ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Przegląd EUREKA

Nr 7(19)/2002

Spis treści:

 1. Dwujęzyczność polskich dzieci na emigracji

 2. Dr Ewa Lipińska po raz pierwszy w Polsce podjęła próbę opisu procesu stawania się dwujęzycznym na przykładzie dzieci polskich emigrantów w Australii. Wykorzystała metodę studium przypadku, która polega na śledzeniu językowego zachowania jednostki w określonym czasie
 3. "Tractatus compositionis augmentatus" Christopha Bernharda

 4. "Tractatus..." dzieło XVII-wiecznego niemieckiego kompozytora i teoretyka muzyki, uznawane jest za jeden z najważniejszych dokumentów niemieckiej teorii muzyki okresu baroku. Jest to właściwie podręcznik do nauki kompozycji, obrazuje jej ówczesną metodę i program. Autor wychodzi od zagadnień elementarnych, takich jak właściwe łączenie dźwięków, by przejść do centralnej dla całego dzieła problematyki współistniejących wówczas różnych stylów muzycznych i środków (figur), jakimi w ich ramach kompozytor może się posługiwać
 5. Efektywność kodowania

 6. Prace nad poszukiwaniem efektywnych metod przetwarzania sygnału analogowego na postać cyfrową prowadzone są od wielu lat. Jedną z nich jest metoda związana z zastosowaniem modulacji różnicowych w kodowaniu sygnałów. Dlatego modulacje tego typu już od ponad 40 lat odgrywają znaczącą rolę w przetwarzaniu sygnału mowy i obrazu na postać cyfrową
 7. Nowa grupa monokryształów

 8. Atrakcyjność laserów ciała stałego wiąże się z ich wysoką wydajnością, stabilnością generacji, trwałością i co szczególnie ważne, z ich przydatnością do budowy miniaturowych systemów o dużym stopniu integracji. Ostatnio jednym z wyzwań jest opracowanie wydajnych kryształów, wytwarzających harmoniczną emisję w zakresie ultrafioletu. Dzięki temu możliwe będzie zastąpienie laserów excimerowych stosowanych w litografii i medycynie
 9. Temperatura lasera

 10. Podczas pracy lasera następuje zjawisko generacji ciepła w jego wnętrzu, a co się z tym wiąże, wzrost jego temperatury. Tego typu efekty termiczne mają duży wpływ na własności eksploatacyjne laserów - powodują m.in. przesunięcie emitowanego widma promieniowania, zmniejszają sprawność kwantową oraz przyspieszają procesy degradacyjne
 11. Sorpcja kontra desorpcja gazów

 12. Wydzielanie się gazów (desorpcja) z pokładów polskich węgli kamiennych jest procesem powolnym, a więc i nieefektywnym. Jego przebieg zależy głównie od właściwości sorpcyjnych węgla, warunków zalegania pokładów, m.in. głębokości czy stanu naprężeń oraz wilgotności i składu mieszaniny gazów oddziałujących na węgiel. Dlatego istotnym jest znalezienie powiązań pomiędzy właściwościami węgli kamiennych a przebiegiem procesu uwalniania gazu, jak i określenie czynników stymulujących szybkość i efektywność tego procesu
 13. Ocena zagrożeń kopalni

 14. Coraz częściej słyszymy o wypadkach mających miejsce na terenie kopalń. Ich ciągła od kilkudziesięciu lat eksploatacja przyczyniła się do niszczenia, a w niektórych przypadkach do zniszczenia ośrodka skalnego, a tym samym do wzrostu zagrożenia wszelkiego rodzaju zjawiskami dynamicznymi. To z kolei wpływa na pogorszenie bezpieczeństwa pracy górników
 15. Sejsmika w identyfikacji źródeł gazu

 16. Powierzchniowe badania sejsmiczne są podstawową metodą służącą do lokalizacji stref złożowych (nafta, gaz). Umożliwiają bowiem nie tylko rozpoznanie układu strukturalnego warstw, ale również lokalizację warstw nasyconych. Z tego względu lokalizacja złóż na podstawie danych sejsmicznych cieszy się dużym zainteresowaniem, a doskonalenie tych metod służy podnoszeniu wiarygodności ich odnajdywania
 17. Szczawy Nysy Kłodzkiej

 18. Gorzanów leży w obrębie jednostki geologicznej zwanej rowem Nysy Kłodzkiej. Jest to rów tektoniczny wypełniony osadami kredy, otoczony jednostkami zbudowanymi ze skał krystalicznych. Bogactwem tego obszaru są szczawy czyli naturalne wody mineralne stosowane w kuracji leczniczej. Są one także atrakcyjnym surowcem dla przemysłu rozlewniczego - służą do produkcji napojów smakowych
 19. Denudacja obszarów krasowych  Tatr Polskich

 20. Obszary Tatr Zachodnich są intensywnie modelowane przez rozwijające się na tym terenie procesy krasowe, czyli zespół zjawisk wytwarzanych przez podziemne rozpuszczające działanie wody w terenach zbudowanych z wapieni, dolomitów, gipsów czy soli. Jednym z głównych elementów tych procesów, mających znaczący wpływ na powstawanie powierzchniowych i podziemnych form krasowych - szczelin, jaskiń, lejów - jest denudacja chemiczna
 21. Jak dużo zanieczyszczeń spalinowych

 22. We współczesnym, uprzemysłowionym świecie, coraz większego znaczenia nabierają zabiegi mające na celu troskę o środowisko naturalne człowieka. Jednym z jej przejawów jest kontrola jakości i ilości zanieczyszczeń pochodzących z samochodowych silników spalinowych. Opracowanie miarodajnej metodyki dla określania emisji tych zanieczyszczeń może sprzyjać dalszych pracom związanym z ograniczeniem bądź eliminacją niektórych szkodliwych dla zdrowia substancji
   


BACK