ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Projekt ustawy o finansowaniu nauki

Warszawa, 2003-01-15
         Minister Nauki
        Przewodniczący
Komitetu Badań Naukowych
       Michał Kleiber
 
 
 

Szanowni Państwo,
 

          Przedstawiam projekt ustawy o finansowaniu nauki, który po przeprowadzeniu kilkuetapowych konsultacji ze środowiskiem naukowym zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

         Przedmiotem obecnego, drugiego etapu konsultacji, jest zaktualizowana wersja projektów ustawy i jej uzasadnienia, uwzględniająca wyniki dotychczasowych konsultacji.

          Uprzejmie proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu ustawy i jej uzasadnienia w terminie do dnia 15 lutego 2003 r. do Departamentu Prawnego urzędu Komitetu Badań Naukowych lub na adres internetowy ds.sekretariat@kbn.gov.pl.
 
 

Minister Nauki

/-/ Michał Kleiber

 

Projekt ustawy o finansowaniu nauki (2003.01.15) - nowa wersja
Uzasadnienie - nowa wersja
 

Podczas kolejnych etapów konsultacji będą sukcesywnie przedstawiane do dyskusji projekty aktów wykonawczych do ustawy. Procedura konsultacji przewiduje okresową aktualizację każdego z projektów, z zachowaniem możliwości dostępu do wersji wcześniejszej.

Wyczerpujące omówienie uwarunkowań dotyczących projektowanej ustawy podano na stronie Założenia reformy systemu organizacji i finansowania nauki.
 
 

Poprzednia wersja projektu ustawy o finansowaniu nauki z 14 listopada 2002 r.
(list ministra, projekt i uzasadnienie)
 
 
Ostatnia modyfikacja: 15 stycznia 2003 roku


BACK