ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Przegląd EUREKA

Nr 2(14)/2002

Spis treści:

   
 1. Tradycyjne wychowanie w rodzinie polskiej

 2. Rodzina polska potrafiła przechowywać i zaszczepiać kolejnym generacjom te wartości, dzięki których kultywowaniu naród polski bez państwowości przetrwał ponad wiekową niewolę. Przedstawiona w pracy pedagogiczno-historyczna analiza tego fenomenu skłania do zadumy nad systemami wartości współczesnych rodzin polskich różnego statusu społecznego.
 3. Maskowane dźwięki na scenie

 4. Czy mechanizmy maskowania biorą udział w formowaniu obiektów słuchowych i konstruowaniu scen akustycznych? W ogóle czym są w odbiorze dźwięków procesy peryferyjne i centralne, a także co oznacza termin "obiekt", "maskowanie" czy "scena akustyczna"? No właśnie...
 5. Sprawiedliwość naprawcza nieletnich

 6. Mediacja pomiędzy sprawcą i ofiarą przestępstwa to coraz popularniejszy sposób reagowania na łamanie prawa karnego i radzenia sobie z jego skutkami, wychodzący poza tradycyjne, ewidentnie niewystarczające i niedoskonałe formy represji karnej. Wiąże się ona z nowym podejściem do przestępstwa określanym jako sprawiedliwość naprawcza - ukierunkowanym na rozwiązywanie krzywd i opierającym się na zasadzie autonomicznego rozwiązywania konfliktów. Jednak czy jest ona możliwa wśród nieletnich?
 7. Przestępczość nieletnich

 8. Medialne doniesienia o fali wyjątkowo brutalnych przestępstw nieletnich i o szkole jako miejscu szczególnie niebezpiecznym nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu rzeczy
 9. Przestępstwo polityczne w Anglii

 10. "Dzieje przestępstw politycznych w Anglii (między średniowieczem a współczesnością)" to cenna lektura dla środowisk zainteresowanych mechanizmami zwalczania i karania przestępstw o charakterze politycznym
 11. Polski model skargi konstytucyjnej

 12. Wyniki badań pierwszego okresu funkcjonowania instytucji skargi konstytucyjnej mogą zainteresować szerokie rzesze prawników; są także przydatne dla potencjalnych autorów skarg konstytucyjnych oraz osób, których prawa konstytucyjne zostały naruszone
 13. Przewidujący inwestor

 14. W procesie podejmowania przez inwestora optymalnych decyzji na rynku kapitałowym wiele czynników odgrywa niezwykle ważną rolę. Jednak z podejmowaniem trafnych decyzji wiąże się również umiejętność zadawania właściwych pytań, a w dalszym etapie odpowiedzi na nie. Jednym z takich pytań jest - rola kosztów transakcyjnych oraz barier ograniczonej płynności na rynku kapitałowym.
 15. Liberalizacja barier UE - a polski rynek pracy

 16. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na sformułowanie rekomendacji dla polityki dotyczącej rynku pracy w Polsce
 17. Rzut oka na rzutowanie funkcjonałów

 18. Analiza funkcjonalna to jeden z działów matematyki zajmujący się badaniem własności funkcjonałów i operatorów w przestrzeniach liniowych. Dzięki swej ogólności pozwala ona dostrzec związki i analogie pomiędzy na pozór odległymi faktami z różnych dziedzin matematyki. I tak, wiele istotnych pojęć teorii prawdopodobieństwa i statystyki daje się przedstawić właśnie za pomocą analizy funkcjonalnej, czego wyrazem może być teoria funkcjonałów liniowych ciągłych.
 19. Regulacja metabolizmu ceramidu w komórkach wątroby

 20. Sfingomielina jest jednym z czterech podstawowych związków lipidowych budujących błony komórkowe. Ze sfingomieliny powstają także ceramidy, niezwykle ważne w procesach przekazywania sygnałów do wnętrza komórki. Sygnały te regulują podstawowe procesy zachodzące w komórce, jak podziały komórkowe, ich dojrzewanie, hamowanie ich wzrostu, regulację procesów zapalnych oraz indukcję apoptozy, czyli programowanej śmierci komórki.
 21. Rola wolnych rodników tlenowych w AIDS

