ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa 53

KOMUNIKAT

Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych
z dnia 10 grudnia 2003 r.
w sprawie wyborów do zespołów
Komitetu Badań Naukowych piątej kadencjiNa podstawie § 7 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 14 października 2003 r. w sprawie regulaminu wyborów do zespołów Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 181, poz. 1778) ogłaszam, że rozpoczęto procedurę wyborczą do zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji.
    
Wybory przeprowadza się na podstawie przepisów:
  1. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 33, poz.389 oraz z 2003 r., Nr 39, poz.335),
  2. cytowanego wyżej rozporządzenia,
  3. uchwały Nr 36/2003 Komitetu Badań Naukowych z dnia 18 wrze-śnia 2003 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych należących do właściwości poszczególnych zespołów Komitetu Badań Naukowych piątej kadencji (Dz. Urz. MN i KBN  Nr 12, poz. 48).

Wybory przeprowadzają:
  1. Komisja Wyborcza powołana przez Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych,
  2. miejscowe komisje wyborcze powołane w jednostkach naukowych.

W ramach procedury wyborczej ustalono wzory dokumentów wyborczych oraz przystąpiono do sporządzania list wyborców w jednostkach naukowych, które są zarejestrowane w bazie danych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i w których są powoływane miejscowe komisje wyborcze. Do tych jednostek zosta-ły rozesłane materiały wyborcze.
 
Wzywam jednostki naukowe, które dotychczas nie powołały miejscowych komisji wyborczych, a w szczególności jednostki niezarejestrowane w bazie da-nych Ministerstwa, do rozpoczęcia procedury wyborczej zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami. Informuję równocześnie, że Kierownicy uprawnionych
jednostek naukowych są odpowiedzialni za umożliwienie pracownikom tych jednostek skorzystania z ich  praw wyborczych.


            Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych:
 prof. dr hab. inż. Michał KLEIBER


Ostatnia modyfikacja: 16 grudnia 2003 rokuBACK