ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Przegląd EUREKA

Nr 8(20)/2002

  Spis treści:

 1. Od atomu do cieczy kwantowej

 2. Cała otaczająca nas materia to układy wieloatomowe, w których komunikacja między atomami następuje poprzez najbardziej zewnętrzne elektrony (tzw. elektrony walencyjne). Pozostałe elektrony (wewnętrzne) wraz z jądrem atomowym tworzą sieć krystaliczną stanowiącą szkielet dla elektronów walencyjnych. Pozostaje pytanie: kiedy elektrony walencyjne są zdelokalizowane - tj. wypełniają sieć, a kiedy "tkwią" przy swoich macierzystych atomach?
 3. Rodzina pod obserwacją

 4. Poznanie mechanizmów funkcjonowania rodziny jest zagadnieniem niezwykle istotnym z punktu widzenia przeciwdziałania, zapobiegania czy wreszcie radzenia sobie ze współczesnymi zagrożeniami, m.in.: chorobami cywilizacyjnymi, patologiami społecznymi. Tego rodzaju wiedza może być wykorzystana zarówno na poziomie klinicznym przez lekarzy - terapeutów, jak i w codziennym życiu przez członków każdej rodziny borykającej się z  problemami.
 5. Inteligentne sieci neuronowe

 6. Sztuczne sieci neuronowe mogą być wykorzystywane do wielu „specjalnych” zadań, m.in. do wspomagania diagnostyki różnego rodzaju układów czy skomplikowanych procesów. Jednak w każdym przypadku wymaga to opracowania dwu zasadniczych elementów: algorytmów budowy i optymalnego doboru parametrów sztucznych sieci neuronowych oraz generacji cech charakterystycznych dla konkretnej operacji.
 7. Poprzeczny filtr aktywny

 8. Stosowanie elektronarzędzi w przemyśle układów napędowych, zasilanych przez przekształtniki energoelektroniczne, czy choćby nowoczesnych urządzeń gospodarstwa domowego wyposażonych w zasilacze energoelektroniczne powoduje przepływ przez sieć zasilającą odkształconych, niesymetrycznych prądów oraz prądów biernych. Mają one negatywne oddziaływanie na sieć zasilającą, a przez nią na innych odbiorców energii elektrycznej. Dlatego wciąż poszukuje się nowych topologii układów energoelektronicznych, które wyeliminują lub ograniczą negatywne składowe prądów przepływających przez sieć.
 9. Stabilny system elektroenergetyczny

 10. Obecnie na całym świecie w systemach elektroenergetycznych stosowane jest stałe dociążanie istniejących już linii przesyłowych. Tym samym praca całego systemu odbywa się coraz bliżej granicy stabilności. Wynika to z prostego faktu - stabilność jest jednym z głównych czynników decydujących o niezawodnej i bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego.
 11. Czujnik do zadań specjalnych

 12. Nową metodę pomiaru odkształceń ciał stałych stosuje się szczególnie w tych badaniach, gdzie oczekuje się dużych odkształceń badanej próbki pod wpływem wysokiego ciśnienia. W takich warunkach, tradycyjne metody polegające na naklejaniu klasycznego tensometru rezystancyjnego napotykają duże trudności, zwłaszcza jeśli materiał jest porowaty, niejednorodny, nasączony cieczą lub, gdy odkształcenia przekraczają kilka procent.
 13. Model kopalni XXI wieku

 14. Kopalnie węgla kamiennego i jego wydobycie stanowią  nadal  istotny element polskiej gospodarki. Dziś jednak, na początku XXI wieku, w nowych, rynkowych uwarunkowaniach gospodarczych potrzebna jest racjonalizacja zarówno modelu i  wielkości kopalni, jak i skali wydobycia surowca
 15. Przeróbka hydrotermalna surowców wysokoglinowych

 16. Naturalnym procesem hydrotermalnym są powstające w przyrodzie na dużych głębokościach gorące wody o temperaturze rzędu 150-400oC i roztwory hydrotermalne. Do ich szczególnych właściwości należy zaliczyć także fakt, iż występują one pod dużym ciśnieniem i mają wysokie zdolności ługujące, nierozpuszczalne nawet w silnych kwasach. Bogaty jest wreszcie ich skład chemiczny warunkujący ich dużą zdolność chemiczną. Te cechy, jak i prosta technologicznie możliwość uzyskania syntetycznych odpowiedników tych roztworów wyznaczyły kierunek badań nad praktycznym wykorzystaniem procesów hydrotermalnych
 17. Wody krasowe w Sudetach

 18. Wody krasowe są wodami wodoro-węglanowo-wapniowymi o niskiej zawartości mikroelementów i bardzo dobrej jakości. Są to wody współczesne o krótkim czasie przebywania w środowisku skalnym. Unikatowość źródeł krasowych w skali Sudetów to powód do gruntownych badań, których celem jest ilościowa i jakościowa ocena zasobności wodnej


BACK