetyckiego. Stylistyka. Teoria wiersza
161100 Metodologia badań literackich
161200 Organizacja nauki o literaturze
161219 Instytucje literaturoznawczego życia naukowego
164900 Literatury poszczególne
164993 Poszczególne literatury wyodrębnione na zasadzie geograficznej
164995 Literatury w poszczególnych językach
167000 Dydaktyka literaturoznawstwa
180000 Kultura fizyczna
180900 Teoria kultury fizycznej. Systemy kultury fizycznej
180919 Teoria wychowania fizycznego
180921 Teoria sportu
181900 Wychowanie fizyczne
182100 Sport. Dyscypliny sportowe
182300 Rekreacja ruchowa
186700 Ekonomika kultury fizycznej i sportu
230000 Matematyka
230200 Historia matematyki
230900 Logika matematyczna. Podstawy matematyki. Teoria mnogości
232200 Analiza kombinatoryczna. Teoria grafów. Drzewa
232600 Algebra. Teoria liczb
232619 Algebry Boole'a
232800 Geometria algebraiczna
233000 Teoria grup
233200 Analiza matematyczna (tu wchodzą działy nie mieszczące się w innych działach analizy)
233221 Rachunek różniczkowy i całkowy
233223 Szeregi. Sumowalność
233225 Funkcje specjalne
233227 Funkcje rzeczywiste
233231 Funkcje zmiennej zespolonej
233233 Równania różniczkowe
233235 Aproksymacja
233236 Analiza harmoniczna. Analiza Fourriera
233237 Przekształcenia całkowe. Równania całkowe
233239 Analiza funkcjonalna. Teoria operatorów
233241 Rachunek wariacyjny. Teoria optymalnego sterowania
233500 Geometria
233600 Geometria różniczkowa
233700 Topologia
233900 Analiza globalna. Rozmaitości
234100 Teoria prawdopodobieństwa
234119 Procesy stochastyczne i procesy Markowa
234200 Statystyka matematyczna. Metody Monte Carlo
234300 Analiza numeryczna
234500 Metody matematyczne informatyki
234700 Badania operacyjne
234719 Programowanie (liniowe, nieliniowe, dynamiczne, inne)
234725 Teoria gier. Modele symulacyjne
235100 Zastosowania matematyki
240000 Fizyka
241900 Fizyka klasyczna i kwantowa. Mechanika i teoria pola. Teoria względności i grawitacji. Fizyka statystyczna. Termodynamika
242000 Fizyka cząstek elementarnych i pól
242100 Fizyka jądrowa
242300 Fizyka atomowa i cząsteczkowa
242500 Klasyczna fenomenologia (zastosowania)
242700 Gazy, plazma i wyładowania elektryczne
242900 Fizyka fazy skondensowanej: budowa, własności mechaniczne i cieplne
243100 Fizyka fazy skondensowanej: budowa i stany elektronowe.
250000 Chemia
250900 Chemia fizyczna. Chemia teoretyczna
250919 Chemia kwantowa
250921 Struktura molekuł. Spektroskopia molekularna. NMR
250927 Termodynamika chemiczna. Termochemia. Statyka chemiczna. Równowagi fazowe. Termodynamika procesów nieodwracalnych
250929 Fizykochemia ciała stałego. Krystalochemia. Związki amorficzne
250931 Płyny (gazy i ciecze). Plazma
250933 Zjawiska powierzchniowe. Koloidy
250937 Kinetyka reakcji chemicznych. Kataliza
250939 Elektrochemia
252100 Chemia nieorganiczna
252119 Pierwiastki i proste związki nieorganiczne
252121 Związki kompleksowe (synteza, właściwości i budowa związków kompleksowych, reakcje związków kompleksowych, kinetyka)
252300 Chemia analityczna
252319 Analiza substancji nieorganicznych
252321 Analiza substancji organicznych
252323 Chromatografia. Wymiana jonowa
252500 Chemia organiczna
252700 Chemia bioorganiczna
252900 Chemia związków wielkocząsteczkowych
253300 Chemia jądrowa. Radiochemia
253500 Chemia radiacyjna
253900 Inżynieria chemiczna
260000 Astronomia
260200 Historia astronomii
261900 Astronomia ogólna
262000 Astrometria
262100 Mechanika nieba
262300 Astrofizyka
262500 Astronomia gwiazdowa
262700 Kosmologia. Kosmogonia. Astronomia relatywistyczna
270000 Nauki geologiczne
271900 Geofizyka (litosfery)
271919 Geofizyka ogólna
271951 Geofizyka stosowana (metody pomiarów wielkości fizycznych w geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej i poszukiwaniu złóż kopalin użytecznych)
272100 Kartografia geologiczna
272200 Geologia strukturalna. Tektonika. Neotektonika
272300 Geologia dynamiczna
272400 Geologia powierzchniowa. Geomorfologia
272500 Geologia historyczna. Stratygrafia (geochronologia, rekonstrukcje paleogeograficzne i paleotektoniczne. Biostratygrafia, fauna i flora przewodnia)
272519 Prekambr
272521 Paleozoik
272523 Mezozoik
272525 Kenozoik
272700 Paleontologia
272900 Geochemia
273100 Mineralogia
273300 Petrografia
273319 Skały osadowe. Sedymentologia
273321 Skały magmowe. Magnetyzm i wulkanizm
273323 Skały metamorficzne. Metamorfizm
274100 Mineralogia i petrografia doświadczalna i techniczna
274500 Geokosmologia. Planetologia
274900 Geologia regionalna
274992 Geologia regionalna Polski
274993 Geologia regionalna świata
275100 Geologia złóż kopalin użytecznych
275119 Geologia złóż węgla kamiennego, węgla brunatnego i torfu
275121 Geologia złóż rud żelaza
275123 Geologia złóż metali nieżelaznych
275125 Geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
275127 Geologia złóż surowców chemicznych
275129 Geologia złóż surowców skalnych
275300 Hydrogeologia
275500 Geologia inżynierska
275700 Wiertnictwo
280000 Hydrologia. Meteorologia
281900 Meteorologia. Klimatologia
281919 Fizyka atmosfery
281921 Meteorologia synoptyczna
281923 Klimatologia
281925 Elementy i czynniki meteorologiczne
281951 Meteorologia stosowana
282000 Hydrometeorologia
282100 Hydrologia (kontynentalna)
282103 Hydrologia operacyjna (prognozy zjawisk hydrologicznych)
282500 Glacjologia
287300 Sieć stacji i posterunków oraz metody pomiarów i obserwacji w hydrologii i meteorologii
290000 Nauki geograficzne
