ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

ogłasza konkurs
na realizację projektów badawczych zamawianych
Nr projektu
Czas realizacji
Tytuł projektu
Najważniejsze cele i tematy
PBZ-KBN-100/T08/2003
36  miesięcy

„Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materiałów gradientowych”
 1. Projektowanie i opracowanie technologii wytwarzania funkcjonalnych materiałów gradientowych antybalistycznych, narzędziowych, biomedycznych oraz do zastosowań w fotonice i ogniwach paliwowych.
 2. Opracowanie podstaw teoretycznych i technologii wykonania powłok gradientowych na stopach metali.
 3. Opracowanie metod projektowania oraz charakteryzowania struktury i właściwości funkcjonalnych materiałów gradientowych.
PBZ-KBN-101/T09/2003
36 miesięcy

„Potencjał terapeutyczny pochodnych nikotynamidu w świetle zależnego od struktury chemicznej ich działania na śródbłonek naczyniowy”
 1. Określenie stabilności, właściwości redoks i zdolności antyoksydacyjnych pochodnych nikotynamidu.
 2. Ustalenie mechanizmów oddziaływań pochodnych nikotynamidu z glikozoaminoglikanami obecnymi na powierzchni śródbłonka naczyniowego.
 3. Ocena poziomu endogennych metabolitów nikotynamidu we krwi i w komórkach jako funkcja zaburzeń ustrojowych.
 4. Scharakteryzowanie wpływu pochodnych nikotynamidu na czynność różnych typów komórek.
 5. Scharakteryzowanie cytoprotekcyjnego działania pochodnych nikotynamidu.
 6. Scharakteryzowanie śródbłonkowego profilu działania pochodnych nikotynamidu.
 7. Ocena potencjału terapeutycznego pochodnych nikotynamidu w modelach zwierzęcych wybranych chorób.
PBZ-KBN-102/T08/2003
36 miesięcy

„Opracowanie podstaw nowej technologii kształtowania wyrobów z funkcjonalnych materiałów trudno odkształcalnych”
Celem projektu jest opracowanie podstaw technologicznych do wytwarzania elementów konstrukcyjnych i funkcjonalnych z materiałów trudno odkształcalnych na drodze przeróbki plastycznej. Na konkurs można zgłaszać prace obejmujące następujące zagadnienia:
 1. Teoria, modelowanie i badania eksperymentalne metod odkształcania materiałów trudno odkształcalnych.
 2. Technologia i urządzenia do realizacji procesów kształtowania wyrobów z funkcjonalnych materiałów trudno odkształcalnych.
Podstawa prawna: rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz.U. nr 146 z dnia 19 grudnia 2001 r. poz. 1642).
Oferty na realizację projektów, opracowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 17 do ww. rozporządzenia należy składać w terminie 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia w 4 egzemplarzach w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3 pok. 517.
Oferty powinny ujmować kompleksowe rozwiązanie problemów objętych projektem zamawianym. Dopuszcza się zgłaszanie ofert obejmujących wyodrębnione części projektu. Zgłoszenie do konkursu oznacza przyjęcie zawartych w ww. dokumencie zasad postępowania konkursowego i oceny ofert. Informacje o konkursie można uzyskać w MNiI tel. 52-92-534 (dr Robert Kuthan) - Departament Strategii i Rozwoju Nauki.

Ogłoszenie ukazało się w "Rzeczpospolitej" 15 stycznia 2004.
Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2004 roku.BACK