ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Przegląd EUREKA

Nr 1(25)/2003

Spis treści:

 1. Wojsko Polskie a kryzys czechosłowacki 1938 -1939

 2. Przedmiotem pracy doktorskiej Marka Piotra Deszczyńskiego jest prezentacja militarnego zaangażowania Polski w kryzys międzynarodowy, który na rok przed wybuchem II wojny światowej wstrząsnął Europą. Temu aspektowi powikłanych i brzemiennych w skutki wydarzeń 1938 r. brakowało dotąd gruntownej analizy. Podstawę źródłową rozprawy stanowią archiwalia polskie i czeskie, dokumenty ogłoszone drukiem oraz wspomnienia, prasa i publicystyka
 3. Strategie produktu firm fonograficznych

 4. Głównym celem pracy doktorskiej dr Tomasza Smolenia pt. "Strategie produktu firm fonograficznych" była identyfikacja strategii produktu, realizowanej przez przedsiębiorstwa oferujące w Polsce wydawnictwa fonograficzne oraz wyjaśnienie czynników kształtujących te strategie wraz z  przesłankami ich zmian
 5. Kształcenie zawodowe a potrzeby rynku pracy

 6. Rynek pracy ujawnia dużą niezgodność oczekiwań pracodawców z rzeczywistymi kwalifikacjami  absolwentów szkół zawodowych. Ogromne trudności w znalezieniu pracy mają nawet studenci poszukiwanych specjalności, kończący renomowane uczelnie. Gdy nawet solidne wykształcenie wyższe nie daje już gwarancji pracy, to ulepszenie kształcenia zawodowego i jego dostosowywanie do potrzeb rynku pracy stało się wielkim społecznym wyzwaniem
 7. Najliczniejsze w rodzinie traw

 8. "Bromus" (stokłosa) od lat stanowi obiekt dużego zainteresowania systematyków, ewolucjonistów i praktyków. Jego historia sięga kilkunastu milionów lat wstecz i wiąże się z dramatycznymi okresami zmian klimatycznych. Doprowadziło to jednak do tego, że "Bromus" stał się odporny zarówno na mróz, jak i na suszę
 9. Jak biegają konie

 10. Odziedziczalność predyspozycji wyścigowych, kształtująca się na poziomie niskim, a najwyżej średnim przyczyniła się do zwrócenia szczególnej uwagi na trening koni oraz ich wydolność fizyczną, podczas przygotowania ich do prób dzielności na torach wyścigowych
 11. Elektrochemiczny czujnik dwutlenku węgla

 12. Główną przyczyną postępującej degradacji środowiska naturalnego są produkty gazowe powstające w procesie spalania paliw stałych, ciekłych oraz gazowych. Całkowita masa powstających gazów przekracza masę zużytych paliw, a szybkość wzrostu stężenia tych gazów w atmosferze przewyższa szybkość naturalnych procesów ich eliminacji. Pociąga to za sobą szereg niepożądanych efektów takich jak kwaśne deszcze, efekt cieplarniany czy też niszczenie ochronnej warstwy ozonowej w stratosferze.
  Jednym ze sposobów zapobiegania tym zjawiskom może być monitoring, służący do wykrywania oraz oznaczania zawartości  gazów w bezpośredniej bliskości źródeł emisji, co pozwala na sterowanie procesami spalania, i w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia emisji  szkodliwych substancji. Cel ten będzie możliwy do osiągnięcia, gdy opracowana zostanie technologia produkcji tanich, niezawodnych i prostych w obsłudze czujników (sensorów).
 13. Turbulencje, ciepło i recyrkulacja

 14. Praktycznie wszystkie zjawiska związane z ruchem cieczy i płynów obserwowane w otaczającej nas przyrodzie oraz w procesach technologicznych należą do grupy przepływów turbulentnych. Dlatego od lat są przedmiotem intensywnych badań naukowych. Jednak tym razem uwagę skoncentrowano na transporcie turbulentnych strumieni ciepła w obszarze recyrkulacji
 15. Kształtowanie tworzywa

 16. Zazwyczaj przed każdym projektem badawczym stawia się dwa wymogi - poznawczy i aplikacyjny. Podobnie było w pracach związanych z opracowaniem nowego tworzywa na bazie czystego magnezu oraz jego odlewniczych stopów
 17. Ciśnienie gazu w formatowaniu superplastycznym mosiądzu

 18. Zapowiada się, że stopy aluminium stosowane w produkcji blach do samolotów i samochodów będzie można otrzymywać jeszcze szybciej niż dotychczas. A to dzięki zastosowaniu nowej technologii rozdrobnienia ziarna dwufazowych mosiądzów alfa + beta do formatowania superplastycznego
 19. Wysokoreakcyjny koks opałowy

 20. Węgiel kamienny spalany w Polsce w znacznych ilościach, w dodatku bez możliwości oczyszczania spalin, jest źródłem wielu niebezpiecznych zanieczyszczeń, które w formie niskiej emisji oddziałują bezpośrednio na otoczenie. Jednym ze sposobów ograniczenia tego niekorzystnego zjawiska jest zastąpienie węgla paliwem bezdymnym
 21. Odporność korozyjna staliwa chromowo-niklowego