291900 Współczesne wyprawy badawcze i odkrywcze
292100 Kartografia geograficzna
292300 Geografia fizyczna
292500 Geografia gospodarcza
292700 Geografia polityczna
292900 Geografia historyczna
294900 Geografia regionalna
294992 Geografia regionalna Polski
294993 Geografia regionalna świata
310000 Geodezja. Kartografia
311100 Metody obliczeń geodezyjnych
312100 Astronomia geodezyjna
312300 Geodezja kosmiczna
312500 Geodezja podstawowa
312700 Geodezja szczegółowa (topografia)
312900 Geofizyczne zagadnienia geodezji
313100 Teledetekcja (zdalne rozpoznanie)
313300 Fotogrametria lotnicza
313500 Fotogrametria naziemna
313700 Kartografia matematyczna
313900 Kartografia geodezyjna
315100 Geodezja gospodarcza
315300 Geodezja inżynieryjna
315500 Geodezja morska
320000 Oceanologia
321900 Fizyka morza
322100 Meteorologia morska
322300 Chemia morza
322500 Geologia i geofizyka morza
322700 Oceanografia regionalna
322900 Biologia morza
323100 Sozologia morza (nauka o ochronie środowiska morskiego)
330000 Nauki biologiczne
330900 Biologia teoretyczna i doświadczalna
330919 Systematyka biologiczna. Taksonomia
330921 Biologia ogólna
330923 Biologia komórkowa i subkomórkowa
330925 Biologia opisowa i makrobiologia
330927 Biologia eksperymentalna
330929 Biometria (biomatematyka i biostatyka)
330931 Bioinżynieria
331100 Metody i technika badań biologicznych
331900 Ekologia. Biologia środowiska
331919 Autekologia
331921 Populacjologia
331923 Biocenologia
331925 Fitosocjologia
331927 Hydrobiologia
332100 Biofizyka
332200 Biochemia
332219 Biochemia porównawcza
332221 Biochemia drobnoustrojów. Biochemia roślin. Biochemia zwierząt
332223 Biochemia molekularna
332300 Mikrobiologia
332319 Mikrobiologia ogólna
332321 Mikrobiologia szczegółowa
332325 Mikrobiologia weterynaryjna
332327 Mikrobiologia rolnicza
332329 Mikrobiologia techniczna
332500 Wirusologia
332519 Wirusologia ogólna
332521 Wirusologia szczegółowa
332523 Wirusologia kliniczna
332700 Bakteriologia. Mikologia mikrobiologiczna
332719 Bakteriologia ogólna
332721 Bakteriologia lekarska
332723 Bakteriologia weterynaryjna
332725 Bakteriologia przemysłowa
332727 Bakteriologia sanitarna
332729 Systematyka bakterii
332900 Parazytologia
333100 Antropologia. Antropometria
333119 Antropogeneza
333121 Genetyka osobnicza
333123 Antropometria
333125 Antropologiczne ekspertyzy sądowe
333300 Zoologia
333319 Systematyka zwierząt. Taksonomia zoologiczna
333321 Zoologia ogólna
333323 Genetyka zwierząt
333325 Embriologia zwierząt. Teratologia
333327 Anatomia porównawcza. Morfologia porównawcza
333329 Fizjologia, funkcje i układy organizmów zwierzęcych
333333 Zoopsychologia. Etologia
333335 Zoogeografia (faunistyka)
333336 Ochrona gatunkowa zwierząt
333337 Ogrody zoologiczne
333500 Botanika
333519 Systematyka roślin. Taksonomia botaniczna
333521 Botanika ogólna
333523 Genetyka roślin
333525 Embriologia roślin
333527 Anatomia roślin. Morfologia roślin
333529 Cytologia roślin
333531 Fizjologia roślin
333533 Patologia roślin
333535 Ochrona szaty roślinnej (gatunku i zbiorowisk)
333900 Biologia molekularna
334100 Radiobiologia
360000 Technoznawstwo (nauka o technice). Technika (w ogólności)
360100 Metatechnoznawstwo (nauka o technoznawstwie)
360200 Historia i stan współczesny techniki
360300 Prognozowanie w technice
360600 Polityka techniczna
360700 Międzynarodowa współpraca techniczna
360900 Filozofia techniki. Teoria techniki
361100 Metodologia techniki
361900 Technika a społeczeństwo (wartościowanie techniki, etyka inżynierska itp.)
362500 Socjologia środowisk inżynierskich
362700 Twórczość techniczna
366100 Postęp techniczny
366700 Ekonomika i organizacja działalności technicznej
366900 Kadry techniczne
370000 Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
370900 Podstawy budowy maszyn
370919 Teoria mechanizmów i maszyn
370921 Stereomechanika. (Wytrzymałość materiałów. Wytrzymałość zmęczeniowa)
371300 Materiały podstawowe. Surowce i podzespoły
371600 Zagadnienia konstrukcji maszyn
371619 Rysunek techniczny
371621 Tolerancja. Pasowanie. Zamienność części
371623 Części maszyn
371700 Technologia budowy maszyn
371719 Proces technologiczny i podstawy jego wyboru
371721 Systemy i modele produkcji w budowie maszyn
371723 Odlewnictwo metali i stopów
371725 Roboty kotlarsko-aparaturowe
371727 Spawalnictwo i procesy pokrewne
371729 Obróbka skrawaniem
371731 Obróbka ścierna
371732 Obróbka ultradźwiękowa
371733 Obróbka erozyjna
371735 Obróbka plastyczna
371737 Obróbka cieplna
371739 Obróbka chemiczno-cieplna
371741 Technologia nakładania powłok ochronnych i dekoracyjnych
371743 Technologia tworzyw sztucznych
371745 Technologia proszków spiekanych
371747 Technologia montażu
371900 Przemysł maszynowy
371920 Maszyny i urządzenia energetyczne
371922 Maszyny i urządzenia górnicze
371924 Maszyny i urządzenia hutnicze i odlewnicze
371926 Obrabiarki oraz maszyny i urządzenia do obróbki metali oraz tworzyw niemetalicznych
371928 Aparatura i urządzenia dla przemysłu chemicznego
371930 Maszyny i urządzenia do przerobu minerałów i produkcji materiałów budowlanych
371931 Maszyny i urządzenia dla przemysłu lekkiego
371933 Maszyny i urządzenia dla przemysłu spożywczego
371935 Maszyny i urządzenia papiernicze
371936 Maszyny i urządzenia dla przemysłu drzewnego
371937 Maszyny i urządzenia do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
371939 Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i leśne
371941 Maszyny i urządzenia dla handlu i gastronomii
