ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Przegląd EUREKA

Nr 2(26)/2003

Spis treści:

 1. Nowe determinanty wzrostu gospodarczego

 2. W Polsce wzrostem gospodarczym w skali makro interesują się ekonomiści, finansiści, politycy, przedsiębiorcy, rolnicy, urzędnicy,  dziennikarze. Szacują go ośrodki statystyczne, Narodowy Bank Polski oraz ośrodki badawcze
 3. Renta emisyjna źródłem finansowania budżetu Państwa

 4. Renta emisyjna jako źródło finansowania budżetu państwa to nowe spojrzenie na temat gospodarki finansowej Narodowego Banku Polskiego oraz banków centralnych w innych krajach. Szczególną uwagę zwraca się tu na dochody budżetu z banku centralnego, związane z posiadanym monopolem na prowadzenie polityki pieniężnej i emisję pieniądza
 5. Dystrybucja a konkurencyjność

 6. Według Słownika Wyrazów Obcych słowo dystrybucja - od łacińskiego distributio - oznacza rozdzielanie, przydzielanie lub rozdawanie towarów. Jednak na przełomie XX i XXI wieku dystrybucja została również postrzegana jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw
 7. Polskie rolnictwo w obliczu globalizacji

 8. Globalizacja, czyli zwiększający się wpływ międzynarodowych czynników politycznych i międzynarodowych procesów gospodarczych stanowi czynnik wyznaczający proces przeobrażeń zachodzących również w gospodarstwach rolnych. W Polsce tego rodzaju globalizacja przyjmuje formy integracji z Unią Europejską. Odziaływujące w związku z tym procesy gospodarcze prowadzą do zmian w strukturze gospodarstw chłopskich, i co się z tym wiąże, do rozwarstwienia i dezintegracji klasy chłopskiej
 9. Bezdomność jako rodzaj wyizolowania społecznego

 10. Bezdomność to konieczność życiowa osób, które nie mają możliwości godnego zamieszkania, a jedynie szansę na tymczasowe schronienie w placówkach pomocy społecznej. Bezdomni to osoby charakteryzujące się wyizolowaniem, bezradnością, zerwanymi więzami z rodziną. To osoby, które wytworzyły mechanizm przystosowania do trwania w trudnych warunkach życia, wymuszających i narzucających trwanie w patologicznym stanie psychofizycznym
 11. Język polski wśród katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie

 12. W Kościele katolickim obrządku łacińskiego w krajach ościennych (Białoruś, Ukraina) nadal ogromną większość wiernych stanowią Polacy. Kościół ten zmienia obecnie swoje dotychczasowe oblicze kulturowe, przez wprowadzanie do liturgii i duszpasterstwa w coraz szerszym zakresie innych języków miejscowych. Jest to wynikiem przemian politycznych i narodowościowych. Ze względu na formę tych zmian, powstaje coraz bardziej widoczny problem prawa ludności polskiej do liturgii i duszpasterstwa w języku ojczystym, który jest decydującym czynnikiem w zachowaniu przez nią jej dotychczasowej tożsamości kulturowej i narodowej
 13. Obawy Polaków

 14. Stałym elementem postaw mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych były występujące z różnym nasileniem obawy przed wykupem polskiej ziemi przez Niemców lub też powrotem dawnych niemieckich  właścicieli. Niestety, postawy te podsycane są nadal przez wizyty byłych niemieckich gospodarzy u nowych polskich właścicieli, a w szczególności przez specjalne akcje wysyłania listów, w których domagają się zwrotu bądź odszkodowania za utracony majątek
 15. Przepływy międzypokoleniowe-ich demograficzne uwarunkowania

 16. Rodzina od zawsze była podstawową instytucją społeczną, w ramach której zaspokajano obok potrzeb emocjonalnych jej członków również różnorodne potrzeby materialne i opiekuńcze. W rodzinie, a przede wszystkim w rodzinnym gospodarstwie domowym, dokonywała się i dokonuje nadal wymiana zasobów materialnych i usług pomiędzy osobami skoligaconymi, przede wszystkim osobami pochodzącymi z różnych generacji (dzieci - rodzice - dziadkowie). Wspomniane  dobra i usługi przyjmują różnorodną postać (gotówka, dary rzeczowe, nieruchomości, spadki, opieka nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, pomoc w zakupach, sprzątaniu, użyczenie miejsca do zamieszkiwania, poręczenie bankowe), zaś samo przekazywanie ich nazywane jest przepływem międzypokoleniowym
 17. Metale ciężkie a własności tkanki kostnej

