ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Przegląd EUREKA

Nr 3(15)/2002

Spis treści:

 1. Obserwator w mikroświecie

 2. Jedną z podstawowych teorii współczesnej fizyki jest mechanika kwantowa, która opisuje świat najmniejszych cząstek, tzw. mikroświat. Wybitny amerykański fizyk John A. Wheeler zaproponował oryginalną analizę roli obserwatora w badaniu zjawisk mechaniki kwantowej. W swojej pracy doktorskiej Robert Więckowski  sygnalizuje, iż propozycja Wheelera nie może uchodzić za pełne rozwiązanie zagadnienia interpretacyjnego.
 3. Trudne nowego początki

 4. Kluczem konkurencyjności jest innowacja. Innowacyjna skuteczność przedsiębiorstw zależy w dużej mierze od ich kompetencji, umiejętności zarządzania i przyjętych strategii. Ostatnio jednak, wiele badań wskazuje na rosnącą rolę środowiska w jakim znajdują się firmy, a szczególnie polityki i inicjatyw władz publicznych tworzących korzystne warunki dla powstania innowacyjnego klimatu przedsiębiorczości.
 5. Peptydy antybakteryjne zastąpią antybiotyki

 6. Wzrastająca oporność mikroorganizmów na konwencjonalne antybiotyki, powoduje, że intensywnie poszukuje się nowych związków o potencjalnym zastosowaniu klinicznym.  Duże nadzieje wzbudzają naturalne antybiotyki peptydowe.
 7. Na tropie malowanych bakterii

 8. Geny markerowe (reporterowe) są użytecznym narzędziem stosowanym w badaniach genetycznych. Znajdują zastosowanie przy odkrywaniu natury powiązań i oddziaływań między bakteriami a ich środowiskiem oraz w badaniu warunków ekspresji genów w organizmach i tkankach.
 9. Ptasia natura owiraptorozaura

 10. Filogeneza to badania nad rozwojem rodowym poszczególnych grup organizmów ustalany na podstawie badań form kopalnych i współczesnych. Dla przeprowadzenia wiarygodnej analizy tego typu niezbędna jest przede wszystkim doskonała znajomość anatomii poszczególnych organizmów.  To właśnie słaba znajomość anatomii dinozaurów zwanych owiraptorozaurami była przyczynkiem do podjęcia kolejnych badań dających odpowiedź na pytanie - jakie miejsce w drzewie rodowym dinozaurów drapieżnych zajmowały owiraptorozaury?
 11. Poznany meteoryt

 12. Choć ludzka wiedza o Wszechświecie jest bogatsza, a zasięg kosmicznych sond obejmuje coraz większy obszar Układu Słonecznego, to w dalszym ciągu jedynie meteoryty, obok skał księżycowych i pyłów kosmicznych, są jedynymi pozaziemskimi obiektami, dostępnymi dla badań laboratoryjnych. To dzięki nim dostępne są niezwykle cenne informacje dotyczące składu i właściwości materii międzyplanetarnej.
 13. Karpackie wiatry

 14. Określanie kierunków i prędkości wiatrów oraz konstruowanie metod ich modyfikacji poprzez orografię terenu stwarza wiele praktycznych możliwości. Mogą one być wykorzystywane m.in.  w praktyce prognostycznej, przy konstrukcji modeli procesów synoptycznych nad górami czy przy określaniu obszarów stężeń zanieczyszczeń powietrza i kierunków ich przemieszczania  w troposferze.
 15. Źródlana woda Wyżyny Lubelskiej i Roztocza

 16. Wiedza o rozmieszczeniu i wydajności źródeł na Wyżynie Lubelskiej, ich zmienności sezonowej,  jakości wód podziemnych wypływających w źródłach oraz wód płynących w rzekach ma znaczenie praktyczne, zwłaszcza dla ochrony najatrakcyjniejszych źródeł regionu.
 17. Przemiany siły roboczej w Europie Środkowo-Wschodniej i jej konsekwencje dla procesów integracji europejskiej

 18. Opracowano prognozę przemian zasobów siły roboczej w 14 krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Austria,  Białoruś, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry)  w okresie 1999-2019 na poziomie regionalnym. Prognoza sporządzona została przy pomocy modelu  uwzględniającego migracje międzynarodowe oraz migracje międzyregionalne. Dla obszaru Europy Środkowo-Wschodniej takie jednolite prognozy dotychczas  nie istniały.
 19. Przenoszenie zanieczyszczeń przez ujście Odry do Bałtyku

