ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Przegląd EUREKA

Nr 12(24)/2002

  Spis treści:

 1. Pomoc regionalna w Unii Europejskiej

 2. Celem obecnej polityki regionalnej Unii Europejskiej jest eliminowanie dysproporcji w rozwoju krajów i regionów poprzez promocje ich konkurencyjności. Ów trend jest szczególnie ważny w kontekście pogłębiających się różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym poszczególnych obszarów Wspólnoty
 3. Model regresji w badaniach konsumenckich

 4. Badania reklamy o charakterze  jakościowym  oraz ilościowym   oparte zostały na metodologicznych podstawach planowania eksperymentów optymalnych w warunkach małych oraz dużych statystycznie prób.  Modele weryfikowano z pozytywnymi rezultatami w badaniach jakościowych, których celem było m.in.  prognozowanie skuteczności reklam, przy uwzględnieniu zmiennych ekonomicznych i psychologicznych, mierzonych na różnych skalach pomiarowych.
 5. System międzyamerykański

 6. Pod pojęciem "system międzyamerykański" kryje się kilka płaszczyzn. Wiesław Dobrzycki, autor publikacji, która ukazała się pod tym samym tytułem, rozumie go jako zbiór historycznie ukształtowanych zasad w stosunkach między państwami amerykańskimi; jako strukturę instytucjonalną wokół Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) oraz płaszczyznę uzgadniania i realizowania wspólnych celów państw zachodniej półkuli.
 7. Peptydy opioidowe w funkcjach przysadki mózgowej

 8. Opioidy to produkowane przez komórki polipeptydy, do których należą m.in. endorfina, enkefalina i dynorfina. Występują one w centralnym systemie nerwowym, przysadce mózgowej, przewodzie pokarmowym, w nerwach autonomicznych, rdzeniu nadnerczy, trzustce, komórkach śluzówki żołądka, wątrobie, sercu, płucach, oraz osoczu krwi.
  Rola fizjologiczna peptydów opioidowych nie jest jeszcze w pełni wyjaśniona, choć wiadomo, że działają przeciwbólowo. Można je znaleźć w regionach mózgu odpowiedzialnych za przewodzenie bólu, oddychanie, aktywność motoryczną czy kontrolowanie nastrojów. Peptydy opioidowe pochodzące z nadnerczy mogą współdziałać z innymi hormonami w skomplikowanym mechanizmie regulacji odpowiedzi stresowych organizmu. Istnieje wiele dowodów na to, że peptydy opioidowe odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu uwalniania hormonów z przysadki mózgowej zwierząt kręgowych, w tym także człowieka. Chodzi tu głównie o hormony gonadotropowe, regulujące dojrzewanie płciowe i rozród zwierząt
 9. Produkcja twarogów z zapewnieniem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

 10. Twaróg - ser twarogowy jest produktem charakterystycznym na polskim rynku żywnościowym i można go traktować jako produkt regionalny, nie poddawany końcowej obróbce termicznej a tym samym  o krótkiej trwałości. Takie założenie, wymaga dokładnego przeanalizowania procesu produkcyjnego szczególnie gdy produkcja ma spełniać wymagania systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności HACCP
 11. Obecność toksyn w surowicy świń karmionych paszami skażonymi zearalenonem

 12. Mikotoskyny są trującymi dla zwierząt i ludzi związkami produkowanymi przez grzyby, głównie pleśnie z rodzaju Aspergillus, Penicillium, czy Fusarium. Toksyny te mogą być przyczyną ostrych i przewlekłych chorób, mają także działanie mutagenne, rakotwórcze oraz estrogenne (powodują zwiększenie produkcji estrogenów). Mikotoksyny mogą znajdować się w paszach zwierząt hodowlanych przechowywanych w warunkach wysokiej wilgotności. Jedną z najgroźniejszych rakotwórczych mikotoksyn jest alfatoksyna produkowana przez pleśnie z rodziaju Aspergillus. Przykładem mikotoksyny estrogennej jest natomiast zearalenon, produkowany przez grzyb Fusarium graminearum
 13. Poziom deoksyniwalenolu w surowicy krwi świń

 14. Deoxynivalenol jest mikotoksyną w naszych warunkach klimatycznych wytwarzaną głównie przez grzyby należące do rodziny Fusarium: graminearum i culmorum. Kolonie tych grzybów niemal zawsze towarzyszą uprawie kukurydzy, pszenicy, jęczmienia oraz ryżu
 15. Geometryczne i materiałowe warunki trwałości rurociągów energetycznych

