ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Przegląd EUREKA

Nr 10(22)/2002

  Spis treści:

 1. Wędrówki skorupiaków

 2. Naturalne zmiany geograficznych zasięgów roślin i zwierząt zachodzą stosunkowo wolno, jednakże gwałtowny wzrost populacji ludzkiej i rozwój cywilizacji spowodowały  znaczne przyspieszenie tych zmian; można zatem powiedzieć, iż mają one dwojakie podłoże - są efektem celowego działania człowieka albo są zmianami przypadkowymi, nieprzewidywalnymi, związanymi np. z rozwojem transportu morskiego, żeglugi śródlądowej czy wymianą produktów i zasobów
 3. Markery DNA przydatne w hodowli ziemniaka

 4. Pod względem poziomu produkcji wśród roślin uprawnych ziemniak zajmuje czwarte miejsce na świecie. Jednak choroby zagrażające ziemniakowi w trakcie wegetacji, jak i podczas przechowywania powodują w skali globu ponad 25 procentowe straty w plonach, czyli około 400 milionów ton rocznie. W tej sytuacji zasadność prowadzenia prac badawczych i hodowlanych nad uzyskaniem odmian odpornych na różnego rodzaju choroby jest w pełni uzasadniona
 5. Pole magnetyczne-wskazane

 6. Przedmiotem zainteresowania nauk rolniczych, obok czynników plonotwórczych, stają się obecnie czynniki proekologiczne takie jak: promieniowanie jonizujące, laserowe i ultrafioletowe oraz pole elektryczne i magnetyczne. Spośród nich najmniej kłopotliwą i kosztowną, a jednocześnie nieszkodliwą dla środowiska wydaje się metoda biostymulacji polem magnetycznym
 7. Atrakcyjne nasiona amarantusa

 8. W ostatnich latach daje się zauważyć  wzrost zainteresowania nasionami amarantusa - inaczej szarłatu. Jego powód jest dwojaki - atrakcyjny skład chemiczny oraz hipocholesterolemiczne działanie u zwierząt, jak i ludzi
 9. "Głębokie spulchnianie-płytkie odwracanie", ekologiczna uprawa gleby

 10. Dominująca wciąż orka jest niezastąpiona w walce z zachwaszczeniem i samosiewami oraz pozwala na uproszczenie płodozmianów, ale powoduje nadmierne mieszanie poszczególnych warstw gleby i zmianę warunków życia znajdujących się w nich mikroorganizmów glebowych. Dlatego opracowany został model nowego urządzenia do dwuwarstwowej uprawy gleby wg zasady: "głębokie spulchnianie - płytkie odwracanie"
 11. Salmonella u drobiu

 12. Zwalczanie salmonelloz  jest trudne. Wynika to zarówno z nie do końca poznanego zjawiska patogenezy choroby, jak i braku jednej uniwersalnej szczepionki dającej odporność przeciwko szerokiemu spektrum serotypów Salmonella. Pierwszoplanową rolę w zakażeniach u drobiu, a następnie za jego pośrednictwem u ludzi odgrywa Salmonella Enteritidis
 13. Bieszczady ogniskiem aswortiozy

 14. Bieszczady stanowią niezwykle interesujący biotop z punktu widzenia inwazjologii weterynaryjnej. W ciągu całych dziesięcioleci tereny te były i są miejscem wypasu owiec i bydła. Jednocześnie lasy bieszczadzkie zasiedlone są jeleniami i sarnami, a także łosiami. Ostatnim zwierzęciem należącym do bieszczadzkiego biotopu są żubry, które introdukowano na ten teren w latach 60-tych
 15. Przetwarzanie azbestu

 16. W większości państw produkcja wyrobów z azbestu takich jak materiały budowlane, materiały cierne, uszczelki, itp. jest zabroniona. Stare materiały, jak włóknina izolacyjna, są bardzo niebezpieczne - rozpadają się w rękach i pylą. Z tego powodu muszą być odpowiednio składowane lub przerabiane
 17. Konwekcyjna wymiana ciepła

 18. Konwekcją nazywamy  unoszenie ciepła przez przemieszczające się masy cieczy i gazu. Może być swobodna, gdy ruch wywołany jest jedynie różnicą temperatur, albo wymuszona, kiedy ruch wywołany jest za pomocą pompy albo wentylatora. Poznanie mechanizmów występowania powyższych czynników oraz ich wzajemnej zależności jest niezwykle ważne w procesie projektowania, konstrukcji i optymalizacji geometrii wymienników ciepła
 19. Nowe techniki mechanicznego urabiania skał

 20. Opracowanie podstaw dla nowych sposobów mechanicznego urabiania skał zwięzłych za pomocą narzędzi nożowych lub dyskowych pozwoli na całkowitą eliminację znanej powszechnie metody strzelniczej z użyciem materiałów wybuchowych
BACK