ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Projekt ustawy o finansowaniu nauki

Warszawa, 4 grudnia 2003
Szanowni Państwo,
Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, 4 grudnia br., został umieszczony nowy tekst projektu ustawy o finansowaniu nauki.

Przy opracowaniu tego tekstu wykorzystano uwagi i wnioski zgłoszone do poprzedniego projektu, rozesłanego do uzgodnień międzyresortowych oraz do dalszych konsultacji ze środowiskiem naukowym w dniu 28.07.2003 r.
W nowym tekście ustawy w szczególności uściślono nazewnictwo, uzupełniono przepisy określające zasady przyznawania środków finansowych na naukę na poszczególne rodzaje działalności, zmieniono sposób powoływania członków opiniodawczo-doradczej Rady Nauki oraz jej strukturę organizacyjną.
Ponadto przepracowano uzasadnienie do projektu ustawy, uwzględniając dokonane zmiany oraz zaktualizowano Ocenę Skutków Regulacji.
Komitet Badań Naukowych stosownie do art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 289 z późn. zm.) wyraził pozytywną opinię o projekcie ustawy, zalecając skierowanie tego projektu do dalszych prac legislacyjnych.
Projekt ustawy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 27 listopada 2003 r.
Uwagi do projektu będą nadal przyjmowane i analizowane, a następnie mogą być wykorzystane w toku dalszych prac legislacyjnych, do czasu konferencji uzgodnieniowej planowanej wstępnie ok. 22 grudnia b.r. Opinie i uwagi nadesłane do MNiI w późniejszym terminie będą wykorzystywane w toku prac właściwych komisji sejmowych.
Z wyrazami szacunku,Minister Nauki

/-/ Michał Kleiber


Omówienie uwarunkowań dotyczących projektowanej ustawy można znaleźć w artykule prof. M. Kleibera "Finansowanie nauki - kto, komu, za co?"

Poprzednia wersja projektu ustawy o finansowaniu nauki z 28 lipca 2003 r.

(list ministra, projekt, uzasadnienie, oraz opinie KENiM Sejmu RP
i środowisk reprezentowanych przez KRASP, PAN, RGJBR, RGSW)
Poprzednia wersja projektu ustawy o finansowaniu nauki z 3 lipca 2003 r.
(list ministra, projekt i uzasadnienie)
Poprzednia wersja projektu ustawy o finansowaniu nauki z 15 stycznia 2003 r.

(list ministra, projekt i uzasadnienie)
Poprzednia wersja projektu ustawy o finansowaniu nauki z 14 listopada 2002 r.
(list ministra, projekt i uzasadnienie)


Ostatnia modyfikacja: 4 grudnia 2003 roku


BACK