ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53


Propozycje roboczego zespołu ds. obniżenia cen dostępu do Internetu (30.09.03)


Dla lepszej koordynacji prac w tej sprawie, Rada Ministrów uznała za celowe przekształcenie tego zespołu w Zespół Międzyresortowy, powołany zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów.
Zespół ten podejmie działania dotyczące podatku VAT w zakresie dostępu do Internetu dla placówek edukacyjnych, tak aby po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej możliwe było zwolnienie z tego podatku polskich placówek edukacyjnych.
Zespół ten pracuje równocześnie nad innymi wariantami działań, które w sposób trwały wpłyną na obniżenie cen dostępu do Internetu dla wszystkich użytkowników. Wśród rozpatrywanych wariantów oraz planowanych działań znajdują się m.in.:
Rada Ministrów podejmie na forum UE inicjatywę dotyczącą zmiany dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie podatku VAT, która pozwoliłaby na specjalne traktowanie usług dostępu do Internetu.
Rząd RP jednocześnie informuje, że kolejny pakiet regulacji prawnych (nowela ustawy prawo telekomunikacyjne wraz z rozporządzeniami) wchodzący w życie z dniem 1 października br. będzie służył wzrostowi konkurencji, która w krajach UE była najskuteczniejszym źródłem obniżania cen dostępu do Internetu.

Ostatnia modyfikacja: 2 października 2003 rokuBACK