Dokumenty KBN


Rok 2000

Stan przygotowań naukowej infrastruktury informatycznej

Włączając się w działania mające na celu zminimalizowanie skutków nadejścia roku 2000 dla systemów teleinformatycznych Komitet Badań Naukowych (KBN) zbadał stan przygotowania jednostek naukowych.

W zakresie działalności KBN znajdują się wszystkie krajowe instytucje świata nauki, czyli szkoły wyższe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe. Jednostki te są jednak w świetle prawa nadzorowane przez inne resorty. Przewodniczący KBN sprawuje nadzór jedynie nad dwoma jednostkami badawczo-rozwojowymi: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI) i Naukową i Akademicką Siecią Komputerową (NASK). W dniu 8 lutego 1999 r. Podsekretarz Stanu w Komitecie Badań Naukowych - Małgorzata Kozłowska zwróciła się pismem nr DI-245/JZ/99 do dwóch operatorów sieci rozległych: Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (operatora sieci POL-34), 19 jednostek wiodących miejskich akademickich sieci komputerowych (MAN) i centrów komputerów dużej mocy obliczeniowej (KDM) oraz 294 jednostek budujących sieci lokalne (LAN) z zapytaniem o ich stan przygotowania na nadejście roku 2000 i podjęte działania w tym zakresie. Odpowiedzi na pismo udzielili obaj operatorzy sieci rozległych (100 proc.), 14 jednostek wiodących sieci MAN i centów KDM (74 proc.) oraz 126 jednostek budujących sieci LAN (43 proc.). Należy tu zauważyć, że w zakresie zainteresowania KBN znalazły się jedynie sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Gruntowne sprawdzenie innych aspektów działalności jednostek pod kątem przygotowania na nadejście roku 2000 pozostaje w gestii resortów nadzorujących i samych jednostek jako samodzielnych podmiotów.

Obaj operatorzy sieci rozległych powołali koordynatorów ds. problemu roku 2000 (PR2000) i podjęli dobrze przygotowane organizacyjnie działania, które powinny zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sieci i ciągłość w świadczeniu usług na rzecz ich abonentów. Do końca roku obaj operatorzy powinni być gotowi na ewentualne skutki PR2000.

Spośród jednostek wiodących sieci MAN i centrów KDM dwie jednostki (14 proc. odpowiedzi) stwierdziły, że są w pełni przygotowane na nadejście roku 2000, zaś 12 jednostek (86 proc. odpowiedzi) szczegółowo opisało podejmowane działania obejmujące powołanie koordynatorów i zespołów ds. PR2000, inwentaryzację sprzętu i oprogramowania, uzyskanie certyfikatów od producentów, przeprowadzenie testów, instalację łat (ang. patch) oprogramowania bądź jego nowszych wersji (ang. upgrade) a także wymiany sprzętu. W niektórych przypadkach konieczne jest zaprzestanie użytkowania starszego sprzętu ze względu na jego nieprzystosowanie do roku 2000 i zaprzestanie serwisowania przez producenta (np. komputer Convex C3840). Żadna z jednostek, które odpowiedziały na zapytanie nie zlekceważyła problemu i nie wykazała braku przygotowania do jego rozwiązania. Cztery jednostki (28 proc. odpowiedzi) podały konieczne do poniesienia nakłady finansowe w łącznej kwocie 777.200,- PLN (czyli ok. 195.000,- na jednostkę). Żadna z jednostek nie stwierdziła braku środków do realizacji wszystkich niezbędnych zadań. Niepokój budzi brak odpowiedzi od 5 jednostek (26 proc.), co może świadczyć o braku ich działania w omawianym zakresie. Przy takim założeniu stan przygotowania sieci MAN na nadejście roku 2000 można ocenić na 74 proc.. Całość potrzebnych nakładów na zabezpieczenie sieci MAN można ocenić na ok. 3,7 mln. PLN.

