ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Przegląd EUREKA

Nr 5(17)/2002

  Spis treści:

 1. Filozofia Boga – Mikołaja Bicepsa

 2. Praca poświęcona życiu, twórczości i poglądom filozoficznym Mikołaja Bicepsa -  mistrza Uniwersytetu Praskiego z II połowy XIV wieku, a więc z okresu bezpośrednio poprzedzającego działalność Jana Husa – może pomóc w zrozumieniu naukowego gruntu, na którym wyrósł czeski ruch reformacyjny.
 3. Logos – to znaczy Słowo

 4. Pojęcie Logosu to kluczowe zagadnienie w twórczości Filona z Aleksandrii, filozofa przełomu er (ok. 10 r. przed Chr. – 40 r. po Chr.), wychowanego w kulturze judaistycznej i greckiej, który łączy tradycję filozoficzną i literacką tych dwóch światów.
 5. Piśmiennictwo polskiej misji unickiej w Bułgarii

 6. Niezwykle interesujące, a dotychczas niemal nieznane historykom materiały, dotyczące działalności polskiej misji unickiej wśród Bułgarów w drugiej połowie XIX wieku.
 7. Mieszaniec nie tylko językowy

 8. Wielowiekowe kontakty świata muzułmańskiego z Indiami przyczyniły się do wszechstronnego oddziaływania kultury i sztuki islamskiej na społeczeństwo Indii. To w tym czasie rozwija się muzułmańsko-indyjski styl w architekturze, powstaje specyficzny styl malowania, pojawiają się przekłady klasycznych dzieł indyjskiej myśli dokonane przez muzułmańskich uczonych i filozofów a język perski i arabski zaczyna silnie wpływać na lokalne języki indyjskie.
 9. Najważniejsza edukacja

 10. W dzisiejszych czasach pojęcie edukacji oraz związane z nim mechanizmy odgrywają szczególną rolę w procesie reformy systemu edukacji jak i zmieniających się warunków gospodarczych kraju. Ośrodki kształcenia stanowią bowiem istotny element budowy otwartej, wielopoziomowej sieci ustawicznej edukacji zawodowej, łączącej system szkolny z pozaszkolnym oraz formalny z nieformalnym. Mają także niemały wpływ na jakość i skalę kształcenia i dokształcania wśród dorosłych, co niewątpliwie jest symptomem „nowych czasów”
 11. Dzieje oświaty kobiet na ziemiach polskich

 12. Opracowanie stanowi istotny wkład wypełniający lukę poznawczą występującą w historiografii polskiej z zakresu dziejów oświaty kobiet.
 13. Kompania Wschodnia (Eastland Company) a Rzeczypospolita w latach 1579-1673

 14. Powstanie Kompanii Wschodniej spowodowało gwałtowną intensyfikację angielskiego handlu bałtyckiego, w tym głównie wymiany towarowej z Polską. Finansowe efekty handlu z Rzeczypospolitą umożliwiły Anglii akumulowanie znacznych środków, inwestowanych następnie w wyprawy zaoceaniczne i kolonialną ekspansję gospodarczą, a następnie polityczną, co stworzyło podwaliny potęgi tego mocarstwa. Czy handel ten, przynoszący uczestnikom ogromne zyski, przyczynił się także do rozwoju gospodarczego ówczesnej Polski?
 15. O religii i Kościele w dziejach Polski-refleksja historyczna lat 1795-1830

 16. W okresie pierwszych dekad porozbiorowej egzystencji narodu religię i Kościół zaczęto coraz wyraźniej postrzegać jako immanentny element polskiej tradycji.
 17. Odporność roślin na zanieczyszczenie środowiska

 18. Zanieczyszczenie środowiska najbardziej dotyka rośliny, gdyż nie mogą one po prostu zmienić miejsca pobytu. Jednak na wielu bardzo zanieczyszczonych terenach rośliny żyją , a niektóre z nich całkiem dobrze sobie radzą, bo nie tylko rosną, ale także potrafią się rozmnażać. Muszą zatem istnieć jakieś mechanizmy, które czynią te rośliny bardziej odpornymi na czynniki stresowe.
 19. Nowości o najstarszych ptakach

 20. Praptaki (Archaeopterygidae) są najprymitywniejszym i geologicznie najstarszymi znanymi ptakami. Są one najważniejszym układem odniesienia dla porównań z innymi pierwotnymi ptakami z mezozoiku i kluczowym dowodem pochodzenia ptaków od teropodów, czyli pierwotnych gadów.
 21. Ograniczanie eutrofizacji zbiorników zaporowych