371942 Przemysłowe urządzenia chłodnicze
371943 Urządzenia dźwigowo-transportowe
371945 Urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne
371946 Pompy do cieczy
371947 Sprężarki powietrzne i gazowe
371948 Napędy i sterowanie hydrauliczne
371949 Układy pneumatyczne siłowe
372100 Przemysł wyrobów metalowych
372119 Przemysł odlewniczy
372120 Armatura do cieczy i gazu (bez armatury hydrauliki siłowej)
372121 Łożyska
372123 Przemysł narzędziowy
372125 Wyroby metalowe przemysłowe
372127 Wyroby metalowe powszechnego użytku
372129 Zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego
372300 Przemysł środków transportu
372319 Środki transportu szynowego. Tabor kolejowy
372321 Samochody
372323 Ciągniki
372325 Motocykle. Rowery
372329 Przemysł lotniczy. Budowa samolotów
372700 Przemysł precyzyjny
372719 Sprzęt optyczny
372721 Sprzęt medyczny i weterynaryjny
376700 Ekonomika i organizacja przemysłu maszynowego i metalowego
380000 Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
380900 Teoretyczne problemy pomiarów i budowy aparatury naukowo-badawczej
381100 Metody projektowania, konstruowanie i produkcja przyrządów pomiarowych i aparatury naukowo-badawczej
381300 Materiały i podzespoły do budowy przyrządów pomiarowych i aparatury naukowo-badawczej
381500 Rozwiązania konstrukcyjne i wyposażenie przyrządów pomiarowych i aparatury naukowo-badawczej
381900 Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych i magnetycznych
382100 Przyrządy do pomiarów wielkości mechanicznych i geometrycznych
382300 Przyrządy do pomiaru czasu i częstotliwości
382500 Przyrządy do pomiaru składu i właściwości substancji i materiałów
382700 Przyrządy do pomiaru wielkości cieplnych
382900 Przyrządy do pomiaru wielkości optycznych i akustycznych. Przyrządy optyczno-mechaniczne
383100 Technika pomiarowa i aparatura badawcza nauk ścisłych i przyrodniczych oraz w gospodarce wodnej
383119 Technika pomiarowa i aparatura badawcza w astronomii
383121 Technika pomiarowa i aparatura badawcza w hydrologii, meteorologii, oceanologii i fizyce górnych warstw atmosfery
383123 Technika pomiarowa i aparatura badawcza w gospodarce wodnej
383125 Instrumenty i przyrządy geodezyjne, fotogrametryczne i kartograficzne
383127 Przyrządy w geofizyce wiertniczej i sejsmice
383300 Aparatura kontrolno-pomiarowa w procesach magazynowania ropy naftowej i gazu
384300 Aparatura kontrolno-pomiarowa przemyśle
384319 Aparatura kontrolno-pomiarowa w przemyśle maszynowym i metalowym
384325 Aparatura kontrolno-pomiarowa w przemyśle lekkim
384349 Aparatura kontrolno-pomiarowa w pozostałych gałęziach przemysłu
390000 Automatyka
390900 Teoria regulacji automatycznej
391300 Zagadnienia materiałowe w automatyce
391600 Konstrukcje elementów sterowania i automatyki. Konstrukcja elementów pomiarowych
391619 Konstrukcja elementów sterowania i automatyki
391621 Konstrukcja elementów pomiarowych wielkości elektrycznych, wielkości mechanicznych i wielkości fizykochemicznych
391700 Technologia wytwarzania aparatury pomiarowej i urządzeń automatyki
391800 Urządzenia i elementy automatycznej regulacji i sterowania oraz ich parametry
395100 Układy i zastosowanie automatyki
395119 Układy i zastosowania automatyki i sterowania
395121 Układy i zastosowania pomiarowe
397300 Badania elementów i układów automatyki i sterowania
397319 Badania elementów automatyki i sterowania. Badania elementów pomiarowych
397321 Badania układów automatyki i sterowania. Badania układów pomiarowych
397323 Badania obiektów zautomatyzowanych
397325 Urządzenia badawcze elementów i układów automatyki i sterowania
410000 Informatyka
410900 Podstawy teoretyczne informatyki
411500 Architektura komputerów
411700 Technologia wytwarzania sprzętu komputerowego
411900 Sprzęt komputerowy
411919 Bloki (moduły funkcjonalne komputera)
411925 Pamięci operacyjne
411927 Pamięci zewnętrzne
411929 Interfejsy. Adaptery. Przetworniki
412100 Arytmetyka i logika maszyn cyfrowych
412200 Teoria programowania
412219 Języki programowania
412300 Sposób przedstawiania informacji w maszynie. Teoria kodów
412500 Oprogramowanie komputera
412519 Oprogramowanie systemowe
412521 Programy i oprogramowanie użytkowe. Biblioteki programów
412527 Mikroprogramowanie
412579 Automatyzacja programowania
412700 Przetwarzanie danych. Przygotowanie danych
412900 Sieci komputerowe
415100 Systemy informatyczne. Zastosowania informatyki
415200 Banki danych
420000 Elektronika. Radiotechnika
420900 Podstawy teoretyczne radiotechniki
421000 Podstawy fizyczne elektroniki
421300 Podzespoły i materiały elektroniczne
421319 Podzespoły próżniowe
421321 Podzespoły i elementy bierne
421323 Podzespoły ciała stałego
421900 Technika rentgenowska
422100 Technika podczerwieni
422300 Mikroelektronika
422500 Układy elektroniczne
422700 Technika mikrofalowa
422900 Technika nadawania, przekazywania i odbioru radiofonicznego i telewizyjnego
423100 Radiolokacja i nawigacja radiowa
423300 Zapis, przetwarzanie i odtwarzanie sygnałów nieelektrycznych
423500 Technika ultradźwiękowa
423700 Elektronika kwantowa
423900 Optoelektronika
424100 Piezoelektronika
424300 Technika wysokiej próżni
425100 Zastosowania elektroniki i radiotechniki
430000 Elektrotechnika
430900 Elektrotechnika teoretyczna
431300 Materiały elektrotechniczne
431900 Maszyny elektryczne
432100 Transformatory i dławiki. Stacje transformatorowe
432300 Aparaty elektryczne wysokiego napięcia (powyżej 1000 V). Rozdzielnice
