ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
OGŁASZA KONKURS
na realizację projektu celowego zamawianego:


Nr PROJEKTU
CZAS REALIZACJI
TYTUŁ PROJEKTU
NAJWAŻNIEJSZE CELE I TEMATY
PCZ-001-2004

36 m-cy
„Wytwarzanie puli genowej pszenżyta o poprawianych parametrach wypiekowych w oparciu o wielopunktową trasnlokację chromosomu Valdy”
  1. Uzyskanie linii hodowlanych o wypiekowości na poziomie pszenicy i obniżonej skłonności do porastania,
  2. Opracowanie systemu markerowania molekularnego obniżonej zdolności do porastania.

Podstawa prawna: rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. nr 146 z dnia 19 grudnia 2001 r., poz. 1642)
Oferty na realizację projektu, opracowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 21 do ww. rozporządzenia, należy składać w terminie 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w 4 egzemplarzach, w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, pok. 301. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data stempla urzędu pocztowego.
Oferty powinny ujmować kompleksowe rozwiązanie problemów objętych projektem celowym zamawianym. Dopuszcza się zgłaszanie ofert obejmujących wyodrębnione części projektu. Zgłoszenie do konkursu oznacza przyjęcie zawartych w ww. rozporządzeniu zasad postępowania konkursowego i oceny ofert. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Badań na Rzecz Gospodarki, pok. 312, tel.: 52-92-312.Ostatnia modyfikacja: 22 kwietnia 2004 rokuBACK