ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Przegląd EUREKA

Nr 9(21)/2002

  Spis treści:

 1. Samochodowe projektory oświetleniowe
  Projektory oświetlenia głównego oraz samochodowe lampy sygnałowe są niezbędnym elementem wyposażenia pojazdów, które stanowi o bezpieczeństwie na drogach publicznych. Przy stale rosnącym ruchu na drogach jakość oświetlenia nabiera z roku na rok coraz to większego znaczenia
 2. Akumulator najnowszej generacji
  Wiek XIX był wiekiem pary, wiek XX wiekiem elektryczności, natomiast wiek XXI będzie z pewnością wiekiem społeczeństwa informacyjnego. Urządzenia takie jak telefony komórkowe, przenośne systemy nawigacji satelitarnej (GPS) przyczyniają się nie tylko  do wzrostu dobrobytu, ale i bezpieczeństwa ludzi. Jednak rozwój tych urządzeń możliwy jest dzięki nowoczesnym wysokoenergetycznym źródłom zasilania - akumulatorom o dużej pojemności i cykliczności, oraz małej masie i niewielkiej objętości
 3. Obserwator prędkości
  Problemem odtwarzania małej prędkości kątowej wirnika silnika asynchronicznego, zajmuje się wiele zespołów naukowych na całym świecie. Stosowane są m.in. metody polegające na pomiarze prądów i napięć fazowych, odtwarzaniu na ich podstawie wektora strumienia wirnika i wyliczeniu prędkości kątowej wirnika w zależności od  stanu ustalonego lub za pomocą dodatkowych członów dynamicznych. Jednak ostatnio opracowane rozwiązanie stanowi nową jakość w technice układów napędowych z silnikiem asynchronicznym
 4. System oceny jakości energii elektrycznej
  Opracowanie metodyki i "specjalizowanego" instrumentarium pomiarowego do oceny jakości energii elektrycznej jest szczególnie istotne w autonomicznych systemach elektroenergetycznych. Systemy tego rodzaju znajdują się m.in. w szpitalach, bankach, samolotach, czy na statkach morskich
 5. Ujarzmione wybuchy
  Mieszaniny pyłowo-gazowe towarzyszą wielu procesom technologicznym w szeregu gałęziach przemysłu, m.in. chemicznego, spożywczego, tekstylnego, oraz w górnictwie i energetyce. Stwarzają one bardzo duże zagrożenie wybuchowe. Wynika to z faktu, że pyły organiczne posiadają stosunkowo duże ciepło spalania oraz znaczną powierzchnię właściwą, co jest przyczyną ich wysokiej reakcyjności przy spalaniu w mieszaninach z powietrzem
 6. Poprawa jakości energii elektrycznej
  Energia elektryczna powinna być dostarczana odbiorcom w sposób niezawodny i efektywny, z zachowaniem odpowiednich parametrów napięcia zasilającego. Jednak w praktyce coraz częściej obserwowane są zakłócenia w pracy urządzeń wynikające z pogorszenia jakości energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych, mogące powodować znaczne straty techniczne i ekonomiczne u odbiorców
 7. "Czuprynki" wymieniają ciepło
  "Czuprynki" czyli metalowe, włókniste struktury kapilarno-porowate służą do wymiany ciepła. Niestety, stan ten jest niestabilny, czego główną przyczyną jest tzw. histereza wrzenia. Tymczasem w chłodzeniu wymaga się stabilnego wrzenia, czyli jednoznacznej temperatury, zarówno przy wzroście, jak i zmniejszaniu się wymiany strumienia ciepła
 8. Regulowane źródło napięcia referencyjnego
  Źródło napięcia referencyjnego, inaczej źródło wzorcowego napięcia odniesienia, to integralny element większości obecnie wykorzystywanych w miernictwie przyrządów pomiarowych. Obecny stan wiedzy pozwala na zbudowanie jednomiarowego wzorcowego źródła napięcia stałego, ale wymaga to zastosowania dodatkowego modułu dzielącego jednomiarową wartość wzorca napięcia stałego, co z kolei znacznie pogarsza parametry całego układu. Tak więc Przedmiotem pracy było opracowanie, zbudowanie i zbadanie regulowanego źródła napięcia odniesienia, które może pełnić rolę wielowymiarowego wzorca w pomiarach precyzyjnych
 9. Roślinny termometr
  Pomiary zmian temperatury w komórkach i tkankach wykorzystywane są do badania fizjologii roślin. W warunkach zanieczyszczenia środowiska np. metalami ciężkimi, podczas przemarzania roślin lub w zbyt wysokim nasłonecznieniu dochodzi do zaburzeń produkcji energii chemicznej w komórkach i w rezultacie część tej energii jest tracona w postaci ciepła
 10. Migracja zanieczyszczeń w strefie aeracji zbiorników porowo-szczelinowych
  Określenie warunków migracji zanieczyszczeń przez przypowierzchniową strefę pokryw zwietrzelinowych granitu masywu Karkonoszy, stanowiło przedmiot badań. Występowanie  nasilającego się ruchu turystycznego w obszarze jednego z głównych zbiorników wód podziemnych Polski, ma istotne znaczenie w związku z powiększającym się deficytem wody pitnej. Stąd potrzeba podjęcia działań mających na celu ochronę omawianego zbiornika poprzez określenie warunków migracji zanieczyszczeń, jest ze wszech miar uzasadniona
BACK