432500 Aparaty elektryczne niskiego napięcia (do 1000 V). Rozdzielnice
432700 Elementy i układy energoelektroniki. Przyrządy półprzewodnikowe mocy. Przekształtniki statyczne
432900 Źródła prądu
432919 Chemiczne źródła prądu
432921 Termiczne źródła prądu (bezpośrednia przemiana energii cieplnej w elektryczną)
433100 Napęd elektryczny. Urządzenia sterujące napędem elektrycznym
433300 Trakcja elektryczna. Wyposażenie elektryczne środków transportu
433500 Spalinowe zespoły prądotwórcze
433700 Elektrotermia. Urządzenia elektrotermiczne
434100 Elektryczne urządzenia spawalnicze
434200 Oświetlenie. Urządzenia oświetleniowe
434300 Kondensatory energoelektryczne. Urządzenia kondensatorowe
434500 Przewody i kable
434600 Izolatory elektryczne
434700 Narzędzia elektryczne
434900 Sprzęt elektryczny powszechnego użytku
440000 Energetyka
441900 Bilans energetyczny
442000 Elektroenergetyka
442100 Energetyka cieplna
442300 Energetyka jądrowa
442500 Energetyka wodna (hydroenergetyka) (energetyka wykorzystująca kinetyczną energię wody)
442900 Energetyka o źródłach odnawialnych i inne rodzaje energetyki
443300 Gospodarka energetyczna
443700 Systemy energetyczne
443900 Produkty i procesy spalania (konwencjonalne i jądrowe)
447500 Maszyny i urządzenia energetyczne
447900 Automatyzacja w energetyce
450000 Górnictwo
450900 Zagadnienia teoretyczne górnictwa
451000 Mechanika górotworu
451700 Metody eksploatacji: naziemna (odkrywkowa), podziemna (głębinowa), za pomocą otworów wiertniczych. Udostępnianie złóż (drążenie wyrobisk). Systemy wybierania kopaliny użytecznej
451900 Górnictwo węgla kamiennego
452100 Górnictwo węgla brunatnego i torfu
452300 Górnictwo rud żelaza
452500 Górnictwo rud metali nieżelaznych
452700 Górnictwo minerałów niemetalicznych
452900 Górnictwo metali ziem rzadkich
453100 Eksploatacja ropy naftowej i gazu
453300 Górnictwo kamienne
453500 Kopalnictwo surowców chemicznych (bez surowców siarkonośnych)
453700 Kopalnictwo siarki. Wydobywanie surowców siarkonośnych
460000 Metalurgia
461900 Metalurgia żelaza
461919 Metaloznawstwo stopów żelaza
461921 Materiały wsadowe i ich przygotowanie
461923 Redukcja rud żelaza poza wielkim piecem
461925 Wielkopiecownictwo
461927 Stalownictwo
461929 Żelazostopy
461931 Odlewanie wlewków
461933 Walcownictwo
461935 Obróbka cieplna stopów żelaza. Piece grzewcze
461937 Obróbka powierzchniowa stopów żelaza
462100 Metalurgia metali nieżelaznych
462119 Metaloznawstwo metali nieżelaznych
462121 Przeróbka rud metali nieżelaznych
462123 Otrzymywanie metali nieżelaznych
462125 Odlewanie metali nieżelaznych. Topienie
462127 Obróbka plastyczna metali nieżelaznych
462133 Obróbka cieplna metali nieżelaznych
462135 Obróbka powierzchniowa metali nieżelaznych. Wytwarzanie powłok
462151 Zastosowanie metali nieżelaznych
462300 Metalurgia proszków
462500 Metalurgia stopów odlewniczych
462519 Metaloznawstwo stopów odlewniczych. Własności fizyczne i chemiczne stopów odlewniczych
470000 Przemysł mineralny
471900 Przemysł materiałów budowlanych
471919 Przemysł kruszyw i surowców mineralnych oraz kamienia budowlanego
471920 Przemysł cementowy
471921 Przemysł wapienniczy i gipsowy
471923 Przemysł ceramiki budowlanej
471925 Przemysł betonów
471927 Przemysł izolacji budowlanej
471929 Przemysł materiałów ogniotrwałych
471991 Przemysł wyrobów asfaltowych i asfaltowych modyfikowanych
472100 Przemysł szklarski
472300 Przemysł ceramiki szlachetnej
480000 Przeróbka węgla i ropy naftowej. Gazownictwo
481900 Transport ropy naftowej i gazu
482100 Przemysł gazowniczy. Gazownictwo
482300 Przemysł rafineryjny
482500 Przemysł koksowniczy
482900 Inne przemysły na bazie węgla
488400 Magazynowanie ropy naftowej i gazu
490000 Przemysł chemiczny
492100 Przemysł nieorganiczny. Produkcja związków nieorganicznych
492300 Przemysł nawozów sztucznych i chemicznych składników mieszanek paszowych
492500 Przemysł organiczny
492700 Przemysł petrochemiczny
492900 Przemysł tworzyw sztucznych
493100 Przemysł włókien chemicznych
493300 Przemysł środków chemicznych pomocniczych dla innych przemysłów
493500 Przemysł koksochemiczny. Produkcja wyrobów koksochemicznych
493700 Przemysł farb i lakierów
493900 Przemysł chemii gospodarczej i perfumeryjno-kosmetyczny
494100 Przemysł środków chemicznych dla różnych celów
494300 Przemysł farmaceutyczny
494400 Przemysł zielarski
494500 Przemysł wyrobów z tworzyw sztucznych
494700 Przemysł gumowy
496700 Ekonomika i organizacja przemysłu chemicznego
497900 Automatyzacja w przemyśle chemicznym
510000 Przemysł lekki
511600 Konstrukcja i modelowanie wyrobów w przemyśle lekkim
511900 Przemysł włókienniczy
511913 Surowce włókiennicze
511917 Procesy stosowane w przemyśle włókienniczym (oprócz procesów wykończalniczych)
511918 Wyroby włókiennicze
511933 Galanteria techniczna (dla przemysłu włókienniczego i odzieżowego). Produkcja i asortyment
511949 Wykończanie wyrobów
511973 Badania włókiennicze
511975 Konserwacja wyrobów włókienniczych
511986 Odpadki włókiennicze
512100 Przemysł odzieżowy
512113 Materiały w przemyśle odzieżowym
512114 Materiały pomocnicze dla przemysłu odzieżowego
512116 Przygotowanie produkcji w przemyśle odzieżowym (rozkrój)
512117 Technologia i organizacja produkcji w przemyśle odzieżowym
512149 Wykończanie odzieży
512151 Wyroby gotowe przemysłu odzieżowego
512300 Przemysł garbarski
512313 Surowce dla garbarstwa
512314 Środki pomocnicze dla garbarstwa
512317 Technologia garbarstwa
