ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych
OGŁASZA KONKURS
na realizację projektu badawczego zamawianego:


Nr PROJEKTU
CZAS REALIZACJI
TYTUŁ PROJEKTU
NAJWAŻNIEJSZE CELE I TEMATY
PBZ-KBN-107/P04/2004

36 m-cy
„Poznanie molekularnych mechanizmów oddziaływań komórka nowotworowa – gospodarz i wykorzystanie ich do stworzenia nowych narzędzi do terapii przeciwnowotworowej”
 1. Poznanie molekularnych oddziaływań miedzy komórką nowotworową a układem odpornościowym.
 2. Poznanie mechanizmów immunosupresji związanej z nowotworami i znalezienie nowych metod jej przeciwdziałania.
 3. Identyfikacja antygenów nowotworowych i opracowanie metod zwiększania przeciwnowotworowej odpowiedzi układu odpornościowego.
 4. Poznanie mechanizmów wpływu warunków stresowych na transformację nowotworową. 
 5. Poznanie mechanizmów tworzenia naczyń krwionośnych w czasie procesu nowotworzenia i poszukiwanie farmakologicznych i genetycznych modulatorów tego procesu.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest współpraca w zakresie ww. tematyki badawczej z laboratoriami naukowymi we Francji. Oferta powinna zawierać m.in. informacje o podziale zadań badawczych pomiędzy polskimi i francuskimi zespołami uczestniczącymi w badaniach.
Do oferty powinien być dołączony opis projektu w języku angielskim przedstawiający w szczególności zasady współpracy, harmonogram wykonania projektu oraz wysokość nakładów na realizację zadań badawczych dla wykonawców w Polsce i we Francji. Projekt w języku angielskim powinien być podpisany przez partnerów polskich i francuskich. 
PBZ-KBN-108/P04/2004

36 miesięcy
„Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce”

1.    Litosfera Arktyki i Antarktyki, jej struktura i ewolucja w systemie geodynamicznym Ziemi
 1. Rozpoznanie metodami sejsmicznymi własności fizycznych i struktury litosfery Ziemi na pograniczu Arktyki euroazjatyckiej  i północnoamery-kańskiej w rejonie Archipelagu Svalbard
 2. Studia nad zmianami biotycznymi i środowiskowymi na przełomie paleozoiku i mezozoiku w odniesieniu do potencjału roponośnego basenów sedymentacyjnych wysokich szerokości geograficznych w rejonie Archipelagu Svalbard
 3. Rozpoznanie metodami geofizycznymi głębokiej struktury skorupy ziemskiej i dolnej litosfery strefy kontaktu płyty antarktycznej z płytą Scotia
 4. Geologiczna ewolucja Antarktyki Zachodniej w mezozoiku i kenozoiku w aspekcie zmian klimatycznych oraz studia fanerozoicznych srodowisk i zespołów biotycznych wybranych regionów Antarktyki

2.    Reakcje abiotycznego środowiska polarnego na globalne zmiany klimatu

 1. Określenie wskaźników fluktuacji klimatu w warunkach polarnych
 2. Funkcjonowanie geoekosystemów polarnych w warunkach globalnych zmian klimatu i antropopresji
 3. Ewolucja kriosfery lądowej (lodowce, wieloletnia zmarzlina)
Celem tematu jest analiza przebiegu zmian klimatycznych, w tym rola cyrkulacji atmosfery w transporcie energii, wilgoci oraz zanieczyszczeń zdeponowanych w pokrywach śnieżnych i lodowych. Określenie bilansu wodnego w zlewniach zlodowaconych i peryglacjalnych stanowić ma podstawę do konstrukcji modeli obiegu energii i materii w basenach hydrologicznych, w warunkach zmieniającego się klimatu, z uwzględnieniem procesów ekstremalnych. Deglacjacja i degradacja wieloletniej zmarzliny oraz jej konsekwencje na lądzie i morzu mają służyć detekcji i weryfikacji prognozowania zjawisk ekstremalnych i symulacji modeli zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym oraz interakcji ocean - atmosfera.

