ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

Informacja o naborze kandydatów na stanowiska ekspertów narodowych


Departament Integracji Europejskiej uprzejmie informuje o prowadzonym przez Biuro Europejskiej Współpracy Naukowo-Technicznej przy Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej naborze na 2 stanowiska ekspertów narodowych. Wytypowane osoby będą zatrudnione od 1 stycznia 2005 roku na okres 1 roku, z możliwością przedłużenia oddelegowania, maksymalnie do 3 lat. Szczegółowe wymogi, jakie powinni spełnić kandydaci, określone są w opisach stanowisk.
Ogólne warunki zatrudnienia delegowanych ekspertów zawarte są w Decyzji Rady Unii Europejskiej z 16 czerwca 2003 roku (zmienionej decyzją z 08.03.2004), dostępnej na stronie internetowej www.ukie.gov.pl w serwisie tematycznym „Praca w instytucjach UE”.
Podstawowym wymogiem jest zgoda pracodawcy na oddelegowanie pracownika do pracy w instytucji Unii Europejskiej w charakterze eksperta narodowego.
Zgodnie z zasadami wyłaniania kandydatów na ekspertów narodowych delegowanych do prac w instytucjach UE, przyjętymi przez Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej w dniu 16 stycznia br. lista zgłoszonych kandydatów wymaga zatwierdzenia przez KERM, po czym zostanie przekazana do Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, a następnie do Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej.
Kandydatury będą zgłaszane do Departamentu Kształcenia Europejskiego UKIE do dnia 6 lipca br. do godziny 16.00. Zgłoszenie powinno zawierać list motywacyjny oraz CV kandydatów.
Szczegółowych informacji udziela pan Aleksander Myczkowski (tel. 455 52 93, faks 455 52 69, e-mail: aleksander.myczkowski@ukie.gov.pl).

Departament Integracji Europejskiej uprzejmie informuje o prowadzonym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego, mieszczącą się tymczasowo w Brukseli, naborze na 6 stanowisk ekspertów narodowych. Początkowy okres oddelegowania - 1 rok, z możliwością przedłużenia maksymalnie do 4 lat. Szczegółowe wymogi, jakie powinni spełnić kandydaci, określone są w opisach stanowisk.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego została powołana na podstawie Rozporządzenia Rady UE i Parlamentu Europejskiego nr 1406/2002 27 czerwca 2002r. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie technicznego i naukowego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa morskiego i zapobieganie zanieczyszczeniom powodowanym przez statki.
Ogólne warunki zatrudnienia delegowanych ekspertów zawarte są w Decyzji Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego z 1 kwietnia 2003 r. dostępnej na stronie internetowej Agencji
Podstawowym wymogiem jest zgoda pracodawcy na oddelegowanie pracownika do pracy w instytucji Unii Europejskiej w charakterze eksperta narodowego.
Zgodnie z "Zasadami wyłaniania kandydatów na ekspertów narodowych delegowanych do pracy w instytucjach UE", przyjętymi przez Zespół przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej w dniu 16 stycznia br. (dokument dostępny w serwisie “Praca w instytucjach UE”), lista zgłoszonych kandydatów wymaga zatwierdzenia przez Komitet Europejski Rady Ministrów, po czym zostanie przekazana do Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, a następnie do Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego.
Kandydatury będą zgłaszane do Departamentu Kształcenia Europejskiego UKIE do dnia 20 lipca br. Zgłoszenie powinno zawierać list motywacyjny oraz CV kandydatów, najlepiej w języku roboczym UE.
Szczegółowych informacji udziela pan Aleksander Myczkowski (tel. 455 52 93, faks 455 52 69, e-mail: aleksander.myczkowski@ukie.gov.pl).

Ostatnia modyfikacja: 30 czerwca 2004 rokuBACK