512318 Skóry gotowe
512400 Przemysł obuwniczy
512413 Surowce dla przemysłu obuwniczego
512414 Środki pomocnicze dla obuwia
512417 Technologia obuwia
512418 Obuwie gotowe
512500 Przemysł galanterii skórzanej i rękawiczek skórzanych
512600 Przemysł odzieży skórzanej
516700 Ekonomika i organizacja przemysłu lekkiego
517900 Automatyzacja w przemyśle lekkim
520000 Przemysł spożywczy
520900 Chemia spożywcza
521900 Przemysł mięsny i tłuszczowy
522100 Przemysł drobiarski i jajczarski
522300 Przemysł przetwórstwa rybnego
522500 Przemysł mleczarski
522700 Przemysł zbożowo-młynarski
522900 Przemysł piekarniczy
523100 Przemysł cukrowniczy
523400 Przemysł fermentacyjny
523419 Przemysł drożdżowy
523421 Przemysł piwowarski
523423 Przemysł spirytusowy
523425 Przemysł winiarski
523700 Przemysł ziemniaczany
523800 Przemysł owocowo-warzywny
524300 Przemysł cukierniczy
524400 Przemysł koncentratów spożywczych
524500 Przemysł napojów bezalkoholowych
524700 Przemysł tytoniowy
524900 Przemysł chłodniczy
526700 Ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego
530000 Przemysł drzewny
530900 Nauka o drewnie
531700 Mechaniczna technologia drewna. Ulepszanie drewna
531900 Przemysł tartaczny
532100 Przemysł płyt i sklejek
532300 Przemysł stolarki budowlanej
532500 Przemysł meblarski
532700 Przemysł chemicznego przerobu drewna
532900 Przemysł opakowań z drewna i tworzyw drzewnych
533100 Przemysł zapałczany
533300 Produkcja innych wyrobów z drewna, tworzyw drzewnych i wikliny
536700 Ekonomika i organizacja przemysłu drzewnego
540000 Przemysł papierniczy
540900 Podstawy teoretyczne przemysłu papierniczego
541900 Produkcja mas mechanicznych (ścierów)
542100 Produkcja mas celulozowych i półchemicznych
542300 Produkcja papieru
542500 Produkcja tektury
542700 Produkcja kartonu
542900 Przetwórstwo papieru, kartonu i tektury
543100 Produkcja opakowań papierowych, tekturowych i kartonowych
544900 Produkcja innych wyrobów przemysłu papierniczego
546700 Ekonomika i organizacja przemysłu papierniczego
548600 Otrzymywanie i wykorzystywanie produktów ubocznych przemysłu papierniczego
550000 Poligrafia
550200 Historia drukarstwa
551300 Wyposażenie i materiały poligraficzne
551700 Reprodukcja poligraficzna
551900 Techniki drukowania
552100 Introligatorstwo
560000 Technika filmowa i fotograficzna
560900 Teoretyczne podstawy techniki filmowej i fotograficznej
561300 Materiały filmowe i fotograficzne. Technologia wytwarzania materiałów filmowych i fotograficznych
561700 Technologia wytwarzania zdjęć filmowych i fotograficznych. Sprzęt kinowy i fotograficzny. Filmy
561900 Techniki fotograficzne. Mikrofilmowanie. Holografia
562100 Produkcja aparatury filmowej i fotograficznej oraz urządzeń filmowych i fotograficznych
562700 Eksploatacja, przechowywanie i kopiowanie filmów
565100 Wykorzystywanie techniki filmowej i fotograficznej w sztuce, nauce i technice
567300 Sensytometria (miernictwo materiałów światłoczułych)
567500 Wyposażenie pomieszczeń filmowych i fotograficznych
570000 Przemysły różne
571900 Przemysł paszowy
572000 Przemysł utylizacyjny
572100 Przemysł muzyczny
572300 Przemysł zabawkarski
572500 Przemysł materiałów ściernych
572900 Produkcja wyrobów piśmienniczych, kreślarskich i biurowych
573100 Produkcja pomocy szkolnych i specjalistycznego sprzętu szkolnego
573300 Produkcja wyrobów ortopedycznych
573500 Produkcja wyrobów szczotkarskich
573700 Pamiątkarstwo
590000 Rolnictwo
590900 Biologia rolnicza
590919 Botanika rolnicza
590921 Zoologia rolnicza
591000 Gleboznawstwo
591009 Systematyka gleb
591021 Torfoznawstwo
591023 Fizyka gleb. Chemia gleb
591025 Biologia gleb
591027 Morfologia gleb
591029 Erozja gleb
591031 Bonitacja gleb
591900 Meteorologia rolnicza
592100 Uprawa roli i roślin
592300 Chemia rolna
592500 Ochrona roślin
592700 Melioracje rolne
592900 Produkcja roślinna
593100 Produkcja zwierzęca
593200 Rybactwo śródlądowe (należy tu m.in. ichtiologia słodkowodna)
593300 Weterynaria
593500 Budownictwo wiejskie
596700 Ekonomika i organizacja rolnictwa
597500 Eksploatacja i naprawa parku ciągnikowego i maszynowego w rolnictwie
597700 Elektryfikacja rolnictwa. Zaopatrzenie rolnictwa w energię, wodę i ciepło. Gospodarka energetyczna w rolnictwie
597900 Mechanizacja i automatyzacja rolnictwa
600000 Leśnictwo. Łowiectwo
600900 Biologia leśna
600919 Zoologia leśna
600921 Botanika leśna. Dendrologia
601900 Hodowla lasu
602100 Plantacje specjalne
602300 Plantacje roślin owocodajnych w leśnictwie
602500 Plantacje ziół leczniczych w leśnictwie
602700 Hodowla grzybów
602900 Ochrona lasu
602919 Szkody w lesie powodowane przez czynniki hydrometeorologiczne i antropogenne oraz pożary lasu
602921 Szkody w lesie powodowane przez bakterie i grzyby oraz wyższe rośliny pasożytnicze
602923 Szkody w lesie powodowane przez owady i inne zwierzęta
602925 Zwalczanie szkodników leśnych
603100 Użytkowanie lasu
603119 Pozyskiwanie drewna
603186 Pozyskiwanie leśnych produktów ubocznych
603300 Urządzenie lasu
603500 Inżynieria leśna
603900 Gospodarka łowiecka
604300 Melioracje leśne
606700 Ekonomika i organizacja leśnictwa
607900 Mechanizacja prac leśnych
610000 Technika i gospodarka morska
612300 Budownictwo okrętowe
612500 Nautyka. Eksploatacja techniczna statku
612700 Transport morski
612900 Rybołówstwo morskie
613100 Porty morskie
613300 Inżynieria hydrotechniczna morska
613500 Oceanotechnika (konstrukcje inżynierskie na pełnym morzu)
613700 Eksploatacja zasobów mineralnych i energii morza
