ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53
tel.centr.: (0-22)-529-27-18 
e-mail: kbn@kbn.gov.pl
 

O Komitecie Badań Naukowych


Srebrna odznaka KBN

KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH

Komitet Badań Naukowych jest naczelnym organem administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa, działającym na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389).

Główne zadania KBN to:


KBN - STRUKTURA ORGANIZACYJNA

W skład Komitetu wchodzą: Organami Komitetu są: Kadencja obieralnych członków zespołów KBN trwa 4 lata (obecna rozpoczęła się w maju 2000 roku).

Do najważniejszych zadań Przewodniczącego KBN należy między innymi:

Do najważniejszych zadań zespołów Komitetu należy między innymi:


ZESPOŁY OPINIODAWCZO-DORADCZE KBN

Komitet - stosownie do potrzeb - powołuje zespoły opiniodawczo-doradcze.
Komitet powołał zespoły, które będą działały w okresie IV kadencji Komitetu.
 


WYDAWNICTWA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH


STRUKTURA BUDŻETU KBN

KBN finansuje badania naukowe i prace rozwojowe ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie państwa zgodnie z ustawą budżetową i ustalonymi strumieniami finansowania:

A. Działalność statutowa, w tym:

B. Integracja z Unią Europejską
C. Projekty badawcze i celowe: D: Inwestycje, w tym: E. Współpraca naukowa z zagranicą w tym składki do organizacji międzynarodowych
F. Działalność ogólnotechniczna i wspomagająca badania czyli np. wydawnictwa, biblioteki, bazy danych i oprogramowanie.


G. Pozostałe
.

W 2000 roku nakłady na naukę wynosiły około 3,05 mld PLN (0,45 % PKB) i zostały podzielone następująco:
 

A
B
C
D
E
F
G
59,17%
0,02%
23,77%
14,3%
0,34%
2,39%
0,01%WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Komitet Badań Naukowych inicjuje i koordynuje współpracę z partnerami zagranicznymi w zakresie działalności naukowej i naukowo-technicznej. Podstawą współdziałania są umowy międzyrządowe i wynikające z nich programy wykonawcze. W 2000 roku realizowano ok. 1100 tematów w ramach protokołów wykonawczych do umów międzyrządowych

Obok wspierania współpracy dwustronnej, KBN działa także na rzecz rozwoju współpracy wielostronnej. Od 1991 roku Komitet koordynuje uczestnictwo Polski w międzynarodowych programach i inicjatywach, między innymi  COST, EUREKA, Program Naukowy NATONET a także wspomaga uczestnictwo polskich zespołów w projektach badawczych Unii Europejskiej.

We wrześniu 1999 roku Polska stała się pełnoprawnym uczestnikiem 5. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. Tym samym badania naukowe i rozwój techniki stały się pierwszą dziedziną życia gospodarczego w Polsce w pełni zintegrowaną z UE. Dla polskich instytucji naukowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i samorządów, oznacza to szansę udziału w międzynarodowych konsorcjach powołanych do rozwiązywania najważniejszych problemów społeczno-ekonomicznych i technicznych.

Ostatnia modyfikacja: 27 marca 2003 rokuBACK