ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53
Warszawa, dn. 01. 10. 2003 r.
Pan Marek Borowski
Marszałek Sejmu RPSzanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pytanie skierowane do ministra nauki 29 września 2003 r. przez Pana Posła Marka Zagórskiego w sprawie wzrostu stawki podatku VAT na usługi związane z dostępem obywateli do sieci Internet, przedstawiam co następuje:

Ewentualna podwyżka cen na usługi związane z dostępem do Internetu wynika z regulacji europejskich, które nakazują stosowanie dla tych usług stawki podstawowej VAT. Dla każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz wszystkich krajów kandydujących występuje zastrzeżona stawka podstawowa podatku VAT na usługi związane z Internetem i żaden kraj członkowski nie stosuje stawki innej niż stawka podstawowa. W związku z tym kraje członkowskie Unii Europejskiej nie stosują obniżonej stawki podatku VAT w tym zakresie. Stawka podstawowa VAT obowiązująca w Polsce będzie wynosiła 22% (obecnie w stosunku do usługi dostępu do Internetu VAT wynosi 7%). Ponadto Dyrektywa Rady Unii Europejskiej nr 38/2002 (art. 1 ustęp 2) z dnia 7 maja 2002 roku wprowadza zmianę polegającą na tym, że stawka obniżona podatku od wartości dodanej nie będzie stosowana w odniesieniu do usług świadczonych drogą elektroniczną. Zatem zarówno dla Polski jak i dla innych państw wstępujących do Unii Europejskiej oraz dla krajów członkowskich stawka podstawowa podatku VAT na usługi związane z Internetem jest ujednolicona i nie ma od niej odstępstw.

Mając jednak na uwadze znaczące i klarowne zapisy w wielu dokumentach wydanych przez organy UE w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a przede wszystkim zapisy w przytoczonej przez Pana Posła tzw. strategii lizbońskiej, a także idąc w zgodzie ze światowymi tendencjami zakładającymi intensyfikowanie działań, których efektem może być zwiększenie liczby użytkowników Internetu, Rząd polski podejmie na forum Unii Europejskiej inicjatywę dotyczącą zmiany dyrektywy UE w sprawie podatku VAT. W trosce o rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce i pielęgnację pozytywnych tendencji wzrostu zainteresowania Internatem Polaków w ciągu ostatnich kilku lat, będziemy wspólnie z innymi krajami domagali się specjalnego traktowania usług dostępu do Internetu. W odpowiedzi zatem na zadane przez Pana Posła pytanie, Rząd RP podejmie próbę utrzymania przez Polskę obecnie obowiązującej stawki podatku VAT na forum europejskim.


Ponadto Rząd RP podjął już profilaktyczne działania mające na celu minimalizację skutków ewentualnej podwyżki VAT na usługi związane z dostępem do Internetu. Prezes Rady Ministrów powołał Zespół Międzyresortowy, który koordynuje prace i wszelkie działania na rzecz trwałego obniżenia cen dostępu do Internetu. W pracach uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów, Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Pierwszym działaniem jakie podejmie ww. Zespół w celu minimalizacji kosztów związanych z podwyżką stawki VAT na usługi dostępu do Internetu ponoszonych przez „użytkownika końcowego”, będzie zwolnienie z podatku VAT placówek edukacyjnych. Zarówno uniwersytety jaki i inne szkoły wyższe, ponadpodstawowe i podstawowe nie będą odprowadzały podatku VAT za świadczenie usługi dostępu do Internetu.

