ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Przegląd EUREKA

Nr 11(23)/2002

  Spis treści:

 1. Polskie prawo karne gospodarcze-praktyka i standardy Unii Europejskiej

 2. Realizowany w latach 1999-2001  projekt badawczy, objął swoim zakresem znaczną część kodeksowych i pozakodeksowych przepisów zaliczanych do dziedziny prawa karnego gospodarczego (prawo bankowe, prawo handlowe, prawo podatkowe, prawo papierów wartościowych, nieuczciwa konkurencja, działalność gospodarcza), poddając analizie funkcjonowanie poszczególnych przepisów w praktyce
 3. Teoria podziału władzy

 4. Do podstawowych zasad ustroju politycznego demokratycznego państwa prawa należy zasada podziału władzy państwowej. Prześledzenie genezy tej teorii, jej ewolucji to przedsięwzięcie nader interesujące, nie tylko z naukowego punktu widzenia, ale i współczesnej praktyki konstytucyjnej
 5. Sprawna Poczta Polska

 6. W zarządzaniu polskimi podmiotami gospodarczymi nie jest jeszcze wystarczająco doceniana rola sprawnej polityki marketingowej. Dotyczy to również przedsiębiorstwa "Poczta Polska". Wydaje się, że brak skutecznych i praktycznych aplikacji, zwłaszcza w zakresie dystrybucji i promocji sprawia, że tradycyjna organizacja procesu świadczenia usług pocztowych jest źródłem znacznych kosztów, a w przyszłości, stopniowej utraty zajmowanej pozycji rynkowej
 7. Skuteczne systemy zarządzania jakością

 8. W związku z realną perspektywą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz już dziś dokonującą się globalizacją gospodarki, polskie przedsiębiorstwa, chcąc skutecznie konkurować na otwartym rynku, będą musiały zbudować własne i skuteczne systemy kompleksowego zarządzania jakością
 9. Zbliżyć się do Unii

 10. Badania porównawcze rozwiązań organizacyjnych i regulacji prawnych stosowanych w Unii Europejskiej i w Polsce stanowią ważny element przygotowań naszego kraju do członkostwa w tej międzynarodowej organizacji
 11. Controlling-narzędzie sterowania wynikami finansowymi

 12. Wiele polskich przedsiębiorstw ma kłopoty z utrzymaniem równowagi finansowej, co pogarsza efektywność zarządzania. Powstaje więc potrzeba systemowego podejścia do rozwiązywania tych problemów.  Takim systemowym narzędziem sterowania  wynikami finansowymi przedsiębiorstw jest controlling
 13. Religia i Polskość na Zaolziu

 14. Poszukiwanie związków pomiędzy życiem religijnym a tożsamością narodową i kulturową  takich grup, jak mniejszość narodowa - na przykładzie polskiej społeczności mieszkającej na Zaolziu w Republice Czeskiej -  stanowi głos w dyskusji na temat przemian funkcji społeczno-kulturowych religii, jej zanikającej obecności w życiu publicznym, schronieniu się w sferze prywatności, a z drugiej strony ciągłej obecności Kościoła tam, gdzie rodzą się i wymagają pilnego rozwiązania trudne problemy społeczne
 15. Z atlasem-ryzyko mniejsze

 16. "Atlas klimatycznego ryzyka uprawy roślin w Polsce" został wydany jako swoisty przewodnik ułatwiający wszystkim zainteresowanym ocenę wielkości strat w rolnictwie powodowanych przez niekorzystne i ekstremalne czynniki agroklimatyczne. Jest to kompendium wiedzy oparte na wynikach pomiarów pochodzących m.in. ze stacji meteorologicznych i rolniczych stacji doświadczalnych
 17. Agroekologiczne i energetyczne aspekty uprawy zbóż

 18. Efektem intensyfikacji, postępującej specjalizacji oraz stosowania uproszczeń w produkcji roślinnej jest zwiększenie jej wydajności. Niestety, przy okazji tych procesów ma miejsce coraz silniejsza presja na środowisko, aż do symptomów jego degradacji. W tej sytuacji istotnym jest określenie przyrodniczo-gospodarczych skutków wprowadzania proekologicznych i energooszczędnych technologii uprawy zbóż
 19. Feromony i naczynia krwionośne twarzy

 20. Wśród różnych systemów przekazu informacji w świecie zwierzęcym, a szczególnie wśród sposobów wzajemnej komunikacji między osobnikami tego samego gatunku, na czoło wysuwa się zdolność generowania i odbioru dźwięków (włącznie z ultradźwiękami) oraz chemicznych lotnych, związków zapachowych - feromonów, odbieranych przez narząd węchu. W ostatnich dziesięcioleciach wykazano u wielu gatunków zwierząt, że feromony wydzielane z moczem, kałem, śliną i potem oraz przez niektóre gruczoły skórne odgrywają głównie rolę sygnalizacyjną i uczestniczą w kontroli zachowania się zwierząt. Są to feromony sygnalizujące. Niektóre jednak feromony, nazywane inicjującymi, wpływają na regulację hormonalną, szczególnie na hormonalną regulację rozrodu. Mechanizm ich działania nie jest poznany
 21. Rola prolaktyny w wydzielaniu hormonów przez nadnercza świni

