KBN
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Informacja dotycząca stosowania § 13 rozporządzenia Przewodniczącego KBN z 30 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1642) w zakresie ewidencji aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do wykonania określonych badań naukowych lub prac rozwojowych

 
Warszawa, dnia 10 października 2002 r.
KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 
DEPARTAMENT EKONOMICZNY 
 
 

       W związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania § 13 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę ( Dz. U. Nr 146, poz. 1642 ) w zakresie ewidencji aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do wykonania określonych badań naukowych lub prac rozwojowych, Departament Ekonomiczny wystąpił do Ministerstwa Finansów o ustosunkowanie się do tego problemu. Stanowisko Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów przedstawiam w załączeniu cytuję: 

       "Zgodnie z § 13 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę ( Dz. U. Nr 146, poz. 1642 ) w przypadku gdy aparatura badawczo-naukowa, zaliczana na podstawie odrębnych przepisów do środków trwałych, jest niezbędna do wykonania określonych zadań związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, wówczas koszt jej zakupu lub wytworzenia może zostać wliczony do kosztów badań naukowych lub prac rozwojowych.

      Przepis ten należy traktować jako rozwiązanie szczególne w stosunku do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ), zgodnie z którymi zakupioną lub wytworzoną aparaturę należałoby ujmować w ewidencji jako środki trwałe (por. art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy) i amortyzować zgodnie z określonymi w tej ustawie zasadami (por. art. 32 ustawy). Natomiast stosowanie do ww. przepisu szczególnego jednostka może obciążyć wartością początkową nabytej lub wytworzonej aparatury specjalistycznej koszty badań naukowych lub prac rozwojowych. Oznacza to, iż aparatura ta nie będzie ujmowana w ewidencji środków trwałych jednostki, do czasu zakończenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

      Zadaniem Departamentu Rachunkowości po zakończeniu ww. badań czy prac właściwym byłoby przyjęcie niezużytej aparatury, a więc nadającej się do dalszego wykorzystania, na stan środków trwałych jako całkowicie umorzonej. Oznacza to, że będzie ona figurowała w ewidencji środków trwałych w wartości początkowej tożsamej z kwotą jej umorzenia". 
 

Dyrektor
Departamentu Ekonomicznego

/-/ Józefa Elżbieta Szumańska 

 
 
 Ostatnia modyfikacja: 10 października 2002 roku