ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

MINISTER NAUKI I INFORMATYZACJI

ogłasza konkurs

na realizację projektu badawczego zamawianego

Nr projektu
Czas realizacji
Tytuł projektu
Najważniejsze cele i tematy
PBZ-MIN-10/H02/2004
36 m-cy
„Strategia  Lizbońska  i   jej   implikacje   dla   Polski – analiza   i   rekomendacje”
  1. Analiza uwarunkowań rozwoju gospodarczego Polski niezbędnych dla osiągnięcia celów strategii Lizbońskiej.
  2. Identyfikacja przeszkód dla realizacji Strategii Lizbońskiej w Unii Europejskiej.
  3. Budowa modelu oceny efektywności alokacji środków publicznych dla wspierania trwałego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności gospodarki Polski w ramach Unii Europejskiej.
  4. Analiza Strategii Lizbońskiej jako wyznacznika kierunków budowania w Polsce: gospodarki opartej na wiedzy, nowego modelu społecznego, podstaw zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości oraz liberalizacji i integracji rynków.
  5. Hierarchizacja priorytetów Strategii Lizbońskiej z punktu widzenia polskich uwarunkowań rozwojowych i możliwości kształtowania przewag konkurencyjnych.
  6. Zbadanie potrzeb w zakresie reform społeczno-gospodarczych w Polsce nie objętych Strategią Lizbońską.
  7. Analiza i ocena stanu i szans na realizację Strategii Lizbońskiej w Polsce oraz w innych krajach członkowskich.
  8. Analiza i ocena działań wspomagających realizację Strategii Lizbońskiej w rozszerzonej Unii Europejskiej.
  9. Sformułowanie zaleceń w sprawie modyfikacji Strategii Lizbońskiej dla zwiększenia szans osiągnięcia jej celów.
Podstawa prawna: rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. nr 146 z dnia 19 grudnia 2001 r., poz. 1642)

Oferty na realizację projektów, opracowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 17 do ww. rozporządzenia, należy składać w terminie 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w 4 egzemplarzach, w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, pok. 517.

Oferty powinny ujmować kompleksowe rozwiązanie problemów objętych projektem zamawianym. Dopuszcza się zgłaszanie ofert obejmujących wyodrębnione części projektu. Zgłoszenie do konkursu oznacza przyjęcie zawartych w ww. dokumencie zasad postępowania konkursowego i oceny ofert.

Informacje o konkursie można uzyskać w MNiI, tel: 52-92-522 (dr Robert Kuthan) – Departament Strategii i Rozwoju nauki.


Ukazało się w „Rzeczpospolitej” - 20 maja 2004 r.Ostatnia modyfikacja: 20 maja 2004 rokuBACK