 18. Badania naukowe i bogate doświadczenia kliniczne dokumentują niezbicie wieloraki, szkodliwy wpływ wzrostu zawartości metali, głównie ciężkich, na organizm człowieka narażonego na przewlekłą ekspozycję środowiskową lub zawodową. Procesy degradacyjne mają szczególny przebieg w kościach, stanowiących specyficzny materiał kompozytowy. Kości stanowią również pulę wolnej wymiany metali i są uważane za ich wewnętrzne źródło w organizmie. Ze wzrostem zawartości i zmianą proporcji metali zmienia się budowa, skład fazowy i własności mechaniczne kości
 19. Oszczędne przewody stopowe
  Krajowy układ elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego napięcia podlega systematycznej modernizacji wiążącej się z wymianą wyeksploatowanych przewodów na nowe umożliwiające zwiększenie obciążalności prądowej. Największe korzyści ekonomiczne uzyskuje się przez wprowadzanie do remontowanych linii nowoczesnych przewodów stopowych w miejsce konstrukcji aluminiowo-stalowych
 20. Zdolność do pochłaniania wodoru
  Coraz powszechniej czysty wodór, a w szczególności wodór otrzymany z wodorków metali, uważany jest za ekologiczne paliwo przyszłości. Przewiduje się szerokie stosowanie wodorków niektórych metali, stopów i związków międzymetalicznych do akumulacji wodoru - jego bezpiecznego przechowywania, transportu i praktycznego wykorzystania w silnikach pojazdów  oraz do wytwarzania elektrod nowoczesnych ogniw galwanicznych lub paliwowych
 21. Geometria dyfrakcji promieniowania X kontra naprężenia własne
  Sukcesem zakończyły się badania nad opracowaniem i wdrożeniem nowej nieniszczącej metody pomiaru naprężeń własnych opartej na geometrii dyfrakcji fotonów promieniowania X przy stałym kącie padania. Metoda ta może być stosowana nawet do określenia stanu naprężeń w osłonowych płytkach promów kosmicznych
 22. Ochrona przed korozją wysokotemperaturową
  Odpowiednią ochronę antykorozyjną elementów silników wykonanych z superstopów zapewnia warstewka glinu. Niestety, jej zwiększenie nie wchodzi w grę, ponieważ wiązałoby się to z pogorszeniem ich własności mechanicznych. Z tego względu do ochrony tego typu elementów stosuje się specjalne pokrycie McrA1Y, zwane BC (bond coat), których skład i odpowiednia morfologia zapewniają, że w trakcie pracy w wysokiej temperaturze wytwarza się na powierzchni dobrze przylegająca warstwa tlenku glinu
 23. Podwyższanie odporności na erozję i zmęczenie cieplne materiałów
  Intensywny rozwój nauki i techniki oraz dążenie do minimalizowania kosztów nakładają stale rosnące wymagania na eksploatowane materiały. Wyniki badań  wskazują na możliwość nawet kilkakrotnego zwiększenia trwałości materiałów poprzez wytworzenie odpornych na zużycie powłok
 24. Optymalizacja trwałości narzędzi
  Automatyzacja procesów wytwarzania wymaga m.in. znajomości trwałości narzędzi, bowiem im większa trwałość, tym mniej przestojów w produkcji, a tym samym mniejszy udział kosztów narzędzi i ich wymiany w całkowitym koszcie wyrobu. Z tego względu istotnym staje się znajomość warunków eksploatacji oraz trwałości poszczególnych grup narzędzi, i opracowywanie na tej podstawie ścisłych zaleceń dla technologów projektujących owe narzędzia
 25. Spajanie stali żaroodpornej z ceramiką
  W nowoczesnych maszynach, urządzeniach przemysłowych i w nowoczesnym sprzęcie laboratoryjnym istnieje potrzeba spajania metali ich stopów z różnymi rodzajami ceramik zaawansowanych. Połączenia takie mogą mieć zastosowanie w hutnictwie, przemyśle szklarskim, lotnictwie. Konstrukcje lotnicze wymagają pokryć z tworzyw ceramicznych, które są: odporne na wysokie temperatury, nagłe ich zmiany, a także na korozję, którą wywołują agresywne gazy spalinowe o temperaturze rzędu tysiąca stopni Celsjusza
 26. Proszkowe materiały magnetyczne
  Czynnikiem stymulującym opracowanie proszkowych materiałów magnetycznie miękkich było wynalezienie silników magneto-elektrycznych, których nabiegunniki charakteryzują się zmianą kierunku strumienia magnetycznego o 90? w trzech kierunkach. Wymaga to trójwymiarowego izolowania ferromagnetyka, co jest możliwe tylko w materiałach proszkowych
 27. Nici chirurgiczne o antybakteryjnych właściwościach
  Miejscowe zakażenia ran należą do najczęstszych i najpoważniejszych powikłań pooperacyjnych. Przedłużają okres zdrowienia, zwiększając tym samym koszty leczenia, jak również stają się przyczyną zwiększonej śmiertelności. Częstym powodem tych powikłań bywają nici chirurgiczne
 28. Nowa jakość tkanin
  Niedomagania współczesnych krosien w zakresie eksploatacji, ekonomii wytwarzania oraz możliwości formowania niektórych grup tekstylnych mają swoje źródło w niezmienionej od  setek lat zasadzie formowania przesmyków przy pomocy nicielnic
 29. Polimerowe czujniki piezoelektryczne

 30. Klasyczne piezoelektryki, inaczej mówiąc izolatory, wykonywane są z materiałów ceramicznych. Są to materiały, w których pod wpływem naprężeń mechanicznych, takich jak ściskanie, zginanie czy skręcanie, powstaje napięcie elektryczne. Z tego względu mają szerokie zastosowanie w urządzeniach powszechnego użytku, np. w zapalarkach gazu, zapalniczkach, jako źródła dźwięku w sprzęcie elektronicznym. Niestety, ceramiczne piezoelektryki mają wady - są kruche i trudno z nich wykonać elementy o dużych rozmiarach czy skomplikowanych kształtach
   
BACK