 16. Rurociągi poddane równoczesnym oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym, pomimo swojej prostej struktury geometrycznej i względnie ustalonych warunków użytkowania są w dalszym ciągu urządzeniami, dla których wiele procesów odpowiedzialnych za degradację ich właściwości eksploatacyjnych nie opisano . Obiekty te, które w warunkach polskiej energetyki i przemysłu chemicznego powstawały w większości przypadków kilkadziesiąt lat temu, wymagają więc ponownej oceny. Możliwość oceny w dzisiejszych czasach jest łatwiejsza dzięki rozwojowi elektroniki oraz technik modelowania komputerowego. Równolegle z postępem w wymienionych dziedzinach dokonuje się rozwój nowych technologii opartych na podstawach nauki o materiałach. Powstają nowe urządzenia badawcze, za pomocą których można symulować procesy eksploatacji
 17. Dyspersyjne materiały elektrodowe w otrzymywaniu wodoru

 18. Przewidywany wzrost zapotrzebowania na energię o 40-50%, wzrost emisji CO2 o 50-60% są przyczyną ciągłego poszukiwania nowych, skutecznych, tanich i ekologicznych sposobów wytwarzania energii. Nieograniczone źródło energii może stanowić wodór, który zastosowany jako paliwo ma najwyższą wartość energii spalania z jednostki masy, zapewnia o 60% sprawniejsze spalanie niż inne paliwa, jest łatwiejszy w magazynowaniu i tańszy w transporcie niż energia elektryczna. Produktem spalania wodoru jest czysta woda, a więc zastosowanie wodoru jako paliwa nie powoduje niszczenia środowiska naturalnego. Wodór jest  stosowany przez niektóre firmy do silników samochodowych (100 l zbiornik ciekłego wodoru = 350 l benzyny) czy jako źródło elektryczności i wody dla astronautów (NASA, Hydrogen Energy Center)
 19. Oddziaływanie wodoru na strukturę i właściwości stali

 20. Zjawisko kruchości wodorowej jest jednym z częstych mechanizmów degradacji materiałów. Mimo, iż zagadnienie to jest przedmiotem intensywnych badań od ponad 100 lat w wielu światowych i krajowych ośrodkach, to problemy oddziaływania wodoru na stal ciągle nie są rozwiązane w sposób kompletny, i to zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. Dotyczy to szczególnie mechanizmu pękania oraz zjawisk mikrostrukturalnych temu towarzyszących
 21. Struktury nanokrystaliczne

 22. W ostatnich latach obserwuje się wyraźne zainteresowanie materiałami nanostrukturalnymi, tzn. takimi, których struktura kształtowana jest w skali nanometrycznej (1/1000.000.000 m ). Są to przede wszystkim nowe materiały magnetycznie miękkie charakteryzujące się korzystnym połączeniem takich własności jak duża indukcja nasycenia, duża przenikalność magnetyczna, małe natężenie pola magnetyczne potrzebne do rozmagnesowania (koercja) , prawie zerowa magnetostrykcja oraz małe straty z pętli histerezy. Badane stopy Fe-Hf-B należą do tej grupy materiałowej, określanej mianem NANOPERM
 23. Mikrostruktura krzemu wygrzanego w wysokich ciśnieniach

 24. Metodą Czochralskiego produkuje się w skali światowej ponad 90% krzemu, zużywanego do wytwarzania układów scalonych. Z uwagi na specyfikę owej metody uzyskiwany krzem zawsze zawiera domieszkę tlenu w położeniu międzywęzłowym, który ulega przemianom w czasie wytwarzania układów scalonych
 25. Napięcie powierzchniowe ciekłych stopów miedzi

 26. Napięcie powierzchniowe ciekłych metali i stopów jest jednym z parametrów decydujących o przebiegu procesów metalurgicznych z udziałem fazy ciekłej. Jego znajomość konieczna jest do pełniejszego poznania zjawisk zachodzących na powierzchni międzyfazowej, a także może okazać się przydatna przy udoskonalaniu stosowanych technologii otrzymywania i rafinacji metali. Ze względu na trudności eksperymentalne w wysokich temperaturach stan wiedzy w tej dziedzinie jest w dalszym ciągu dość ograniczony
 27. Równowaga międzyfazowa metal-żużel