 22. Elektrochemiczne i korozyjne badania metali i stopów jednoznacznie dowodzą, że molibden jest składnikiem stopowym, który podnosi odporność stopów na korozję w środowiskach zarówno wodnych jak i bezwodnych
 23. Pole elektryczne w warstwie wierzchniej metali

 24. Pole elektryczne oddziałuje na procesy fizykochemiczne w warstwie wierzchniej i ma wpływ na własności metali. Odgrywa ono znaczącą rolę szczególnie w tych zjawiskach, które dają przyczynek do efektów objętościowych. Ponadto, pole elektryczne wpływa silnie na efekt tunelowy na powierzchni oraz powoduje zmianę pracy wyjścia elektronów z metalu. Wszystkie te cechy są podstawą działania urządzeń wykorzystujących zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne, fotoprzewodnictwo oraz powstawanie napięć
 25. Utlenianie chromu

 26. Chrom jest składnikiem wielu rodzajów stopów żaroodpornych mających zastosowanie w urządzeniach pracujących w wieloskładnikowych gazach w wysokich temperaturach. Ostatnio pierwiastek ten stał się obiektem badań, których celem było wyjaśnienie mechanizmu utleniania chromu w dwutlenku siarki czego rezultatem jest zgorzelina
 27. Kompozyty - nowoczesne materiały konstrukcyjne

 28. Dynamiczny rozwój techniki wyznacza nowe kierunki w zakresie inżynierii materiałowej, stawiając inżynierom początku XXI wieku zadanie intensywnego  poszukiwania nowych materiałów konstrukcyjnych, o coraz  lepszych właściwościach. Nowoczesną a jednocześnie perspektywiczną  grupą są METALOWE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE (MMK). Wysokie właściwości MMK czynią je atrakcyjnymi zarówno pod względem poznawczym jak i aplikacyjnym
 29. Podwyższenie odporności na kruche pękanie kompozytów ceramicznych

 30. Materiały ceramiczne charakteryzuje szereg bardzo korzystnych właściwości. Są one odporne na korozję i erozję, odporne na działanie agresywnych środowisk chemicznych, a większość tych cech zachowują także w wysokich temperaturach. Z tych względów mogłyby być doskonałymi materiałami konstrukcyjnymi. Dla tych jednak aplikacji mają jedną, lecz podstawową wadę, jaką jest niska odporność na kruche pękanie. Ich niszczenie pod wpływem lokalnych obciążeń mechanicznych zachodzi w sposób katastroficzny
 31. Materiały szkliste, aktywowane pierwiastkami ziem rzadkich

 32. Nowe szkła ołowiowo-bizmutowe z wprowadzonymi kationami metali ciężkich, szczególnie kadmu i baru, pozwalają na uzyskanie krawędzi absorbcji w podczerwieni powyżej 7 ?m i wyższego współczynnika załamania powyżej 2,0. Ponadto szkła te aktywowane pierwiastkami ziem rzadkich (Nd, Eu, Dy, Ho, Er, Yb) pozwalały na otrzymanie materiałów charakteryzujących właściwością luminescencji w różnych zakresach spektralnych
 33. Topografia orientacji

 34. Jednym z ważnych zadań inżynierii materiałowej jest poszukiwanie związków pomiędzy istotnymi z technologicznego punktu widzenia właściwościami materiału polikrystalicznego (metale, ceramika) a jego mikrostrukturą. Podstawowa trudność owych analiz wynika z konieczności odpowiedniej selekcji dużej liczby informacji, jakich dostarcza nowoczesna mikroskopia elektronowa. Istotnym problemem staje się wtedy poszukiwanie takich cech mikrostruktury, które opisują możliwie najpełniej dany materiał i mają na niego decydujący wpływ. Jedną z podstaw takiego opisu są informacje, które zawiera zbiór rozmieszczenia orientacji mikroobszarów (krystalitów) w przestrzeni, czyli tzw. topografia orientacji
 35. Cząstki metali w krzemianowych szkłach alkalicznych

 36. Szkła tlenkowe typu krzemianów, fosforanów i boranów stanowią w ostatnim dwudziestoleciu przedmiot intensywnych badań ze względu na potencjalne możliwości zastosowania ich w urządzeniach optoelektronicznych. Spośród najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie należy wymienić generowanie w domieszkowanym szkle kwarcowym nieliniowych efektów optycznych i elektrooptycznych, których wielkość jest porównywalna z efektami osiąganymi w materiałach krystalicznych
 37. Metalożywiczny kompozyt chemoutwardzalny

 38. Nowy chemoutwardzalny kompozyt metalożywiczny, charakteryzuje się wysoką odpornością cieplną, dobrymi właściwościami mechanicznymi i tribologicznymi,  nadaje się do regeneracji elementów maszyn pracujących w podwyższonych temperaturach
 39. Badania krystalizacji materiałów

 40. Formowanie materiału poprzez studzenie ciekłej fazy stopionej jest ważnym elementem większości procesów technologicznych. W procesie studzenia, na skutek krystalizacji, kształtuje się struktura materiału decydująca o jego właściwościach użytkowych
BACK