ul. Wspólna 1/3 
00-529 Warszawa 53


 
Warszawa, 15 maja 2002 r.

Informacja 
w sprawie dofinansowywania badań naukowych i prac rozwojowych wykonywanych w ramach studiów doktoranckich prowadzonych z udziałem podmiotów lub uczestników zagranicznych

 1. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych, na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych, w ramach środków przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności statutowej jednostek naukowych, postanowił wyodrębnić środki na dofinansowywanie badań naukowych i prac rozwojowych wykonywanych przez uczestników międzynarodowych studiów doktoranckich (MSD). 

 2.  .
 3. Dofinansowywanie, o którym mowa w pkt 1 może dotyczyć badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach międzynarodowych studiów doktoranckich dofinansowywanych ze środków pozabudżetowych, w tym zagranicznych, organizo-wanych przez jednostkę naukową we współpracy z partnerem lub partnerami zagranicznymi. W realizacji zadańpodejmowanych w ramach międzynarodowych studiów doktoranckich powinni brać udział polscy i zagraniczni uczestnicy studiów oraz polscy i zagraniczni pracownicy naukowi.

 4.  .
 5. Dotacja podmiotowa na dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1, może być przyz-nana na podstawie wniosku o przyznanie dotacji na działalność statutową sporzą-dzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642). 
W działach C i D wniosku powinny być zamieszczone informacje o prowadzonych międzynarodowych studiach doktoranckich i planowanej wysokości dotacji na koszty związane z realizacją zadań badawczych uczestników tych studiów, w tym: 
  1. podstawowe informacje (w tym kopie ewentualnych umów) o pozabudżetowych źródłach dofinansowania oraz o zagranicznych partnerach MSD,
  2. podstawowe informacje o osobach prowadzących organizacyjnie MSD,
  3. podstawowe informacje o wykładowcach, opiekunach naukowych i promotorach uczestników MSD,
  4. lista uczestników MSD z podaniem obywatelstwa i miejsc pracy, jeśli pracują,
  5. kopia dokumentu określającego zasady prowadzenia studiów doktoranckich, zatwierdzonego przez kierownika jednostki prowadzącej te studia.
 1. Na podstawie uchwały Komitetu Badań Naukowych Przewodniczący Komitetu określa w decyzji finansowej dotyczącej dotacji podmiotowej na działalność statutową wysokość dotacji przyznanej ze środków wyodrębnionych, o których mowa w pkt 1.
    1.  

     Jan Krzysztof Frąckowiak
     Sekretarz Komitetu Badań Naukowych
     Podsekretarz Stanu

 Ostatnia modyfikacja: 17 maja 2002  rokuBACK