 22. Gwałtowny rozwój cywilizacji powoduje degradację środowiska. Ogromnym problemem jest pogorszenie się czystości wód śródlądowych, wywołane zaburzeniem cyklu krążenia wody, obiegu pierwiastków i przepływu energii w krajobrazie. Jednocześnie postęp cywilizacyjny powoduje wzrost wymagań co do jakości i ilości wody, szczególnie pitnej.
 23. System pomiarowy do dynamicznych prób silników lotniczych

 24. Jak prowadzić ocenę kwalifikacyjną silnika na przykład w samolocie MIG-29? Jak weryfikować zdolność jego pracy a tym samym prawo dopuszczenia do lotu? Jak interaktywnie sterować procesem próby oraz jednocześnie go rejestrować i archiwizować reprezentatywne dla niego  wyniki, aby obserwacja parametrów dynamicznej pracy silnika odrzutowego zapewniła wiarygodność metrologiczną pomiarów? Jak wreszcie, nie zużyć w czasie trwania eksperymentu zbyt wiele paliwa?
 25. Coś do sprawdzania i legalizacji ciepłomierzy

 26. Ciepłomierze, jako przyrządy do rozliczeń finansowych pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii cieplnej powinny podlegać legalizacji. Dla rozwoju ciepłownictwa w Polsce opracowanie i produkcja stanowisk do sprawdzania i legalizacji elementów składowych ciepłomierzy ma ogromne znaczenie, i mimo istniejącego zapisu administracyjnego z 1 lipca 2000 r., narzucającego obowiązkowe legalizowanie tychże urządzeń, nadal stosowanych jest w kraju kilkadziesiąt różnych typów ciepłomierzy, niestety bez specjalnej kontroli.
 27. Zautomatyzowane i skomputeryzowane stanowiska hydrauliczne

 28. Wyniki badań odbiorczych przeprowadzonych u producentów przepływowych elementów hydraulicznych wykonanych przed ich dopuszczeniem do sprzedaży obarczone są często subiektywnym wpływem obsługi. Uzyskanie obiektywnej oceny, na temat dotrzymania deklarowanej wartości parametrów, wymaga zautomatyzowania i skomputeryzowania stanowisk do przeprowadzania badań odbiorczych.
 29. Automatyczne dozowanie składników

 30. W hutach szkła w procesie przygotowania mieszaniny surowców często jeszcze stosowane są wagi uchylne, ręczny zasyp surowców oraz urządzenia dozujące sterowane półautomatycznie, co ma zdecydowanie negatywny wpływ na jakość wyrobu finalnego.
 31. Tanie, niezawodne urządzenia automatyzacji

 32. Procesy zachodzące w instalacjach przemysłowych i komunalnych, wymagają sprawnego sterowania i stałego nadzoru. Obecnie służą do tego celu stacje komputerowe oraz specjalizowane elektroniczne urządzenia przemysłowe, sprzęgnięte odpowiednią siecią transmisyjną, składające się na system automatyki. Jednak są one w obsłudze dość kosztowne i nie zawsze nowoczesne.
 33. Krzemowy czujnik przyspieszenia

 34. Niektórymi obszarami zastosowań czujników przyspieszenia jest przemysł motoryzacyjny, energetyka, ochrona środowiska naturalnego oraz badania biomedyczne
 35. Lepiej uważać na telefony komórkowe

 36. Póki nie jest możliwe jednoznaczne określenie wielkości zagrożenia pochodzącego od słabo rozpoznanych nietermicznych efektów oddziaływania pola elektromagnetycznego oraz długoterminowych skutków przebywania w polu wytwarzanym przez telefony komórkowe,  najrozsądniejsza wydaje się umiarkowane korzystanie z tych urządzeń
 37. Modelowanie odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka

 38. Celem badań było stworzenie modelu, który będzie mógł być wykorzystywany do analizy kinematyki i dynamiki głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa człowieka w sytuacjach odpowiadających wypadkom samochodowym. Stworzony model umożliwi symulację numeryczną dynamicznych sił w dyskach, stawach i więzadłach międzykręgowych.
 39. Komputerowa ocena czynności ręki

 40. Nowe komputerowe testy sprawności manipulacyjnej obu rąk mogą być przydatne do oceny dysfunkcji kończyny górnej
   
   Spis dziedzin i dyscyplin
Ostatnia modyfikacja: 4 lipca 2002 roku


BACK