KBN
ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

UCHWAŁA Nr 4/99
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

z dnia 17 lutego 1999 r.

w sprawie zasad wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę.

(Dz. Urz. KBN Nr 1, poz. 4 z dnia 19 lutego 1999 r.)
(Zmiany: Dz. Urz. KBN z 1999 r. Nr 2, poz. 12; z 2000 r. Nr 2, poz. 10, Nr 7, poz. 35)
.
Na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) oraz w związku z ust. 8 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Komitet Badań Naukowych, zwany dalej " Komitetem", ustala, że finansowanie recenzji naukowych oraz kontroli merytorycznych dotyczących wykonywania zadań, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1ł6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej " ustawą", stanowi zadanie wyodrębnione w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność ogólnotechniczną i wspomagającą badania.

2. Realizacja zadania wyodrębnionego, o którym mowa w ust. 1, jest dofinansowywana przez Komitet w ramach środków przyznanych Przewodniczącemu Komitetu, wydzielonych na podstawie ust. 7 załącznika do uchwały Nr 29/97 Komitetu Badań Naukowych z dnia 10 października 1997 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na dofinansowywanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania oraz na dofinansowywanie podmiotów działających na rzecz nauki (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 30).

§ 2.

1. Recenzjami naukowymi w rozumieniu uchwały są opinie dotyczące realizacji zadań Komitetu w zakresie działalności finansowanej lub dofinansowywanej ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę, poz.ostających w dyspoz.ycji Przewodniczącego Komitetu.

2. Recenzjami naukowymi, o których mowa w ust. 1, są w szczególności opinie dotyczące realizacji zadań lub prac, których opracowanie:

3. Indywidualną recenzję naukową sporządza się w formie pisemnej, na zamówienie właściwego departamentu urzędu Komitetu.

4. Zbiorowa recenzja naukowa jest sporządzana na posiedzeniu właściwego zespołu opiniodawczo-doradczego lub sekcji specjalistycznej i przedstawiana w formie protokołu z posiedzenia.

5. Indywidualne recenzje naukowe, o których mowa w ust. 3, podlegają ochronie na podstawie przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 3.

1. Wynagrodzenie za opracowanie indywidualnej recenzji naukowej, zwane dalej "wynagrodzeniem bazowym", w 1999 r. wynosi 109 zł, z zastrzeżeniem § 4.

2. Od 1 stycznia 2000 r. wysokość wynagrodzenia bazowego będzie stanowiła kwota przychodu z tytułu osobistego wykonywania usług w ramach jednorazowej umowy zlecenia, od której pobiera się tylko podatek zryczałtowany i której nie łączy się z innymi dochodami zleceniobiorcy, ustalanego przez Ministra Finansów na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419 Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137, poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156, poz. 776, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85, poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932ł934, Nr 141, poz. 943 i 945 oraz z 1998 r. Nr 66, poz. 430, Nr 74, poz. 471, Nr 108 poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 930 i Nr 162, poz. 1121).

§ 4.

1. Wynagrodzenie za opracowanie indywidualnej recenzji naukowej dotyczącej: 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być podwyższone nie więcej niż do ośmiokrotności wynagrodzenia bazowego, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na specyfikę recenzji naukowej, jej pracochłonność lub złożoność. O podwyższeniu wynagrodzenia decyduje Przewodniczący Komitetu na wniosek odbiorcy recenzji określonego w § 2 ust. 2 pkt 2.

§ 5.

1. Wynagrodzenie za opracowanie zbiorowej recenzji naukowej, o której mowa w § 2 ust. 4, za uczestniczenie w
posiedzeniu, za każdy dzień udziału w tym posiedzeniu odrębnie, wynosi: 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wypłacone łącznie w okresie jednego roku nie może przekroczyć dziesięciokrotności kwoty tego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W razie szczególnego natężenia prac zespołu opiniodawczo-doradczego lub sekcji specjalistycznej, wymagających zwiększenia liczby posiedzeń tego zespołu lub sekcji, Przewodniczący Komitetu może wyrazić zgodę na zwiększenie łącznej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie więcej jednak niż o 50%.

4. W roku kalendarzowym, w którym następuje zmiana kadencji członków komisji Komitetu, wynagrodzenie za opracowanie recenzji zbiorowej:

z tym że w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 3, przepis ten stosuje się odpowiednio.

5. Wynagrodzenie członków zespołów opiniodawczo-doradczych oraz członków sekcji specjalistycznych, będących pracownikami urzędu Komitetu, ustala się według odrębnych zasad.

6. Zamiejscowym członkom zespołów opiniodawczo-doradczych oraz członkom sekcji specjalistycznych biorących udział w posiedzeniach na podstawie zaproszenia przewodniczących tych zespołów lub sekcji przysługuje zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia środkami komunikacji Polskich Kolei Państwowych, a jeżeli posiedzenie jest kontynuowane następnego dnia, przysługuje także zwrot kosztów zakwaterowania na podstawie przedłożonego rachunku.

§ 6.

Wynagrodzenia, o których mowa w § 3, § 4 i § 5 ust. 1ł4 są wypłacane przez Departament Ekonomiczny urzędu Komitetu na podstawie wykazów sporządzonych odpowiednio przez właściwe zespoły opiniodawczo-doradcze lub sekcje specjalistyczne, potwierdzonych podpisem dyrektora właściwego departamentu.

§ 7.

1. Wysokość wynagrodzenia za kontrole merytoryczne wykonania zadań, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1ł6 ustawy, finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę, jest uzależniona od rodzaju lub zakresu działalności objętej kontrolą. Wysokość wynagrodzenia za kontrole merytoryczne określa załącznik do uchwały.

2. Wysokość wynagrodzenia za kontrolę merytoryczną przeprowadzoną w danym roku kalendarzowym ustala się w indywidualnej umowie zlecenia, zawieranej przez Komitet z rzeczoznawcą naukowo-badawczym, finansowym lub budowlanym, po uprzednim uzyskaniu zgody Przewodniczącego Komitetu.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr 24/94 Komitetu Badań Naukowych z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie zasad wynagradzania za recenzje naukowe i kontrole merytoryczne wykonywania zadań finansowanych ze środków ustalonych w budżecie państwa na naukę (Dz. Urz. KBN Nr 9, poz. 27 i z 1995 r. Nr 5, poz. 14).

§ 9.

Przepisy uchwały mają zastosowanie do recenzji naukowych oraz kontroli merytorycznych zlecanych od dnia 1 stycznia 1999 r.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem § 5 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem 22 lutego 1999 r.

 Załącznik
do uchwały Nr 4/99
Komitetu Badań Naukowych
z dnia 17 lutego 1999 r.

 
Lp.
Rodzaj kontrolowanej działalności
Wysokość wynagrodzenia brutto w złotych (od-do)
Rzeczoznawcy naukowo-badawczego
Rzeczoznawcy finansowego, Rzeczoznawcy budowlanego
1
2
3
4
1. Działalność Statutowa
550-1.700
550-1.550
2. Inwestycje służące potrzebom badań naukowych
200-1.400
200-800
3. projekty badawcze    
1) własne
200-600
100-550
2) zamawiane
300-800
300-800
4. Projekty celowe
200-700
200-550
5. Projekty celowe zamawiane
300-800
300-800
6. Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą
100-450
100-450
7. Działalność ogólnotechniczna i wspomagająca badania
200-600
200-600

Ostatnia modyfikacja: 26 stycznia 2001 roku