ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Informacja nt. programu

European Collaborative Research Projects in the Social Sciences

realizowanego w ramach European Science Foundation (ESF).


W związku z przypadającym 1 czerwca br. ostatecznym terminem składania wniosków o realizację programów badawczych w ramach European Collaborative Research Projects in the Social Sciences oraz w związku z licznymi wątpliwościami odnośnie procedury składania wniosków w ramach tego programu informuję, że do czasu wypracowania ostatecznej formuły współdziałania między Ministerstwem Nauki i Informatyzacji a Polską Akademią Nauk, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji będzie przyjmować wnioski składane w ramach ww. programu, a tym samym będzie pełnić rolę "national funding agency".
Wnioski, sporządzone zgodnie z wymogami zawartymi w dokumencie ESF "Guidelines for Applicants" (http://www.esf.org/), należy składać równocześnie do ESF i do MNiI. Części A, B i C wniosku powinny być przesłane drogą elektroniczną do ESF. Część D wniosku ("country text") powinna być sporządzona po polsku na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. Nr 146, poz. 1642 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz. 615) i przekazana w dwóch egzemplarzach wraz z częściami A, B i C (nie wymagającymi tłumaczenia z języka angielskiego) na adres:

Departament Współpracy Międzynarodowej MNiI
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowywanie ze strony polskiej ze środków budżetowych na naukę jest uregulowany w ww. rozporządzeniu. Szczegółowe regulacje zawarte są w Rozdziale 4, przy czym należy zaznaczyć, że rozporządzenie przewiduje maksymalne dofinansowanie kosztów ponoszonych przez jednostkę ze środków krajowych w wysokości do 60% tych kosztów.


Marek Kępka
Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej
Ostatnia modyfikacja: 26 maja 2004 rokuBACK