ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53

Jak uzyskać grant?

Niektóre zalecenia amerykańskiego podręcznika

Zdobywanie funduszy na badania stało się zajęciem, które pochłania czas i jest źródłem frustracji. W USA liczba propozycji badawczych rośnie szybciej niż wielkość sum przeznaczanych na ich finansowanie.

Często zdarza się, że naprawdę nowatorskie projekty są odrzucane, gdyż ich autorzy nie potrafią ująć swoich idei w sposób jasny i przekonywujący, sądzą pochopnie, że to, co dla nich jest oczywiste, jest także oczywiste dla recenzentów, obciążają swoje wnioski mnóstwem niepotrzebnych szczegółów lub też mają trudności z przedstawieniem realistycznego harmonogramu realizacji. Znakomity wniosek trudne zagadnienia ujmuje w tak prosty sposób, że czytając go dziwimy się, iż sami wcześniej nie wpadliśmy na podobny pomysł. Sukces zależy także od trafnego odczytania misji agencji przyznającej grant (celem np. amerykańskiego National mstitute of Health jest nie tyle finansowanie dobrych badań, co poprawa zdrowia społeczeństwa amerykańskiego), dopracowanej metody badawczej oraz dobrze napisanej, jasno ukierunkowanej propozycji. Musisz wykazać, że twoja instytucja zapewni ci pomieszczenia, infrastrukturę i (może też) pokrycie części kosztów, a także udzieli gwarancji, że będziesz przestrzegał obowiązujących ustaw i przepisów, dotyczących na przykład humanitarnego traktowania zwierząt. Agencje finansujące badania zmieniają od czasu do czasu swoje priorytety, zatem pomysł odrzucony dzisiaj może wzbudzić entuzjazm kiedy indziej. Kontaktuj się zatem co pewien czas z urzędnikiem agencji i sprawdzaj aktualne szansę twojego pomysłu. Krótka rozmowa to naprawdę nic w porównaniu ze stratą czasu i kosztami poniesionymi dla opracowania nietrafionego wniosku! Spróbuj dowiedzieć się wszystkiego o kryteriach i procedurach oceny.

Choć kryteria i procedury różnią się w zależności od agencji, to jednak wszystkie one chcą mieć wiarygodne informacje co do nowatorstwa projektu, jego wykonalności, spodziewanych wyników, reputacji wnioskodawcy oraz jego macierzystej instytucji, a także pozostających do jego dyspozycji zasobów. Weź pod uwagę, jak bardzo obciążeni są swoją pracą recenzenci. W jednym tylko konkursie w National In-stitute of Health muszą oni ocenić szczegółowo od 10 do 20 podań oraz przeczytać około 100 propozycji badawczych. Aby odnieść sukces, pomyśl o recenzentach jako o żywych ludziach, którzy oprócz recenzowania mają jeszcze wiele innych obowiązków. Uczyń ich zajęcie tak prostym, jak to tylko możliwe, stosuj się dokładnie do instrukcji, pisz propozycję jasno i zwięźle. Nigdy nie pozwól, aby musieli oni domyślać się, co chciałeś powiedzieć.

Podczas gdy nawet najlepiej napisany wniosek nie zapewni grantu na realizację złego pomysłu, z całą pewnością zły wniosek pogrąży nawet najlepszy pomysł. Pamiętaj, żeby zrobić dobre wrażenie na recenzentach i tak przygotuj wniosek, aby ściśle stosował się do zaleceń instrukcji, był dobrze uporządkowany i miał przekonywające streszczenie. Trzymaj rękę na pulsie, śledź postępy badań w twojej specjalności, zapisz się na listę dyskusyjną twojej agencji, utrzymuj dobre stosunki z jej urzędnikami. Jeśli twój wniosek zostanie odrzucony, zastanów się, czy po uwzględnieniu uwag recenzentów nie warto go posłać jeszcze raz, w nowej wersji.

Najczęściej wniosek grantowy, oprócz streszczenia, składa się z następujących części: szczegółowy cel, stan i znaczenie badań, badania wstępne, projekt i metoda badań,plan badań.

Szczegółowe cele. Przy zbliżonej jakości wniosków propozycje ukierunkowane na weryfikację hipotezy mają większą szansę sukcesu. Propozycje zmierzające do opisu pewnego stanu rzeczy prawdopodobnie nie uzyskają dotacji. Propozycje, których głównym celem jest rozwinięcie nowej metody najpewniej nie zostaną sfinansowane, dopóki ich autorzy nie wskażą ważnego szczegółowego celu, dla którego mogłaby ona zostać zastosowana, a także nie przedstawią spodziewanych długofalowych korzyści z jej wprowadzenia.

Stan i znaczenie badań. Oceń w sposób krytyczny istniejący stan badań, aby móc wskazać lukę, jaką chcesz wypełnić. Udowodnij wagę proponowanych badań przez odniesienie ich do długofalowych celów badawczych.

Badania wstępne. Informacja o podjętych wstępnych badaniach uwiarygodni cię w oczach recenzentów pokazując, że umiesz wykonać dobrą robotę. Określ znaczenie twoich pierwszych ustaleń.

Projekt badawczy i metody. Nie popisuj się wiedzą na temat istniejących metod, opisz tę, którą wybrałeś jako najlepszą dla rozwiązania postawionego zadania. Gdyby jednak wydawało ci się, że recenzenci mogą nie być przekonani co do trafności twojego wyboru, krytycznie oceń metody alternatywne. Wyjaśnij koniecznie, w jaki sposób zamierzasz zinterpretować uzyskane dane. Opisz trudności i ograniczenia proponowanych przez ciebie rozwiązań, a dodatkowo zyskasz w oczach recenzentów.

Nie przygotowuj wniosku w pośpiechu. Zacznij od zarysu, porządku logicznego wypowiedzi, trafności szczegółów i przykładów. Narzuć sobie samemu terminy kończenia różnych faz wniosku.

Daj do przeczytania twój wniosek przynajmniej trzem osobom: komuś, kto rozumie twój temat, aby ocenił jego poprawność i precyzję; komuś, kto ma ogólną orientację w badaniach naukowych, aby ocenił, czy jest jasny i zrozumiały oraz komuś, kto jest dobrym redaktorem. Dobierz sobie czytelników, którzy są kompetentni i zapewnij ich, że zniesiesz nawet najostrzejszą krytykę.

Opracował BC
 


 BACK