ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

ogłasza konkurs
na realizację projektów badawczych zamawianych
Nr projektu
Czas realizacji
Tytuł projektu
Najważniejsze cele i tematy
PBZ-KBN-103/T08/2003
36 miesięcy

„Nowe materiały na osnowie srebra i z dodatkiem srebra do zastosowań w nowoczesnych dziedzinach gospodarki”

Celem projektu jest opracowanie nowych technologii wytwarzania, przetwarzania oraz nowych zastosowań dla materiałów na osnowie srebra w formie proszków, spieków, stopów i kompozytów. Projekty będą oceniane w następujących dwóch grupach zagadnień:
 1. Proszki, struktury porowate, stopy  i kompozyty na bazie srebra o nowych właściwościach mechanicznych i funkcjonalnych,
 2. Nowe stopy lutownicze i spoiwa na osnowie srebra bez dodatku ołowiu i kadmu.
Przedłożone projekty powinny zawierać informacje o obecnym stanie wiedzy, odnosić się do wyników projektów finansowanych ze środków KBN w przeszłości oraz przedstawiać koncepcję praktycznego wykorzystania rezultatów.
PBZ-KBN-104/T12/2003
36  miesięcy

„Geneza i charakterystyka zagrożenia sejsmicznego w Gór-nośląskim Zagłębiu Węglowym”
 1. Analiza i interpretacja geologiczno-tektoniczna sieci uskokowej GZW w celu określenia stref o podwyższonej podatności na deformacje.
 2. Prowadzenie obserwacji geodezyjnych i ich interpretacja oraz analiza danych Satelitarnej Interferometrii Radarowej In-Sar.
 3. Analiza obrazu aktywności sejsmicznej na Górnym Śląsku i zachodzących w nim zmian oraz wyznaczenie momentu sejsmicz-nego i innych parametrów źródła dla wybranych wstrząsów z Górnego Śląska.
 4. Przeliczenie deformacji wyznaczonych metodami geodezyjnymi i ewentualnie geologicznymi na moment sejsmiczny oraz przeprowadzenie analizy akumulacji i wyzwalania momentu sejsmicznego dla wybranych terenów Górnego Śląska w wybranych odcinkach czasowych, z uwzględnieniem tempa przyrostu momentu sejsmicznego na jednostkę powierzchni.
 5. Wyznaczenie tensora momentu sejsmicznego oraz regionalnego tensora naprężeń wybranych silniejszych zjawisk sejsmicznych.
 6. Badanie kierunków migracji ognisk najsilniejszych wstrząsów dla wyjaśnienia uwarunkowań i mechanizmów ich powstawania.
 7. Probabilistyczna ocena hazardu sejsmicznego oraz określenie probabilistycznych charakterystyk źródeł sejsmicznych GZW.
 8. Powiązanie występowania wstrząsów sejsmicznych z niejednorodnościami ośrodka odtwarzanymi metodami tomograficznymi.
PBZ-KBN-105/T10/2003
36 miesięcy

„Zintegrowany dynamiczny system oceny ryzyka, diagno-styki oraz sterowania dla obiektów i procesów technicznych”
 1. Podstawy budowy hybrydowych systemów oceny ryzyka i diagnostyki bazujących na metodach sztucznej inteligencji.
 2. Nowoczesne metody komputerowej analizy stanu dynamicznego maszyn krytycznych.
 3. Metody modelowania imperfekcji konstrukcyjnych i materiałowych maszyn i obiektów.
 4. Opracowanie systemów pozyskiwania wiedzy diagnostycznej poprzez trenowanie układów adaptacyjnych i modelowanie heurystyczne.
 5. Metodologia opisu sprzężeń dynamicznych, przepływowych i termicznych zachodzących w obiektach technicznych z uwzględnieniem charakterystyk materiałowych.
 6. Materiały niekonwencjonalne w aktywnych metodach sterowania.
 7. Siłownie nowej generacji;  nowe wysokowydajne algorytmy obliczeniowe, diagnostyka bloków nowej generacji.
 8. Opracowanie prototypu „wirtualnej” elektrowni i zaplecza do testowania przetworników inteligentnych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listo-pada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustala-nych w budżecie państwa na naukę (Dz.U. nr 146 z dnia 19 grudnia 2001 r. poz. 1642).
Oferty na realizację projektów, opracowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 17 do ww. rozporządzenia należy składać w terminie 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia w 4 egzemplarzach w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3 pok. 517.
Oferty powinny ujmować kompleksowe rozwiązanie problemów objętych projektem zamawianym. Dopuszcza się zgłaszanie ofert obejmujących wyodrębnione części projektu. Zgłoszenie do konkursu oznacza przyjęcie zawartych w ww. dokumencie zasad postępowania konkursowego i oceny ofert. Informacje o konkursie można uzyskać w MNiI tel. 52-92-522 (dr Robert Kuthan) - Departament Strategii i Rozwoju Nauki.

Ogłoszenie ukazało się w "Rzeczpospolitej" 13 lutego 2004.
Ostatnia modyfikacja: 16 lutego 2004 roku.BACK