3.    Ewolucja, struktura i dynamika różnorodności biologicznej w obszarach polarnych Ziemi – analiza porównawcza
 1. Dawne i współczesne czynniki kontrolujące różnorodność biologiczną ekosystemów Arktyki i Antarktyki
 2. Zmiany różnorodności biologicznej na tle globalnych zmian klimatu
W problematyce zadań mieści się porównanie różnorodności biologicznej w Arktyce i w Antarktyce, różnorodności będących efektem odmiennej ewolucji geologicznej, odmienności hydrologicznego reżimu oraz odmiennej struktury morskich i lądowych siedlisk obu obszarów polarnych Ziemi. Badania obejmowałyby ocenę stanu oraz analizę zmian  bioróżnorodności w wymiarach czasowym i przestrzennym, w tym także porównawczą analizę związków pokarmowych (poprzedzoną badaniami różnorodności nisz pokarmowych kluczowych gatunków sieci troficznej) w ekosystemach Oceanu Południowego i Oceanu Arktycznego. Celem badań jest również ocena adaptacji fizjologicznych i biochemicznych, strategii życiowych organizmów polarnych regionów Ziemi na tle zmieniających się warunków fizyczno – chemicznych środowiska oraz analiza zróżnicowania genetycznego wybranych populacji bezkręgowców na tle strategii rozrodczych.
PBZ-KBN-106/P05/2004

36 miesięcy
„Zapobieganie skutkom wcześniactwa poprzez modulację odpowiedzi zapalnej oraz poprawę perfuzji w układzie matka-łożysko-płód.
Badania wieloośrodkowe, prospektywne, randomizowane”.


Najważniejsze cele i tematy:
1    Określenie roli hemoksygenazy typu I (HO-1) w cytoprotekcyjnym i przeciwzapalnym działaniu pentoksyfiliny. Ustalenie podstaw teoretycznych uzasadniających stosowanie tego leku u kobiet z zagrażającym porodem przedwczesnym.
 1. ocena roli HO-1 w hamowaniu przez ptxf produkcji mediatorów prozapalnychprzez makrofagi – modele badawcze in vitro  (makrofagi linii J774.2) oraz in  vivo na modelu zwierzęcym (makrofagi i neutrofile odczynu zapalnego jamy otrzewnowej).
 2. wyjaśnienie czy podaż ptxf w sytuacji podwyższonego stężenia HO-1 będzie miała podobny wpływ na uwalnianie mediatorów prozapalnych do sytuacji, w której podanie leku występuje przy nie podwyższonym stężeniu tego enzymu.

2.    kliniczna weryfikacja działania przeciwzapalnego i cytoprotekcyjnego nieselektywnego inhibitora fosfodiesteraz - pentoksyfiliny- w ograniczaniu reakcji zapalnej powstającej w układzie matka-łożysko-płód w przebiegu ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym;
 1. badania nad hamowaniem przedwczesnej akcji porodowej i ograni-czaniem stężenia markerów stanu zapalnego u matki
 2. analiza i ocena zmian wartości perfuzji łożyskowej i płodowej
 3. określenie wpływu leku na wartości stężenia markerów stanu zapalnego we krwi pępowinowej.

3.    analiza i ocena częstości występowania dysplazji oskrzelowo-płucnej, leukomalacji okołokomorowej oraz mózgowego porażenia dziecięcego w grupach dzieci urodzonych przez matki objęte badaniem.

4.    opracowanie algorytmu postępowania lekarskiego w ograniczeniu reakcji zapalnej powstającej w układzie matka-łożysko-płód w przebiegu ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym.
Podstawa prawna: rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dz. U. nr 146 z dnia 19 grudnia 2001 r., poz. 1642)
Oferty na realizację projektu, opracowane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 17 do ww. rozporządzenia, należy składać w terminie 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w 4 egzemplarzach, w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, pok. 517.
Oferty powinny ujmować kompleksowe rozwiązanie problemów objętych projektem zamawianym. Dopuszcza się zgłaszanie ofert obejmujących wyodrębnione części projektu. Zgłoszenie do konkursu oznacza przyjęcie zawartych w ww. dokumencie zasad postępowania konkursowego i oceny ofert. Informacje o konkursie można uzyskać w MNiI tel. 52-92-522 (dr Robert Kuthan) - Departament Strategii i Rozwoju Nauki.

Ogłoszenie ukazało się w "Rzeczpospolitej" 15 czerwca 2004 r.
Ostatnia modyfikacja: 16 czerwca 2004 rokuBACK