617100 Prawo morskie
618900 Technika ochrony środowiska morskiego
620000 Gospodarka wodna
621900 Śródlądowe budownictwo hydrotechniczne
622300 Zaopatrzenie w wodę
622500 Uzdatnianie wody
622700 Ścieki
622900 Osady ściekowe
623100 Zanieczyszczanie i ochrona zasobów wodnych
627100 Prawo wodne
627900 Mechanizacja i automatyzacja w gospodarce wodnej
630000 Budownictwo
630800 Projektowanie budowlane
630900 Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
631300 Materiały i wyroby budowlane
631500 Rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne i konstrukcyjne obiektów budownictwa
631519 Obiekty budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej
631521 Obiekty budownictwa przemysłowego
631523 Obiekty budownictwa magistralnych rurociągów transportujących
631527 Obiekty budownictwa energetycznego i gospodarki energetycznej
631529 Obiekty budownictwa gospodarki komunalnej
631531 Obiekty budownictwa komunikacji
631533 Obiekty budownictwa gospodarki magazynowej
631535 Obiekty małej architektury
631537 Obiekty obrony cywilnej
631539 Obiekty systemów wodociągów, kanalizacji i sieci ciepłowniczych
631600 Konstrukcje budowlane
631700 Roboty budowlano-montażowe
631900 Instalacje budowlane i wyposażenie obiektów budownictwa
631987 Ochrona przeciwpożarowa budynków i budowli
636700 Ekonomika i organizacja budownictwa
640000 Architektura
640200 Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
640800 Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
640900 Teoria architektury
642100 Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
642300 Architektura wnętrz
650000 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
650900 Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje osadnictwa
651900 Zagospodarowanie przestrzenne
652100 Planowanie miejscowe. Struktura przestrzenna miast i wsi (układ przestrzenny)
652300 Planowanie regionów miejskich i turystyczno-wypoczynkowych
652500 Rekonstrukcja i odbudowa, zazielenienie i zagospodarowanie miast i osiedli
652700 Sieć dróg komunikacyjnych
660000 Gospodarka komunalna
661900 Gospodarka komunalna w zależności od terenu (miasto, wieś)
662100 Urządzenia techniczno-sanitarne. Wodociągi. Kanalizacja
662300 Oczyszczanie miast i osiedli
662500 Komunikacja miejska
662700 Zieleń miejska
663100 Hotelarstwo
663300 Drogownictwo
666700 Ekonomika i organizacja gospodarki komunalnej
670000 Gospodarka mieszkaniowa
670800 Programowanie i projektowanie mieszkań, budynków i zespołów mieszkaniowych
671900 Ocena sytuacji i potrzeb mieszkaniowych
672100 Społeczne aspekty zagadnień mieszkaniowych
676700 Ekonomika budownictwa mieszkaniowego
677100 Przepisy prawne dotyczące mieszkań i gospodarki mieszkaniowej. Prawo lokalowe
680000 Nauki medyczne. Ochrona zdrowia
680200 Historia medycyny
681900 Epidemiologia
682100 Higiena
682300 Dietetyka
682400 Anatomia prawidłowa (człowieka)
682700 Histologia. Cytologia
682800 Embriologia
682900 Genetyka
683000 Fizjologia
683100 Immunologia. Serologia
683200 Mikrobiologia lekarska. Parazytologia lekarska
683300 Patologia
683319 Patologia ogólna i doświadczalna
683321 Anatomia patologiczna
683323 Histologia patologiczna
683325 Fizjologia patologiczna
683500 Medycyna społeczna
683519 Deontologia medyczna
683521 Szpitalnictwo
683600 Profilaktyka
683700 Diagnostyka
683719 Diagnostyka kliniczna
683721 Diagnostyka laboratoryjna
683800 Terapeutyka
683900 Medycyna kliniczna
683920 Choroby wewnętrzne
683922 Choroby tropikalne
683924 Dermatologia
683926 Neurologia
683927 Psychiatria
683929 Anestezjologia
683931 Chirurgia
683933 Urologia
683935 Położnictwo. Ginekologia
683937 Stomatologia
683939 Otorynolaryngologia
683941 Okulistyka
683943 Onkologia
684200 Rehabilitacja
684300 Radiologia lekarska
684500 Farmacja. Farmakologia. Toksykologia
684600 Krwiodawstwo
684700 Ratownictwo
684800 Pielęgniarstwo
684900 Technika medyczna
685100 Medycyna stosowana
685119 Medycyna przemysłowa
685121 Medycyna sądowa
685123 Medycyna wojskowa
685125 Medycyna morska
685127 Medycyna lotnicza
685129 Medycyna kosmiczna
685131 Medycyna sportowa
685133 Medycyna szkolna
685135 Medycyna nuklearna
686600 Statystyka medyczna
686700 Ekonomika i organizacja ochrony zdrowia
687100 Prawodawstwo medyczne
690000 Transport
692000 Technika przeładunku
692100 Transport kolejowy
692117 Technika i technologia kolejowego zaplecza technicznego
692200 Transport samochodowy
692271 Przepisy drogowe. Kodeks drogowy
692300 Transport rzeczny (żegluga śródlądowa)
692700 Transport powietrzny (lotniczy)
692900 Transport przemysłowy
692919 Kolejowy transport przemysłowy
692921 Przemysłowy transport kołowy bezszynowy
692923 Transport przenośnikowy
692925 Transport kolejkami linowymi i drogami wieloszynowymi
692927 Inne rodzaje transportu przemysłowego
693100 Transport rurociągowy
696700 Ekonomika i organizacja transportu
700000 Kosmonautyka
701900 Technika lotów kosmicznych
702100 Sztuczne satelity
702300 Sondy kosmiczne
702500 Stacje kosmiczne
702700 Statki kosmiczne
710000 Łączność telekomunikacyjna
710900 Teoria telekomunikacji. Zagadnienia podstawowe telekomunikacji
711000 Elektroakustyka
711073 Przyrządy pomiarowe elektroakustyczne
711300 Materiały telekomunikacyjne
711900 Sieci telekomunikacyjne
712100 Telefonia
712173 Przyrządy pomiarowe telefoniczne
712300 Telegrafia
712373 Przyrządy pomiarowe telegraficzne
712500 Symilografia
712573 Przyrządy pomiarowe symilograficzne
