ZARZĄDZENIE Nr 2/2004


Dyrektora Generalnego

Ministerstwa Nauki i Informatyzacji


z dnia 21 czerwca 2004 r.


w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji


Na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 1 lit d) ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z późn. zm. ) oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 42 poz. 386, Nr 96 poz. 956 oraz Nr 116 poz. 1207) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Ustala się Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 4/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. Dyrektora Generalnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji.

§ 3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


DYREKTOR GENERALNY
MINISTERSTWA NAUKI
I INFORMATYZACJI

Ostatnia modyfikacja: 24 czerwca 2004 rokuBACK