Obecnie trwają również prace nad innymi wariantami działań, które mają zredukować koszty ponoszone przez polskich obywateli, którzy będą korzystać z usługi dostępu do Internetu. Wśród planowanych działań znajdują się m.in.:
  • Uznanie dostępu do Internetu za tzw. usługę powszechną czyli świadczoną po niewielkich, uzasadnionych kosztach, której cena podlega kontroli Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty,
  • Wprowadzenie autentycznej konkurencji na lokalnym rynku usług dostępu do Internetu poprzez uwolnienie tzw. pętli abonenckiej,
  • Stymulowanie rozwoju bezprzewodowego dostępu do Internetu w zakresie częstotliwości niewymagających pozwoleń, poprzez rezygnację z wydawania pozwoleń na budowę bezprzewodowego dostępu do Internetu na uwolnionych pasmach częstotliwości,
  • Uwolnienie częstotliwości (dostosowanie tablicy częstotliwości) dla rozwoju radiowego dostępu abonenckiego,
  • Wspieranie projektów wykorzystujących fundusze strukturalne UE dla rozwoju lokalnych sieci szerokopasmowych, z uwzględnieniem projektowanych rozwiązań dotyczących Partnerstwa Publiczno Prywatnego.
Ponadto prace mające na celu obniżenie cen dostępu do Internetu trwają także w poszczególnych resortach i urzędach. W Ministerstwie Nauki i Informatyzacji od wielu tygodni realizowane są prace nad regulacjami, które pozwolą ograniczyć lub zminimalizować skutki podwyżki podatku VAT na usługi dostępu do Internetu. Minister nauki oraz minister infrastruktury zwrócili się do ministra finansów z prośbą o znalezienie takich instrumentów finansowych (w tym fiskalnych), które umożliwią minimalizację lub likwidację negatywnych skutków przewidywanej podwyżki.
Na zakończenie kwestii związanej z ewentualną podwyżką stawki podatku VAT na usługi dostępu do Internetu chciałbym podkreślić, że zarówno rząd jak i ministerstwa i urzędy odpowiedzialne za informatyzację i telekomunikację dokładają wszelkich starań w celu rozwiązania tak istotnego dla budowy społeczeństwa informacyjnego problemu. Międzyresortowy Zespół, który pracuje nad obniżeniem cen dostępu do Internetu deklaruje chęć współpracy ze wszystkimi, którzy dostrzegają wagę problemu i dążą do jego rozwiązania.
W odpowiedzi na kolejne zadane przez Pana Posła pytanie informuję, że polski Rząd podejmuje działania mające na celu upowszechnienie dostępu do Internetu. Działania te dążą do zapewnienia wszystkim obywatelom i firmom taniego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu i obejmują cztery priorytetowe cele:
  • Internet szerokopasmowy dla szkół – zapewnienie wszystkim szkołom szerokopasmowego dostępu do Internetu, łącznie ze środkami na jego wykorzystywanie, w ilości pokrywającej zapotrzebowanie wynikające z nauczania i zajęć pozalekcyjnych.
  • Infrastruktura dostępu – rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i stymulowanie zwiększenia dostępności Internetu, w tym dostępu szerokopasmowego, a także dostępu przez publiczne punkty dostępu w każdej gminie. Planowanym efektem prac w tym zakresie jest osiągnięcie 90% średniego wskaźnika dla krajów UE w penetracji telefonów (stacjonarnych i komórkowych), oraz wskaźnika penetracji komputerów na poziomie 20%.
  • Infrastruktura dla nauki – rozwój akademickich sieci komputerowych
  • Bezpieczeństwo w sieci – zwiększenie bezpieczeństwa i budowanie zaufania do komunikacji elektronicznej.
Najlepszym przykładem skutecznych i efektywnych działań mających na celu upowszechnienie dostępu do Internetu, są projekty realizowane w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji – np. „Ikonka”, czy w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu – np. Interkl@sa. Prowadzony obecnie przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji program „Ikonka” jest największym przedsięwzięciem informatycznym realizowanym do tej pory na Podlasiu, polegającym na stworzeniu powszechnych i ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych wszystkich gmin i powiatów. Wkrótce akcja obejmie pozostałe województwa (w najbliższej przyszłości woj. łódzkie, lubelskie, podkarpackie). Dzięki takim działaniom zapewnimy dostępność Internetu dla Polaków zmniejszając jednocześnie zjawisko wykluczenia informacyjnego w kraju.
Kończąc swoją wypowiedź wyrażam nadzieję, iż najbliższe inicjatywy i działania zarówno polskiego Rządu jak i ministra właściwego do spraw informatyzacji realizowane na rzecz rozwiązania kwestii podatku VAT oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, spotkają się ze zrozumieniem oraz merytorycznym poparciem nie tylko Pana Posła, ale i całego Parlamentu.

Ostatnia modyfikacja: 2 pażdziernika 2003 rokuBACK