712600 Teledacja (transmisja danych)
712673 Przyrządy pomiarowe teledacyjne
712700 Propagacja fal radiowych
712800 Radiokomunikacja stała
712900 Rozgłaszanie przewodowe
713100 Radiofonia
713200 Linie radiowe
713300 Telewizja
713373 Przyrządy kontrolno-pomiarowe telewizyjne. Jakość obrazów i sygnałów telewizyjnych
713400 Wizjotelefonia
713700 Łączność satelitarna
713800 Łączność na falach optycznych
713900 Radiokomunikacja ruchoma
713971 Nadzorowanie sieci radiokomunikacji ruchomej
714300 Zakłócenia transmisji telekomunikacyjnych
714371 Inspekcja radiowa
714373 Przyrządy pomiarowo-kontrolne zakłóceń transmisyjnych
714500 Zasilanie urządzeń telekomunikacyjnych
714700 Budownictwo łączności
716700 Ekonomika i organizacja łączności telekomunikacyjnej
717300 Miernictwo telekomunikacyjne (ogólne)
720000 Łączność pocztowa
722000 Systemy organizacyjno-komunikacyjne poczty
722200 Jednostki administracyjne poczty
722400 Eksploatacja i przewóz poczty
722500 Usługi i służby pocztowe
726700 Ekonomika i organizacja poczty
726900 Użytkownicy i pracownicy poczty
727900 Mechanizacja i automatyzacja poczty
730000 Handel zagraniczny
730600 Polityka handlu zagranicznego
730700 Międzynarodowe organizacje handlu zagranicznego
730900 Teoria handlu zagranicznego. Systemy handlu zagranicznego
731719 Przedmiot obrotu międzynarodowego
731721 Formy handlu zagranicznego
731723 Kontrakty handlowe. Procedury. Dokumentacja
731725 Rodzaje obrotu międzynarodowego
731727 Znaki. Marki towarowe
731763 Marketing. Reklama. Promocja eksportowa
732000 Rynek światowy
732019 Ceny. Zysk
732021 Kursy walut
732023 Koniunktury rynku
732025 Warunki i formy płatności
732027 Badania rynków
732029 Konkurencja
732300 Aparat handlu zagranicznego
736700 Ekonomika i organizacja handlu zagranicznego
736800 Zarządzanie handlem zagranicznym
737100 Prawo w handlu zagranicznym
740000 Handel wewnętrzny
740900 Teoria handlu
741900 Spożycie
742100 Rynek wewnętrzny
742300 Konsumenci
742500 Współpraca handlu z innymi dziedzinami gospodarki narodowej
742900 Handel hurtowy
743100 Handel detaliczny. Sieci handlu detalicznego
743300 Żywienie zbiorowe
746700 Ekonomika i organizacja handlu wewnętrznego
750000 Usługi dla ludności
750900 Teoria usług
752100 Rynek usług
752300 Konsumpcja usług
752900 Usługi bytowe
753100 Usługi rolnicze dla indywidualnych gospodarstw rolnych
753300 Usługi jednostek użyteczności publicznej
753500 Usługi kulturalno-socjalne
753900 Pozostałe usługi
760000 Gospodarstwo domowe
790000 Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
791900 Ergonomia
792100 Wzornictwo przemysłowe
792400 Inżynieria materiałowa
792500 Materiałoznawstwo. Towaroznawstwo. Rzeczoznawstwo
792700 Korozja. Ochrona przed korozją
792900 Gospodarka magazynowa
793100 Opakowalnictwo
793300 Pożarnictwo
793500 Kooperacja przemysłowa
793700 Systemy i modele produkcji. Specjalizacja i koncentracja produkcji
793800 Technologia w ogólności. Technologia bez- i małoodpadowa
793900 Projektowanie. Prace projektowe
794100 Majsterkowanie. Kolekcjonerstwo. Hobby
794200 Gospodarka odpadami. Wykorzystanie odpadów
794500 Biotechnologia
810000 Teoria systemów. Cybernetyka. Prakseologia
811100 Zagadnienia ogólnometodologiczne teorii systemów, cybernetyki i prakseologii
811119 Metodologia badań systemowych. Analiza systemowa. Badanie operacji
811121 Metodologia badań modelowych i symulacji cyfrowej systemów
812000 Prakseologia
812100 Cybernetyka teoretyczna
812119 Ogólna teoria sterowania
812121 Teoria układów logicznych i automatów
812123 Teoria układów adaptacyjnych, samoorganizujących się i samoreprodukujących się
812125 Teoria klasyfikacji i rozpoznawania automatycznego
812127 Sztuczna inteligencja
812300 Ogólna teoria systemów
812500 Teoria niezawodności. Teoria eksploatacji systemów
812700 Teoria informacji
812719 Zagadnienia ogólne teorii informacji
812721 Teoria kanałów komunikacyjnych
812723 Teoria kodowania
812725 Teoria odbioru sygnałów
812727 Teoria szyfrów i utajenia informacji
812729 Teoria sieci komunikacyjnych
812900 Bionika
815100 Zastosowania teorii systemów i cybernetyki
815119 Zastosowania teorii systemów i cybernetyki w naukach humanistycznych i społecznych oraz w sztuce
815121 Zastosowania teorii systemów i cybernetyki w biologii. Biocybernetyka
815123 Zastosowania teorii systemów i cybernetyki w ekologii
815125 Zastosowania teorii systemów i cybernetyki w kształceniu
815127 Zastosowanie teorii systemów i cybernetyki w technice. Cybernetyka techniczna
815129 Zastosowanie teorii systemów i cybernetyki w naukach ekonomicznych. Cybernetyka ekonomiczna
815131 Zastosowanie teorii systemów i cybernetyki w organizacji i zarządzaniu
815133 Zastosowanie teorii systemów i cybernetyki w fizyce i chemii
815135 Zastosowanie teorii systemów i cybernetyki w naukach o Ziemi i przestrzeni kosmicznej
815137 Zastosowanie teorii systemów i cybernetyki w medycynie
815139 Zastosowanie teorii systemów i cybernetyki w wojskowości
815141 Zastosowanie teorii systemów i cybernetyki w informatyce
815143 Robotyka
820000 Informacja naukowa. Księgoznawstwo. Bibliotekoznawstwo. Czytelnictwo. Archiwistyka
821900 Informacja naukowa
821909 Teoria informacji naukowej
821919 Systemy informacyjne i ich elementy
821969 Pracownicy informacji
822100 Księgoznawstwo (bibliologia)
822119 Książka (i inne typy dokumentów o analogicznej funkcji) jako przedmiot badań
822121 Edytorstwo
822123 Księgarstwo
822125 Bibliografia
822127 Bibliometria
