Dokumenty

- Uzupełniaj±ce kryteria i tryb przyznawania ¶rodków finansowych na wybrane międzynarodowe specjalne programy. (dostępny także na WWW KBN pod adresem:  http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/kryteria/uzup.html )
- Stanowisko negocjacyjne Polski o członkowstwo RP w UE w obszarze "Nauka i Badania"
- Struktura 5. Programu Ramowego UE.
- Stypendia zagraniczne dla młodych doktorów
- Stypendia krajowe dla młodych naukowców '99
- Nominacje profesorskie


Stypendia krajowe dla młodych naukowców '99

Do konkursu zgłoszono 310 wniosków z całego kraju. Decyzj± Rady Fundacji przyznano stypendia 101 osobom. W tym roku ich wysoko¶ć wynosi 16 320 zł.
Najwięcej laureatów wywodzi się z uznanych o¶rodków akademickich Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Poznania i Torunia. Z uczelniami zwi±zane s± 84 osoby, z placówkami Polskiej Akademii Nauk - 13 i 4 - z jednostkami badawczo-rozwojowymi. W¶ród stypendystów najwięcej jest biologów (16), chemików (13) i medyków (10).

Oto lista tegorocznych stypendystów:

 UP

Nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 26 stycznia 1999 roku nadał tytuł naukowy profesora 41 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki:

nauki biologiczne

nauki chemiczne

nauki ekonomiczne

nauki fizyczne

nauki humanistyczne

nauki matematyczne

nauki medyczne

nauki o Ziemi

nauki prawne

nauki rolnicze

nauki techniczne

 
Przewodnicz±cy KBN prof. Andrzej Wiszniewski
składa Paniom i Panom Profesorom
gratulacje i najlepsze życzenia
dalszych sukcesów naukowych
 

UP BACK