 22. Szok oksydacyjny związany jest z nagromadzeniem się w komórce szkodliwych wolnych rodników tlenowych. Wolne rodniki tlenowe moga wywoływać spustoszenie w komórce powodując mutacje w DNA. Są to głównie modyfikacje zasad azotowych budujących DNA, które mogą powodować zmiany w genach, co zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu.
 23. Apoptoza a uszkodzenia tkanek

 24. Jeszcze do niedawna apoptoza – czyli "zaprogramowana" śmierć komórki uważana była jedynie za proces fizjologiczny zmierzający do usunięcia z ustroju zbędnych komórek, nagromadzonych w wyniku nadmiernego, patologicznego rozplemu. Od pewnego czasu pojawiają się jednak dane, wskazujące na patogeniczny charakter apoptozy.
 25. Antygeny zgodności tkankowej w regulowaniu odpowiedzi układu odpornościowego

 26. Istnieje wiele substancji mogących hamować bądź indukować odpowiedź układu odpornościowego.  Związki aktywujące wykorzystuje się np. przy produkcji szczepionek, natomiast substancje hamujące wchodzą w skład leków immunosupresyjnych stosowanych po przeszczepie, aby zapobiec jego odrzuceniu.
 27. Procesy kompensacyjne w chorobach nerwowo-mięśniowych

 28. Zdynamizowanie analizy stopnia uszkodzeń i diagnostyki  w chorobach nerwowo-mięśniowych stało się motorem napędowym prac badawczych mających na celu lepsze zrozumienie mechanizmów zachodzących w procesach patologicznych mięsni. Było inspiracją dla naukowców z Kliniki Neurologicznej AM pragnących poznać mechanizmy kompensacyjne, które decydują o stanie klinicznym mięśni.
 29. Powikłania zakrzepowo-zatorowe

 30. Lepsza identyfikacja osób zagrożonych powikłaniami zakrzepowymi pozwoli na odpowiednio wczesne leczenie przeciwzakrzepowe
 31. Podłoże molekularne nabytego zespołu braku odporności

 32. Wirus HIV-1 jest najczęstszą w Europie postacią wirusa HIV powodującego nabyty zespół braku odporności, czyli AIDS. Cząsteczki wirusa, aby zainfekować komórki, muszą związać się ze specyficznymi receptorami na ich powierzchni. Wirus HIV atakuje głównie komórki układu odpornościowego, makrofagi i limfocyty T, które posiadają na swojej powierzchni białka receptorowe zwane CD4, a także inne białka, np. receptory chemokin.
 33. Genetyczne uwarunkowania powikłań cukrzycy

 34. Występowania choroby naczyniowej w cukrzycy może być uwarunkowane predyspozycjami genetycznymi. Wyodrębnienie pacjentów o zwiększonym ryzyku rozwoju choroby naczyniowej pozwoli na odpowiednio wczesną interwencję farmakalogiczną
 35. Mieszańce somatyczne pomidora

 36. Wielu naukowców  na świecie pracuje nad stworzeniem odmian roślin bardziej wydajnych i odpornych na niesprzyjające warunki środowiska, np. zasolenie gleb, niskie temperatury czy suszę, wykorzystując  w tym celu nowoczesne metody biotechnologiczne, które umożliwiają projektowanie i tworzenie nowych odmian roślin uprawnych.
 37. W poszukiwaniu ekspresji genów

 38. Uzyskiwanie "fotograficznego" obrazu ekspresji genów pozwoli w przyszłości precyzyjnie sterować procesami rozwoju roślin, a szczególnie ich reprodukcji
 39. System na "5-tkę"

 40. Możliwości jakie stwarza wykorzystanie systemów komputerowych i baz danych do poszukiwania optymalnych rozwiązań projektowych są ogromne.  Zgodnie z zadaną funkcją celu można na przykład oceniać różne warianty tworzonych projektów z punktu widzenia: maksimum zysku wynikającego z posiadanego potencjału produkcyjnego, maksimum produkcji, minimum nakładów finansowych, minimum nakładów siły roboczej czy minimum nakładów energetycznych zabezpieczających realizację postawionych celów.


BACK