 20. Nad brzegami mórz i oceanów na świecie żyje około 75% ludności świata. Ujścia rzek i płytkie rejony przybrzeżne stanowią strefę przejściową na granicy lądu i oceanu. Odgrywają więc główną rolę w przepływie substancji naturalnych wytwarzanych przez środowisko, oraz tych, które są produktem działalności człowieka; wywierają też istotny wpływ na kształtowanie klimatu. Stąd też wynika duże znaczenie jakie przywiązuje się obecnie do prawidłowego rozwoju tych rejonów, a tym samym do ciągłego monitorowania i prawidłowego opisu zachodzących w nich zmian.
 21. Składowiska nowej generacji

 22. Nowa koncepcja składowania niebezpiecznych odpadów zawierających jony metali ciężkich na podłożu aktywnym, jest nie tylko znacznie tańsza, ale dodatkowo pozwala na zagospodarowanie odpadów aktywnych chemicznie.
 23. Nowa populacja limfocytów T

 24. Limfocyty to rodzaj krwinek białych, które poza krwią występują w limfie i tkance limfatycznej. Mimo jednolitej budowy tworzą one mieszaninę co najmniej dwóch populacji – limfocytów B i limfocytów T. Te ostatnie odgrywają istotną rolę w produkcji cytokinin (działają na mięśnie gładkie i zakończenia nerwowe zwierząt) oraz decydują o komórkowych odczynach immunologicznych.
 25. Wątroba do wymiany

 26. Rocznie w Polsce około 1300 chorych, ze względu na przypadki ostrej niewydolności i potrzebę retransplantacji, może wymagać natychmiastowych przeszczepów wątroby. Szacuje się, iż tylko 5 milionowa populacja województwa mazowieckiego potrzebuje aż 27 zabiegów przeszczepu na każdy milion mieszkańców. Ocena zapotrzebowania, optymalizacja wskazań i przygotowania chorego, jak też doskonalenia procedur operacyjnych-były przedmiotem badań
 27. Potrzeba zdrowego żywienia

 28.  Jednym z czynników decydujących o zachowaniu dobrego zdrowia oraz sprawności fizycznej i umysłowej w starszym wieku jest prawidłowe odżywianie. W Polsce z powodu starzenia się populacji kraju, sposób żywienia oraz stan odżywienia nabiera coraz większego znaczenia społecznego. Stan zdrowia zdecydowanej większości ocenia się jako zły lub bardzo zły. Zatem, czy w sytuacji, kiedy głównym źródłem utrzymania jest renta czy emerytura, możliwe jest jeszcze myślenie o zdrowym żywieniu?
 29. Żywność nowej generacji

 30. Utrwalanie żywności lub inaczej konserwowanie to zabiegi mające na celu zapobieganie psuciu się produktów spożywczych w czasie ich przechowywania. Obecnie na świecie stosuje się wiele metod polegających albo na całkowitym zniszczeniu drobnoustrojów – poprzez sterylizację, lub częściowym – przez pasteryzację produktu, albo na stworzeniu warunków uniemożliwiających lub hamujących rozwój szkodliwych drobnoustrojów: przez zamrażanie, liofilizację, solenie, zakwaszanie, osłodzenie czy suszenie. Niestety, każda z tych metod, oprócz pozytywnych, wywołuje szereg negatywnych skutków. Stąd coraz to nowe próby ich udoskonalenia.
 31. Żywot jabłuszka

 32.  W dzisiejszych czasach słowo - technologia - zagościło nawet w dziedzinie żywienia. Dlatego nikogo już nie dziwią takie określenia jak: przemysł spożywczy, przemysł przetwórczy, data spożycia czy przydatności, itp. Aby sprostać wymaganiom rynku, naukowcy pracują nad coraz to nowszymi technikami wspomagającymi produkcję trwałej a zarazem „pięknej” żywności.
 33. "Alternatywny" chitozan

 34.  We współczesnym świecie niezbędnymi stają się badania nad otrzymywaniem metodami alternatywnymi różnych produktów. Takie wysiłki podjęto także na Politechnice Warszawskiej, a dotyczyły one pozyskania chitozanu metodami biotechnologicznymi.
 35. Modyfikacja powierzchni ciał stałych, metodą domieszkowania jonowego

 36. Modyfikacja powierzchni ciał stałych metodą domieszkowania jonowego zmienia własności ich przypowierzchniowych warstw, nadając im pożądane właściwości mechaniczne, elektryczne i optyczne
 37. Komputerowe wspomaganie diagnostyki w medycynie

 38. Badanie sygnału elektrokardiograficznego o wysokim wzmocnieniu, badanie angiograficzne mózgu i analiza obrazów antropologicznych to najnowsze zastosowania komputerów w medycynie
 39. Matematyka w biologii

 40. Matematyczne modele struktur i zjawisk zachodzących w biologii molekularnej są niezbędne do rozwiązywania problemów pojawiających się w wyniku dynamicznego rozwoju nauk biochemicznych. Metody algorytmiczne pozwalają pokonać problemy wynikające z ograniczonych możliwości poznawczych eksperymentów biochemicznych.
BACK