KBN ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53, Polska;

Objaśnienia do opracowania wniosków o przyznanie dotacji na działalność statutową na rok 2003


W związku z wątpliwościami i zapytaniami kierowanymi do u KBN w sprawie przygotowywania wniosków o przyznanie dotacji na działalność statutową na rok 2003 przekazujemy następujące wyjaśnienia:

1. Punkt D.4 - Informacje o przychodach i kosztach działalności jednostki w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

W punkcie tym należy podawać dane o kosztach i przychodach jednostki w roku 2001, związane z działalnością B+R bez względu na źródło pochodzenia środków, także z organów samorządowych, funduszów celowych itp. ( tzn. bez środków na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania, na badania rutynowe, na działalność produkcyjną i usługową ,w tym na prace wdrożeniowe).

Jednocześnie wyjaśniamy, że dane te powinny być zgodne ze sprawozdaniami o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) - formularze GUS PNT-01lub PNT-01/s.

W związku z tym :

Przychody ogółem (poz.4) powinny być równe sumie pozycji:

Dz. 3 wiersz 01 rubryka 1 + Dz. 3 wiersz 01 rubryka 2 ( formularz GUS PNT-01lub PNT-01/s),
Koszty ogółem (poz.3) powinny być równe sumie pozycji:
Dz. 3 wiersz 01 rubryka 3 + Dz. 3 wiersz 01 rubryka 4 ( formularz GUS PNT-01lub PNT-01/s).

2. Punkt B.2 - Informacje o planowanych kosztach i przychodach działalności jednostki.

Dane dotyczące planowanych kosztów i przychodów należy interpretować analogicznie jak w punkcie D.4.
 
 

Ostatnia modyfikacja: 8 maja 2002 rokuBACK