ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

prof. dr hab. Tadeusz Przybylski
Instytut Dendrologii PAN
ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik
0 (prefix) 61 817 00 33
idkornik@rose.man.poznan.pl
4.NAUKI BIOLOGICZNE, NAUKI O ZIEMI i
 OCHRONA ŚRODOWISKA
4.6 Ekologia


WIĄZANIE ENERGII SŁONECZNEJ PRZEZ ROŚLINY

Materiał doświadczalny stanowiły 30-letnie drzewostany, posadzone w 1967 roku, z zachowaniem warunków, umożliwiających analizy statystyczne wyników  (jednakowa liczba siewek na starcie, analogiczne powtórzenia i zrandomizowany układ w terenie).
Całe doświadczenie obejmowało  cztery powierzchnie doświadczalne (drzewostany), łącznie prawie 55 tys. roślin na starcie, co odpowiada zasadom zalesiania.
Wyniki pomiarów i analiz przeliczono na 1 ha.
Bardzo istotnym czynnikiem okazało się przeżycie. Po 30 latach pozostało ok. 10% drzew, od  15,8% do 6,3% dla poszczególnych powierzchni.
Łączna biomasa części nadziemnych drzew ( mierzona w kg suchej masy na ha) wyniosła średnio dla całego doświadczenia -108242 kg/ha, zaś dla poszczególnych powierzchni doświadczalnych wahała się między 130489 kg/ha do 71716 kg/ha.
Udział poszczególnych elementów drzewa w biomasie nadziemnej wynosił:
- dla igieł - od 5,3% do 2,8%
- dla pni (co jest istotne dla produkcji drewna) - 82,3% do 77,5%.
Wartość kaloryczna biomasy, będąca miarą intensywności wiązania energii słonecznej, średnio dla całego doświadczenia wynosiła 624322 x 106  kcal.
Z doświadczeń nad naszym najważniejszym gatunkiem drzewa – tworzącym około 70% polskich lasów- wyłania się obraz znacznej zmienności genetycznej tej populacji na terenie Polski, natomiast ważne parametry charakterystyki badanych populacji (przeżycie i produktywność) wskazują na niebezpieczeństwo przenoszenia populacji na znaczne odległości.                                                                                                                   

(H. M.)
Spis dziedzin i dyscyplin


BACK