 22. Prolaktyna wraz z hormonem wzrostu i laktogenem łożyskowym tworzą rodzinę hormonów powstałą w wyniku duplikacji jednego genu - przodka. Wspólne pochodzenie i podobieństwo budowy tych białek spowodowało, że dopiero w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku wyizolowano i oczyszczono preparaty ludzkiej prolaktyny wolnej od hormonu wzrostu. Początkowo prolaktynie przypisywano wyłącznie rolę w procesach związanych z laktacją, lecz okazało się, że wpływa także na gospodarkę wodno-mineralną, metabolizm, rozród i zachowania godowe, procesy odpornościowe i reakcje stresowe u ludzi i zwierząt
 23. Biotechnika rozrodu

 24. Rozwój biotechniki rozrodu sprawił, że hodowcy w coraz szerszym zakresie ingerują w reprodukcję zwierząt. Klasycznymi już metodami są: inseminacja, konserwacja nasienia w niskich temperaturach i przenoszenie zarodków. Jednak w ostatnich latach dużo uwagi poświęca się zapłodnieniu pozaustrojowemu tzw. in vitro
 25. Mutacje w promotorach genów białek mleka

 26. Ekspresja genów to proces syntezy białek przez te geny kodowanych. Proces ten składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest transkrypcja, czyli "przepisanie" sekwencji DNA na cząsteczkę pomocniczą, zwaną mRNA. Następnie to mRNA służy do syntezy właściwego białka, w procesie zwanym translacją, kiedy to informacja genetyczna z mRNA "tłumaczona" jest na poszczególne aminokwasy budujące białko
 27. Eksploatacja dorsza wschodnio-bałtyckiego

 28. Biomasa stada dorszy wschodnio-bałtyckich obniża się od połowy lat 80 i ostatnio wynosi zaledwie kilkanaście procent wartości z początku tamtych lat. Między innymi jedną przyczyn takiego stanu rzeczy jest niska urodzajność pokoleń spowodowana brakiem silniejszych wlewów wody oceanicznej do Bałtyku. W takiej sytuacji słusznym wydaje się ciągłe analizowanie danych takich jak wielkość połowów i rozkład wieku w połowach, służących do oceny i zarządzania wciąż ubożejącymi zasobami ryb
 29. Rak pręgowaty  w wodach niziny mazowieckiej

 30. Rak pręgowaty  nie należy do rodzimej fauny naszego kraju. Ojczyzną tego gatunku jest Ameryka Północna. Do Europy został introdukowany w 1890 r. Celem tej akcji miało być zastąpienie nim raka rzecznego wyniszczonego w Europie przez chorobę grzybiczą zwaną dżumą raczą. Introdukcja ta dała nadspodziewane rezultaty. Rak pręgowaty zaaklimatyzował się bardzo  łatwo i szybko zaczął rozprzestrzeniać się na terenie Europy, w tym również i Polski. Do wód Polski Centralnej dotarł  z zachodu i północy kraju. Na Nizinie Mazowieckiej został stwierdzony po raz pierwszy  na początku lat sześćdziesiątych, ale tylko na zachodnim jej skraju.
 31. Soczewica pod mikroskopem

 32. Soczewica jest jedną z najstarszych wysokobiałkowych roślin uprawnych. W żywieniu człowieka posiada natomiast wyjątkowe walory dietetyczne, bowiem jej nasiona zwierają wysoko strawne białko i błonnik, makro- i mikroelementy, wiele witamin i tłuszcz. Oprócz tego, zielonka z tej rośliny charakteryzuje się wysoką wartością paszową
 33. Minimalizacja strat nasion

 34. Celem uprawy roślin jest uzyskanie możliwie dużego ilościowo i o wysokiej jakości plonu nasion, owoców i innych produktów. Celem każdej uprawy jest także jej zebranie w możliwie największym wymiarze. Niestety w realizacji tego ostatniego zadania napotyka się szereg trudności, gdyż zazwyczaj nie udaje się zebrać plonu w całości
 35. Wiejski rynek pracy w Polsce

 36. W polskiej myśli ekonomicznej wyraźnie odczuwa się brak podejścia systemowego, obejmującego wszystkie elementy wiejskiego  rynku pracy w wielorakich układach strukturalnych i wzajemnych uwarunkowaniach. Tymczasem jedynie takie podejście umożliwia określenie charakteru, kierunków ewolucji i prawidłowości funkcjonowania  badanego rynku, a także dostarcza wiele przesłanek do podejmowania racjonalnych decyzji przez wszystkich jego uczestników reprezentujących popyt i podaż  na pracę. W świetle bliskiej perspektywy integracji  gospodarki  polskiej z Unią Europejską istotna jest także kwestia, czy i na ile procesy cechujące wiejski rynek pracy w Polsce są zbieżne z tendencjami obserwowanymi na unijnym rynku pracy. Poszukiwanie odpowiedzi  na ten temat, wymaga systemowego podejścia...
 37. Wieś - obszar problemowy

 38. Ostatnio dużo uwagi poświęca się wsi i jej problemom. Z naukowego punktu widzenia zagadnienie to powinno być rozpatrywane, a następnie rozwiązywane w oparciu o właściwą identyfikację obszarów wiejskich - gmin, w których występuje kumulacja tzw. barier rozwojowych
 39. Analiza sygnałów Elektrycznych

 40. Liberalizacja europejskiego rynku energetycznego wzmaga konkurencję, co spowoduje obniżenie kosztów energii elektrycznej. Stąd też wzrost wymagań jakościowych jest oczyswisty,  zaś  jakość napięcia w tej sytuacji ma szczególne znaczenie dla zakładów energetycznych, odbiorców energii elektrycznej, a także producentów urządzeń elektrycznych i elektronicznych


BACK