System SYNABA


Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, 23 sierpnia 1995 roku, wysłał do jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych pismo (jego tekst drukujemy poniżej) wprowadzające od 1 października 1995 roku nowy wzór karty informacyjnej SYNABA. Od tego czasu znacznie wzrosła liczba kart nadsyłanych do Ośrodka Przetwarzania Informacji, chociaż wciąż nie wszystkie badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe są dokumentowane w systemie SYNABA. W zorganizowanych przez OPI sesjach konsultacyjnych na temat funkcjonowania SYNABY wzięli dotychczas udział przedstawiciele około 150 placówek. W wielu instytucjach naukowych dokonano oceny form dokumentowania prac badawczych i rozwojowych i powzięto decyzje usprawniające. Przykładem może być Politechnika Wrocławska, w której zarządzeniem Rektora wprowadzono nowy wzór karty informacyjnej, określając zadania osób i jednostek organizacyjnych w zakresie zasilania systemu SYNABA. Dla informacji i ewentualnego wykorzystania prze drukowujemy zarządzenie Rektora PWr oraz rozpo wszechnioną tam instrukcję wypełniania karty infor macyjnej. Jesteśmy przekonani, że kompletność informacji w bazie danych SYNABA jest korzystna dla każdej jed nostki, a także dla całego środowiska naukowego.

***

Pismo Przewodniczącego KBN

Komitet Badań Naukowych uprzejmie informuje, że zgodnie z art.2 pkt 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28 i z 1993 roku Nr 52, poz. 240 oraz z 1995 roku Nr 30, poz. 152), zadaniem Komitetu jest ocena przebiegu i wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych finansowanych przez Komitet, a także sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem przeznaczonych na to środków publicznych.
W celu pełniejszej realizacji tego zadania, Komitet wpro wadza z dniem 1 października 1995 roku nowy wzór karty informacyjnej o pracy badawczej Krajowego Systemu Informacji o Pracach Badawczych SYNABA. Komitet zwraca się do wszystkich jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, a także do innych podmiotów działających w sferze nauki oraz do pracow ników nauki z prośbą o rzetelne, terminowe wypełnianie karty SYNABA i przesyłanie jej pod adresem:

Ośrodek Przetwarzania Informacji
00-950 Warszawa
Aleje Niepodległości 188b
Skr.poczt. 355

Informacje zawarte w kartach SYNABA ułatwią rozpatrywanie wniosków o finansowanie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych z budżetu państwa oraz pozwolą na właściwą ocenę tych wniosków. Upowszechnienie informacji zwiększy możliwości wykorzystania wyników opisanych badań oraz pozyskania środków pozabudżetowych od zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

Kartę należy wypełniać i wysyłać do OPI:

Wszelkich wyjaśnień dotyczących wypełniania kart SYNABA udzielają w OPI:
Krystyna Siwek, tel. 25 58 19;
Aleksandra Zbrzeska, tel. 25 53 10.

prof. Aleksander Łuczak

***

Zarządzenie wewnętrzne
Rektora Politechniki Wrocławskiej

1. Pismem Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych wprowadzono z dniem 1 października 1995 roku nowy wzór karty informacyjnej o pracy badawczej SYNABA, zwanej dalej kartą SYNABA. Karta RZ stosowana do tej pory zostaje tym samym wycofana.

2. Obowiązek wypełnienia karty SYNABA spoczywa na kierowniku projektu lub zlecenia.

3. Karty SYNABA dotyczą:

4. Karty SYNABA należy wypełniać zgodnie z instrukcją:

A. Po rozpoczęciu pracy -- wypełnia się tylko pierwszą stronę karty od pkt. 02 do pkt. 12b.

Dotyczy to następujących prac badawczych (prowadzonych dłużej niż 6 miesięcy):

Karty SYNABA dotyczące wyżej wymienionych prac należy składać w Sekcji Planowania i Analiz Ekonomicznych, jako integralną część dokumentacji potrzebnej przy otwarciu zlecenia.