 28. Kobalt jest metalem uznawanym za materiał strategiczny, dla jego licznych zastosowań w najważniejszych dziedzinach gospodarki jako składnik stopów i związków chemicznych: w przemyśle spożywczym, zbrojeniowym, chemicznym, a przede wszystkim w najbardziej za-awansowanych technicznie dziedzinach gospodarki, takich jak przemysł lotniczy i kosmiczny.Metal ten towarzyszy niektórym rudom miedzi, i podczas ich metalurgicznej przeróbki przechodzi częściowo do produktów odpadowych
 29. Kompozyty w technologii chłodnic laserowych

 30. Lasery półprzewodnikowe stanowią niezastąpione źródło promieniowania spójnego, których energia jest wykorzystywana np. do pompowania laserów na ciele stałym lub też służą jako źródła sygnałów optycznych np. w telekomunikacji światłowodowej. Niezależnie jednak od zastosowania, dąży się do tego, aby osiągnąć w tego rodzaju przyrządach możliwie największą sprawność energetyczną, czyli obniżyć straty dostarczanej do nich energii elektrycznej
 31. Czujniki ciśnienia

 32. Termin "czujnik" oznacza element, który zamienia wejściowy sygnał nieelektryczny (fizyczny lub chemiczny) na wyjściowy sygnał elektryczny. Czujniki pomiarowe są więc motorem napędowym dla rozwoju olbrzymiej gamy aparatury pomiarowej, bloków kontrolnych, automatyki i robotyki. Szczególną grupą czujników, znajdującą szerokie zastosowanie ze względu na pełniona funkcję, są czujniki ciśnienia
 33. Nowa metoda zgrzewania blach

 34. Zgrzewanie punktowe blach ocynkowanych z powłokami o stosunkowo dużej tolerancji grubości i złożonej budowie strukturalnej stanowi trudny problem techniczny. Innymi słowy nie mogło być szeroko stosowane w nowoczesnej praktyce przemysłowej z uwagi na przeszkody wynikające z istoty samego procesu zgrzewania - tj. niskiej trwałości elektrod, nieustabilizowanej jakości zgrzein w seryjnej produkcji, a także ze względu na obniżoną odporność korozyjną wyrobów w miejscu zgrzania
 35. Pyły i popioły lotne w produkcji ceramiki

 36. Wykorzystanie pyłów i popiołów lotnych - pochodzących z elektrociepłowni  opalanych węglem - do produkcji zaawansowanej azotkowej ceramiki inżynieryjnej  może stać się przełomem w tego rodzaju pracach w Polsce. Dotychczas produkowana na świecie ( w Polsce nie uruchomiono takiej linii produkcyjnej) ceramika azotkowa i sialonowa jest bardzo droga, gdyż wymaga stosowania drogich materiałów wyjściowych  o dużej czystości (np. tlenki lantanowców) a następnie skomplikowanej przeróbki termicznej
 37. Nanomateriały

 38. Powszechnie wiadomo, że krystaliczne ciała stałe, charakteryzujące się wymiarami ziaren w zakresie nanometrowym, wykazują unikatowe właściwości w porównaniu z formami mikrometrowymi. Na przykład dla nanoziaren półprzewodnika o promieniach mniejszych od tzw. promienia Bohra, istnieje zależność wielkości pasma wzbronionego od ich rozmiaru, a tym samym możliwość sterowania szerokością pasma już na etapie syntezy. Również i inne cechy nanomateriałów wykazują  zależności tego typu
 39. Stan termiczny gruntu - źródłem ciepła pompy grzejnej

 40. Racjonalne wykorzystanie ograniczonych zasobów paliw naturalnych, ochrona środowiska oraz postulat zrównoważonego rozwoju - z jednej strony, a stały wzrost zapotrzebowania na nośniki  energii sprawiają, że bardzo istotne znaczenie mają przedsięwzięcia prowadzące do ograniczania zużycia paliw kopalnych. Jednym z potencjalnie efektywnych sposobów spełnienia tego warunku jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - głównie energii promieniowania słonecznego. Z energii tej można korzystać m.in. stosując pompy grzejne-pobierające ciepło z otoczenia (zwłaszcza gruntu), przy wykorzystaniu wymienników ciepła
BACK