ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw
Pilotażowego Projektu Foresight w dziedzinie Zdrowie i Życie

(17 marca 2004 r.)


W związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji pilotażowego projektu Foresight stanowiącego pierwszy etap Narodowego Programu Foresight w Polsce, na podstawie zarządzenia Ministra Nauki nr 7/2004 z dnia 3 marca 2004 r. został utworzony Komitet Sterujący do spraw Pilotażowego Projektu Foresight w dziedzinie Zdrowie i Życie, którego pierwsze posiedzenie odbędzie się 17 marca 2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.
Przewodniczącym Komitetu Sterującego jest Minister Nauki a członkami przedstawiciele wyznaczeni przez:
W pracach Komitetu Sterującego będą brały udział również osoby nie będące jego członkami, np. eksperci ds. foresight z Unii Europejskiej, naukowcy, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, mediów, ugrupowań politycznych. Przewodniczący Komitetu Sterującego może również powoływać zespoły robocze do określonych zadań.
Celem Narodowego Programu Foresight dla Polski jest określenie kierunków badań naukowych i prac rozwojowych, które w perspektywie wieloletniej wpłyną na przyśpieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego, racjonalnego wykorzystania wyników badań
oraz stworzenia dla nich preferencji w przydziale środków budżetowych. Program będzie realizowany z inicjatywy i pod kierunkiem Ministra Nauki oraz we współpracy z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Obsługę organizacyjno-techniczną przedsięwzięcia zapewnia Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.Ostatnia modyfikacja: 16 marca 2004 roku


BACK