B. Po zakończeniu pracy -- wypełnia się całą kartę.

Dotyczy to prac wymienionych w pkt. 3 niniejszego Zarządzenia (niezależnie od czasu ich prowadzenia).

Karty SYNABA dotyczące działalności statutowej i ba dań własnych należy składać w Dziale Nauki jako część dokumentacji wymaganej przy odbiorze tych prac.

Karty SYNABA dotyczące projektów badawczych indywidualnych (granty), celowych, zamawianych, a także prac zleconych przez podmioty gospodarcze oraz ekspertyz należy złożyć łącznie z raportem końcowym w Sekcji Planowania i Analiz Ekonomicznych.

Karty SYNABA dotyczące prac doktorskich i habilitacyjnych należy wypełnić w terminie 10 dni od ich zakończenia, to jest od podjęcia przez upoważnione Rady uchwały o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego i przekazać do Sekcji Kształcenia Kadry Naukowej.

C. Po przerwaniu pracy -- wypełnia się całą kartę łącznie z pkt. 01.

Dotyczy to następujących prac badawczych:

Karty Synaba dotyczące przerwania wyżej wymienionych prac należy składać w Sekcji Planowania i Analiz Ekonomicznych, jako część dokumentacji potrzebnej przy wstrzymaniu zlecenia.

5. Wszystkie karty SYNABA należy przekazywać do wyżej wymienionych jednostek w dwóch egzemplarzach. Za kompletne i poprawne ich przygotowanie odpowiadają autorzy prac. Przyjęcie dokumentacji związanej z rozpoczęciem, odbiorem lub przerwaniem prac przez upoważnione jednostki organizacyjne uczelni będzie możliwe tylko wtedy, gdy stwierdzą one poprawne wypełnienie kart SYNABA.

6. Jednostką koordynującą prace związane z rozpowszechnieniem kart SYNABA jest Biblioteka Główna i OINT, do których obowiązków należy:

7. Traci moc Zarządzenie Nr 4/85 z dnia 21 lutego 1985 roku w sprawie dokumentowania prac badawczych.

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

prof. Andrzej Wiszniewski

Instrukcja wypełniania karty informacyjnej
o pracy badawczej SYNABA
(załącznik do zarządzenia Rektora PWr)

1. Po rozpoczęciu pracy należy wypełnić pkt. od 02 do 12b (nie dotyczy prac doktorskich, habilitacyjnych i ekspertyz oraz prac trwających krócej niż 6 miesięcy).

2. Po zakończeniu pracy lub jej przerwaniu wypełnia się całą kartę.

01 Nr rejestracyjny OPI
Wpisujemy numer pracy nadany przez OPI (dotyczy prac zakończonych i przerwanych)

02 Symbol zadania
Wpisujemy identyfikator, który jest używany przy rejestracji prac, 14 znaków:
dla projektów badawczych
GRANT 4 S 0 1 0 2 0 1 0
dla prac innych
I 0 3 0 0 3 4 0 0 0 9 W 0 3
symbol instytutu nr wydziału

03 Rodzaj pracy
Zakreślić odpowiednio wymienione symbole

04 Rodzaj zgłoszenia pracy
Zakreślić odpowiednio wymienione symbole
S - dotyczy tylko prac rolniczych i uczestników systemu SIBROL (nie dotyczy PWr)

05 Rok sprawozdawczy
(nie dotyczy PWr)!

06 Data rozpoczęcia
r - rok
m - miesiąc
d - dzień

07 Data zakończenia lub przerwania
jak w pkt. 06

08 Kierownik pracy
wg wskazówek (max. 160 znaków)

08a Pozostali autorzy pracy
wg wskazówek
Pełne imię i nazwisko (autorzy bez tytułów naukowych) max. 60 znaków