Spośród jednostek budujących sieci LAN 26 potwierdziło zgodność wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania z rokiem 2000 (21 proc. odpowiedzi), 92 szczegółowo opisało podjęte działania zmierzające do zapobieżenia skutkom PR2000 we własnym zakresie lub z pomocą firm zewnętrznych (73 proc. odpowiedzi). Siedem jednostek (5 proc. odpowiedzi) w momencie udzielania odpowiedzi nie podjęło jeszcze żadnych działań związanych z PR2000. Trzy z nich planowały rozpocząć działania w późniejszym okresie. Głównymi wskazywanymi problemami były: brak pieniędzy (5 jednostek) oraz brak odpowiednich specjalistów (2 jednostki). Jedna jednostka nie potrafiła udzielić precyzyjnej odpowiedzi, dotyczącej stanu jej przygotowania ze względu na nieobecność osoby odpowiedzialnej (1 proc. odpowiedzi). Czternaście jednostek (11 proc. odpowiedzi) podało konieczne do poniesienia nakłady finansowe w łącznej kwocie 1.302.700,- PLN (czyli ok. 93.000,- PLN na jednostkę). Największe problemy stwarza oprogramowanie służące celom administracyjnym jednostek (np. programy finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe, systemy obsługi dziekanatów), stworzone często przez małe, lokalne firmy, które niejednokrotnie przestały istnieć. Sprzęt wykorzystywany w centrach obliczeniowych jednostek świata nauki jest dość nowoczesny i albo jest odporny na PR2000, albo możliwe jest jego dostosowanie. Znacznie gorzej wypadła inwentaryzacja stacji roboczych (głównie komputery typu PC), zwłaszcza tych, które wykorzystywane są w administracji jednostek. Maszyny te, zakupywane niejednokrotnie dość dawno, nadal dobrze nadają się do pracy w dotychczasowym charakterze, lecz dla uzyskania zgodności z rokiem 2000 powinny zostać wymienione na nowe. Ich jednostkowa cena nie jest zbyt wysoka, ale ze względu na dużą ich liczbę koszty niezbędne do poniesienia przez jednostki są wysokie. Należy tu jednak zauważyć, że w wielu przypadkach nie jest konieczne bezwzględne uzyskanie stuprocentowej odporności tych maszyn na PR2000, gdyż ich ew. błędne działanie nie powinno być częste i przez to zbyt uciążliwe. Należy oczekiwać, że stopień przygotowania jednostek, które nie zareagowały na pismo jest niższy niż jednostek, które przedstawiły odpowiednie informacje. Brak odpowiedzi w niektórych przypadkach spowodowany był jednak innymi niż brak działań względami (np. zapomnienie, nieobecność osoby odpowiedzialnej, niechęć do dodatkowej sprawozdawczości). Przyjmując, że jednostki, które nie udzieliły odpowiedzi przygotowane są w ok. 50 proc. można szacować, że ogólnie jednostki budujące sieci LAN są na nadejście roku 2000 przygotowane w ok. 69 proc.. Całość nakładów potrzebnych na przystosowanie sprzętu komputerowego w jednostkach budujących sieci LAN do działania w roku 2000 (wraz ze stacjami roboczymi) można oszacować na ok. 27,5 mln. PLN z czego jednostki są w stanie pokryć w tym roku ok. 50 proc..

Borys Czerniejewski
Dyrektor Departamentu
Systemów Informatycznych uKBN
Warszawa, 10 lipca 1999 r.
UP

Nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z 12 lipca 1999 roku nadał tytuł naukowy profesora 63 nauczycielom akademickim i pracownikom nauki:

nauki biologiczne

nauki chemiczne

nauki ekonomiczne

nauki fizyczne nauki humanistyczne nauki leśne nauki matematyczne nauki medyczne nauki o kulturze fizycznej nauki o Ziemi nauki prawne nauki rolnicze nauki techniczne
 Przewodniczący KBN
prof. Andrzej Wiszniewski
składa paniom i panom profesorom
gratulacje i najlepsze życzenia
dalszych sukcesów naukowych
 

UP BACK