822300 Bibliotekoznawstwo. Bibliotekarstwo
822400 Czytelnictwo
822500 Bibliofilstwo
822700 Archiwistyka
830000 Naukoznawstwo (nauka o nauce). Nauka
830100 Metanaukoznawstwo (nauka o naukoznawstwie)
830102 Historia naukoznawstwa
830111 Metody naukoznawcze (naukometria)
830112 Organizacja naukoznawstwa
830200 Historia i stan współczesny nauki
830300 Prognozowanie i planowanie nauki
830600 Polityka naukowa. Zarządzanie nauką
830700 Międzynarodowa współpraca naukowa
831000 Filozofia nauki. Teoria nauki
831100 Metodologia nauki
831200 Organizacja działalności naukowej
832100 Socjologia nauki
832500 Psychologia nauki. Twórczość naukowa
836700 Ekonomika nauki
836900 Kadry naukowe
840000 Prognostyka. Prognozowanie
840100 Metaprognostyka
840200 Historia badań nad przyszłością. Stan współczesny prognostyki
840700 Współpraca międzynarodowa w dziedzinie prognostyki
840900 Teorie prognozy
841100 Metodologia prognozowania
841200 Organizacja działalności prognostycznej
841900 Polityka prospektywna. Kształtowanie świadomości prospektywnej
844900 Wizje i modele krajów, regionów, kontynentów, globu
844992 Wizje i modele Polski
844993 Wizje i modele kontynentów, regionów i krajów (innych niż Polska)
846500 Informacja prognostyczna
850000 Wynalazczość. Ochrona własności przemysłowej. Patentoznawstwo
850200 Historia wynalazczości
851100 Metodologia wynalazczości
851900 Badania patentowe. Poszukiwania patentowe
852500 Przedmioty ochrony własności przemysłowej i tytuły ochronne
852900 Umowy licencyjne. Umowy know-how. Umowy o korzystanie z projektów wynalazczych
856500 Informacja patentowa
856700 Ekonomika i organizacja wynalazczości
857100 Przepisy prawne z zakresu wynalazczości i ochrony własności przemysłowej
860000 Normalizacja
860900 Podstawy teoretyczne normalizacji. Cele, funkcje i zasady normalizacji
861100 Metody normalizacji
861700 Technika prac normalizacyjnych
862000 Normy i ich konstrukcja
862100 Organizacje i instytucje normalizacyjne
866500 Systemy informacji normalizacyjnej
867100 Ustawy, rozporządzenia, wytyczne i inne akty prawne, dotyczące normalizacji. Kontrola wdrażania i stosowania norm
870000 Metrologia
870900 Metrologia teoretyczna
871900 Jednostki miar
872100 Metody pomiarowe i opracowanie wyników pomiarów
872119 Metody i środki odtwarzania i przekazywania jednostek miar
872121 Ocena dokładności wyników pomiarów
872500 Pomiary poszczególnych jednostek miar
877100 Metrologia prawna
877300 Kontrola jakości i niezawodności narzędzi pomiarowych
880000 Nauka administracji. Administracja państwowa
880900 Teoretyczne problemy administracji państwowej. Nauka administracji. Teoria organizacji administracji
881900 Działalność organów administracji
881919 Finanse publiczne. Budżet państwowy: budżet centralny, budżety terenowe
881921 Porządek i bezpieczeństwo publiczne. Ochrona państwa. Policja. Cenzura
886700 Organizacja działalności administracyjnej państwa
886900 Pracownicy administracji państwowej
887100 Nadzór i kontrola działalności administracji państwowej
890000 Statystyka
890900 Teoria statystyki
891900 Informacja statystyczna
892100 Statystyka społeczno-ekonomiczna
896700 Organizacja i zarządzanie statystyką
900000 Problemy jakości
900800 Programowanie i sterowanie jakością
900900 Podstawy teoretyczne jakości pracy i produkcji
901100 Metody oceny jakości i niezawodności
901900 Kontrola jakości i niezawodności
902100 Ekonomiczno-społeczne aspekty jakości
902300 Kwalifikacja jakości
906700 Organizacje i instytucje do spraw jakości
907100 Ustawy, rozporządzenia, wytyczne i inne akty prawne dotyczące jakości
910000 Praca. Polityka społeczna
910900 Teoria pracy. Nauka o pracy
911900 Organizacja pracy. Normowanie pracy
912100 Zatrudnienie. Zasoby pracy. Rynek pracy. Gospodarowanie zasobami pracy
912300 Czas pracy
912500 Wydajność pracy
912700 Warunki pracy. Środowisko pracy. Humanizacja pracy
912900 Bhp. Wypadki przy pracy
913100 Stosunki między pracownikami a pracodawcami
913300 Płace i dochody
913500 Polityka społeczna
913700 Zabezpieczenie społeczne
920000 Kształtowanie i ochrona środowiska
920900 Polityczne, ekonomiczne i społeczne aspekty ochrony środowiska
921900 Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego
922100 Wykorzystanie przyrody. Zasoby przyrody
922300 Zmiany w środowisku wywołane czynnikami antropogenicznymi
922500 Źródła i rodzaje presji na środowisko
922700 Ochrona środowiska
923100 Rekultywacja
926700 Organizacja ochrony środowiska
927000 Edukacja ekologiczna
930000 Turystyka
930600 Polityka turystyczna
930900 Nauka o turystyce. Problemy teoretyczno-metodologiczne turystyki
931900 Geograficzne środowisko turystyczne
932100 Baza materialno-techniczna turystyki
932500 Ruch turystyczny
932592 Krajowy ruch turystyczny
932593 Międzynarodowy ruch turystyczny
932700 Rynek turystyczny
932900 Społeczne problemy turystyki. Problemy czasu wolnego
940000 Nauka wojenna. Wojskowość. Siły zbrojne
940900 Teoria wojny. Obronność
941900 Kierowanie siłami zbrojnymi. Sztuka wojenna. Zabezpieczenie działań bojowych
942300 Władze wojskowe. Organy administracyjne i sztabowe. Rodzaje sił zbrojnych, wojsk i służb
942500 Uzbrojenie, sprzęt techniczny, wyposażenie i umundurowanie wojsk
942700 Udział wojska w życiu politycznym i gospodarczym kraju
946700 Organizacja sił zbrojnych
947000 Szkolenie i wychowanie sił zbrojnych
990000 Dokumenty o treści uniwersalnej. Zbiory uniwersalne.
 

Ostatnia modyfikacja: 19 lutego 2002 rokuBACK