09 Promotor pracy
Dotyczy tylko prac doktorskich

10 Tytuł pracy w języku polskim
Max. 300 znaków

10a Tytuł pracy w języku angielskim
jak w pkt. 10

10b Języki dokumentowania lub publikacji pracy
Jeżeli praca jest w języku polskim, pola pozostawia się nie wypełnione, jeżeli w języku obcym -- należy podać język

11 Jednostka wykonująca -- identyfikator REGON
9 znaków (pierwszych 9 znaków Regon) dla PWr 000001614 dalej wg wskazówek

12 Symbole Polskiej Klasyfikacji Tematycznej (PKT)
W grudniu OPI opublikowało nowe wydanie PKT. Jednostki zainteresowane mogą nabyć wydanie, zwracając się telefonicznie lub faksem do OPI. Egzemplarz nowego wydania PKT jest dostępny w Czytelni Ogólnej Biblioteki Głównej. Przygotowywana jest również dyskietka nowego wydania klasyfikacji

12a Symbole Klasyfikacji KBN
Wypełnia OPI

12b Symbole Europejskiej Klasyfikacji Działalności
Każda jednostka ma przydzielony symbol przez GUS i zna swoją klasyfikację EKD, PWr 8030

13 Słowa kluczowe w języku polskim
Pierwsze słowo kluczowe nie może zawierać więcej niż 30 znaków, słów kluczowych może być więcej niż 5, ale tak aby w sumie było mniej niż 150 znaków

13a Słowa kluczowe w języku angielskim
jak wyżej (max. 150 znaków)

14 Charakterystyka pracy
Jak we wskazówkach (sprawozdania roczne dotyczą jedynie prac rolniczych).
Charakterystyka winna być pisana w formie bezosobowej, bez wzorów matematycznych i chemicznych (system nie zna górnych i dolnych indeksów)

14a Charakterystyka pracy w języku angielskim
jak wyżej

15 Bibliografia na której oparta została praca badawcza
Wg wskazówek (max. 230 znaków). Dotyczy publikacji znaczących i reprezentatywnych dla pracy badawczej, wydanych do momentu wypełniania karty

16 Oferta wykorzystania wyników pracy badawczej w języku polskim
Max. 600 znaków. Dotyczy zastosowań w gospodarce narodowej i administracji

16a Oferta wykorzystania wyników pracy badawczej w języku angielskim
Nie jest obowiązkowe wypełnienie

17 Współpraca międzynarodowa
Jeżeli dana praca jest prowadzona we współpracy międzynarodowej, należy wypełnić wg wskazówek (max. 240 znaków)

18 Przyczyna przerwania pracy
Wg wskazówek

19 Jednostka zamawiająca
Należy podać identyfikator REGON (9 pier wszych cyfr). Dla projektów celowych podać identyfikator wykonawcy. Jeżeli jednostką zama wiającą jest KBN (projekt badawczy, działalność statutowa, badania własne) wpisujemy max. 300 znaków
001111368 (regon KBN)

20 Jednostka pierwszego wdrożenia
Wg wskazówek (max. 300 znaków)

21 Dostępność informacji
Wg wskazówek. Uwaga "praca poufna" dotyczy trybu "kancelaria specjalna" - sposobu dokumentowania, przechowywania, przekazywania i udostępniania tych prac zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 1982 roku (Dz.U. Nr 40, poz.271)

22 Imię, nazwisko, telefon, fax, e-mail osoby wypełniającej kartę
Wg wskazówek (max. 100 znaków)

23 Data zgłoszenia do OPI
Rok, miesiąc, dzień

24 Data rejestracji
Wpisuje OPI (pozostawić wolne pole)

Oświadczenie kierownika pracy
Wg wskazówek.
Ustawa "o ochronie danych osobowych", w przypadku doktoratów oświadczenie składa doktorant

Kierownik jednostki wykonującej
Może być dyrektor instytutu